Dato for udgivelse
01 dec 2009 13:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 nov 2009 13:12
SKM-nummer
SKM2009.744.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-103487.
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Afskrivninger og fradrag
Emneord
Fraflytningsbeskatning - Genanbringelse - Tilbageflytning til Danmark - Indgangsværdi.
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers beregnede fraflytningsskat og dermed spørgers henstand med skattebetalingen efter kildeskattelovens § 73 E, som han opnåede ved fraflytning fra Danmark, falder bort ved tilbageflytning til Danmark, såfremt han bliver fuldt skattepligtig og hjemmehørende i Danmark.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at spørger vil kunne genanbringe en ejendomsavance (herunder den tidligere danske ejendomsavance) ved salget af hans ejendom i Nederlandene, hvis han inden salgstidspunktet er flyttet til Danmark og således er fuldt skattepligtig til og hjemmehørende i Danmark, og landbrugsejendommen han køber, er beliggende i Danmark og drives af spørger.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at indgangsværdien for ejendommen beliggende i Nederlandene skal opgøres efter kildeskattelovens § 9, stk. 2, idet den skal opgøres efter kildeskattelovens § 9, stk. 1.

Skatterådet kunne endvidere ikke bekræfte, at handelsværdien på tilflytningstidspunktet vil kunne ansættes til en uafhængig nederlandsk ejendomsmæglers vurdering af ejendommen.

Skatterådet kunne endeligt ikke bekræfte, at en evt. fortjeneste ved et efterfølgende salg af ejendommen i Nederlandene skal opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen efter kildeskattelovens § 9, stk. 2.  En evt. fortjeneste skal i stedet opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og handelsværdien på tilflytningstidspunktet, jf. kildeskattelovens § 9, stk. 1. Derudover skal den tidligere genanbragte avance tillige skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for salgsåret.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 9
Kildeskatteloven § 73E.
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6A
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6B

Reference(r)

Kildeskatteloven § 9
Kildeskatteloven § 73E.
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6A

Ejendomsavancebeskatningsloven § 6B

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2, afsnit E.J.2.6.

Spørgsmål

1. Vil den beregnede skat og dermed spørgers henstand med skattebetalingen efter kildeskattelovens § 73 E, som han opnåede ved fraflytning fra Danmark, falde bort ved tilbageflytning til Danmark, såfremt han bliver fuldt skattepligtig og hjemmehørende i Danmark?

2. Vil spørger kunne genanbringe en ejendomsavance (herunder den tidligere danske ejendomsavance) ved salget af hans ejendom i Nederlandene, hvis han inden salgstidspunktet er flyttet til Danmark og således er fuldt skattepligtig og hjemmehørende i Danmark, og landbrugsejendommen, han køber, er beliggende i Danmark og drives af spørger?

3. Vil indgangsværdien for ejendommen beliggende i Nederlandene skulle opgøres efter kildeskattelovens § 9, stk. 2?

4. Vil handelsværdien på tilflytningstidspunktet kunne ansættes til en uafhængig nederlandsk ejendomsmæglers vurdering af ejendommen (udbudsprisen)?

5. Vil en evt. fortjeneste ved et efterfølgende salg af ejendommen i Nederlandene skulle opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen efter kildeskattelovens § 9, stk. 2. Dog således at fortjenesten ikke kan overstige forskellen mellem afståelsessummen og handelsværdien på tilflytningstidspunktet?

Svar

1. Ja, se dog besvarelsen.

2. Ja

3. Nej, se dog begrundelsen

4. Nej

5. Nej, se dog begrundelsen.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger flyttede i 1993 fra Nederlandene til Danmark med sin familie, hvor han først købte en landbrugsejendom på Fyn og derefter en landbrugsejendom i Sønderjylland i oktober 2003.

Spørger drev landbrug i Danmark indtil 13. marts 2006, hvor han solgte sin ejendom i Danmark. Familien kunne godt tænke sig at flytte tilbage til Nederlandene, så den 2. juni 2007 købte han en landbrugsejendom i Nederlandene, som familien flyttede ned på omkring den 1. juli 2007, hvorefter de blev fuldt skattepligtige og hjemmehørende i Nederlandene.

