Dato for udgivelse
20 Nov 2009 08:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Nov 2009 10:56
SKM-nummer
SKM2009.705.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 12-65/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Vurdering, rådighed, sommerhus, fritidsbolig, parcel
Resumé

Sagsøgerne var hovedaktionærer i et selskab, der stillede en sommerbolig til rådighed for sagsøgerne. Selskabet lejede sommerbolig af et andet selskab ejet af sagsøgernes fader. Sommerboligen var beliggende på en grund, der i en udateret udstykningsplan var opdelt i 5 parceller. Udstykningen var aldrig gennemført.

Sagsøgerne gjorde gældende, at selskabet i henhold til lejekontrakt alene havde lejet 1 parcel af grunden, og at de således kun skulle beskattes af ejendomsværdien af denne del af grunden.

Retten lagde til grund, at lejekontrakten efter sin ordlyd omfattede hele grunden, og at der ikke på ejendommen i øvrigt med hegn eller på anden måde var foretaget en opdeling af ejendommen. Der var ikke grundlag for at fastslå, at sagsøgernes rådighed over ejendommen var begrænset til den ene parcel.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 5
Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-2 A.B.1.9.6

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 S.F.2.2.1
Henvisning
Den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.3.2
Redaktionelle noter
Sagen er anket til landsretten og efterfølgende forligt

Parter

A og B
(Advokat Christian Bachmann)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Maria Kjer Hedegaard)

Afsagt af byretsdommer

Malene Urup

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagsøgerne under denne sag, A og B, er sammen med deres far, CC, hovedaktionærer i selskabet H1 A/S, som lejer sommerboligen ... beliggende .... Sommerboligen er opført på matr.nr. ..., som i en udateret udstykningsplan er opdelt i 5 parceller, hvoraf sommerboligen ligger på parcel 1. Udstykningen er aldrig gennemført.

Denne sag, der er anlagt den 9. januar 2009, drejer sig om, hvorvidt grundværdien af matr.nr. ..., eller alene grundværdien af arealet angivet som parcel nr. 1 af matr.nr. ..., skal danne grundlag for beskatningen af værdien af fri sommerbolig hos A og B som hovedaktionærer i selskabet H1 A/S, jf. ligningslovens § 16, stk. 5.

A og B har påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at A og B ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomster for indkomstårene 2003 til og med 2005 ikke efter ligningslovens § 16, stk. 5, kan beskattes af parcel nr. 2-5 af matr.nr. ..., og at sagen derfor bør hjemvises til SKAT med henblik på at opgøre et korrekt beregningsgrundlag.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Vedrørende påstanden om hjemvisning har Skatteministeriet tiltrådt, at ansættelsen af A og Bs indkomster for de relevante indkomstår hjemvises til fornyet behandling hos skattemyndighederne, hvis A og B får medhold i anerkendelsespåstanden.

Landsskatterettens kendelser

Den 10. september 2008 afsagde Landsskatteretten kendelser vedrørende A og Bs indkomstansættelser for indkomstårene 2003 til 2005. Ud over spørgsmålet om ejendommens værdi ved beskatning i medfør af ligningslovens § 16, stk. 5, drejede sagen sig for Landsskatteretten bl.a. om, hvorvidt sommerboligen i de pågældende indkomstår opfyldte kravene til en personalesommerbolig med den virkning, at A og B alene skulle beskattes af den faktiske benyttelse af sommerboligen.

I Landskatterettens kendelse vedrørende A hedder det bl.a.

"...

Klagen vedrører spørgsmål om værdi af fri sommerbolig, herunder spørgsmålet om der er tale om en personalesommerbolig.

Landsskatterettens afgørelse

2003

SKAT har foretaget yderligere beskatning af værdi af fri sommerbolig med 112.530 kr.
Klageren har selvangivet værdi af fri sommerbolig med 8.570 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

2004

SKAT har foretaget yderligere beskatning af værdi af fri sommerbolig med 123.673 kr.
Klageren har selvangivet værdi af fri sommerbolig med 13.713 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

2005

SKAT har ansat skattepligtig værdi af fri sommerbolig med 154.448 kr.

Landskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

...

Sagens oplysninger

Selskabet H2 Holding A/S, hvori klagerens far CC er hovedaktionær, eneaktionær, ejer sommerboligen beliggende ...

Ifølge lejekontrakt af den 24. april 2001 udlejer H2 Holding A/S beboelse, udhus og garage excl. anneks til H1 A/S.

Aktionærer i H1 A/S er

- H1.1 Aps, CVR.nr. ... (hovedanpartshaver er A)
- H1.2 Aps, CVR.nr. ... (hovedanpartshaver er A)
- H1.3 Aps, CVR.nr. ... (hovedanpartshaver er A)

H1 A/S har indberettet værdi af fri sommerbolig således

2003

45.437 kr.

2004

50.581 kr.

2005

45.439 kr.

fordelt på henholdsvis 14,13 og 14 medarbejdere.

Der er anvendt følgende beskatningssatser

Sommer

6000 kr./uge = 857 kr./dag (uge 22-34)

Vinter

3000 kr./uge = 429 kr./uge

Indkomståret 2003

Indberettet værdi af fri sommerbolig er fordelt med 10 dage i sommerperioden for B, 10 dage i sommerperioden for A og 17 dage i sommerperioden og 32 dage i vinterperioden for øvrige ansatte.

Indkomståret 2004

Indberettet værdi af fri sommerbolig er fordelt med 10 dage i sommerperioden for B, 16 dage i sommerperioden for A og 15 dage i sommerperioden og 36 dage i vinterperioden for øvrige ansatte.

Indkomståret 2005

Indberettet værdi af fri sommerbolig er fordelt med 21 dage i sommerperioden for B og 14 dage i sommerperioden og 36 dage i vinterperioden for øvrige ansatte.

Selvangiven værdi af fri sommerbolig er for alle indkomstårene 2003 - 2005 incl. opgjort med udgangspunkt i ejendomsværdien pr. 1. januar 2000.

Ejendomsværdien er fordelt på henholdsvis anneks og hovedbygning med udgangspunkt i vurderingsforretning af den 2. april 2001, foretaget af statsaut. ejendomsmægler og valuar VL. VL har anslået ejendommens kontante handelsværdi (parcel nr. 1 af matr. nr. ... med selve hovedbygningen) til 1.200.000 kr.

...

Vurderet areal vedrørende ejendommen matr. nr. ... er 13.513 kvm. Ifølge ovennævnte opgørelse samt udstykningsplan er der på grunden 5 byggeretter. Der er dog ikke sket udstykning. Der er kun tale om et matr. nr.

l ovennævnte opgørelse af beskatningsværdien for personale er der kun medregnet andel af grundværdien for 1 parcel af de 5 byggeretter, som fremgår af udstykningsplanen.

Ifølge udtalelse af den 27. november 2006 fra Ejendomsvurderingen er ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002, pr. 1. oktober 2003, pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2005 fordelt således på henholdsvis anneks og på hovedbygning incl. udhus og garage (kr.)

 

1/1 2002

1/10 2003

1/10 2004

1/10 2005

 

Ejendomsværdi anneks

900.000

870.000

910.000

1.550.000

Ejd.værdi hovedbygning

2.000.000

2.130.000

2.240.000

3.450.000

Ejd.værdi i alt

2.900.000

3.000.000

3.150.000

5.000.000

Fordelingen af ejendomsværdien beror på et skøn. Ved fordelingen er der henregnet 1200 m2 jord til annekset, ligesom der er henset til, hvad bygningsværdien ville have været for annekset, såfremt dette ville have været vurderet selvstændigt.

SKATs afgørelse

Rådighedsbegrebet/beskatningsgrundlaget

Det er SKATs opfattelse, at det i de påklagede indkomstår ikke er dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at sommerboligen har været stillet til rådighed for "andre ansatte" i 13 uger eller mere pr. år, heraf mindst 8 uger i perioden uge 22-34.

