Dato for udgivelse
11 Nov 2009 14:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Oct 2009 11:58
SKM-nummer
SKM2009.674.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-057046
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
udlandsforhold, pensionsbeskatning, udenlandsk forsikringsordning, livsforsikring
Resumé

Spørger har under ophold i udlandet investeret midler ved et udenlandsk forsikringsselskab. Uanset forsikringsmomentet er begrænset må investeringen anses for at være en livsforsikring der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53A. Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte at negativ kapitalindkomst fra spørgernes udenlandske investering kan fratrækkes i danske indkomst eller fremføres til fradrag i danske indkomster i de efterfølgende år?  Negativ kapitalindkomst fra ordningen kan kun modregnes idet pågældende indkomstårs og de følgende indkomstårs positive afkast af samme ordning.

Hjemmel
Skatteforvaltningslovens § 21. stk. 4 nr. 1.
Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 53A, Skatteforvaltningslovens § 21. stk. 4 nr. 1.

Henvisning
A.C. 3.3.1.
Bindende svar

Spørgsmål

1. Kan negative kapitalindkomst fra spørgernes udenlandske investering fratrækkes i deres danske kapitalindkomster i indkomståret og evt. fremføres til fradrag i danske kapitalindkomster i de efterfølgende år?

2.  Kan den negative kapitalindkomst fra spørgernes udenlandske investering fradrages i både dansk kapitalindkomst og personlig indkomst i det pågældende skatteår?

Svar

1. Nej

2. Nej

Anmodningens dato mv.

Anmodningen er modtaget d. 11. marts 2009.

Gebyret er registreret indbetalt d. 12. marts 2009

Beskrivelse af de faktiske forhold

I perioden august 1998 til januar 2004 var spørgerne udstationeret til Singapore og Japan i forbindelse med den ene spørgers arbejde.

 

Som opsparing indbetalte spørgerne en engangssum på ca. kr. 1.150.000 til et investeringsselskab/forsikringsselskab (A i det efterfølgende) hjemhørende på Isle of Man. Der er kun indbetalt dette engangsbeløb og spørgerne har aldrig fået nogen udbetaling. Beløbet blev placeret i en såkaldt "Offshore With-Profits Fund", hvor der hvert år tilskrives en bonus afhængig af aktie- og obligationsmarkedets resultater.

 

I henhold til Policy Certificate vil der ved den første af ægtefællernes død blive udbetalt 101 pct. af "Bid Value of Units". "Bid price of a unit" er den del af den opgjorte værdi af puljen der er henført til "the policy" tillagt evt. terminal bonus og nedrundet med ikke mere end 1%.

 

Spørgerne har oplyst, at indbetalingerne ikke var fradragsberettigede eller i øvrigt skattebegunstigede, hverken i Danmark eller i udlandet.

Det fremgår af "Initial Allocations Details", at investeringen placeres i "Offshore With Profit Fund". Af "Fund Guide" ses, at der kan vælges mellem 4 overordnede investerings "funds" (puljer). Offshore With Profit Fund er den sikreste og kaldes "Guaranteed" (Garanteret). Derudover, er der "Low risk", "Medium risk" og "Higher risk" puljer. Det er muligt, at flytte sin investering fra en pulje til en anden.

I henhold til Fund Guide garanter A, at Offshore With Profit Fund ikke falder i værdi. Dette sikres tilsyneladende ved en udjævningsproces. Det er muligt, at hæve af investeringen i levende live. I henhold til betingelserne kan A bestemme, at tilbagebetaling i levende live kun sker efter fradrag af et beløb kaldet "Market Value Adjustment" (tilpasning til markedsværdien).

Investeringen beskrives nærmere i "With-profits summary (Hong Kong)". Kapitalen placeres i en blanding af aktiver så som aktier i selskaber, fastrenteinvesteringer og andre typer af investeringer (herunder kontanter). Offshore With Profit Fund er designet til at generere kapital, vækst og give nogle garantier på mellemlang til lang sigt, og give en vis stabilitet mod markedet op og nedture på kort sigt.

Stabilitet på kort sigt er tilstræbt ved en særlig funktion, der hedder "smoothing" (udjævning). Smoothing har til formål, at mindske den virkning, kortsigtede op- og nedture på aktiemarkedet ellers har på afkastet. Smoothing medfører, at afkastet ikke er baseret på den nøjagtige kursværdi på aktiemarkedet mv. den dag man indtræder eller udtræder af ordningen. På længere sigt, vil resultaterne dog svare til andre almindelige puljeinvesteringer, med et tilsvarende aktivmix.