Inden fraflytningen anmodede spørger om genanbringelse af ejendomsavancen opnået ved salg af ejendommen i Danmark på ca. 9 millioner kr. i købet af ejendommen i Nederlandene. Dette gav SKAT tilladelse til.

Ved fraflytning fra Danmark i juli 2007 ophørte spørgers skattepligt efter kildeskattelovens § 1, og han skulle derfor beskattes af den fortjeneste, der nedsatte anskaffelsessummen på den i Nederlandene erhvervede ejendom.

Spørger fik dog henstand med betaling af skatten, svarende til ca. 4 millioner kr., i henhold til reglerne i kildeskatteloven § 73E.

Spørger og hans familie vil gerne tilbage til Danmark, så de overvejer nu at sælge landbrugsejendommen i Nederlandene, som de selv driver, og købe en ny landbrugsejendom i Danmark.

Spørger vil flytte tilbage til Danmark med familien og blive fuld skattepligtig til og hjemmehørende i Danmark omkring tidspunktet, hvor ejendommen sættes til salg i Nederlandene.

Når ejendommen i Nederlandene på et senere tidspunkt sælges, vil spørger og hans familie således være fuldt skattepligtige og hjemmehørende i Danmark.

Efter salget af ejendommen i Nederlandene, vil spørger købe en landbrugsejendom i Danmark og selv drive landbrug på ejendommen.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at alle spørgsmålene skal besvares med ja.

Når spørger flytter tilbage til Danmark og derved bliver fuldt skattepligtig og hjemmehørende i Danmark, vil han kunne sælge ejendommen i Nederlandene, købe en ny landbrugsejendom i Danmark og genanbringe ejendomsavancen (herunder den tidligere genanbragte ejendomsavance) efter de almindelige regler i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A.

Når spørger flytter tilbage til Danmark vil han igen være omfattet af de almindelige skatteregler herunder mulighederne for genanbringelse af en ejendomsavance samt en tidligere genanbragt ejendomsavance.

Den pålignede skat på fraflytningstidspunktet samt henstanden med skattebetalingen vil falde bort på tilbageflytningstidspunktet i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 6 B, stk. 4, såfremt spørger bliver fuldt skattepligtig og hjemmehørende i Danmark.

I henhold til kildeskattelovens § 9, stk. 1 skal aktiver og passiver på tidspunktet for tilflytning til Danmark anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet.

Afskrivningsberettigede aktiver skal dog anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til den faktiske anskaffelsessum afskrevet maksimalt efter danske regler i henhold til kildeskattelovens § 9, stk. 2.

En landbrugsejendom må anses at være et afskrivningsberettiget aktiv, som således må være omfattet af kildeskattelovens § 9, stk. 2.

Opgørelsen af genvundne afskrivninger og ejendomsavance må dog anses at skulle opgøres efter bestemmelsen i kildeskattelovens § 9, stk. 3, således beskatning af genvunde afskrivninger og ejendomsavance ikke kan ske af et højere beløb end forskellen mellem afståelsessummen og handelsværdien på tidspunktet for tilflytning.

Inden ejendommen sættes til salg vil man rådføre sig med en eller to nederlandske ejendomsmæglerkæder, som vil komme med en uafhængig og selvstændig vurdering af handelsprisen. Denne udbudspris må herefter anses for at være den handelsværdi, som skal anvendes i opgørelsen efter kildeskattelovens § 9, stk. 3, idet udbudsprisen må anses for at være det mest retvisende bud på en handelsværdi på tidspunktet for tilflytning til Danmark.

SKATs indstilling og begrundelse

Ved besvarelsen af spørgsmålene lægges det efter spørgers oplysninger til grund, at spørger bliver fuld skattepligtig til og hjemmehørende i Danmark inden salget af den nederlandske ejendom. Spørger skal dog være opmærksom på, at man for at være fuld skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1 skal have bopæl i Danmark, eller opholde sig i Danmark i et tidsrum på mere end 6 måneder. Såfremt man har bopæl i både Danmark og udlandet, skal der foretages en vurdering af, hvor man er skattemæssigt hjemmehørende.

