Dato for udgivelse
14 Dec 2009 15:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Nov 2009 13:48
SKM-nummer
SKM2009.762.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, B-1052-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Parcelhusreglen, lejlighed, beboelse, renovering
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt avancen ved salget af appellanternes ejerlejlighed var skattefri, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1. Grundet udstationering i udlandet havde appellanterne i en nærmere angivet periode udlejet den villa, som hidtil havde fungeret som appellanternes faste helårsbolig. Efter ophør af udstationeringen flyttede appellanterne fra den 1. januar 2006 og 4 måneder frem folkeregisteradresse til en af dem ejet ejerlejlighed, som indtil den 15. november 2005 havde været udlejet til deres datter. Landsretten lagde til grund, at appellanterne forud for 1. januar 2006 havde truffet beslutning om at bosætte sig i ejerlejligheden, idet appellanterne på daværende tidspunkt måtte påregne, at deres sædvanlige helårsbolig grundet udlejning til tredjemand først ville være til disposition på et senere tidspunkt. Landsretten lagde ligeledes til grund, at appellanterne i perioden fra 15. november 2005 og frem til 1. januar 2006 havde opholdt sig i lejligheden 4-5 gange af 2-3 dages varighed, at appellanterne allerede den 30. november 2005 var blevet gjort bekendt med, at deres helårsbolig ville være til disposition den 1. januar 2006 som følge af førtidig opsigelse fra lejers side, og endelig at appellanterne herefter havde valgt at istandsætte helårsboligen, således at de først kunne flytte tilbage hertil efter 4 måneder.

Landsretten fandt, at lejligheden alene havde tjent som midlertidigt opholdssted for appellanterne, som følge af at appellanternes sædvanlige helårsbolig efter appellanternes eget valg ikke kunne benyttes, og at et sådant midlertidigt opholdssted ikke falder ind under ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1's bestemmelse om, at ejendommen skal tjene som bolig for ejeren.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 E.J.1.6.1

Parter

A og B
(begge ved advokat Jon Lauritzen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Lisbeth Jørgensen).

Afsagt af landsdommerne

Ole Dybdahl, B. O. Jespersen og Anna Lindgren (kst.)

Byrettens dom af 19. marts 2009 (BS 1A-711/2008) er anket af A og B med principal påstand om, at indstævnte skal anerkende, at appellanterne er berettiget til skattefrit at afhænde ejerlejligheden beliggende ...2 i henhold til ejendomsavancelovens § 8, stk. 1, subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af A.

A har supplerende forklaret blandt andet, at han og B besluttede at rejse rundt i Europa i den periode, hvor han var fritstillet, og hvor han fortsat modtog løn. De vidste ikke, hvor de ville ende med at bo, så de valgte at få deres møbler opmagasineret. Det var allerede i juli-august 2005, at de indgik aftale med datteren CA om at overtage lejligheden i ...2. De tog kun de mest nødvendige ting med. Det var blandt andet nogle lænestole, en standerlampe, en computer, lidt køkkengrej og tøj, som de hentede hos flyttefirmaet i november. De havde ved nedpakningen mærket de kasser, som skulle med til lejligheden. De havde adgang til lejligheden fra medio november 2005. De opholdt sig imidlertid alene 4-5 gange af 2-3 dages varighed i lejligheden i november og december 2005, idet de fortsat rejste rundt i Europa. I januar 2006 begyndte han på et nyt job, og de boede herefter i lejligheden fast. B passede sit arbejde delvist fra lejligheden. Fremlejerne på ...1 havde tre måneders opsigelse, og da lejemålet blev opsagt den 30. november 2005, besluttede de at lade villaen istandsætte. I januar 2006 var de alene i villaen for at planlægge og tilse istandsættelsesarbejdet. Villaen var ubeboelig under istandsættelsen. Det var ikke muligt at tilberede mad i huset, og der var hverken varme eller toilet.

Procedure

Skatteministeriet har frafaldet anbringendet om, at huset på ...1 var beboeligt, mens istandsættelsen fandt sted. Parterne har i øvrigt gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Appellanterne har til folkeregisteret meldt tilflytning til Danmark fra den 1. januar 2006 med fremtidig adresse i deres ejerlejlighed beliggende ...2. Appellanterne havde forud herfor truffet beslutning om at bosætte sig i ejerlejligheden, idet de måtte påregne, at deres villa på ...1 først ville være til disposition på et senere tidspunkt, i værste fald ved udløbet af lejeperioden den 1. juli 2007. De overtog lejligheden i ...2 den 15. november 2005 og var i lejligheden 4-5 gange af 2-3 dages varighed frem til årsskiftet 2005/06, mens de i denne periode i øvrigt ferierede i Europa. Allerede den 30. november 2005 var de blevet gjort bekendt med, at deres villa ville være til disposition den 1. januar 2006, men de valgte at lade villaen istandsætte, så de først kunne flytte tilbage den 1. maj 2006. I denne firemåneders periode boede de i lejligheden i ...2.

Herefter tiltræder landsretten, at lejligheden ...2 alene har tjent som midlertidigt opholdsted for appellanterne, fordi deres villa efter appellanternes eget valg ikke kunne benyttes.

Under hensyn til sagens udfald, karakter og omfang skal A og B i sagsomkostninger for landsretten betale 20.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af udgifter til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanterne A og B betale 20.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8a.