Dato for udgivelse
01 Dec 2009 14:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Sep 2009 13:54
SKM-nummer
SKM2009.745.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-119182
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
medarbejderobligationer, overgangsregel
Resumé
Skatterådet bekræfter, at en udstedelse af medarbejderobligationer i 2010 kan anses for omfattet af overgangsreglen i § 5, stk. 5 i lov nr. 519 af 12. juni 2009, da der inden 22. april 2009 er indgået aftale om at udstede obligationerne såfremt forårspakken tillod det. Det er en forudsætning for Skatterådets svar, at obligationerne udstedes og båndelægges inden for 1 år efter aftalens indgåelse.
Reference(r)

Ligningsloven § 7 A, stk. 1, nr. 3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009.2, A.B.1.10.3

Spørgsmål

  1. Er A A/S omfattet af overgangsreglerne for medarbejderobligationer, jf. § 5, stk. 5 i Lov nr. 519 af 12/6 2009 - Lov om ændring af Ligningsloven og forskellige andre love.

Svar

  1. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S indgik i 2006 en medarbejderobligationsaftale med medarbejderne.

For opsparingen i 2008 blev medarbejderobligationerne imidlertid ved en fejl ikke udstedt i december 2008.

Medarbejderne fik som følge heraf muligheden for at vælge at få pengene udbetalt og efterbeskattet for indkomståret 2008 - alternativt indsat på en pensionsordning.

Medarbejderne ønskede dog, at banken skulle vurdere, om der var andre muligheder og kom selv med et løsningsforslag, som dog blev forkastet. A A/S og medarbejderne indgik derfor en aftale den 17. marts 2009 om, at det opsparede beløb i 2008 ville blive tildelt som obligation i december 2009, og det opsparede beløb i 2009 ville blive tildelt som obligation i 2010, hvorefter medarbejderobligationsaftalen ophører.

Aftalen blev indgået med repræsentanter for ledelsen og medarbejdersiden. Resultatet af mødet den 17. marts 2009 blev samme dag rundsendt pr. mail til medarbejderne. Af aftalen fremgår, at såfremt Forårspakken giver denne mulighed, vil dette være løsningen.

Det har nu vist sig, at denne mulighed er til stede i forbindelse med Forårspakkens vedtagelse, jf. Lov nr. 519 af 12/6 2009 - Lov om ændring af Ligningsloven og forskellige andre love. Her fremgår det af § 5, stk. 5 at:

"§ 1, nr. 9-11, har virkning for udlodning af obligationer, der sker den 1. januar 2010 eller senere. Er der før den 22. april 2009 indgået aftale mellem den ansatte og virksomheden om udlodning af obligationer, finder ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, i den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse fortsat anvendelse, såfremt aftalen ikke har en længere varighed end 12 måneder."

A A/S ønsker at gøre brug af denne overgangsregel og skal derfor anmode om et bindende svar fra SKAT på, at A A/S kan fastholde den aftale om medarbejderobligationer som blev indgået mellem A A/S og medarbejderne den 17. marts 2009, såfremt A A/S for opsparingen i 2009 udsteder medarbejderobligationen senest marts 2010.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ved vedtagelse af Forårspakken, jf. Lov nr. 519 af 12/6 2009 - Lov om ændring af Ligningsloven og forskellige andre love, er der mulighed for at gøre brug af en overgangsordning, jf. § 5, stk. 5 i førnævnte lov, hvoraf det fremgår at:

"§ 1, nr. 9-11, har virkning for udlodning af obligationer, der sker den 1. januar 2010 eller senere. Er der før den 22. april 2009 indgået aftale mellem den ansatte og virksomheden om udlodning af obligationer, finder ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, i den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse fortsat anvendelse, såfremt aftalen ikke har en længere varighed end 12 måneder."

A A/S ønsker at gøre brug af denne overgangsregel med baggrund i den aftale, som selskabet og dets medarbejdere indgik den 17. marts 2009. Effektueringen af denne aftale ville betyde, at det opsparede beløb i 2008 ville blive tildelt som obligation i december 2009, og det opsparede beløb i 2009 ville blive tildelt som obligation i 2010, hvorefter medarbejderobligationsaftalen ophører.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørger ønsker at vide, om de kan omfattes af overgangsbestemmelsen i § 5, stk. 5 i lov nr. 519 af 12/6 2009 som lyder:

"§ 1, nr. 9-11, har virkning for udlodning af obligationer, der sker den 1. januar 2010 eller senere. Er der før den 22. april 2009 indgået aftale mellem den ansatte og virksomheden om udlodning af obligationer, finder ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, i den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse fortsat anvendelse, såfremt aftalen ikke har en længere varighed end 12 måneder."

Medarbejdere i A A/S har haft mulighed for at gå ned i løn mod at deltage i en medarbejderobligationsordning.

I 2008 og 2009 er flere medarbejdere således gået ned i løn, for i stedet at modtage en obligation ved årets udgang. Hensigten var at udstede og båndlægge en obligation på grundlag af 2008-opsparingen inden udgangen af 2008. På samme måde var hensigten for 2009-opsparingen, at udstede en obligation og båndlægge denne inden årets udgang. Obligationerne for 2008 er ved en fejl ikke blevet udstedt og båndlagt i 2008.

Værdi af obligation og afgift må maksimalt udgøre 10 % af medarbejderens årsløn for at være omfattet af skattefriheden i ligningslovens § 7 A. Dette er begrundelsen for at man ikke vælger at udstede obligationer på grundlag af både 2008 og 2009 opsparingen idet disse obligationer næppe ville kunne opfylde denne betingelse.

Folketinget har med vedtagelsen af lov nr. 519 af 12. juni 2009 ophævet muligheden for at tildele medarbejdere skattebegunstigede medarbejderobligationer. Ophævelsen af ligningsloven § 7 A, stk. 1, nr. 3 sker med virkninger for udlodninger af medarbejderobligationer, der sker efter 31. december 2009.

Det fremgår imidlertid af § 5, stk. 1, at såfremt medarbejdere og virksomhed før den 22. april 2009 har indgået en aftale om udlodning af obligationer, så kan dette stadig ske, såfremt aftalen ikke har en længere varighed end 12 måneder.
På et møde afholdt den 17. marts 2009 har ledelse og medarbejdere indgået en aftale om, at såfremt Forårspakken gav mulighed herfor, vil selskabet udstede obligationer på grundlag af 2008 -opsparingen i 2009, og på grundlag af 2009-opsparingen i 2010. Det fremgår endvidere af beslutningsreferatet, at de medarbejdere, der allerede måtte have fået 2008 opsparingen udbetalt med skattetræk, samt de medarbejdere, hvis opsparing kun har udgjort 3 % af årslønnen i 2008 og 2009 ikke skal omfattes af modellen med udstedelse af obligationer i 2010.

Aftalen mellem medarbejdere og arbejdsgiver er indgået før 22.april 2009.

Aftalen er ikke tidsbegrænset, men Spørger ønsker Skatterådets opfattelse af til hvorvidt det kan accepteres, at obligationerne udstedes senest i marts 2010.

Det er ved besvarelsen lagt til grund, at de øvrige betingelser i ligningsloven § 7 A er opfyldt i obligationsordningen.

Det er SKATs opfattelse, at såfremt obligationerne er udstedt og båndlagt senest den 16. marts 2010, så kan udstedelsen være omfattet af § 5, stk. 1 i lov nr. 519 af 12. juni 2009.

Det bemærkes, at båndlæggelsesperioden for disse obligationer er 5 år regnet fra udløbet af 2010.

Det indstilles at spørgsmålet besvares ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.