Ad spørgsmål 1:

Det ønskes besvaret, hvorvidt den beregnede skat i forbindelse med fraflytningen og dermed spørgers henstand med skattebetalingen efter kildeskattelovens § 73 E, som han opnåede ved fraflytning fra Danmark, falder bort ved tilbageflytning til Danmark, såfremt han bliver fuldt skattepligtig og hjemmehørende i Danmark.

Lovregler:

Ejendomsavancebeskatningslovens § 6B:

Stk. 1. Ophører en persons skattepligt efter kildeskattelovens § 1 som følge af fraflytning, eller bliver en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, beskattes fortjeneste, der nedsætter anskaffelsessummen efter § 6A, stk. 1, på tidspunktet for skattepligtsophøret eller flytningen af skattemæssigt hjemsted. Det gælder dog kun, hvis den erhvervede ejendom er beliggende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland. Den fortjeneste, der stammer fra nedsættelse af anskaffelsessummen, er fortjeneste fra fast ejendom beliggende i den stat, hvor den afståede ejendom lå.
Stk. 2. Der kan gives henstand med skatten efter stk. 1 efter reglerne i kildeskattelovens § 73 E.
Stk. 3. Hvis det ved afståelse af den erhvervede ejendom eller ved ejerens død, efter at der er indtrådt skattepligt efter stk. 1, konstateres, at afståelsessummen henholdsvis handelsværdien ved død er mindre end anskaffelsessummen, nedsættes det skattepligtige beløb efter stk. 1 med forskellen. Det skattepligtige beløb kan ikke blive negativt.
Stk. 4. Får ejeren igen skattemæssigt hjemsted her, inden den erhvervede ejendom er afstået, bortfalder pligten til at svare skat efter stk. 1, indtil ejeren på ny opfylder betingelserne i stk. 1, 1. pkt.

Begrundelse:

Ejendomsavancebeskatningslovens § 6B, stk. 4, finder anvendelse, også når der er givet henstand efter kildeskattelovens § 73E.

Det er på den baggrund SKATs opfattelse, at pligten til at betale skat i forbindelse med fraflytning efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6B, stk. 1, og dermed spørgers henstand med skattebetalingen efter kildeskattelovens § 73E, som han opnåede ved fraflytning fra Danmark, falder bort ved tilbageflytning til Danmark, såfremt han bliver fuld skattepligtig til og hjemmehørende i Danmark, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6B, stk. 4.

SKAT skal dog bemærke, at den faktiske anskaffelsessum for ejendommen i Nederlandene fortsat er nedsat med den genanbragte ejendomsavance fra den danske ejendom. Ved salg ejendommen i Nederlandene vil den genanbragte avance skulle beskattes, med mindre avancen fortsat ønskes genanbragt i en ny erhvervsejendom efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A, jf. i øvrigt svaret på spørgsmål 5 nedenfor. Danmark har dermed ikke mistet retten til beskatningen af fortjenesten på den oprindelige ejendom.

SKAT skal på den baggrund indstille til Skatterådet, at spørgsmålet besvares med ja.

Ad spørgsmål 2:

Det ønskes besvaret, hvorvidt spørger kan genanbringe ejendomsavancen (herunder den tidligere danske ejendomsavance) ved salget af hans ejendom i Nederlandene, hvis han inden salgstidspunktet er flyttet til Danmark og således er fuldt skattepligtigt og hjemmehørende i Danmark, og landbrugsejendommen drives af spørger.

Lovregler:

Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 1.

