Dato for udgivelse
20 nov 2009 12:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 nov 2009 10:25
SKM-nummer
SKM2009.710.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-131549
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Afskrivninger og fradrag + Salg
Emneord
Salg af bolig nr. 2
Resumé

Skatterådet finder ud fra en samlet vurdering af den fremlagte dokumentation, at det må lægges til grund, at lejligheden af arbejdsmæssige årsager vil komme til at tjene som bolig for spørger i en væsentlig periode. Skatterådet finder derfor, at spørger kan sælge sin andelslejlighed skattefrit efter endt udstationering.

Endvidere finder Skatterådet, at det vil være muligt at få fradrag for dobbelt husførelse henset til, at spørgers udstationering må anses for midlertidig samt opretholdelsen af den dobbelte husførelse i udstationeringsperioden vil skyldes erhvervsmæssige forhold. 

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 4
Ligningslovens § 9 A
Ligningslovens § 9, stk. 1
Statsskattelovens § 6, litra a

Henvisning

Ligningsvejledningens afsnit A.F.1.2

Henvisning

Ligningsvejledningens afsnit E.J.1.5

Spørgsmål  

1. Kan andelslejligheden sælges skattefrit efter endt udstationering?

2. Hvor lang tid er det i givet fald nødvendigt for at opnå skattefrihed, at spørger bor i lejligheden?

3. Vil det være muligt at få fradrag for dobbelt husførelse?

Svar

1. Ja, se dog begrundelsen.

2. Se spørgsmål 1

3. Ja, se dog begrundelsen

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger og spørgers ægtefælle ejer en andelslejlighed i X, som de købte i 2004. De har ikke selv boet i lejligheden endnu. De bor på en nedlagt landbrugsejendom i Nordjylland og har været gift i 25 år.

Lejligheden har været udlejet siden de købte den i 2004. Først til ægtefællens farmor, som boede i lejligheden, da denne blev lavet om fra leje bolig til andelsbolig. Siden da har den været udlejet til 3 forskellige personer.

Spørger og spørgers familie boede i Norge, da de købte lejligheden og flyttede først retur til Danmark igen i juni 2007, efter at have boet i Norge siden juni 2001.

Lejligheden er ikke på nuværende tidspunkt sat til salg.

I forbindelse med spørgers arbejde i forsvaret, er spørger beordret på midlertidig tjeneste (udstationeret) til København for en længere periode. Spørger påregner derfor at flytte ind i lejligheden og fraflytte denne igen efter endt udstationering. Spørger påregner at flytte såvel folkeregister adresse som forsikringer mv.

Spørgers jobfunktioner er teamleder for en gruppe af militære personalekonsulenter, kaldet "udstikkere" samt 3 civil ansatte løn sagsbehandlere. Samtidig med funktionen som teamleder fungerer spørger ligeledes som "udstikker". Det er generelt en mulighed/risiko i forsvaret for at blive udstationeret. Det er oplyst af spørger, at man som "udstikker", som sådan ikke er mere villig til at blive udstationeret end de andre.

Den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge fordelt således: 8-16 mandag og tirsdag og 8-15 resten af ugen.

Lejligheden ligger i X og arbejdspladsen er i København, Y frem til 1. november 2009. Der er ca. 13 km. Derefter bliver arbejdspladsen Z, her er afstanden ca. 20 km. Spørger vil benytte såvel offentlige transportmidler samt cykel og bil.

Spørger forventer at bruge lejligheden som bopæl. Arbejdsugen er på 5 dage, og spørger møder kl. 8 mandag morgen. Antallet af overnatninger vil forventeligt være 5-6 stk. pr. uge.

I perioden 3. august til 3. september 2009 har spørger været på tjeneste i København og boet på forskellige hoteller. Spørger har i perioden kun opholdt sig i København i følgende perioder: 3. - 7. august, 10. - 13. august samt 17. - 21. august, idet spørger har givet overlevering til afløseren i Æ i en del af perioden. Spørger har ligeledes i weekenderne opholdt sig i hjemmet i Nordjylland.

I de perioder spørger har opholdt sig i København, har forsvaret betalt for spørgers logi samt udgifter til kost samt andre små fornødenheder.

Spørger har endnu ikke flyttet folkeregister adresse, idet spørger afventer SKATs svar. Såfremt spørger flytter folkeregister adresse til lejligheden dækker arbejdsgiveren ikke længere udgifter til kost og logi. Indtil da er det de almindelige udstationerings regler for offentlig ansatte, der gælder.

Forsvaret kunne ifølge spørger have valgt at forflytte ham, men idet spørger p.t. er planlagt til tjeneste i Nordjylland i juni 2010 har forsvaret valgt at udstationere spørger.

Der er ikke udarbejdet en udstationeringskontrakt kun en udstationeringsbefaling.

