Dato for udgivelse
18 nov 2009 12:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 okt 2009 11:36
SKM-nummer
SKM2009.699.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-02272
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Beskatning, gevinst, pokerspil, skønsmæssig forhøjelse
Resumé

I kendelsen tager Landsskatteretten stilling til forskellige spørgsmål i forbindelse med den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved pokerspil.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4 f
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 A.B.7.5
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 E.A.2.1.3

Klagen angår beskatning af gevinst og tab ved pokerspil, samt skønsmæssig forhøjelse af indkomsten efter privatforbrugsberegning.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2004

SKAT har forhøjet klagerens indkomst efter privatforbrugsberegning med skønsmæssigt 150.000 kr.

SKAT har under sagens behandling frafaldet forhøjelsen.

Landsskatteretten nedsætter herefter forhøjelsen med 150.000 kr. til 0 kr.

SKAT har forhøjet klagerens indkomst med gevinster fra pokerspil på 17.960 kr.

SKAT har under sagens behandling frafaldet forhøjelsen.

Landskatteretten nedsætter herefter forhøjelsen med 17.960 kr. til 0 kr.

Indkomståret 2005

SKAT har forhøjet klagerens indkomst med gevinster fra pokerspil på 155.907 kr.

SKAT har under sagens behandling frafaldet forhøjelsen med 138.954 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 138.954 kr. til 16.953 kr.

Sagens oplysninger

Klageren, der er studerende, har i indkomstårene 2004 og 2005 spillet poker hos en række onlinespiludbydere.

I indkomståret 2004 har SKAT forhøjet hans indkomst med skønsmæssigt 150.000 kr. på baggrund af en privatforbrugsberegning udvisende et negativt beløb. SKAT har under klagebehandlingen meddelt, at forhøjelsen efter modtagelsen af diverse dokumentation for indtægter kan frafaldes.

Det er oplyst, at klageren har spillet poker hos bl.a. følgende udbydere:

2004:

 A

- 17.918 kr.

 B

 - 42 kr.

 I alt

 - 17.960 kr.

SKAT har under klagebehandlingen meddelt, at det efter fremsendelse af dokumentation kan godkendes, at de 17.960 kr., da der er tale om spiludbydere udenfor EU, fratrækkes i skattepligtige nettogevinster fra poker hos andre spiludbydere udenfor EU på i alt 593.729 kr.

2005:

 A

37.256 kr.

 C

 41.926 kr.

 D

 32.942 kr.

 E

43.783 kr.

 I alt

155.907 kr.

SKAT har under klagebehandlingen meddelt, idet klageren, da der er tale om spiludbydere udenfor EU, er blevet forhøjet med de 155.907 kr., at det efter fremsendelse af dokumentation kan godkendes, at forhøjelsen nedsættes med tab fra spiludbydere udenfor EU på i alt 138.954 kr., jf. følgende opgørelse:

 A

- 42.525 kr. 

 B

- 6.588 kr. 

 D

- 65.884 kr. 

 F

- 11.979 kr. 

 G

- 5.989 kr. 

 H

- 5.989 kr. 

 I alt

- 138.954 kr. 

Klageren har påstået indkomsten nedsat med yderligere 85.172 kr., jf. følgende opgørelse:

 Liveakt. udenfor EU på ca. 10.000 USD

59.895 kr. 

 Poker Team Danmark - udbet. 5.000 euro

37.256 kr. 

 I

- 11.979 kr. 

 I alt

85.172 kr. 

Angående liveaktiviteter udenfor EU på ca. 10.000 USD er oplyst, at klageren ud over onlineaktivitet også har spillet liveturneringer, hvor han møder fysisk op på kasinoer forskellige steder i verden. I 2005 deltog han bl.a. i World Series of Poker Main Event, USA. Under ophold i Las Vegas købte han sig ind i yderligere turneringer og spillede endvidere cashgames i Las Vegas. Samlet har det medført et tab på ca. 10.000 USD. Det har ikke været muligt at fremskaffe dokumentation for beløbet.

Angående Poker Team Danmark er oplyst, at klageren har været en del af Poker Team Danmark, der i realiteten har fungeret som en fast ramme omkring spillernes behov for at indgå i såkaldte "stakingaftaler", der er aftaler mellem to eller flere spillere/spiludbydere, hvor én spiller betaler en del af et buy-in til en turnering eller indskud til cashgame for en anden spiller, mod at få andel i eventuel gevinst. Det forekommer også, at man "bytter procenter" spillerne imellem. Herved forstås, at spillerne eksempelvis får 10 % i hinandens eventuelle gevinster i en turnering, hvor de begge deltager. Staking-aftaler er særdeles udbredt hos pokerspillere. Hensigten med stakingaftaler er i høj grad at stabilisere indkomsten.