Såfremt den skattepligtige erhverver en ejendom, der er omfattet af lovens regler, med undtagelse af ejendomme, der er omfattet af § 8, kan den skattepligtige i stedet for at medregne fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til den skattepligtige indkomst, vælge at nedsætte anskaffelsessummen for den erhvervede ejendom med fortjenesten. Reglerne i 1. pkt. gælder alene for fortjeneste, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevede ægtefælles erhvervsvirksomhed, og det er kun den del af anskaffelsessummen, der vedrører den del af den erhvervede ejendom, som skal anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, der kan nedsættes med fortjenesten. Stk. 3, 2. pkt., gælder tilsvarende. Udlejning af fast ejendom anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed. Den erhvervede ejendom anses ikke for udlejet, selv om den er udlejet på tidspunktet for erhvervelsen, hvis udlejningen er ophørt inden udløbet af fristerne i stk. 2, nr. 2. Endvidere anses den del af den afståede ejendom henholdsvis den erhvervede ejendom, som udgør boligdelen, ikke i denne forbindelse for anvendt erhvervsmæssigt. Nedsættelsen efter 1. pkt. skal ske med hele den del af fortjenesten opgjort uden fradrag efter § 6, stk. 2, der vedrører den erhvervsmæssigt anvendte del af den afståede ejendom, dog højst med et beløb svarende til den del af den kontante anskaffelsessum for den erhvervede ejendom, der vedrører den del, der skal anvendes erhvervsmæssigt. Overstiger den opgjorte fortjeneste den kontante anskaffelsessum, beskattes den overskydende fortjeneste efter lovens almindelige regler

Praksis:

I SKM 2007.286 SR fandt Skatterådet, at ejendomsavancebeskatningsloven indeholdt hjemmel til, at reglerne om genanbringelse i § 6A i ejendomsavancebeskatningsloven kan anvendes også ved efterfølgende afståelser og erhvervelser, forudsat at betingelserne i § 6A er opfyldt. Den skattepligtige kan således fortsætte med at genanbringe også i udlandet, når betingelserne er opfyldt.

Begrundelse:

Det er på den baggrund SKATs opfattelse, at hvis spørger efter tilflytning til Danmark bliver fuld skattepligtig til og hjemmehørende i Danmark, så kan han anvende reglerne i omkring genanbringelse i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A.

SKAT skal på den baggrund indstille til Skatterådet, at spørgsmålet skal besvares med ja.

Det skal dog bemærkes, at det bl.a. er en betingelse, at den erhvervede ejendom opfylder kravene i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A samt at erhvervelsen af den danske ejendom finder sted i indkomståret forud for afståelsesåret, i afståelsesåret eller i indkomståret efter afståelsesåret samt at spørger senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, skal anmode om, at reglerne anvendes i forbindelse med indsendelse af rettidig selvangivelse.

Ad spørgsmål 3:

Det ønskes besvaret, om indgangsværdien for ejendommen beliggende i Nederlandene skal opgøres efter kildeskattelovens § 9, stk. 2.

Retsregler:

Kildeskattelovens § 9:

Stk. 1. Hvis en person bliver fuldt skattepligtig efter § 1, eller hvis en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende her i landet, anses aktiver og passiver, som ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Afskrivningsberettigede aktiver anses for erhvervet på det faktiske anskaffelsestidspunkt, og de anses for erhvervet til den faktiske anskaffelsessum afskrevet maksimalt efter danske regler indtil tilflytningstidspunktet. Ved denne beregning anvendes reglerne på tilflytningstidspunktet. Dog skal aktiverne anses for erhvervet til handelsværdien på tilflytningstidspunktet, såfremt denne værdi er mindre end værdien beregnet efter 1. og 2. pkt.
Stk. 3. Genvundne afskrivninger på aktiver, der anses for afskrevet forud for inddragelse under dansk beskatning, kan højst udgøre det beløb, hvormed summen af foretagne afskrivninger efter skattepligtens indtræden overstiger det faktiske værditab efter inddragelse under dansk beskatning. Fortjeneste i forhold til anskaffelsessummen kan højst medregnes med et beløb svarende til forskellen mellem salgssummen og handelsværdien på tidspunktet for inddragelse under dansk beskatning. For aktiver, der afskrives efter saldometoden, ansættes afståelsessummen til den nedskrevne værdi på afståelsestidspunktet med tillæg af genvundne afskrivninger og fortjeneste efter 1. og 2. pkt. [...]

Begrundelse:

Det er SKATs opfattelse, at den hollandske ejendom ikke kan anses for omfattet af dansk beskatning i perioden, hvor spørger ikke har været fuld skattepligtig til Danmark.

Det er endvidere SKATs opfattelse, at kildeskattelovens § 9, stk. 2 alene vedrører en opgørelse efter afskrivningsloven. Der lægges hermed vægt på bestemmelsens forarbejder.

