åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke krav der er stillet til dødsboets oplysninger om acontoudlodninger.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Retningslinjer
 • Undtagelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, der er omfattet af DBSL afsnit II (skiftede dødsboer).

Hovedregel

For at en acontoudlodning fra dødsboet til en længstlevende ægtefælle, samlever, arvinger eller legatarer kan få betydning for dødsboets og modtagerens forhold, er der stillet følgende krav til dødsboet om at sende oplysning til Skattestyrelsen:

 • Oplysningen skal være skriftlig.
 • Oplysningen skal indeholde
  • dato for udlodningen
  • hvad der er udloddet
  • hvem der får aktivet udloddet
  • værdien af det udloddede på udlodningsdagen.

Se DBSL § 5, stk. 2.

I SKM2009.720.ØLR har retten taget stilling til, at "Indberetning - Overdragelse af fast ejendom" (skema 03.073) afleveret til kommunens ejendomsskattekontor ikke kan sidestilles med at give Skatteforvaltningen besked om acontoudlodning.

Bemærk

Kravene til oplysning om acontoudlodning gælder for skiftede dødsboer og derfor også for dødsboer, der fritaget for at betale indkomstskat.

Se også

Se også afsnit

 • C.E.3.1.4.2.2.2 om frister for oplysning om acontoudlodning
 • C.E.3.1.4.2.3 om konsekvenser, hvis dødsboet ikke overholder sin oplysningspligt om acontoudlodning
 • C.E.3.1.4.2.4 om arvings køb af aktiver fra dødsboet.

Retningslinjer

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at det er et ufravigeligt krav, at dødsboet sender oplysning til Skattestyrelsen om acontoudlodningen for, at den skal have skattemæssigt virkning for dødsboet og for modtageren. Det gælder også de tilfælde, hvor en udlodning kan dokumenteres på anden måde fx ved

 • et arveudlægsskøde eller
 • at værdipapirer er omregistreret til anden ejer i værdipapircentralen.

Undtagelser

Dødsboet skal ikke give oplysning om udlodning af

 • indbo, smykker og lignende, medmindre de er anskaffet i spekulations- eller næringshensigt
 • kontanter og bankindestående.

Se DBSL § 5, stk. 3, og BKG nr. 410 af 27/05/1999.

Bemærk

Dødsboet skal oplyse datoen for acontoudlodning af aktiver og passiver i boopgørelsen. Se BKG nr. 410 af 27/05/1999 § 1, 3. pkt.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at kun kontanter og bankindestående i danske kroner er omfattet af undtagelsen, da der ved udenlandsk valuta indgår værdiansættelsesspørgsmål.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2009.720.ØLR

Boets indsendelse af skema 03.073 Indberetning - Overdragelse af fast ejendom (tidligere "Grønt skema") til den kommunale ejendomsbeskatning kan ikke sidestilles med underretning til Skatteforvaltningen om acontoudlodning.