Indhold

Dette afsnit beskriver begrænsninger i udlodning med succession i fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Undtagelse.

Se afsnit C.E.14 om definition af udlodning og succession.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter skiftede dødsboer, hvor skiftet sker i forbindelse med dødsfaldet, og hvor dødsboet ikke er skattefritaget efter DBSL § 6.

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Hovedregel

Som udgangspunkt skal fortjeneste ved udlodning af fast ejendom beskattes på samme måde som fortjeneste ved salg. Se DBSL § 29, stk. 2, 1. pkt.

Når fortjenesten skal indgå i bobeskatningsindkomsten, er succession udelukket.

Der kan kun succederes i fast ejendom

  • i det omfang ejendommen blev anvendt i afdødes eller en længstlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed eller
  • i hele ejendomsavancen, når mere end halvdelen af ejendommen blev anvendt i afdødes eller den længstlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed.

Ved opgørelsen af den erhvervsmæssige andel lægges den ejendomsværdimæssige fordeling mellem erhverv og beboelse til grund. Udlejning af anden fast ejendom end bortforpagtning af landbrugsejendomme anses ikke i denne forbindelse for erhvervsvirksomhed, jf. DBSL § 29, stk. 2.

Det bemærkes i denne forbindelse, at den lovændring, hvorved henvisningen i DBSL § 29, stk. 2, blev ændret fra vurderingslovens § 33, stk. 4 og 7, til ejendomsvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 2 og 3, ►formelt trådte i kraft den 1. januar 2018, men har virkning efter særlige overgangsregler. ◄ ►Se afsnit C.E.2.1.15.5 om overgangsregler i forbindelse med overgang fra vurderingsloven til ejendomsvurderingsloven.◄►◄

Bemærk

Det er ikke muligt at succedere i ejendomme, der benyttes til privat beboelse. Hvis ejendommen omfattes af EBL § 8 (parcelhusreglen) er fortjenesten ikke skattepligtig, og hvis ejendommen omfattes af EBL § 9 (stuehuse og blandede ejendomme), er fortjenesten kun delvis skattepligtig. Se DBSL § 27, stk. 2, og afsnit C.E.3.3.4.2 om dødsboets salg - der ikke er udlodning - af ejendom omfattet af EBL.

Der er med lov nr. 2614 af 28. december 2021 indført en ny regel i DBSL § 27, stk. 3, hvorefter gevinst eller tab ved et dødsbos afståelse af en ejerbolig inkl. et grundareal på under 1.400 m² omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven ikke skal medregnes ved opgørelsen af bobeskatningsindkomsten, hvis en række betingelser er opfyldt. Der kan på samme vis som ved ejendomme omfattet af parcelhusreglen ikke ske succession i sådanne ejendomme, idet fortjenesten ikke er skattepligtig, jf. DBSL § 29, stk. 2, 1. pkt. Der henvises til afsnit C.E.3.3.4.2 for en beskrivelse af bestemmelsen.

Se også

Se også afsnit

  • C.E.3.4.3.4 om udlodning til nære slægtninge mv.
  • C.E.3.4.3.5 om udlodning til modtagere, der ikke er nære slægtninge mv.
  • C.E.3.4.3.6 om udlodningsmodtager, der ikke er hjemmehørende i Danmark

Undtagelse

Hovedreglen om tvungen beskatning af fortjeneste ved udlodning af ejendom i bobeskatningsperioden gælder ikke for

  • den længstlevende ægtefælle - se DBSL § 29, stk. 5
  • næringsejendomme, fordi fortjeneste og tab er omfattet af SL (næringsvirksomhed).