Som en del af A's aftale med Poker Team Danmark er udbetalt 5.000 euro til klageren, der har anvendt beløbet til køb af buy-ins. Klageren vandt ingen gevinster i turneringerne. Såfremt klageren havde vundet gevinster, var A berettiget til en del af gevinsten. Det har ikke været muligt at fremskaffe dokumentation for beløbet.

Angående I er anført, at pokerspillet i 2005 blev udbudt af G1 Ltd via deres samarbejdspartner G2 Ltd., som var beliggende på Gibraltar. Ifølge SKAT havde G3 Ltd., der er hjemmehørende på Malta, licens til at udbyde online spil fra Malta og udbød pokerspil via hjemmesiden I. Licensen omfattede imidlertid ikke poker. Af hjemmesiden fremgår, at I ikke selv havde en pokerlicens, men har henvist til, at der benyttes spilplatform (G2Ltd.) med licens på Gibraltar.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har forhøjet klagerens indkomst for 2004 med skønsmæssigt 150.000 kr. Endvidere er der ikke indrømmet fradrag for tab på pokerspil med 17.960 kr. Klagerens indkomst for 2005 er forhøjet med indkomst ved pokerspil på i alt 155.907 kr.

Skattecentret har, jf. ovenfor, efterfølgende frafaldet forhøjelsen for 2004.

Skattecentret har endvidere frafaldet forhøjelsen for 2005 med 138.954 kr.

Der kan fortsat ikke godkendes fradrag for udgift for tab/buy-ins på 10.000 USD, svarende til 59.895 kr., med begrundelsen at udgiften er udokumenteret.

Endvidere kan der ikke godkendes fradrag for udgift til Poker Team Danmark på 5000 euro, svarende til 37.895 kr., med begrundelsen at der ikke er dokumentation for, at klageren har deltaget i turneringer med tilskud fra A. Hertil kommer manglende dokumentation for indbetalinger, udbetalinger eller regnskab fra A, der kan understøtte det fremførte om udgiften.

Endelig er gevinster og tab fra pokerspil hos udbyderen I anset for skattepligtige, da udbyderen efter det foreliggende ikke havde licens fra Malta, hvor det var hjemmehørende, men alene benyttede spiludbyderen G2 Ltd. med licens på Gibraltar. Dette er ikke anset for tilstrækkeligt til at anse betingelserne for skattefrihed for at være tilstede.

Det i SKM2004.121.DEP anførte om godkendelse og kontrol må naturligt forstås som en komplet kontrol af spiludbyderen, og ikke kun en delkontrol af selve spillesoftwareudbyderen.

På Malta findes reglerne om spillelicenser mv. i "Remote Gaming Regulations 2004". Hvis spiludbyderen er tildelt licens herefter, er den godkendelse og kontrol, der foretages i forbindelse hermed, væsentlig mere omfattende, end hvis det alene er softwareleverandøren, der er godkendt og kontrolleret. For at være omfattet af denne godkendelse og kontrol kræves en Class 3 licens.

G2 Ltd. har i mail den 7. januar 2008 til repræsentanten oplyst, at G2 Ltd.'s licens fra Gibraltar giver ret til at udbyde poker som operatør under egne helejede brands. Licensen giver også G2 Ltd. ret til at give adgang til eksterne operatører. Imidlertid må disse eksterne operatører have deres egen spillelicens.

G2 Ltd. har efterfølgende opnået mulighed for - under visse betingelser - at indgå aftale om, at en softwarekunde er omfattet af G2 Ltd.'s licens i Gibraltar. G2 Ltd. bruger betegnelsen "Platform Partner" om et pokerfirma, der benytter G2 Ltd.'s platform, og som er omfattet af G2 Ltd.'s licens fra myndighederne i Gibraltar. Den situation, hvor et firma er omfattet af et andet firmas licens, betegnes bl.a. som at firmaet har en "White Label Licens" eller en underlicens.

For at et pokerfirma kan være omfattet af G2 Ltd.'s licens, skal der foreligge en godkendelse heraf fra myndighederne i Gibraltar. Ifølge SKAT's oplysninger har myndighederne i Gibraltar d. 20. januar 2009 godkendt de første firmaer som omfattet af G2 Ltd.'s licens. I oplyser på deres hjemmeside, at I er en godkendt operatør under G2 Ltd.'s licens fra Gibraltar. Det fremgår af "I Terms and Conditions".

