Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke dødsboer der skal sende boopgørelse ind - og hvornår de skal gøre det.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelse

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter alle skiftede dødsboer.

Hovedregel

Skiftede dødsboer skal sende boopgørelse ind.

Privat skiftet dødsbo

Et privat skiftet dødsbo skal sende boopgørelsen til skifteretten. Boopgørelsen skal være underskrevet af

 • samtlige arvinger eller
 • af arvingernes værger eller skifteværger.

Skifteretten videresender kopi af boopgørelsen til Skattestyrelsen.

Boopgørelsen skal sendes ind senest 15 måneder efter dødsdagen.

Se DSL § 32.

Boopgørelsen skal indeholde dødsboets

 • aktiver
 • passiver
 • indtægter
 • udgifter

og en fordeling af dødsboets beholdning mellem legatarer og arvinger.

Dødsboet skal vælge en skæringsdag for boopgørelsen, der tidligst kan være dødsdagen og senest kan være 1-års-dagen for dødsfaldet. Se DSL § 31, stk. 1.

Skifteretten kan tillade, at opgørelse

 • vedrørende endnu ikke modtagne indtægter
 • et betinget eller omtvistet krav eller
 • andre nærmere afgrænsede dele af dødsboet

udskydes til tiden efter dødsboets slutning. Dødsboet skal så indlevere en tillægsopgørelse inden for en frist, som skifteretten har fastsat. Se DSL § 31, stk. 2.

Bemærk

Underskrift kan ske efter skiftefuldmagt. Original fuldmagt skal så vedlægges.

Bobestyrerbo (solvent)

Et solvent bobestyrerbo skal sende boopgørelsen til både skifteretten og Skattestyrelsen.

Se DSL § 68, stk. 3.

Boopgørelsen skal sendes ind inden to uger efter, at den er blevet endelig. Boopgørelsen er først endelig, når

 • opgørelsen er fremlagt på et afsluttende bomøde, og
 • klagefristen på fire uger over boopgørelsens indhold er udløbet.

Se DSL § 68, stk. 1 og 2.

Boopgørelsen skal indeholde dødsboets

 • aktiver
 • passiver
 • indtægter
 • udgifter

og en fordeling af dødsboets beholdning mellem legatarer og arvinger og af den beregnede bo- og tillægsboafgift. Se DSL § 66, stk. 1.

Dødsboet skal vælge en skæringsdag for boopgørelsen, der tidligst kan være dødsdagen og senest kan være 2-års-dagen for dødsfaldet. Når dødsboets forhold medfører, at det ikke kan opgøres endeligt inden for 2-års-dagen, kan skifteretten bestemme, at

 • skæringsdagen udskydes, og
 • at skifteretten løbende skal have en forklaring om dødsboets forhold.

Se DSL § 66, stk. 2.

Skifteretten kan tillade, at opgørelse

 • vedrørende endnu ikke modtagne indtægter
 • et betinget eller omtvistet krav eller
 • andre nærmere afgrænsede dele af dødsboet

udskydes til tiden efter dødsboets slutning. Dødsboet skal så indlevere en tillægsopgørelse snarest muligt. Se DSL § 66, stk. 3.

Undtagelse

Når skifteretten har udleveret dødsboet til

 • forenklet privat skifte efter DSL § 33
 • forenklet privat skifte med ægtefællen efter DSL § 34

skal dødsboet ikke sende boopgørelse ind. Se DSL § 35, stk. 1.

For disse dødsboer anses dødsdagen for skæringsdag. Se DSL § 35, stk. 3.