Indhold

Dette afsnit beskriver skattepligt af udbytte og royalty i et begrænset skattepligtigt dødsbo.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Undtagelse.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglerne gælder for begrænsede skattepligtige dødsboer, der har indtægter i form af

  • udbytte
  • royalty.

Se afsnit C.E.2.2.2.1 om de generelle regler for dødsboers begrænsede skattepligt.

Hovedregel

Dødsboer er ikke begrænset skattepligtige efter dødsboskatteloven af indkomst, der er omfattet af

hvis dødsboet ikke har andre indtægter, der er omfattet af KSL § 2. Se DBSL § 1, stk. 3.

Bemærk

Dødsboer er i stedet for begrænset skattepligtig af de nævnte indtægter efter KSL § 2, stk. 1, nr. 6.

Hvis dødsboet udelukkende har indkomst, som er omfattet af KSL §§ 65, 65 A eller § 65 C, beskattes indkomsten efter de almindelige regler i personskatteloven og kildeskatteloven - og ikke efter dødsboskatteloven. Det samme gælder for afdødes indkomst i mellemperioden. Se bemærkninger til § 1 i 1996-97 - L 90 (som fremsat): Forslag til Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven).

Undtagelse

Hvis dødsboet foruden indkomster, der er omfattet af KSL §§ 65, 65 A og 65 C, også har anden indkomst, der er omfattet af KSL § 2, skal reglerne i dødsboskatteloven bruges både på dødsboet og på afdøde.

Afdødes indkomst i mellemperioden opgøres og beskattes så efter reglerne i dødsboskatteloven.