Det er oplyst, at arbejdsgiveren har tilbudt spørger en lejlighed i København, som spørger har takket nej til at benytte, da spørger selv har en lejlighed.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spm. 1: Ja

Spm. 2: ½ år

Spm. 3: Ja

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Beskatning ved salg af andelslejlighed:

Det følger af ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 8, stk. 4, at fortjeneste ved afståelse af et andelsbevis, der er forbundet med en brugsret til en beboelseslejlighed i en ejendom med flere beboelseslejligheder, ikke medregnes til opgørelsen af skattepligtig indkomst efter aktieavancebeskatningsloven (ABL), hvis lejligheden har tjent som bolig for ejeren af andelsbeviset i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet andelsbeviset. I henhold til ligningsvejledningen (LV) afsnit E.J.1.5 er betingelserne for skattefritagelse efter EBL § 8, stk. 4 følgende:

  • Ejendomsretten til det pågældende værdipapir skal være forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed i en ejendom med flere beboelseslejligheder, der direkte er ejet af en forening mv. Det er i denne forbindelse uden betydning, hvilken tingsretlig status den pågældende ejendom eller beboelseslejlighed har, blot den pågældende forening mv. ejer flere lejligheder, der lejes ud til beboelse.
  •  Ejeren af værdipapiret eller hans husstand skal have beboet den lejlighed, som værdipapiret gav brugsret til, i en del af eller hele den periode, hvori han har ejet værdipapiret.
  • Et eventuelt til lejligheden hørende grundareal er mindre end 1.400 m2.
  • Det er en forudsætning for skattefritagelsen, at foreningen mv. er subjektiv skattepligtig efter selskabsskatteloven (SEL), og at andelsbeviserne i foreningen mv. ved afståelse er omfattet af reglerne i ABL.

Det fremgår ikke af EBL § 8 om en ejer på samme tid kan have to ejendomme, der tjener til bolig for ejeren i EBL forstand. Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i SKM2006.379.VLR, da landsretsdommen er i strid med praksis på området. En supplerende ejendom vil kunne sælges skattefri efter parcelhusreglen, hvis ejendommen af arbejdsmæssige årsager har været anvendt til beboelse for ejeren. Det er i den forbindelse uden betydning, om skatteyderen anskaffede ejendommen af arbejdsmæssige årsager eller ej, blot han i en væsentlig periode af arbejdsmæssige årsager har anvendt ejendommen til beboelse. I ovennævnte landsretssag var den supplerende ejendom et enfamiliehus.

I SKM2007.887SRSKATLR konkluderede SKAT, at der gælder samme regler, når den supplerende ejendom er en andelslejlighed, dvs. når skatteyder ejer et andelsbevis, der er forbundet med en brugsret til en beboelseslejlighed. I den konkrete sag benyttede skatteyder lejligheden af arbejdsmæssige årsager 3 dage om ugen fra overtagelsen i 2004.

I SKM2007.217DEPSKM blev det anført, at det må kræves, at der er tale om længerevarende eller regelmæssigt tilbagevendende ophold f.eks. som i en af landsskatteretskendelserne 1-2 overnatninger hver uge. Ophold i et mindre omfang vil næppe kunne betragtes som om, at ejendommen tjener til bolig for ejeren eller dennes husstand. Et ophold på samlet ca. 2 måneder, som i SKM2007.147.HR må betragtes som et minimum, for at ejendommen kan siges at have tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand. Overnatningerne i den supplerende ejendom skal være forårsaget af arbejdsmæssige årsager.

Dobbelt husførelse

Efter ligningslovens (LL) § 9, stk. 1 kan lønmodtagere fradrage udgifter i forbindelse med udførelsen af det indtægtsgivende arbejde i det omfang, de samlede fradragsberettigede udgifter overstiger et reguleret grundbeløb, som i 2009 er på 5.500 kr.

Der kan gives fradrag i den skattepligtige indkomst for merudgift til kost og bolig til enlige forsørgere, der har børn under 18 år ved indkomstårets begyndelse, ugifte samlevende (papirløse par), herunder samlevende af samme køn, og gifte, hvis de pågældende på grund af erhverv midlertidigt opretholder dobbelt husførelse.

Hvis en person bor ved arbejdsstedet under pensionatsforhold, ved privat indkvartering eller under tilsvarende forhold, kan der uden dokumentation for merudgifternes størrelse fradrages 400 kr. pr. uge. Ønskes fradrag ud over dette beløb, må berettigelsen hertil dokumenteres af den pågældende, jf. SL § 6, litra a.

Der kan ikke foretages fradrag for dobbelt husførelse, hvis personen i forbindelse med opholdet modtager skattefri rejsegodtgørelse efter LL § 9 A.

Det er en betingelse, at opretholdelsen af dobbelt husførelse skyldes erhvervsmæssige forhold.

Der gives således ikke fradrag, hvis adskillelsen er begrundet i andre årsager end rent erhvervsmæssige årsager. Er der således tale om, at adskillelsen skyldes, f.eks. hensynet til børnenes skolegang, ægtefællernes personlige forhold eller lign., gives der ikke fradrag for udgifter ved dobbelt husførelse.

