Indhold

Dette afsnit beskriver betingelser for succession for en udlodningsmodtager.

Afsnittet indeholder:

 • Personer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelse.

Se afsnit C.E.14 om definition af succession og udlodningsmodtager.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter personer, der er udlodningsmodtager i et skiftet dødsbo, som er omfattet af DBSL § 3. Se C.E.3.1.2 om, hvilke dødsboer det er.

Reglen omfatter også personer, der modtager udlodning fra et dødsbo, som er omfattet af DBSL afsnit III, fordi den længstlevende ægtefælle beskattes efter reglerne om uskiftet bo mv. Se DBSL § 66, stk. 6, 2. pkt. og afsnit C.E.4.2.5.2 om, hvornår det er tilfældet.

Hovedregel

En udlodningsmodtager kan succedere, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Der kan kun ske succession i forbindelse med udlodning.
 2. Dødsboet må ikke være skattefritaget efter § 6.
 3. Der kan kun succederes med hensyn til aktiver.
 4. Der kan kun succederes i fortjeneste.
 5. Kun fysiske personer kan succedere.

Ad a. Der kan kun ske succession i forbindelse med udlodning

Når en arving, en legatar eller den længstlevende ægtefælle i boperioden køber et aktiv fra dødsboet - såkaldt arvingskøb - er det omfattet af udlodning, og der kan derfor ske succession. Det gælder også, hvis den pågældende køber værdier, der overstiger vedkommendes andel i dødsboet.

Når dødsboet i boperioden sælger til andre end dødsboets arvinger, legatarer eller den længstlevende ægtefælle, er der derimod ikke tale om udlodning, og der kan derfor ikke ske succession.

Dog kan dødsboet sælge med succession til nær medarbejder, tidligere nær medarbejder eller tidligere ejer. Se DBSL § 27, stk. 3, og afsnit C.E.3.3.4.4 om salg til nær medarbejder, tidligere nær medarbejder eller tidligere ejer.

Salg, der er sket i mellemperioden, er heller ikke udlodning, selv om salget er sket til ægtefællen eller en person, der senere konstateres at være arving eller legatar.

Se afsnit C.E.14 om definition af boperiode, mellemperiode, udlodning, arving og legatar.

Ad b. Dødsboet må ikke være skattefritaget efter § 6

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Ad c. Der kan kun succederes med hensyn til aktiver

DBSL § 36 nævner kun, at der kan succederes i aktiver.

Udlodning af passiver sker i praksis i forbindelse med udlodning af et aktiv, fx når der udloddes en fast ejendom med indestående prioritetsgæld. Det sker også, når der udloddes en erhvervsvirksomhed i drift. Hvis udlodningen af det pågældende aktiv sker med succession, og hvis modtageren over for kreditor overtager gældshæftelsen vedrørende de vedhængende passiver, er det anerkendt i praksis, at udlodningsmodtageren også har succederet skattemæssigt med hensyn til de vedhængende passiver, uanset at den gældende lovtekst ikke omtaler sådan succession.

Derimod kendes der i praksis ikke succession med hensyn til passiver, der ikke kan anses for accessoriske i forhold til et udloddet aktiv. Se bemærkningerne til § 36 i 1996-97 - L 90 (som fremsat): Forslag til Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven).

Ad d. Der kan kun succederes i fortjeneste

Det er også en betingelse for succession, at der konstateres en fortjeneste ved udlodningen. Konstateres der et tab, behandles udlodningen som et salg i stedet for. Det vil sige, at tabet er fradragsberettiget i bobeskatningsindkomsten efter de almindelige regler. Se DBSL § 28, stk. 2, og afsnit C.E.3.3.4.3.

Ad e. Kun fysiske personer kan succedere

Modtageren af det udloddede aktiv skal være en fysisk person. En juridisk person - fx en fond - kan derfor ikke succedere, selv om fonden er arving efter testamente.

Se også

Se også afsnit

 • C.E.3.4.3.2 om retsvirkninger af succession
 • C.E.3.4.3.3 når virksomhed indgår i udlodning
 • C.E.3.4.3.4 om udlodning til nære slægtninge mv.
 • C.E.3.4.3.5 om udlodning til modtagere, der ikke er nære slægtninge mv.
 • C.E.3.4.3.6 om udlodningsmodtager, der ikke er hjemmehørende i Danmark
 • C.E.3.4.3.7 når hovedaktionæraktier indgår i udlodning.

Undtagelse

Det er ikke en betingelse, at dødsboet ikke er skattefritaget efter DBSL § 6, når

 • opsparet overskud efter VSL afsnit I
 • konjunkturudligningshenlæggelse efter VSL afsnit II

overtages med succession.

Se

 • DBSL § 10, stk. 4, om overtagelse af opsparet overskud efter VSL afsnit I i et skattefritaget dødsbo
 • DBSL § 11, stk.4, om overtagelse af konjunkturudligningshenlæggelse efter VSL afsnit II i et skattefritaget dødsbo
 • afsnit C.E.12.1.4 om beskatning af udlodningsmodtager, der overtager opsparet overskud eller konjunkturudligningshenlæggelse med succession.

Succession er udelukket ved visse aktivtyper

Der er visse aktivtyper, hvor beskatning af fortjeneste ved udlodning altid skal ske i dødsboet. Udlodning med succession er derfor udelukket for disse aktiver. Det drejer sig om visse ejendomme og visse aktier mv. Se DBSL § 29, stk. 2-4.

Se også

Se afsnit

 • C.E.3.3.4.3.3 om begrænsning i udlodning med succession i fast ejendom
 • C.E.3.3.4.3.4 om begrænsning i udlodning med succession i aktier mv.

Boet vælger beskatning i stedet for udlodning med succession

Boet kan i ethvert tilfælde beslutte, at der skal ske beskatning i dødsboet, selv om alle øvrige betingelser for succession er opfyldt. Se henvisningen i DBSL § 36, stk. 1, 2. pkt., til DBSL § 28, stk. 3.

Hvis dødsboet vælger, at beskatningen skal ske i dødsboet, kan udlodningsmodtager ikke succedere. Se afsnit C.E.3.3.4.3.3 og C.E.3.3.4.3.4 om dødsboets valg af beskatning ved udlodning.