Regular bonus

A fastsætter bonusprocenten på grundlag af langsigtede betragtninger om de fremtidige økonomiske betingelser, og opnåede investeringsafkast. En "regular bonus" som er tilskrevet er omfattes af den garanterede udbetaling ved dødsfald. Derfor sætter A bonusraten lavere, end man ellers ville gøre. Hvis de ikke gjorde det, ville fonden ikke kunne dække garantierne.

Final Bonus

Hæves investeringen vil der i nogle tilfælde blive tillagt en endelig bonus. Den afhænger af det opnåede investeringsafkast i perioden. Formålet med den endelige bonus er at sikre, at de investorer, der hæver deres investering, får en rimelig andel af formuen. Under normale forhold på aktiemarkedet skulle den endelig bonus gøre, at investorerne få stort set det samme udbetalt, uanset om der var tale om hævning iht. garantien (når forsikringsbegivenheden indtræder) eller ikke.

Market value adjuster(MVA)

A er imidlertid berettiget til, at indføre en MVA (Markedsværdi justeringsordning), hvis indestående på investorernes konto er højere end investorens rimelige andel af puljen. Hvis A fastsætter en MVA på f.eks. 25% foretages der en reduktion på 25% i udbetalinger, der ikke er omfattet af garantien dvs. udbetaling uden forsikringsbegivenheden er indtrådt. A skulle ikke, indføre en MVA, medmindre der er eller har været usædvanlige store ændringer i aktivernes værdi.

Spørgerne har efter hjemkomsten til Danmark, selvangivet tab og gevinst løbende som udenlandsk kapitalindkomst. Tab og gevinst er opgjort på grundlag af A's oplysninger om værdien. Den anvendte værdi er investeringen tillagt regular bonus og er dermed den garanterede udbetaling ved dødsfald. Der er ikke taget hensyn til, at det opgjorte beløb først vil blive udbetalt på et senere tidspunkt og først ved den ene spørgers død. Ved opgørelse af værdien er der heller ikke taget hensyn til, at der ved opsigelse af forsikringen på opgørelsestidspunktet evt. ville blive tillagt en endelig bonus og fratrukket en MVA.

 

Netto er der således i alt en positiv udenlandsk kapitalindkomst af ordningen på kr. 6.750.

 

Da aktiemarkedet i de senere år har haft store tab, har A nu indført en MVA på 35%. Dette betyder groft sagt, at de investorer, der hæver deres investering, vil konstatere et tab på 35% af den del, som hæves. Hvis der f.eks. hæves kr. 400.000 i 2009 vil tabet være ca. kr. 140.000.

 

Da spørgerne nu er nervøse for, at investeringen hos A skal falde yderligere, påtænker de, at hæve hele indeståendet, altså ca. kr. 1.272.700.

 

Det vil imidlertid give dem et tab på ca. kr. 450.000, som de muligvis ikke kan fradrage. 

 

Spørgernes eventuelle opfattelse og begrundelse

 

Spørgerne mener, at de er i den situation, at de nu og i fremtiden bliver beskattet af gevinster, men ikke har mulighed for at fratrække det tab, som de vil få, hvis de hæver hele eller dele af indeståendet. Derfor vil de gerne kunne fradrage tabet i deres danske kapitalindkomst og evt. personlig indkomst.

 

Årsagen til, at de ønsker bindende svar er, at de vil undgå at betale skat af kapitalindkomster, som de aldrig får udbetalt!

 

Et eksempel kan belyse deres situation:

Deres investering i A giver gennemsnitlig kr.12.000 om året. Efter 15 år, vil de have betale skat af i alt kr. 180.000, uden at disse penge er blevet udbetalt.

Hvis de hæver alle pengene om 15 år, taber de måske ca. kr.+ 450.000, såfremt MVA fortsat er 35%.

 

Når resultatet gøres op, har de betalt skat af en fiktiv gevinst på kr. 180.000, men har rent faktisk fået et nettotab på kr. 270.000 (450.000 - 180.000).

 

SKATs indstilling og begrundelse  

SKAT finder, der er tale om en livsforsikring. Uanset forsikringsmomentet er begrænset må det konstateres, at spørgernes rettigheder er fastlagt i Policy Certificate og de dertil knyttede dokumenter. Spørgerne kan på den baggrund ikke anses for, at have noget direkte ejerskab til den investerede kapital eller de underliggende værdipapirer. Dette følger navnlig af, at A er berettiget til at fastsætte en MVA ved ophævelse i levende live. Spørgernes investering må således anses for, at være en livsforsikring ved et udenlandsk forsikringsselskab.

