Dato for udgivelse
26 Nov 2009 13:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Nov 2009 15:02
SKM-nummer
SKM2009.717.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-151730
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Kapitaloverførsel - omdannelse - filial - datterselskab - udbytte
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at en overførsel af kapital fra en udenlandsk filial, der efterfølgende omdannes til et selskab med tilbagevirkende kraft, til det danske selskab, som havde filialen, skal anses for at være en skattefri kapitaloverførsel og ikke udbytte.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 4, ligningsloven § 16 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 S.B.1.4.2.1,
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 S.F.1

Spørgsmål

1. Kan SKAT bekræfte, at overførsel af kapital mellem den Schweiziske filial til D Switzerland A/S på tidspunktet for overførslen den 26. maj 2009, anses for at være en skattefri kapitaloverførsel og ikke udbytte til D Switzerland A/S, da filialen først efterfølgende omdannes til et selskab med tilbagevirkende kraft i Schweiz fra den 1. januar 2009.

2. Såfremt SKAT svarer benægtende på spørgsmål 1, og dermed anser kapitaloverførslen den 26. maj 2009 for at være udbytte fra det Schweiziske selskab til D Switzerland A/S, kan SKAT så bekræfte, at såfremt aktierne i D Switzerland A/S først sælges primo indkomståret 2010, vil det ikke udløse en beskatning af det modtagne udbytte.

3. Såfremt SKAT svarer benægtende på spørgsmål 2, kan SKAT så bekræfte, at såfremt aktierne i D Switzerland A/S først sælges mere end et år efter at stiftelsesdokumentet ved etablering af det Schweiziske selskab er underskrevet, vil udbyttet være skattefrit for D Switzerland A/S, da D Switzerland A/S efter dette tidspunkt har ejet aktierne i det nye schwiziske selskab i mindst et år indenfor hvilket tidspunkt udbytteudlodningstidspunktet har ligget

Svar

1. Ja

2. Bortfalder

3. Bortfalder

Beskrivelse af de faktiske forhold

D Switzerland A/S har ejet en filial i Schweiz ved navn C. Aktiviteten i Schweiz er ikke omfattet af dansk sambeskatning, da den danske koncern ikke har valgt international frivillig sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31 A.

Med virkning fra den 1. januar 2009 er filialen omdannet til et schweizisk selskab C AG. Det schweiziske selskab er fortsat ikke omfattet af dansk beskatning.

Inden det endelig blev vedtaget at omdanne den schweiziske filial til et selskab, blev der den 26. maj 2009 overført et beløb fra, på det tidspunkt filialen, til D Switzerland A/S.

Beløbet indgår ikke i det schweiziske selskabs åbningsbalance pr. 1. januar 2009.

Det er overvejet at foretage en intern koncernoverdragelse i 2010 af aktierne i D Switzerland A/S til formodentlig et engelsk koncernselskab. D A/S, som er moderselskab for D Switzerland A/S, har ejet aktierne i mindst tre år, hvorfor overdragelsen af aktierne kan ske skattefrit.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

På tidspunktet hvor der skete en kapitaloverførsel fra den schweiziske enhed til D Switzerland A/S (den 26. maj 2009), er stiftelsesoverenskomsten ifølge det oplyste på det nye schweiziske selskab ikke underskrevet. Vedtægterne for C AG er underskrevet den 25. juni 2009.

Set ud fra en skattemæssig synsvinkel, er der derfor ikke den 26. maj 2009 sket en kapitaloverførsel fra et selskab, men derimod fra en filial, hvorfor kapitaloverførslen efter vores opfattelse ikke kan anses for at være et udbytte.

Såfremt SKAT ikke er enig i denne opfattelse, og dermed anser overførslen den 26. maj 2009 for at være udbytte, anses udbyttet for at være skattefrit, såfremt en eventuel koncernintern overdragelse af aktierne i D Switzerland A/S, først sker i begyndelsen af indkomståret 2010.