På baggrund heraf anses sommerboligen for at være stillet til rådighed for hovedaktionærerne i H1 A/S, B og A, hele året jf. ligningslovens § 16, stk. 5, reduceret med det antal dage, hvor sommerboligen har været stillet til rådighed for andre ansatte uden væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, samt med det antal dage, hvor sommerboligen har været udlejet til anden side.

SKAT er af den opfattelse, at ejendomsværdien, incl. hele grundværdien, minus den andel, som vedrører annekset, skal lægges til grund ved beskatningen af værdi af fri sommerbolig i henhold til ligningslovens § 16, stk. 5.

Klagerens påstand og argumenter.

Følgende fremgår af klagen til Landsskatteretten

"...

Klage for A

Hermed påklages indkomstansættelserne for 2003, 2004 og 2005 for ovennævnte skatteyder.

...

Yderligere sekundær påstand.

...

SKATs kendelse om indkomstforhøjelser bygger på ejendomsværdien både for selve sommerboligen, tilstødende anneks og udstykningsarealer. Udstykningsarealerne har arbejdsgiverselskabet ikke lejet, og de bør derfor ikke indgå i %-lejeberegningen efter ligningslovens § 16, stk. 5.

Ejeren af udstykningsarealer, sommerbolig og anneks har erhvervet ejendommen med henblik på udstykning og salg af de udstykkede arealer.

Når udstykningsplanerne er gennemført, vil ejeren stå tilbage med sommerboligen, som udlejes til arbejdsgiverselskabet.

Hvis ligningslovens § 16, stk. 5 skal anvendes på den lejede sommerbolig, er det ejendomsværdien af sommerboligen, der er beskatningsgrundlag og ikke tilgrænsende udstykningsarealer. Disse er ikke lejet af arbejdsgiverselskabet, men forventes udstykket af ejeren.

..."

...

Landsskatteretten har modtaget følgende bemærkninger til Landsskatterettens kontors fremsendte forslag til afgørelse:

"...

Mere sekundær påstand

Vi finder ikke, at Landsskatteretten i Deres vurdering af sagen tager direkte stilling til det forhold, at en i lokalplanen godkendt, men af omkostningshensyn ikke tinglyst udstykning, som følge af den manglende tinglysning, skal indgå i beregningsgrundlaget.

Vi vil bede Dem om konkret at tage stilling hertil.

Det er endvidere vores opfattelse, at det har enhver formodning imod sig, at udlejer skulle have udlejet de godkendte udstykke grunde til H1 A/S. Det vil jo i hele lejeperioden have afskåret udlejer fra at tinglyse og sælge disse grunde, hvilket han for en samlet betaling på kr. 95.000 pr. år ikke kunne have nogen interesse i. Vi finder således Landskatterettens fortolkning af lejekontrakten forkert uagtet, at vi medgiver, at den er uklart formuleret. Det er dog helt givet, at udlejer i hele perioden har anset sig som berettiget til at sælge de udstykkede grunde, såfremt der måtte være en interesseret køber.

..."

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Under henvisning til de i sagen foreliggende oplysninger er det Landsskatterettens opfattelse, at sommerboligen ikke opfylder kravene til at kunne karakteriseres som en personalesommerbolig.

Ad den mere subsidiære påstand

Det er Landsskatterettens opfattelse, at ejendomsværdien, incl. hele grundværdien, minus den andel, som vedrører annekset, skal lægges til grund ved beskatningen af værdi af fri sommerbolig i henhold til ligningslovens § 16, stk. 5.

Landsskatteretten har herved lagt vægt på, at lejekontrakten omfatter beboelse, udhus og garage excl. anneks i ejendommen matr.nr. .... Landsskatteretten anser herefter hele ejendommen for omfattet af lejekontrakten med undtagelse af annekset.

Det er Landsskatterettens opfattelse, at klageren ikke alene skal beskattes af 25% målt ud fra ejerandel, således som anført. Der er herved lagt vægt på, at CC bliver beskattet af værdi af fri sommmerbolig vedørende annekset og derfor alene ses at have rådighed over dette.

Landsskatteretten stadfæster således SKATs afgørelse.

..."

