Dato for udgivelse
20 nov 2009 12:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 nov 2009 10:49
SKM-nummer
SKM2009.711.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-110834
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Virksomhedsordning - erhvervsmæssig virksomhed
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers udlejning af en andel af en hotellejlighed i Hotel X kan betragtes som erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed uden beskatning af nogen privatandel, når hun efter udlejningsaftalen med hotellet har fraskrevet sig enhver mulighed for at benytte ejerlejligheden privat

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at spørger kan bevare sin virksomhedsordning, selvom andelen af hotellejligheden udlejes til hotellet.

Hjemmel
Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1
Virksomhedsskatteloven § 15, stk. 1 og 2.
Reference(r)

Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1
Virksomhedsskatteloven § 15, stk. 1 og 2.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit E.G.2.1.6.1
Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-2 E.A.1.2.3.6

Spørgsmål

1. Kan spørgers udlejning af en andel af en hotellejlighed i Hotel X betragtes som erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed uden beskatning af nogen privatandel, når hun efter udlejningsaftalen med hotellet har fraskrevet sig enhver mulighed for at benytte ejerlejligheden privat?

2. Kan spørger bevare sin virksomhedsordning, selvom andelen af hotellejligheden udlejes til hotellet?

Svar

1. Ja

2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har drevet virksomhed med erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom, og hun har i den forbindelse anvendt virksomhedsordningen.

Spørger har netop solgt den faste ejendom, og påtænker i stedet erhverve en 1/4 andel af en hotellejlighed i Hotel X. Hotellejlighederne kan erhverves som 1/1, 1/2, 1/3 og 1/4 andele.

Investeringen forventes at give et positivt resultat. De øvrige andele af hotelejerlejlighederne kan være ejet af private, personlige virksomheder eller virksomheder drevet i selskabsform.

Der er udlejningspligt på hotelejerlejlighederne, og Hotel X forestår udlejning samt drift og vedligeholdelse, der betales via det pligtige medlemskab af ejerforeningen. Spørger vil i udlejningsaftalen med hotellet fraskrive sig enhver mulighed for at benytte ejerlejligheden privat.

Forventede indtægter og udgifter er i salgsmaterialet oplyst for hele lejligheden. Spørger påtænker som tidligere nævnt at anskaffe en ¼ andel.

Hele lejligheden forventes at indbringe 60.000 kr. i årlig lejeindtægt. Der forventes en månedlig udgift på 2.000 kr., dvs. en årlig udgift på 24.000 kr., hvilket giver et forventet årligt overskud på 36.000 kr., hvoraf ¼ udgør 9.000 kr.

Hertil kommer, at spørger forventer en væsentlig avance ved et senere salg af sin andel.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er repræsentantens vurdering, at spørger kan anvende virksomhedsordningen ved drift af en andel af en hotellejlighed.

Repræsentanten har henvist til SKM 2008.463 SR, som bliver refereret nedenfor.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Det ønskes besvaret, om spørgers udlejning af en andel af en hotellejlighed i Hotel X betragtes som erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed uden beskatning af nogen privatandel, når hun efter udlejningsaftalen med hotellet har fraskrevet sig enhver mulighed for at benytte ejerlejligheden privat.

Praksis:

Det fremgår af Ligningsvejledningen 2009-2, afsnit E.G.2.1.1, at hverken virksomhedsskatteloven eller anden lovgivning, herunder personskatteloven, indeholder en definition af begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed, men det er forudsat, at begrebet i overensstemmelse med hidtidig praksis fortolkes ens i alle skattemæssige relationer.

I SKM 2008.463.SR fandt Skatterådet, at en spørger, der ejede 5 hotelejerlejligheder, som han havde fraskrevet sig retten til selv at benytte privat, drev erhvervsmæssig virksomhed, og at han dermed kunne fortsætte med at anvende virksomhedsordningen. Dette gjaldt også, selvom spørger i stedet for at udleje hotellejlighederne gennem et udlejningsbureau, udlejede lejlighederne til et hotel.

Begrundelse:

Efter fast praksis foreligger der som udgangspunkt erhvervsmæssig virksomhed, når en fast ejendom udelukkende anvendes til udlejning på forretningsmæssige vilkår.

Spørger har oplyst, at hun i henhold til udlejningsaftalen med hotellet vil fraskrive sig enhver mulighed for at benytte ejerlejligheden privat samt at hun forventer et årligt overskud på 9.000 kr.

Det er SKATs opfattelse, at der er tale om erhvervsmæssig virksomhed.

SKAT skal på den baggrund indstille til Skatterådet, at spørgsmål 1 besvares med et ja, idet spørgers udlejning af en andel af en hotellejlighed i Hotel X kan betragtes som erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed.

Ad spørgsmål 2:

Det ønskes endvidere besvaret om spørger kan bevare sin virksomhedsordning, selvom andelen af hotellejligheden udlejes til hotellet.

Lovregler:

Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1.

Skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsordningen efter reglerne i dette afsnit på indkomst fra virksomheden. Dette gælder dog ikke, hvis indkomst fra virksomheden er kapitalindkomst efter § 4, stk. 1, nr. 10 eller 12, i personskatteloven. Endvidere kan virksomhedsordningen ikke anvendes på konkursindkomst, jf. konkursskattelovens § 6.

Virksomhedsskatteloven § 15, stk. 1 og 2:

Stk. 1. Afstår den skattepligtige sin virksomhed, eller ophører den skattepligtige med at drive selvstændig erhvervsvirksomhed, medregnes indestående på konto for opsparet overskud med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat til den personlige indkomst i samme indkomstår, jf. § 10, stk. 3. Opretholdes den regnskabsmæssige opdeling af den skattepligtiges samlede økonomi i en virksomhedsøkonomi og en privatøkonomi efter § 2, stk. 1, i hele det indkomstår, hvori afståelsen eller ophøret finder sted, kan virksomhedsordningen anvendes til og med udløbet af indkomståret. I så fald indgår salgssummen i virksomhedsordningen. Indestående på konto for opsparet overskud ved indkomstårets udløb med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat medregnes til den personlige indkomst i det efterfølgende indkomstår.
Stk. 2. Overtager eller påbegynder den skattepligtige en anden virksomhed inden udløbet af det efterfølgende indkomstår, kan den skattepligtige anvende virksomhedsordningen uden ophør. Det er en betingelse herfor, at den regnskabsmæssige opdeling af den skattepligtiges samlede økonomi i en virksomhedsøkonomi og en privatøkonomi opretholdes i hele perioden.

Begrundelse:

Fast ejendom, der udelukkende anvendes til erhvervsmæssig udlejning, kan indgå i virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1.

Hvis spørger ophører med at drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller afstår sin virksomhed og fortsætter med at drive erhvervsmæssig virksomhed ved at udleje den omhandlede hotellejlighed, vil hun - under forudsætning af at fristen i virksomhedsskattelovens § 15, stk. 2, overholdes - uden ophør kunne fortsætte med at anvende virksomhedsordningen. Det er en betingelse herfor, at den regnskabsmæssige opdeling af den skattepligtiges samlede økonomi i en virksomhedsøkonomi og en privatøkonomi efter § 2, stk. 1, opretholdes i hele perioden.

SKAT skal på den baggrund indstille til Skatterådet, at spørgsmål 2 besvares med ja, idet spørger kan bevare sin virksomhedsordning.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet har tiltrådt indstillingen og begrundelse