Det begrundes med, at Folketinget den 28. maj 2009 har vedtaget blandt andet L 202 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love - hvor det fremgår af bemærkningerne til ændringen af selskabsskattelovens § 13, jf. pkt. 20 under § 14 i lovforslaget, at "et års kravet" ophæves - altså det nuværende krav om at skattefriheden for aktieudbytte fra datterselskabsaktier er betinget af, at moderselskabet har ejet aktierne i datterselskabet i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge.

Når det udbytteudloddende selskab er beliggende i udlandet, er det endvidere et krav, at selskabet er beliggende i en fremmed stat der er medlem af EU eller EØS. Til orientering kan oplyses, at Schweiz er medlem af EØS.

Ophævelse af "et års kravet" har virkning fra og med indkomståret 2010, hvilket for D Switzerland A/S medfører, at aktierne i D Switzerland A/S efter den 1. januar 2010 kan overdrages koncerninternt uden nogen form for beskatning af det modtagne udbytte, da indkomståret 2010 påbegyndes den 1. januar 2010.

Såfremt SKAT ikke er enig i, at et eventuelt salg af aktierne i D Switzerland A/S primo indkomståret 2010, ikke medfører en beskatning af det modtagne udbytte den 26. maj 2009, er det vores opfattelse, at såfremt salget af aktierne i D Switzerland A/S sker mere end et år efter underskrivelsestidspunktet på stiftelsesdokumentet for det Schweiziske selskab, så opfylder D Switzerland A/S den gældende bestemmelse i selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, hvorefter D Switzerland A/S har ejet aktierne i det Schweiziske selskab i mindst 12 måneder indenfor hvilket tidspunkt, udbytteudlodningstidspunktet har ligget.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad. Spørgsmål 1:

Lovgrundlag

Ifølge selskabsskatteloven § 4, stk. 1 indtræder skattepligten for danske selskaber ved registreringen.

Ifølge § 4, stk. 5 kan aktie- eller anpartsselskabs ved skattepligtig overdragelse af en virksomhed til et nystiftet datterselskab, under visse betingelser beslutte, at overdragelsen skal tillægges skattemæssig virkning fra skæringsdatoen for den i forbindelse med stiftelsen udarbejdede åbningsbalance for datterselskabet.

Ifølge selskabsskatteloven § 8, stk. 2, medregnes ikke indtægter og udgifter, som vedrører et fast driftssted beliggende i udlandet, med mindre, der er valgt international sambeskatning efter selskabsskatteloven § 31 A eller hvor kildelandet frafalder beskatningsretten i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden international aftale med Danmark.

Ifølge selskabsskatteloven § 31A kan koncerner vælge international sambeskatning. Vælges dette omfatter valget også faste driftssteder.

Af ligningsloven § 16A, stk. 2, nr. 1 fremgår, at til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere...

Praksis

Det er et grundlæggende princip i skatteretten, at de skatteretlige konsekvenser i forbindelse med stiftelse eller overdragelse indtræder på det tidspunkt, hvor den endelige aftale herom indgås.

Dette princip kan imidlertid ved selskabsstiftelse fraviges så stiftelse eller overdragelse kan tillægges skattemæssig tilbagevirkende kraft, hvorved forstås, at stiftelsen eller overdragelsen har virkning for en periode forud for det tidspunkt, hvor der er indgået endelig aftale om stiftelsen eller overdragelsen.

Ved et aktie- eller anpartsselskabs skattepligtige overdragelse af en virksomhed kan selskabet ifølge selskabsskatteloven § 4, stk. 5, beslutte, at overdragelsen, for så vidt angår opgørelsen og værdiansættelsen af de til datterselskabet overdragne aktiver og passiver og dermed størrelsen af vederlaget til selskabet samt datterselskabets indkomstopgørelse, skal tillægges skattemæssig virkning fra datoen for den i forbindelse med stiftelsen udarbejdede åbningsbalance for datterselskabet.

