Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke frister der gælder for oplysning til Skattestyrelsen om acontoudlodning.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, der er omfattet af DBSL afsnit II (skiftede dødsboer).

Regel

Dødsboet skal oplyse Skattestyrelsen om acontoudlodning senest 4 uger efter udlodningsdagen. Fristen udløber dog tidligst 4 måneder efter datoen for dødsboets udlevering fra skifteretten.

Se DBSL § 5, stk. 2.

Se også

Se også afsnit

Bemærk

Loven åbner ikke mulighed for at fravige fristerne.

Fristerne for at give oplysning om acontoudlodning gælder for skiftede dødsboer og derfor også for dødsboer, der fritaget for at betale indkomstskat.