åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om

  • beløbsgrænse for, hvornår dødsboet er skattefritaget (C.E.3.1.5.1.1)
  • hvilke værdier indgår i dødsboets aktiver og nettoformue, når skattefrihed afgøres (C.E.3.1.5.1.2)
  • skattebeløb, passivposter og fast ejendom holdes udenfor, når Skattestyrelsen afgør, om dødsboet er skattefritaget (C.E.3.1.5.1.3)
  • bosloddens størrelse afgør skattefrihed (C.E.3.1.5.1.4).