Dato for udgivelse
26 nov 2009 13:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 nov 2009 15:28
SKM-nummer
SKM2009.716.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-146332
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Værdipapir - puljeordning - transparent - frie midler - aktier - obligationer - aktieindkomst- kapitalindkomst - investeringsforeninger
Resumé

Skatterådet bekræfter at såfremt privatpersoner placerer frie midler i puljeordninger, vil det underliggende aktiv være bestemmende for, om der sker beskatning som aktieindkomst eller kapitalindkomst. Der stiftes ikke nogen egentlig forening eller sammenslutning som kan have karakter af en skatteretlig selvstændig enhed. Puljen kan således ikke anses for en skatteretlig selvstændig enhed og kan dermed bl.a. heller ikke anses for en kontoførende investeringsforening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

Puljen er transparent og aktieudbytte der hidrøre fra kundens andel af puljens aktier, skal beskattes direkte hos kunden som aktieudbytte(aktieindkomst) og kundens andel af puljens renteindtægter, skal beskattes hos kunden som renteindtægter (kapitalindkomst).

Hjemmel
Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 4 nr. 1
Reference(r)

Personskatteloven § 4
Personskatteloven § 4 a.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 S.A.1.8.

Spørgsmål

Såfremt privatpersoner placerer frie midler i puljeordninger, vil det underliggende aktiv (aktier, obligationer alternativt en blandet pulje med både aktier og obligationer) være bestemmende for, om der sker beskatning som aktieindkomst eller kapitalindkomst?

Svar

Ja

Anmodningens dato mv.

Anmodningen er modtaget d. 2. september 2009.

Gebyret er registreret indbetalt d. 3. september 2009.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Baggrunden for bankens anmodning om et bindende svar fra SKAT skyldes, at banken går med overvejelser omkring etablering af puljeordninger for frie midler. Puljeordninger er allerede kendt i dag på pensionsområdet men ikke på området for frie midler. Her benyttes alene investeringsforeninger.

Banken forventer fra år 2010, at tilbyde puljeordninger for frie midler til bankens privatkunder. Investorerne vil således være fysiske personer. Ønsket om, at kunne give kunderne muligheden for at placere frie midler i puljeordninger er bl.a. opstået på baggrund af de ændrede regler for pensionsindbetalinger, ligesom banken ønsker, at kunne tilbyde kunderne et alternativ til investeringsforeninger.

Der vil i grove træk være tale om puljeordninger på linie med de puljeordninger der allerede er kendt i dag på pensionsområdet. De puljer som banken påtænker at oprette, vil typisk enten indeholde aktier eller obligationer, men blandede puljer kan også forekomme. I modsætning til puljerne på pensionsområdet vil det være kunderne/deltagerne der ejer de pågældende værdipapirer og ikke banken.

Ved kundens indtræden i puljen (køb) placeres dennes midler i puljen, og kunden får således en forholdsmæssig ejerandel af de i puljen beroende midler (værdipapirer). Kunden kan udtræde af puljen (sælge) med x-dages varsel og får i forbindelse hermed udbetalt hvad der svarer til dennes ejerandel af de i puljen beroende midler. Banken administreres puljen og investerer midlerne efter de retningslinier, der er gældende for den enkelte pulje. Der stiftes ikke nogen egentlig forening eller sammenslutning og puljen styres ikke af en bestyrelse eller andet ledelsesorganer ligesom der ikke afholdes generalforsamling/repræsentantskab møder eller lignende mellem puljedeltagerne.

Banken vil naturligvis forestå den pligtige indberetning til SKAT af såvel modtagne renter, udbytter, evt. realiserede aktiegevinster m.v..

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger vurderer umiddelbart, at såfremt privatpersoner placerer frie midler i puljeordninger, vil det underliggende aktiv (aktier, obligationer alternativt en blandet pulje med både aktier og obligationer) være bestemmende for beskatningen. Dette er således tilfældet, såfremt man for frie midler investerer i investeringsforeninger, og en investering for frie midler i puljeordninger finder banken må kunne sidestilles hermed.

SKATs indstilling og begrundelse

Efter det fra spørgeren oplyste, placeres kundens midler i puljen ved indtræden i puljen (køb), og kunden får en forholdsmæssig ejerandel af, de i puljen beroende midler (værdipapirer).

Det må lægges til grund, at der ikke stiftes nogen egentlig forening eller sammenslutning som kan have karakter af en skatteretlig selvstændig enhed. Puljen styres efter det oplyste ikke af en bestyrelse eller andet ledelsesorganer ligesom der ikke afholdes generalforsamling/repræsentantskabs møder eller lignende. Puljen administreres af banken som investerer de i puljen beroende midler efter de retningslinier, der er gældende for den enkelte pulje.

Puljen kan således ikke anses for en skatteretlig selvstændig enhed og kan dermed bl.a. heller ikke anses for en kontoførende investeringsforening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 (andre foreninger, korporationer, stiftelser mv.). Dermed reguleres kundens beskatning ikke af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger, jf. lovens § 2.

Når puljen ikke anses for et selvstændig skattesubjekt, er den transparent og kunden skal dermed anses for, at eje en forholdsmæssig andel af puljen og det afkast, der hidrøre derfra samt evt. skattepligtige gevinster, beskattes direkte hos kunden. Beskatningen sker dermed ved den enkelte deltager som det kendes fra f.eks. interessentskaber og fælleseje i øvrigt. 

For så vidt angår det løbende afkast medføre dette, at aktieudbytte der hidrøre fra kundens andel af puljens aktier, skal beskattes som aktieudbytte(aktieindkomst) hos kunden og kundens andel af puljens renteindtægter, skal beskattes hos kunden som renteindtægter (kapitalindkomst).

For så vidt angår gevinst og tab på værdipapir skal kundens forholdsmæssige andel henføres til kunden og evt. beskattes efter de regler der gælder for de pågældende værdipapirer. Opgørelsen af gevinst mv. vil afvige fra den opgørelse der gælder medlemmer af kontoførende investeringsforeninger. SKAT skal derfor gøre opmærksom på, at indtræden af nye kunder i puljen umiddelbart vil medfører, at de kunder der er i puljen skal anses for at afstå en forholdsmæssig andel af deres værdipapir.  Den nye kunde betaler for en andel af de eksisterende kunders formue og får til gengæld en ejerandel i denne. Ved optagelse af nye kunder betyder dette altså, at der sker en skattemæssig afståelse, der kan udløser beskatning hos de eksisterende kunder i det omfang der realiseres en skattepligtig gevinst. Tilsvarende vil en kundes udtræden medføre, at de tilbageværende kunder i puljen skal anses for, at have erhvervet en forholdsvis andel af den udtrædende kundes ejerandel af værdipapir.

SKAT indstiller således at der svares ja til, at det underliggende aktiv er bestemmende for, om der sker beskatning som aktieindkomst eller kapitalindkomst.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.

Bindingsperiode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år, regnet fra modtagelsen. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1.