Dato for udgivelse
16 Dec 2009 12:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Apr 2009 09:54
SKM-nummer
SKM2009.774.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-0619-09
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Syn, skøn, forslag, egnet, sagkundskab
Resumé

Sagen drejer sig om at SKAT havde forhøjet en skatteyder med yderligere værdi af goodwill, og til fastsættelse af værdien af goodwill, blev der gennemført et syn og skøn.

Der var ikke enighed om hvem der skulle anmodes om at komme med et forslag til egnet syns - og skønsmand, idet rekvirenten gjorde gældende at det skulle være skatteyderens brancheorganisation, mens SKAT gjorde gældende at der burde anmodes Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, om at komme med forslaget.

Byretten gav rekvirenten medhold, mens landsretten med begrundelsen om at sagkundskaben til vurdering af goodwill, mest naturligt kunne findes ved at anmode Foreningen af Statsautoriserede Revisorer om at komme med forslag til egnet syns -og skønsmand, ændrede byrettens afgørelse og fulgte SKATs påstand, om at der skulle anmodes Foreningen af Statsautoriserede Revisorer om at komme med et forslag til egnet syns - og skønsmand.

Afgørelsen viser at der lægges afgørende vægt på at den foreslåede syns - og skønsmand besidder de for sagen afgørende faglige egenskaber, og at det ikke var pågældendes brancheorganisation der måtte formodes at være i besiddelse af de ønskede faglige kvalifikationer.

Reference(r)
  
Henvisning

Processuelle regler 2009-2 H.3.5.1

Parter

SKAT
(Advokat Ole Juel)

mod

A
(Advokatfuldmægtig Asger Engsvang)

Afsagt af landsdommerne

Lis Sejr, Nikolaj Aarø-Hansen og Tina Morell Nielsen (kst.)

----------

Byrettens kendelse af 24. februar 2009, BS 13-2221/2008

Påstande

Skønsrekvirenten nedlagde påstand om, at Rengøringsselskabernes Branche og Arbejdsgiverforening bringer en skønsmand i forslag. Han har været i kontakt med en medarbejder ved brancheforeningen som har oplyst, at de flere gange tidligere har peget på en skønsmand til brug for fastsættelse af goodwill i en rengøringsvirksomhed. Det må være brancheforeningen, der bedst vil kunne pege på en egnet skønsmand. Ved henvendelsen til brancheforeningen kan det stilles som et krav, at skønsmanden skal have økonomisk indsigt.

SKAT nedlagde påstand om, at Foreningen af Statsautoriserede Revisorer skal bringe en skønsmand i forslag. Skønsmanden skal udtale sig om goodwill. Det vil derfor være en revisor, der vil være bedst egnet til at udtale sig om spørgsmålet. Skønsmanden vil kunne få særlig brancheindsigt ved at konsultere Dansk Erhverv om eventuelle branchekutymer.

Sagen udsat

----------

Byrettens kendelse af 3. marts 2009, BS 13-2221/2008

Skønsrekvirenten har foreslået, at Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening peger på en egnet skønsmand og at brancheforeningen skal stille en skønsmand i forslag, der har økonomisk indsigt.

Skønsindstævnte har ikke godtgjort, at Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening ikke vil kunne stille en egnet skønsmand i forslag eller at Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vil kunne stille en bedre egnet i forslag.

På den baggrund tages As anmodning til følge. Det

b e s t e m m e s

Skønsrekvirentens, As, anmodning om at Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening skal pege på en skønsmand med økonomisk indsigt, tages til følge.

----------

Vestre Landsrets kendelse af 17. april 2009, B-0619-09

Den 3. marts 2009 har byretten afsagt kendelse om udpegning af skønsmand.

Landsretten afsagde kendelse

Tvisten angår et spørgsmål om værdiansættelse af goodwill i en virksomhed beskæftiget inden for rengøringsbranchen. Tvisten angår ikke spørgsmål om faglig udførelse af rengøringsarbejde eller lignende.

Landsretten finder på den baggrund, at sagkundskab til at vurdere det omtvistede spørgsmål mest naturligt vil kunne findes ved at anmode Foreningen af Statsautoriserede Revisorer om at foreslå en skønsmand. Det forhold, at Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening ved forespørgsel har tilkendegivet, at foreningens revisor i givet fald vil blive foreslået, kan ikke føre til et andet resultat.

Landsretten tager derfor kærendes principale påstand til følge.

T h i   b e s t e m m e s

Byrettens kendelse ophæves. SKAT's påstand om, at Foreningen af Statsautoriserede Revisorer skal anmodes om at bringe en egnet skønsmand i forslag, tages til følge.

Kæreafgiften skal betales tilbage.