Da indgangsværdien skal opgøres i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven, finder kildeskattelovens § 9, stk. 2 ikke anvendelse, og opgørelse skal i stedet foretages i henhold til § 9, stk. 1.

Ejendommens handelsværdi på tilflytningstidspunktet anses herefter for anskaffelsessummen, jf. kildeskattelovens § 9, stk. 1.

SKAT skal dermed indstille til Skatterådet, at spørgsmålet skal besvares med et nej, idet indgangsværdien på ejendommen ikke opgøres efter kildeskattelovens § 9, stk. 2, men efter kildeskattelovens § 9, stk. 1.

Ad spørgsmål 4:

Det ønskes besvaret, om handelsværdien på tilflytningstidspunktet kunne ansættes til den uafhængige nederlandske ejendomsmæglers vurdering af ejendommen (udbudsprisen)?

Begrundelse:

Det er SKATs opfattelse, at man ikke på forhånd kan godkende, at en uafhængig nederlandsk ejendomsmæglers samlede vurdering af ejendommen skal kunne lægges til grund for fastsættelsen af handelsværdien på tilflytningstidspunktet.

Derimod vil SKAT kunne tage stilling til, om en konkret angivet værdiansættelse vil kunne sidestilles med handelsværdien på tilflytningstidspunktet.

SKAT skal derfor indstille til Skatterådet, at spørgsmål 4 besvares med et nej.

Ad spørgsmål 5:

Det ønskes besvaret, om en evt. fortjeneste ved et efterfølgende salg af ejendommen i Nederlandene skal opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen efter kildeskattelovens § 9, stk. 2.

Retsregler:

Kildeskattelovens § 9, stk. 1:

Hvis en person bliver fuldt skattepligtig efter § 1, eller hvis en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende her i landet, anses aktiver og passiver, som ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet, jf. dog stk. 2.

Praksis:

SKM 2007.650 SR omhandlede en situation, hvor en spørger havde solgt tre danske ejendomme og ønskede at genanbringe fortjenesten i en ejendom i udlandet. Han spurgte bl.a. om, hvordan der skulle ske beskatning i forbindelse med salg af den udenlandske ejendom.

Det fremgår af § 6B, stk. 1, i ejendomsavancebeskatningsloven, at fortjeneste på en ejendom i Danmark, der har nedsat anskaffelsessummen på en ejendom i udlandet, vil blive beskattet i forbindelse med ophør af skattepligt ved fraflytning.

Hvis der ved afståelse af den udenlandske ejendom konstateres et tab, der beregnes som forskellen mellem ejendommens anskaffelsessum og afståelsessum, vil den skattepligtige fortjeneste, der tidligere er opgjort for den danske ejendom, blive nedsat med tabet, jf. § 6B, stk. 3. Skatterådet fandt, at dette modregningsprincip måtte gælde på tilsvarende vis på en udenlandsk ejendom i tilfælde, hvor den skattepligtige fortsat er fuld skattepligtig til og hjemmehørende i Danmark.

Begrundelse:

Det er som nævnt under spørgsmål 3 SKATs opfattelse, at indgangsværdien skal opgøres efter kildeskattelovens § 9, stk. 1.

Dermed skal en evt. fortjenesten ved salg af ejendommen i Nederlandene opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen (handelsværdien på tilflytningstidspunktet). Spørger skal således beskattes af en den eventuelle værdistigning, der er sket fra spørger bliver fuld skattepligtig til Danmark og til salgstidspunktet. Opgørelsen skal foretages efter de almindelige regler i ejendomsavancebeskatningsloven.

SKAT skal på den baggrund indstille til Skatterådet, at spørgsmål 5 besvares med et nej, idet opgørelsen ikke skal foretages efter kildeskattelovens § 9, stk. 2, men efter stk. 1.

Det er endvidere SKATs opfattelse, at den tidligere genanbragte avance tillige skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for salgsåret.

Såfremt spørger lider et tab i forhold til den oprindelige anskaffelsessum ved salget af ejendommen i Nederlandene, kan tabet opgøres efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 B, stk. 3, jf. således SKM 2007.650 SR.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling om begrundelse.