Dato for udgivelse
20 Nov 2009 13:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 May 2008 14:01
SKM-nummer
SKM2009.713.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
54/2006
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Ekstrakt, processkrift
Resumé

Da appellanten ikke havde overholdt fristen for afgivelse af ekstrakt i en skattesag, blev anken afvist jf. retsplejelovens § 386, stk. 1, 2. pkt., sammenholdt med § 385, stk. 2, og retsplejelovens § 386, stk. 1,1. pkt

Reference(r)

Retsplejeloven § 385, stk. 2
Retsplejeloven § 386, stk. 1

Henvisning
   

Parter

A
(selv)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Torben Melchior, Niels Grubbe og Jon Stokholm

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 14. afdeling den 18. januar 2006.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Sagsfremstilling

Ved Østre Landsrets 14. afdelings dom af 18. januar 2006 i sagen mellem A og Skatteministeriet blev Skatteministeriet frifundet for en påstand om anerkendelse af, at As personlige indkomst for indkomståret 1997 skulle nedsættes med 270.000 kr., for indkomståret 1998 med 324.000 kr., for indkomståret 1999 med 24.000 kr. og for indkomståret 2000 med 251.000 kr., subsidiært hjemvisning af indkomstansættelsen for de pågældende år til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Med ankestævning modtaget 1. februar 2006 ankede A landsrettens dom til Højesteret.

En hovedforhandling berammet den 29. maj 2007 blev aflyst på As anmodning. As advokat var udtrådt, og hun ønskede at antage en ny advokat.

Med brev af 3. maj 2007 meddelte Højesteret, at hovedforhandlingen den 29. maj 2007 var aflyst, og at sagen var berammet til hovedforhandling den 28. maj 2008. I brevet var bl.a. anført:

"Senest 14 dage før hovedforhandlingen skal der indleveres

...

  • Ekstrakt og eventuelle løse bilag, ...
  • Sammenfattende processkrift eller påstandsdokument...

...

Det bemærkes, at overholdes fristen for indlevering af behørigt udformet ekstrakt og påstandsdokument ikke, kan dette tillægges udeblivelsesvirkning efter retsplejelovens § 386."

Dette brev blev forkyndt for A den 10. maj 2007.

Den 21. september 2007 blev der afholdt et forberedende retsmøde i sagen, hvori spørgsmålet om, hvem der skulle repræsentere A blev drøftet. A var mødt med CA, der oplyste, at han i første omgang ønskede at føre sagen for A. Kammeradvokaten oplyste, at man ville være appellanten behjælpelig med udarbejdelse af ekstrakt, hvis CA fastholdt at ville give møde for A under hovedforhandlingen den 28. maj 2008.

Udskrift af retsbogen for retsmødet den 21. september 2007 er forkyndt for A den 2. oktober 2007.

Med brev af 27. december 2007 meddelte A og CA, at CA giver møde for A i den pågældende sag.

Med brev af 8. januar 2008 til sagens parter bekræftede Højesteret, at CA kunne møde for A under hovedforhandlingen. Højesteret bemærkede, at sagen var berammet til hovedforhandling den 28. maj 2008. Endvidere blev anført:

"Senest 14 dage før hovedforhandlingen skal der indleveres

...

  • Ekstrakt og eventuelle løse bilag, ...
  • Sammenfattende processkrift eller påstandsdokument...

...

Det bemærkes, at overholdes fristen for indlevering af behørigt udformet ekstrakt og påstandsdokument ikke, kan dette tillægges udeblivelsesvirkning efter retsplejelovens § 386."

Modtagelse af brevet af 8. januar 2008 er bekræftet af CA for A den 14. januar 2008.

Den 15. maj 2008 rettede CA telefonisk henvendelse til Højesteret og anmodede om udsættelse af fristen for indlevering af ekstrakt, sammenfattende processkrift og øvrigt materiale, der skal indleveres forud for hovedforhandling.

Højesteret meddelte telefonisk, den 15. maj 2008, og ved brev af 16. maj 2008 fristforlængelse til den 19. maj 2008.

Ved fristens udløb en 19. maj 2008 var ekstrakt fortsat ikke modtaget.

Højesterets begrundelse og resultat

Da A ikke har overholdt fristen for afgivelse af ekstrakt afvises anken, jf. retsplejelovens § 386, stk. 1, 2. pkt., sammenholdt med § 385, stk. 2, og retsplejelovens § 386, stk. 1, 1. pkt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Denne ankesag afvises.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 30.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet for Højesteret forrentes efter rentelovens § 8 a.