Indhold

Dette afsnit beskriver dødsboets værdiansættelser.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der skiftes som

  • privat skifte
  • forenklet privat skifte efter DSL § 33
  • solvent bobestyrerbo.

Reglen omfatter også begrænset skattepligtige dødsboer.

Regel

For værdiansættelser i dødsboer gælder BAL § 12. Se DBSL § 84.

Dødsboet skal værdiansætte aktiver eller passiver, der indgår i boopgørelsen. Værdierne skal medregnes til aktivernes handelsværdi på den opgørelsesdag, der er fastsat i boopgørelsen (skæringsdagen). Når et aktiv er udloddet før skæringsdagen, og dødsboet har givet Skattestyrelsen besked herom efter DBSL § 5, stk. 2, ansættes aktivet dog til værdien på udlodningstidspunktet. Se afsnit C.E.3.1.4.2.2 om dødsboets oplysningspligt om acontoudlodning. Se BAL § 12, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Værdiansættelsen er bindende for dødsboet, arvingerne, legatarerne, den længstlevende ægtefælle m.m. Se BAL § 12, stk. 1, sidste pkt.

Dødsboer m.m. kan anvende skattedepartementets cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning.

Med cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015 fra Skattedepartementet er punkt 17 og 18 i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af unoterede aktier og unoterede konvertible obligationer ophævet med virkning fra den 5. februar 2015. Om værdiansættelsen af  aktier og konvertible obligationer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, fra og med den 5. februar 2015 henvises til afsnit C.B.2.1.4.5.

Med ændringscirkulære nr. 9792 af 27. september 2021 er der foretaget en række ændringer i afsnittet om værdiansættelse af fast ejendom i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982. De pågældende ændringer har virkning for overdragelser, hvor der på tidspunktet for overdragelsen af ejendommen er meddelt ejeren en vurdering af ejendommen efter EVL §§ 5, 6 eller 11.

Det bemærkes, at /- 15 pct.-reglen ved ændringscirkulære nr. 9792 af 27. september 2021 er ændret fra 15 pct. til 20 pct. med virkning for overdragelser, hvor der på tidspunktet for overdragelsen af ejendommen er meddelt ejeren en vurdering af ejendommen efter EVL §§ 5, 6 eller 11.

For så vidt angår værdiansættelsen af udenlandske ejendomme, fremgår det af SKM2010.762.SKAT, at der kan beregnes en værdi svarende til en dansk ejendomsvurdering. Ved beregningen  anvendes samme fremgangsmåde som ved fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme. Der henvises i SKM2010.762.SKAT specifikt til EVSL § 4 b, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 4.  Retningslinjer for fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme findes i ►SKM2023.305.VURDST◄. Det fremgår af ►SKM2023.305.VURDST◄, at udgangspunktet for beregningen enten er en udenlandsk vurdering, der er godkendt af Vurderingsstyrelsen, eller ejendommens faktiske anskaffelsespris. Det fremgår endvidere af SKM2023.305.VURDST, at Vurderingsstyrelsen på nuværende tidspunkt kun har godkendt den offentlige svenske vurdering i 2001 og 2002 af ejendomme, der er erhvervet før 1. januar 2002.

Det fremgår herudover af SKM2023.305.VURDST, at Vurderingsstyrelsen har godkendt anvendelsen af et indeks for svenske fritidshuse og et indeks fra OECD. ►Med virkning fra og med indkomståret 2024 har Vurderingsstyrelsen godkendt The UK House Price Index for ejendomme beliggende i Storbritannien. Indekset skal fra og med indkomståret 2024 anvendes ved prisfastsættelsen af ejendomme beliggende i Storbritannien. Indtil 2024 kan det vælges at udregne handelsværdien efter enten det britiske indeks eller det godkendte indeks fra OECD. Om retningslinjerne for fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat i SKM2023.305.VURDST henvises til afsnit C.H.3.5.5.1.◄

Ved værdiansættelse af udenlandske ejendomme, hvor der ikke foreligger offentlige vurderinger, der er godkendt af Vurderingsstyrelsen, fremgår det af SKM2010.762.SKAT, at der ved vurdering af handelsværdien af den udenlandske ejendom kan foretages sammenligning efter fremgangsmåden i EVSL § 4 b, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 4. For værdiansættelse af svenske sommerhuse indebærer dette, at anskaffelsesprisen fremindekseres efter det godkendte svenske prisindeks.

Se også

Se afsnit C.E.9.2.2 om Skattestyrelsens godkendelse eller kritik af dødsboets værdiansættelser.

Bemærk

Reglen gælder også for aktiver i åbningsstatus i dødsboer, som skifteretten har udleveret til forenklet privat skifte efter DSL § 33. Se BAL § 12, stk. 4.

Reglen gælder også for den særlige boopgørelse, som begrænset skattepligtige dødsboer skal sende ind til Skattestyrelsen. Se afsnit C.E.3.7.6 om den særlige boopgørelse i begrænset skattepligtige dødsboer.