Tillægges overdragelsen skattemæssig virkning fra skæringsdatoen, lægges handelsværdien af virksomhedens aktiver og passiver pr. denne dato til grund ved opgørelsen af ejerens/moderselskabets afståelsessum samt selskabets anskaffelsessum for virksomhedens aktiver og passiver.

Se ligningsvejledningen 2009-2 afsnit S.B.1.4.2.1.

Udlodninger fra selskaber betragtes som udbytte, uanset under hvilken betegnelse og uanset i hvilken form udlodningen finder sted.

Se ligningsvejledningen 2009-1 afsnit S.F.1.

Ved lov nr. 1414 af 21. december 2005, blev der i ligningsloven § 16 A, stk. 1 præciseret, at for at en udlodning anses for udbytte, skal det være sket til aktuelle aktionærer. Lovens § 11, nr. 4. Af forarbejderne fremgår:

Det foreslås at præcisere ligningslovens § 16 A således, at kun beløb, der udloddes til aktuelle aktionærer betragtes som skattepligtigt udbytte. Det afgørende vil herefter være, om man er aktionær (d.v.s. har ejendomsret til aktien) på tidspunktet for deklarering af udbyttet.

Baggrunden for forslaget er følgende: I en kendelse af 30. april 2003 (offentliggjort i SKM2003.282.LSR) fandt Landsskatteretten, at udbytte, som efter en aktieoverdragelse blev udloddet til den tidligere ejer af aktierne, skulle anses for yderligere salgssum. Udlodningen blev således ikke behandlet efter reglerne for udbytte hos den tidligere ejer. Kendelsen tager dog ikke stilling til andre tilfælde, hvor der foretages udlodning til andre end de aktuelle ejere af aktierne. Det er således med kendelsen ikke taget stilling til, om der med den gældende retstilstand er visse muligheder for at omgå kildebeskatningen af udbytte i forbindelse med overdragelse af retten til udbytte. Eksempelvis kan der rejses tvivl om, hvorvidt en udenlandsk aktionær kan overdrage retten til udbytte til et dansk pengeinstitut og dermed udnytte de gældende regler til at undgå kildebeskatningen af udbytte.

Begrundelse

D Switzerland A/S har ikke valgt international sambeskatning efter selskabsskatteloven § 31 A. Opgørelsen af indkomsten fra filialen i Schweitz medregnes derfor ikke i indkomstopgørelsen for D Switzerland A/S, jf. selskabsskatteloven § 8, stk. 2.

Omdannelsen af det faste driftssted til et datterselskab er sket med virkning fra 1. januar 2009. Den overførte kapital indgår ikke i selskabets åbningsbalance. Det faste driftssted er omdannet efter schweiziske regler.

Ifølge selskabsskatteloven § 4, stk. 1 indtræder skattepligten for selskaber ved registreringen. C AG er stiftet den 25. juni 2009.

Ligningsloven § 16 A definerer, hvilke udlodninger, der kan beskattes som udbytte. Som udbytte defineres som udgangspunkt alle udbetalinger til aktionærerne fra selskabet. Udbyttebeskatningen er dog begrænset til aktuelle aktionærer. Som det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 1414 af 21. december 2005, er det afgørende om man er aktionær (d.v.s. har ejendomsret til aktien) på tidspunktet for deklarering af udbyttet.

D Switzerland A/S bliver først aktionær i C AG ved stiftelsen den 25. juni 2009. Da overførslen af beløbet til D Switzerland A/S er sket før den 25. juni 2009, vil der ikke være tale om overførsel til en aktuel aktionær, da der ikke eksisterede et selskab på dette tidspunkt. Overførslen vil derfor ikke være udbytte, jf. ligningsloven § 16 A.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares Ja.

Ad. Spørgsmål 2 og 3.

Da spørgsmål 1 er besvaret bekræftende bortfalder spørgsmål 2 og 3.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.