Dato for udgivelse
15 Dec 2009 10:21
SKM-nummer
SKM2009.768.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
09-185381
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skønsposter, forbrug af egne varer, telefon, el, vand, olie, gas, privat hestehold, privat anvendelse af biler.
Resumé
SKAT har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme, privat hestehold samt bilforhandleres private anvendelse af biler.
Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1 Afsnit E.B.2.1.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1, Afsnit E.E.3.3

SKAT har fastsat følgende vejledende mindstesatser vedrørende 2010:

1. Handlendes forbrug af egne varer

Handlende, der udtager varer fra lageret til eget forbrug, skal i princippet løbende bogføre det private forbrug. Foreligger der ikke en registrering af eget forbrug, må værdien heraf ansættes skønsmæssigt.

Til brug ved udøvelsen af dette skøn har SKAT fastsat nedenstående vejledende mindstesatser for forskellige varegrupper. For den enkelte handlende skal værdien ansættes ved en individuel sammensætning af værdien af de varegrupper, som den pågældende handlende har i sin forretning:

Fødevarer

12.140 kr.

Drikkevarer

  3.750 kr.

Tobak

  2.320 kr.

Andet

  3.730 kr.

De ovenfor nævnte tre hovedgrupper: Fødevarer, drikkevarer og andet er sammensat af følgende varegrupper:

Fødevarer:

Brød, mel, gryn, kager, pasta, ris o.l.

  2.350 kr.

Kød og kødvarer

  2.610 kr.

Fisk og fiskevarer

     640 kr.

Mælk, fløde, ost, æg, smør, margarine, olier mv.

  2.260 kr.

Frugt, grøntsager og kartofler

  2.140 kr.

Kaffe, te, kakao og sukker

  1.690 kr.

Andre fødevarer

     450 kr.

Drikkevarer:

Sodavand o.l.

 1.220 kr.

Spiritus og likør

    340 kr.

Vin, port-, frugt-, hedvin, champagne o.l.

 1.150 kr.

Øl

    780 kr.

Andre drikkevarer

    260 kr.

Andet:

Rengørings- og pudsemidler og -udstyr

   550 kr.

Planter, blomster, gødning o.l.

   950 kr.

Aviser og tidsskrifter

   830 kr.

Toiletartikler og andre småting til personlig pleje

1.400 kr.

For beklædning og fodtøj er fastsat følgende satser:

Beklædning

3.130 kr.

Fodtøj

   880 kr.

Ovenstående satser er ekskl. moms og svarer til 1 forbrugsenhed.

Værdien af husstandens samlede skønnede forbrug kan opgøres således:

  • Første person i husstanden over 14 år medregnes med 1 forbrugsenhed.
  • Alle efterfølgende personer over 14 år medregnes hver med 0,5 forbrugsenhed.
  • Børn under 14 år medregnes hver med 0,3 forbrugsenhed.
  • Ved drikkevarer indeholdende alkohol medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år.
  • Ved tobak medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år.

I alle tilfælde er det alderen ved indkomstårets begyndelse, der er afgørende for vægtningen.

Værdien af varegrupper, der ikke er omfattet af satserne, må medregnes efter et konkret skøn.

For restauratører m.v. skal satserne lægges til grund med et passende tillæg for eventuelle manglende varegrupper. Hvor restauratøren ikke selv udfører arbejdet i restauranten, må der tillige foretages et skønsmæssigt tillæg for lønudgifter.

2. Privat andel af telefonudgifter

Med virkning fra 1. januar 2010 indføres en beskatning af multimedier, der står til rådighed for privat brug.

Det betyder, at man bliver beskattet samlet af fri telefon, pc og internetforbindelse. Rådighed over sådanne multimedier værdiansættes til 3.000 kr. (2010-niveau) pr. år, uanset om man får stillet ét eller flere af de nævnte goder til rådighed for privat brug.

Selvstændigt erhvervsdrivendes telefonudgifter er fra 1. januar 2010 omfattet af reglerne om multimediebeskatning.

Reglerne fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, 12 og 13, samt af virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, 5. og 6. pkt.

3. Privat andel af elektricitet, vand og varme

Privat andel af elektricitet, vand og varme fastsættes på grundlag af følgende oplysninger om det årlige forbrug:

Elforbrug

Til opvarmning

80 kwh. pr. m²

Til varmt vand for 1-4 personer

3.000 - 3.600 kwh

Til lys og husholdning

for lejligheder

2.000 kwh

for parcelhuse

4.000 kwh

Vandforbrug

For en person fastsættes vandforbruget til 117 liter pr. døgn.

Olieforbrug.

For et 1-familiehus på 120-130 m² fastsættes olieforbruget til 2.500 l.

Gasforbrug.

For et 1-familiehus på 120-130 m² fastsættes gasforbruget til 2.200 m³.

4. Privat anvendelse af hest

Udgifterne til hestehold, der ikke er erhvervsmæssigt, ansættes til 2.700 kr. ekskl. moms pr. hest.

5. Privat anvendelse af biler. Brugtvogns- og bilforhandlere.

Bilforhandlere, herunder brugtvognsforhandlere, der privat anvender biler, der indgår i virksomhedens varelager, skal beskattes af værdien heraf.

Biler med en salgspris på over 300.000 kr. er ikke omfattet af denne meddelelse. Værdien af den private anvendelse af sådanne biler beskattes på baggrund af en konkret vurdering, hvor der bl.a. henses til bilernes markedsværdi.

Såfremt der ikke er ført kørebog, der efter sædvanlige krav hertil kan danne udgangspunkt for, hvor stor en del af kørslen, der vedrører den private anvendelse af bilen, eller der ikke kan fremlægges anden form for fyldestgørende dokumentation for den private anvendelse, kan den anvendelse, der skal beskattes som privat anvendelse, skønsmæssigt fastsættes efter nedenstående retningslinier:

a.

Den private kørsel fastsættes, medmindre særlige forhold gør sig gældende, skønsmæssigt til 8.000 km. årligt med tillæg af kørsel mellem hjem og arbejde og eventuel kørsel til fritidsbolig.

b.

Værdien af den private anvendelse fastsættes til kørselsomfanget, jf. ovenfor, gange den til enhver tid gældende kilometertakst for befordringsgodtgørelse, jf. Bekendtgørelse af Skatterådets satser for 2010 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.

En sådan positiv beskatning af den private anvendelse er udtømmende, og der er som følge heraf fuld fradragsret for de afholdte driftsudgifter.

Selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen og benytter varelagerbiler til privat kørsel, skal beskattes efter ligningslovens § 16, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, 6. punktum.