Landsskatterettens afgørelse vedrørende B har et tilsvarende indhold, idet der dog for så vidt angår indkomstårene 2004 og 2005 beløbsmæssigt er forskel på den yderligere beskatning af værdien af fri sommerbolig.

Supplerende sagsfremstilling

Ved endeligt skøde underskrevet af parterne den 15. februar 1993 købte H1 A/S af G1 K/S ejendommen matr.nr. ..., med overtagelse den 1. marts 1993.

Det er oplyst, at H1 A/S i 1995 skiftede navn til H2 Holding A/S, og at der i forbindelse hermed blev stiftet et nyt selskab, som overtog navnet H1 A/S. Det er sidstnævnte selskab, der i dag er lejer af sommerboligen.

I vurderingen af ejendommen udarbejdet den 2. april 2001 af statsautoriseret ejendomsmægler og valuar VL hedder det nærmere:

"...

2.0 Besigtigelse                              

Besigtigelse fandt sted fredag den 2. marts 2001, kl.13.00. PJ og undertegnede var til stede.

 

2.1 Formål

At fastsætte ejendommens kontante handelsværdi samt ansættelse af en lejeværdi med henblik på udlejning af hovedejendom til ansatte.

 

2.2 Tema

Fastsættelse af kontante værdi i handel og vandel ved salg i fri handel samt ansættelse af lejeværdi af hovedbygning.

 

...

 

2.6 Ejendomstype

Sommerhus.

 

2.7 Benyttelse

Ejendommen anvendes til fritidsbolig.

 

2.8 Beliggenhed

Ejendommen er velbeliggende i ... med adgang til fredet friarealer og udsigt til ....

 

...

 

3.3 Offentlig ejensdomsvurdering

Ejendommen er den 1.1.2000 vurderet til følgende

 

Ejendomsværdi Grundværdi

kr. 2.750.000,00, heraf
kr. 1.108.600,00.

 

...

 

4.1. Forudsætninger

...

 
 

Vurdering af ejendommens kontante handelsværdi omfatter udelukkende parcel nr. 1 af ... med selve hovedbygningen. Vurderingen af ejendommens leje omfatter udelukkende leje af hovedbygningen.

 

...

4.5. Vurdering af handelsværdien

Ud fra besigtigelse af ejendommen samt ejers og indhentede oplysninger og med de skitserede forudsætninger vil jeg anslå ejendommens kontante handelsværdi til at være:

 

1.200.000.00 kr.

 

og en årlig leje til

95.000.00 kr.

 

..."

I lejekontrakten af 24. april 2001 indgået mellem H2 Holding A/S og H1 A/S er det anført:

"...

  1. Lejekontrakten omfatter beboelse, udhus og garage excl. anneks i ejendommen matr. nr. ....

  2. Lejekontrakten er gældende i 10 år, uopsigeligt fra begge sider.

  3. Lejen er fastsat til 95.000,00 p.a. der ikke reguleres. Lejen betales en gang årligt, første gang for året 2001.


    Lejen er fastsat på baggrund af en vurdering foretaget af statsaut. ejendomsmægler valuar VL den 2/4 2001.


    H1 A/S betaler ud over lejen el, vand og renovation.

..."

H1 A/S orienterede i et brev af 1. oktober 2001 sine medarbejdere om adgangen til at benytte ferieboligen. I brevet hedder det:

"...

Ferieophold

Som de fleste nok ved, er det muligt at benytte ferieboligen i ... til ferier eller weekendophold.

Vi har i august måned fået en afklaring af, hvad prisen vil være for et ophold, og den er pr. uge som følger:

- I ugerne 22-36 skal der betales skat af 6.000,00 pr. uge.
- I resten af året skal der betales skat af 3.000,00 pr. uge.

Disse beløb omregnes til pris pr. døgn ved kortere ophold.

Beløbet skal medtages som B-indkomst på selvangivelsen, og H1 A/S skal oplyse beløbet overfor skattemyndighederne.

Ved henvendelse til undertegnede vil jeg sætte jeres ønsker ind i kalenderen, og jeg vil samtidig orientere om regler for rengøring m.v. samt hvad de ferierende selv skal medbringe af udstyr.