Myndighederne på Gibraltar har overfor SKAT oplyst, at firmaer, der er godkendt som omfattet af et andet firmas licens, er underlagt samme kontrol som licenshaveren selv. Sådanne godkendte underlicenshavere opfylder derfor kravet om godkendelse og kontrol fra et EU-/EØS-land. Gevinster fra sådanne firmaer er derfor skattefri, forudsat at firmaet er hjemmehørende i et EU-/EØS-land.

Det følger heraf, at de kunder hos G2 Ltd., der er godkendt af myndighederne i Gibraltar er underlagt en mere omfattende godkendelse og kontrol, end de øvrige kunder (uden egen licens) hos G2 Ltd.

Det anførte omkring "White Label Licens" har alene betydning for indkomstår efter, at I er blevet godkendt i 2009.

Til det af repræsentanten anførte om fradrag for nettotab i øvrig skattepligtig indkomst, eller fremførsel af underskuddet til modregning i fremtidige indkomster, er bemærket, at gevinsterne beskattes efter et nettoprincip, jf. statsskattelovens § 4 f. Der er herefter ikke sådanne muligheder som anført.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klagerens indkomst for 2004 nedsættes med 167.960 kr. og for 2005 med 224.127 kr.

For så vidt angår udgiften for tab/buy-ins på 10.000 USD, svarende til 59.895 kr., er anført, at det ikke er muligt at indhente yderligere dokumentation for tabet. Det fastholdes fortsat, at klageren i 2005 har anvendt det pågældende beløb på buy-ins til turneringer til World Series of Poker.

Vedrørende udgiften til Poker Team Danmark er anført, at spillerne, som var en del af Poker Team Danmark, også skulle svare spiludbyderen A en del af eventuelle gevinster. Der var således ikke tale om et sponsorat; men derimod en variant af en aftale om andel i gevinster spillerne imellem og A. Det var hensigten fra spiludbyderen bag A at tjene penge via turneringsgevinster ved aftalen.

Det er repræsentantens opfattelse, at der ikke bør gennemføres beskatning af beløb modtaget i forbindelse med sådanne "stakingdeals". Såfremt to skatteydere i Danmark bliver enige om at købe en lottokupon og dele udgift og gevinst 50/50, er der ikke hjemmel til at beskatte den person, som fysisk køber lottokuponen i kiosken, for halvdelen af indskuddet. Repræsentanten har rettet forgæves henvendelse til A for at få yderligere beskrivelse af aftalen vedrørende Poker Team Danmark.

Vedrørende I er anført, at pokerspillet i 2005 blev udbudt af G1 Ltd. via deres samarbejdspartner G2 Ltd., som var beliggende på Gibraltar. Det er herefter vurderingen, at gevinster og tab er skatteopgørelsen uvedkommende.

Repræsentanten har henvist til EF-domstolens afgørelse af 13. november 2003 i sag C-42/02 - Diana Elisabeth Lindmann, præmis 19, hvoraf fremgår, at den tjenesteydelse, som er beskyttet under hensyn til EU's regler om indre marked, er den aktivitet, som der består i mod betaling at give forbrugere adgang til at deltage i pengespil. Præmis 19 har følgende ordlyd:

"Med hensyn til EF-traktatens bestemmelser vedrørende fri udveksling af tjenesteydelser finder bestemmelserne, som Domstolen allerede har fastslået vedrørende afholdelse af lotterier, anvendelse på en aktivitet, der består i mod betaling at give forbrugere adgang til at deltage i et pengespil (jf Schindler-dommen præmis 19). En sådan aktivitet er derfor omfattet af artikel 49F's anvendelsesområde, når i det mindste én af tjenesteyderne har hjemsted i en anden medlemsstat end den, hvori ydelsen udbydes. Sagen skal derfor bedømmes på baggrund af den frie udveksling af tjenesteydelser."

Det fremgår herefter, at det relevante kriterium for, hvornår udvekslingen af spilydelser er omfattet af området for tjenesteydelsernes frie bevægelighed er, når i det mindste én af tjenesteyderne har hjemsted i en anden medlemsstat end den, hvor ydelsen udbydes.