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningslovens § 53A fastlægger den skattemæssige behandling af livsforsikringer der ikke er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 samt livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I.

Udenlandske livsforsikringer falder som udgangspunkt udenfor pensionsbeskatningslovens kapitel 1. Forsikringer ved forsikringsselskaber hjemmehørende i EU/EØS kan dog i nogle tilfælde godkendes efter anmodning jf. pensionsbeskatningslovens § 15C. Da A Insurance Company Limited, efter det oplyste er hjemmehørende på Isle of Man, der ikke er et EU/EØS land, kan den af spørgerne tegnede livsforsikring ikke være omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1. 

Den skattemæssige behandling af spørgernes livsforsikring skal derfor afgøres efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 53A.

I henhold til pensionsbeskatningslovens § 53A stk. 2 er der ikke fradragsret for egne præmier eller bidrag indbetalt til sådanne pensionsordninger mv. og arbejdsgivers eventuelle betalinger er skattepligtige.

Pensionsbeskatningslovens § 53A stk. 3 bestemmer, at afkastet af sådanne pensionsordninger skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Afkast opgøres som forskellen mellem på den ene side forsikringens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side forsikringens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse og med tillæg af indbetalinger i årets løb.

Med virkning fra 1. januar 2010 opgøres afkastet efter §§ 3-5 i pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lov nr. 1534 af 19. december 2007. Efter pensionsafkast-beskatningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., skal dog alene medregnes forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter § 4, stk. 4.

I henhold til pensionsbeskatningslovens § 53A, stk. 3, 5. pkt. kan eventuelt negativt afkast kun modregnes i det pågældende indkomstårs og de følgende indkomstårs positive afkast af samme ordning. Et negativt afkast kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i positivt afkast i et tidligere indkomstår, jf. pensionsbeskatningslovens § 53A, stk. 3, 6. pkt.

I henhold til personskattelovens § 4 stk. 1 nr. 14 er afkastet kapitalindkomst.

Praksis

Praksis for opgørelse af afkastet beskrives i ligningsvejledning 2009-2 afsnit A.C.3.3.1.2. Heraf fremgår at der ved forsikringens kapitalværdi forstås forskellen mellem på den ene side nutidsværdien af selskabets øjeblikkelige og fremtidige forpligtelser over for forsikringstageren inklusive fordelt bonus, og på den anden side nutidsværdien af de præmier, som forsikringstageren skal betale i fremtiden. Opgør det udenlandske selskab ikke hvert år kapitalværdien som ovenfor anført, f.eks. fordi det ikke årligt tilskriver bonus, er skattemyndighederne berettiget til at fastsætte kapitalværdien skønsmæssigt.

SKAT har ikke kontrolleret, hvorvidt spørgernes opgørelse af afkast er i overensstemmelse med praksis. Det skal dog bemærkes, at umiddelbart må opgørelserne fra A anses for opgørelser over hvilket beløb, spørgerne er berettiget til ved dødsfald, snare end opgørelser over forsikringens kapitalværdi (nutidsværdi) jf. de nugældende bestemmelser i pensionsbeskatningslovens § 53A stk. 3. Hvorvidt A's opgørelser kan anses for, at svare til en værdiansættelse i overensstemmelse med §§ 3-5 i pensionsafkastbeskatningsloven har SKAT heller ikke undersøgt.

Begrundelse

Spørgsmål 1

Spørgerne ønsker oplyst, om negativ kapitalindkomst fra investeringen ved A kan fratrækkes i deres danske kapitalindkomst i indkomståret og evt. fremføres til fradrag i danske kapitalindkomst i de efterfølgende år. SKAT finder, at der er tale om en livsforsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53A. I henhold til pensionsbeskatningslovens § 53A, stk. 3, 5 og 6. pkt. kan negativ kapitalindkomst af en sådan livsforsikring kun modregnes i det pågældende indkomstårs og de følgende indkomstårs positive afkast af samme livsforsikring. SKAT indstiller derfor at spørgsmålet besvares benægtende. Et års negativ nettokapitalindkomst på livsforsikringen kan kun fratrækkes i efterfølgende positiv afkast af samme livsforsikring.

Spørgsmål 2

Spørgerne ønsker endvidere oplyst, om den negative kapitalindkomst fra ordningen evt. kan fradrages i både dansk kapitalindkomst og personlige indkomst i det pågældende skatteår. Under henvisning til det under spørgsmål 1 anførte indstiller SKAT, at spørgsmål 2 ligeledes besvares benægtende. Negativ kapitalindkomst fra ordningen kan alene fratrækkes i indkomstårets og de følgende indkomstårs positive afkast af ordningen.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.