..."

I et udateret brev fra statsautoriseret ejendomsmægler og valuar VL til H1 A/S hedder det:

"...

Vedrørende vurdering af 2/4 2001 af ...

Jeg har gennemgået min vurdering og dit brev vedrørende hvordan vurderingen af værdien af jorden skal forstås:

Jeg kan bekræfte at der ved ansættelse af værdien på hovedbygningen og annekset er foretaget en forholdsmæssig fordeling af grunden matr. nr. 1 af ....

..."

I en udateret udstykningsplan vedrørende matr.nr. ..., udarbejdet af Landinspektører G2 er ejendommen opdelt i 5 parceller, parcel 1-5. Såvel sommerhus som anneks ligger på parcel 1, som er den største af de 5 parceller. Udstykningen er som indledningsvis oplyst aldrig gennemført.

Der har endvidere været fremlagt et oversigtsfotografi af området og en række fotografier af ejendommen, som efter det oplyste er taget den 10. april 2009.

Forklaringer

PJ har som vidne forklaret, at han er uddannet revisor og fra 1979 har været økonomichef i H1 A/S. Han er i dag gået på pension, men han har stadig sin gang i virksomheden. ... blev tilbudt G1 K/S af Nykredit, og i 1993 overtog H1 A/S ejendommen, som herefter blev renoveret. Ejendommen stod færdig i 1999 eller foråret 2000. Forevist vurderingsforretningen af 2. april 2001 udarbejdet af statsautoriseret ejendomsmægler VL har han forklaret, at vurderingen blev indhentet til brug for en verserende sag med skattevæsenet vedrørende den offentlige ejendomsvurdering. Vurderingen var nødvendig, da ejendommen ønskedes udlejet til medarbejderne i selskabet. Efter at vurderingen var foretaget, blev der udarbejdet en lejekontrakt, som CC underskrev for begge parter. Ved en fejl blev det under pkt. 1 i kontrakten om det lejede ikke anført, at det i overensstemmelse med vurderingen alene omfatter parcel nr. 1 af matr.nr. ... uden anneks. Brevet af 1. oktober 2001 er udarbejdet af ham og blev omdelt til alle medarbejdere. Han administrerede også medarbejdernes leje af ejendommen. De, der ønskede at leje ejendommen, blev skrevet ind i en kalender. Ved afbud blev medarbejderne ikke afkrævet lejebetaling. Han tænkte ikke over, at dette kunne få skattemæssig betydning. Der er forgæves blevet forhandlet om salg af parcellerne, bl.a. med familien MM i 2001 og 2002 og nogle lejere i en nærliggende ejendom ejet af G3 Feriefond. Udstykningen er aldrig blevet gennemført, fordi man ikke ville bekoste betaling af bl.a tilslutningsafgifter, før man havde købere. Der er mange grunde til salg i området, og det er ikke usædvanligt for H2 Holding A/S, som også ejer andre grunde i ..., at have arealer liggende. Han har gennem årene også selv gjort brug af sommerhuset. Græsset er blevet slået rundt om huset, som han har markeret det på de fremlagte fotografier, men i øvrigt er der højt græs og tjørnekrat på ejendommen. Der er mange hugorme og skovflåter i området, og man færdes derfor ikke på den del af arealet, der ikke er slået. Hans egne børn har aldrig fået lov at løbe ud uden gummistøvler eller højskaftede støvler. Når man går ned til ..., går man også ad vejen og ikke hen over ejendommen. Der må ikke opsættes hegn eller plantes hæk i området, som er fredet klithede, og hverken de 1.400 m2, der er afsat til annekset, eller parcellerne 1-5 er således afgrænset.

Statsautoriseret ejendomsmægler og valuar VL har forklaret, at han ikke husker så meget om vurderingsforretningen i 2001, hvorfor han må støtte sig til sin sagsmappe og sine notater fra dengang. Formålet med vurderingsforretningen var at værdiansætte hovedejendommen, herunder lejeværdien af ejendommen. Hovedejendommen omfattede hovedbygningen og parcel 1. Annekset var ikke omfattet af prisfastsættelsen. Lejen blev fastsat efter undersøgelse af lejeniveauet. Ved vurderingen tog han højde for, at der kunne blive udstykket og opført ejendomme på de øvrige 4 parceller.

Parternes synspunkter

A og Bs advokat har i et påstandsdokument anført følgende hovedanbringender, der er gentaget og uddybet under under hovedforhandlingen:

"...

Det bestrides, at H1 A/S har stillet parcel 2-5 af matr.nr. ..., til rådighed for sagsøgerne.

Sagsøgerne fastholder, at lejekontrakten (bilag 5) og vurderingsrapporten fra VL (bilag 6) klart dokumenterer, at sagsøgerne og andre ansatte i H1 A/S ikke har haft en videregående ret, end den som kan henføres til lejeaftalen med H2 Holding A/S.

Som beskrevet ovenfor i afsnit 2 var det en klar forudsætning for lejekontrakten (bilag 5), at den blev baseret på vurderingsrapporten (bilag 6), idet man fra parternes side ville kontrahere på markedsmæssige vilkår. Det fremgår derfor også direkte af lejekontraken, at den er baseret på vurderingsrapporten. Det må derfor lægges til grund ved fortolkningen af lejekontrakten, at den er baseret på vurderingsrapporten. Det må derfor lægges til grund ved fortolkningen af lejekontrakten, at denne alene omfatter personalesommerhuset inkl. parcel 1 af matr.nr. ....

Skatteministeriet er ud fra friere overvejelser, som ikke er juridisk funderede, af den opfattelse, at lejerne blot kunne gøre brug af de samlede parceller.

Det er heroverfor sagsøgernes opfattelse, at når beskatning kræver klar lovhjemmel, kan man ikke vilkårligt beskatte de ansatte efter forgodtbefindende. Dette vil medføre en helt vilkårlig beskatning, som ikke tager hensyn til de bagvedliggende civilretlige realiteter.

Det bestrides, at lejerne af gården har gjort faktisk brug af de tilstødende 4 parceller, ligesom Skatteministeriets postulat om, at sagsøgerne har haft ret til og adgang til at udnytte samtlige 5 parceller bestrides som udokumenteret.

Sagsøgtes konklusion bestrides derfor som klart urigtig.

Sagens kerne er derfor af bevismæssig karakter.

Har sagsøgerne godtgjort, at H2 Holding A/S alene har udlejet parcel nr. 1 af matr.nr. ... - hverken mere eller mindre - til H1 A/S?

Da dette er godtgjort ved sammenhængen mellem lejekontrakten og den mæglervurdering, som var grundlag for lejekontraktens udfærdigelse, er denne bevisbyrde løftet, hvorfor der ikke i ligningslovens § 16, stk. 5, er hjemmel til at inddrage mere end værdien af parcel nr. 1 af matr.nr. ... i beregningsgrundlaget for beskatningen af de medarbejdere inkl. sagsøgerne, som har benyttet gården.

..."

Kammeradvokaten har i et påstandsdokument anført følgende hovedanbringender, der er gentaget og uddybet under hovedforhandlingen:

"...

Tilstøtte for den nedlagte frifindelsespåstand gøres det gældende, at der ved opgørelsen af den skattepligtige værdi af fri sommerbolig i medfør af ligningslovens § 16, stk. 5, med rette er foretaget en beregning på grundlag af hele ejendomsværdien - alene bortset fra den del, der skønsmæssigt er henført til anneksbygningen, som er forbeholdt privat benyttelse for sagsøgernes far, CC. Der er derfor ikke grundlag for kritik af afgørelsen.

Bortset fra anneksbygningen er der ikke grundlag for at udeholde nogen del af ejendommen fra beregningsgrundlaget, idet sagsøgerne under deres ophold på ejendommen har haft både ret og adgang til at benytte hele arealet - og ikke kun den del, som i udstykningsplanen er henført til parcel nr. 1.

Hele parcellen udgør et sammmenhængende areal, og der er ikke ved hegn, afskærmning eller på anden måde opstillet fysiske forhindringer for benyttelse af nogen del af ejendommen - lige bortset fra den omtalte anneksbygning, der formodes at have været aflåst. Udstykningsplanen er aldrig blevet realiseret og ses ikke at have afsat spor i form af opdeling af ejendommen, som har umuliggjort eller vanskeliggjort anvendelse af den del af det samlede areal, som i udstykningsplanen er henført til parcel nr. 2-5. Sagsøgerne har i øvrigt også været bekendt med ejendommens omfang og har derfor vidst, at den omfattede hele det samlede areal, der ifølge det oplyste er beliggende i et naturskønt område med udsigt til ....

Det må i øvrigt også formodes, at hele ejendommen - bortset fra anneksbygningen - har været til fri afbenyttelse for de tilfælde, hvor andre medarbejdere end sagsøgerne har gjort brug af ejendommen, jf. herved også formuleringen af punkt 1 i lejekontrakten, der er fremlagt som bilag 5. Sagsøgernes synspunkt om, at kun parcel nr. 1 var omfattet af lejekontrakten, har ingen støtte i lejekontraktens ordlyd - tværtimod.

Det kan ikke føre til et andet resultat, at ejendomsmægleren VL alene har udtalt sig om værdien af parcel nr. 1 i den vurdering, der er fremlagt som bilag 6.

Ifølge ligningslovens § 16, stk. 5, beregnes den skattepligtige værdi af fri sommerbolig uden hensyn til den faktiske markedsleje ved udlejning af ejendommen. Spørgsmålet om den mulige betydning af de omtvistede arealer for markedslejens størrelse spiller derfor ingen rolle i relation til opgørelsen af den skattepligtige værdi.

..."

Kammeradvokaten har under proceduren endvidere henvist til vurderingslovens § 9, hvorefter der ved ejendomsværdien forstås værdien af den faste ejendom i dens helhed.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter den dagældende ligningslovs § 16, stk. 5, sættes den skattepligtige værdi af en sommerbolig, der er stillet til rådighed som nævnt i bestemmelsens stk. 1, til en nærmere angivet procentsats pr. uge af ejendomsværdien pr. 1. oktober året før rådighedsåret eller i tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi, handelsværdien pr. 1. oktober året før rådighedsåret.

Det er uoplyst, hvornår udstykningsplanen er udarbejdet, og hvem der har anmodet herom, men det er ubetridt, at udstykningen af matr.nr. ... aldrig er gennemført.

Lejekontrakten vedrørende ejendommen omfatter efter sin ordlyd hele matr.nr. ... med undtagelse af annekset, som CC alene råder over.

Det lægges videre til grund, at der ikke på ejendommen med hegn eller på anden måde er foretaget en opdeling af ejendommen, og i det brev, der er uddelt til selskabets medarbejdere vedrørende leje af sommerboligen, er der heller ikke gjort opmærksom på indskrænkninger i rådigheden over ejendommen. Efter vidnet PJs forklaring må det endvidere lægges til grund, at også arealerne uden for parcel 1 i et vist omfang har været brugt i forbindelse med benyttelse af huset.

På denne baggrund og efter bevisførelsen i øvrigt er der ikke grundlag for at fastslå, at A og Bs rådighed over ejendommen i skattemæssig henseende har været begrænset til det areal, der i udstykningsplanen er benævnt parcel 1. Beskatningen skal derfor ske af ejendomsværdien af den samlede ejendom med fradrag af den del, der kan henføres til omtalte anneks. Det forhold, at vurderingen af 2. april 2001 alene omfatter parcel nr. 1 af matr.nr. ... med hovedbygning kan ikke føre til et andet resultat.

Skatteministeriets påstand om frifindelse tages derfor til følge som bestemt nedenfor.

A og B skal herefter betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 16.000 kr. Beløbet, der er med moms, omfatter Skatteministeriets udgift til advokatbistand. Retten har ved omkostningsfastsættelsen lagt vægt på sagens omfang og udfald.

T h i   k e n d e s    f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgerne, A og B, skal in solidum betale 16.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.

Det idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.