Det følger således af EU-retten, at Danmark ikke er berettiget til at hindre lovligt udbudte tjenesteydelser fra andre EU-lande, ved at opstille krav, der unødvendigt hindrer tjenesteydelsernes frie bevægelse. At hindringen vedrørende krav om licens i en anden medlemsstat her er unødvendig, følger klart af, at 1) udbyder har hjemsted i EU-medlemsstat, 2) udbyder udbyder online-poker lovligt via en samarbejdspartner, som har licens indenfor EU (Gibraltar). Det følger af grundprincipperne i EU-retten, at man ikke kan opstille hindringer for en tjenesteydelse under henvisning til, at man nationalt stiller krav til udbyder fra andre EU-stater baseret på et nationalt regelsæt, da det netop er hensigten med reglerne for det indre marked at afskaffe sådanne hindringer.

Angående spørgsmålet om fremførsel af underskud mv. er henvist til TfS 1989.244, hvor det blev fastslået, at der ved hobbyvirksomhed var mulighed for at fratrække udgifter, som var afholdt i tidligere indkomstår.

Henset til kontinuiteten af pokerspillernes aktiviteter vil det føre til et uhensigtsmæssigt og urimeligt resultat, såfremt pokerspillere, hvis aktiviteter er af en vis seriøsitet, ikke måtte kunne fradrage de tab, som de måtte have realiseret i tidligere indkomstår. Der er pr. definition store udsving i gevinster og tab hos de pokerspillere, som spiller med store indsatser. Pokerspillernes udsving kan ikke planlægges i forhold til periodiseringen af det skattemæssige indkomstår. Såfremt det ikke er muligt at tage hensyn til tab i tidligere indkomstår, vil pokerspillere - som i nærværende sag - kunne blive dobbeltbeskattet af gevinster, idet der vil blive gennemført beskatning af genvunde tab, uden at samme tab har haft skattemæssig virkning til fordel for skatteyderen. Reelt har pokerspilleren således ikke forøget sin formue ved at vinde sit tab igen; men vil kunne blive underlagt beskatning heraf, såfremt SKAT's bemærkninger følges.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Gevinst vundet ved lotterispil, samt andet spil og væddemål er skattepligtige, jf. statsskattelovens § 4 f, med mindre gevinsten er omfattet af lotteriafgiftsloven mv. Dette gælder som udgangspunkt, hvad enten gevinsten hidrører her fra landet eller ikke (globalindkomstprincippet).

I SKM2004.121.DEP har Skattedepartementet på baggrund af Lindman-sagen (C-42/02) meddelt, at gevinst vundet i et spil eller lotteri, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU eller EØS-land og opfylder betingelserne m.v. i spillelovgivningen i det pågældende medlemsland, fritages for indkomstbeskatning. Det er en betingelse, at et tilsvarende spil lovligt udbydes her i landet, uden at gevinsterne indkomstbeskattes.

Om I er oplyst, at spiludbyderen, der er hjemmehørende på Malta, har administreret pokervirksomhed via deres samarbejdspartner G2 Ltd., som er hjemmehørende og har licens på Gibraltar. Ifølge G2 Ltd.'s e-mail af 7. januar 2008 til repræsentanten kræves, at den pågældende operatør har sin egen spillelicens. Herefter og da I ikke havde en sådan licens i 2007, anses det ikke for godtgjort, at udbyderen er underlagt en sådan kontrol mv. fra et andet EU eller EØS land, som må kræves for at gevinsterne herfra ikke beskattes her i landet.

Herefter, og da bevisbyrden for at opnå et skattemæssigt fradrag som udgangspunkt påhviler skatteyderen, og denne bevisbyrde ikke er løftet for så vidt angår udgifterne i 2005 til buy-ins på 10.000 USD og til Poker Team Danmark på 5.000 euro sammenholdt med, at der i øvrigt ikke er uenighed om størrelsen af gevinster og tab, tiltrædes SKAT's indstilling, hvorefter indkomsten for 2004 nedsættes med 167.960 kr., og indkomsten for 2005 nedsættes med 138.954 kr.

Det bemærkes, at da pokerspillet ikke kan anses for erhvervsmæssig virksomhed, er evt. underskud forbundet hermed ikke fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Ved Landsskatterettens afgørelse, offentliggjort i TFS 1989.244, om hobbyvirksomhed, blev godkendt, at omkostninger, som var afholdt i et tidligere år, kunne fradrages i et senere år, da omkostningerne var medgået til frembringelse af overskud i dette år. Afgørelsen, der således har andre omstændigheder end i nærværende sag, kan derfor ikke medføre andet resultat.