Indhold

Dette afsnit beskriver retsvirkningerne af succession.

Afsnittet indeholder:

 • Personer omfattet af reglen
 • Regel
 • Regler for dødsfald før 1. januar 2000
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se afsnit C.E.14 om definition af succession.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter personer, der opfylder betingelserne for succession. Se afsnit C.E.3.4.3.1.

Regel

Det er dødsboets skattemæssige stilling, som udlodningsmodtageren succederer i. Forud for denne succession ligger dødsboets succession i

 • afdødes skattemæssige stilling efter DBSL § 20, stk. 1, eller
 • i en ægtefælles skattemæssige stilling efter DBSL § 20, stk. 2.

Successionen gælder

 • både for den løbende beskatning af modtageren i dennes ejertid, fx afskrivninger og nedskrivninger og
 • for en eventuel avancebeskatning ved modtagerens senere salg af aktivet.

En udlodningsmodtager succederer også i en oprindelig spekulationshensigt eller status som næringsdrivende.

Når udlodningsmodtager succederer i et aktiv, gælder successionen også for et aktiv, der undtagelsesvis måtte være anskaffet af dødsboet.

Se DBSL § 36, stk. 2, 1. og 2. pkt.

Når der er beregnet passivpost efter BAL § 13 a vedrørende aktivet

Når der er beregnet passivpost efter BAL § 13 a vedrørende et aktiv, lægges de omstændigheder med hensyn til

 • anskaffelsestid
 • anskaffelseshensigt

som blev lagt til grund ved beregningen af passivposten, også til grund for beskatningen af aktivet hos modtageren.

Det betyder, at når et udloddet aktiv ved passivpostberegningen er anset for at være erhvervet som led i næring, vil aktivet skulle beskattes som et næringsaktiv, hvis modtageren senere sælger det - uanset hvor længe modtageren har ejet aktivet og uanset modtagerens forhold i øvrigt.

Udlodningsmodtager er ikke bundet af den anskaffelsessum, der er brugt ved beregning af passivpost, da BAL § 13 a fastsætter, at passivposten skal beregnes af den laveste fortjeneste, når der er mulighed for brug af forskellige anskaffelsessummer eller indgangsværdier.

Se DSBL § 36, stk. 2, 3. pkt.

Se også

Se også afsnit

 • C.E.9.3 om beregning af passivpost
 • C.E.3.4.3.1 om betingelser for succession
 • C.E.3.4.3.3 når virksomhed indgår i udlodning
 • C.E.3.4.3.4 om udlodning til nære slægtninge mv.
 • C.E.3.4.3.5 om udlodning til modtagere, der ikke er nære slægtninge mv.
 • C.E.3.4.3.6 om udlodningsmodtager, der ikke er hjemmehørende i Danmark
 • C.E.3.4.3.7 når hovedaktionæraktier indgår i udlodning.

Regler for dødsfald før 1. januar 2000

Dette skema viser hvilke regler, der er anderledes, når dødsfald er sket før 1. januar 2000:

Hvis dødsfaldet er sket...

Så ...

før 1. januar 2000

succederer en udlodningsmodtager også i den anskaffelsessum, der er lagt til grund ved beregning af passivpost. Se LV 1999 afsnit B.B.4.3.2

 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2005.361.LSR

Ved succession i en ejendom succederer udlodningsmodtager i afdødes anskaffelsestidspunkt også ved vurderingen af, om en udgift skal anses for en forbedringsudgift eller en vedligeholdelsesudgift, der er fradragsberettiget efter SL § 6. Succession i afdødes anskaffelsestidspunkt gælder i relation til vedligeholdelsesudgifter.

 

SKM2003.346.LSR

Ved succession i en ejendom succederer udlodningsmodtager i afdødes anskaffelsestidspunkt og erhvervsmæssige brug i relation til 5-års reglen og nedrivningsfradrag.