Det er endvidere en betingelse for fradrag for dobbelt husførelse, at adskillelsen er midlertidig. Bedømmelsen af, om den dobbelte husførelse er midlertidig, og dermed giver adgang til fradrag, skal foretages i relation til det arbejde, som husførelsen knytter sig til. Er arbejdet permanent, antages den dobbelte husførelse at skyldes private - og ikke erhvervsmæssige - årsager.

For at et ansættelsesforhold betragtes som midlertidigt, kræves det, at midlertidigheden er aftalt eller står klart allerede ved ansættelsesforholdets begyndelse.

I TfS 1997,500LSR - blev der godkendt fradrag for dobbelt husførelse i 2 af de 4 år, hvor en major var forflyttet. Den konkrete sag omhandler en major i flyvevåbenet, der blev beordret til varig tjeneste på Sjælland med en maksimal varighed på 4 år, mens familien blev boende i Jylland. Udgifterne vedrørte hovedsageligt boligudgifter afholdt på en erhvervet ejerlejlighed i København samt et skønsmæssigt fastsat beløb for kostudgifter. Landsskatteretten fandt, at majoren havde været beskæftiget i en stilling, der efter sin karakter måtte anses for midlertidig. Retten fandt imidlertid ikke, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for at fravige den 2-årsgrænse, der efter praksis normalt blev anvendt i tilfælde som det foreliggende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Kan andelslejligheden sælges skattefrit efter endt udstationering?

I henhold til ovenstående var der 4 betingelser, som skulle være opfyldt for at opnå skattefritagelse efter EBL § 8, stk. 4.

SKAT finder, at alle fire betingelser er opfyldt jf. nedenstående:

Betingelse 1)

Den omhandlende lejlighed er beliggende i en ejendom med flere beboelseslejligheder ejet direkte af andelsforeningen L, betingelse 1 er således opfyldt.

Betingelse 2)

Der er tale om en lejlighed på 86 m2 beliggende M i X. Endvidere er der brugsret til kælderrum nr. ... Betingelsen om at grundarealet er mindre end 1.400 m2 er derfor opfyldt.

Betingelse 3)

Andelsforeningen er efter SKATs opfattelse efter en konkret vurdering af dens vedtægter et selvstændigt skattesubjekt omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Andele i andelsboligforeningen må derfor anses for omfattet af ABL, da foreningen er et selvstændigt skattesubjekt. Betingelse 3 er således også opfyldt.

Betingelse 4)

Lejligheden skal have tjent til bolig for ejeren af værdipapiret eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvor denne har ejet værdipapiret.

Ud fra en samlet vurdering af den fremlagte dokumentation, er det SKATs opfattelse, at det må lægges til grund, at spørger af arbejdsmæssige årsager vil benytte den omtalte lejlighed som bolig. Det er bl.a. oplyst, at spørger vil overnatte 5 - 6 gange om ugen fra svaret fra SKAT forelægger i efteråret 2009 til spørgers midlertidige udstationering i København udløber.

Spørger er på nuværende tidspunkt bekendt med, at der pr. 1. juni 2010 er et ledigt job i Æ, som er spørgers faste tjenestested.

Der vil således være tale om et længerevarende og regelmæssig tilbagevendende ophold samt et samlet ophold på over et ½ år.

SKAT vurderer således, at lejligheden af arbejdsmæssige årsager vil komme til at tjene som bolig for spørger i en væsentlig periode.

SKAT vurderer ikke, at det kan tillægges betydning, at spørger har fravalgt den af arbejdsgiveren tilbudte bolig, for at bebo egen lejlighed.

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med et ja.

Ad spørgsmål 2

Der henvises til spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 3

Vil det være muligt at få fradrag for dobbelt husførelse?

Ifølge udstationeringsbefaling er spørger udstationeret i perioden 3. august 2009 - 3. september 2010, men spørger har oplyst, at han pt. er planlagt til tjeneste i Nordjylland 1. juli 2010.

Henset til, at spørger efter det oplyste er udstationeret til tjeneste i maksimalt 11 måneder, finder SKAT, at spørgers udstationering må anses for midlertidig.

Endvidere finder SKAT, at opretholdelse af dobbelthusførelse i ovennævnte periode vil skyldes erhvervsmæssige forhold.

Det vil herefter være muligt for spørger at anvende LL § 9, stk. 1, hvis spørger flytter ind i lejligheden. Efter LL § 9, stk. 1 kan spørger i 2009 fradrage udgifter i forbindelse med udførelsen af det indtægtsgivende arbejde i det omfang, de samlede fradragsberettigede udgifter overstiger 5.500 kr.

Spørger kan uden dokumentation for merudgifternes størrelse fradrage 400 kr. pr. uge. Ønskes fradrag ud over dette beløb, må berettigelsen hertil dokumenteres af spørger, jf. SL § 6, litra a.

Det skal dog oplyses, at der ikke kan foretages fradrag for dobbelt husførelse, hvis der modtages skattefri rejsegodtgørelse efter LL § 9 A.

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling