Dato for udgivelse
06 nov 2009 11:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 okt 2009 11:29
SKM-nummer
SKM2009.667.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-03351
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indeholdelses- og registreringspligt
Emneord
Indeholdelse, rentekildeskat
Resumé

Et selskab blev anset for indeholdelsespligtigt af renteskat af renter af gæld til selskab på Isle of Man, jf. kildeskatteloven § 65 D, jf. selskabsskatteloven 2, stk. 1, litra d, idet gælden ansås for kontrolleret gæld efter skattekontrollovens § 3 B.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 65 D, stk. 1
Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra d
Skattekontrolloven § 3 B

Henvisning
-

Klagen skyldes, at selskabet, H1 A/S, er anset for indeholdelsespligtig af renteskat af renter af gæld til moderselskab på Isle of Man, jf. kildeskattelovens 65 D, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d.

Landsskatterettens afgørelse

2004-2006

SKAT har anset H1 A/S for indeholdelsespligtig af renteskat af renter af gæld til G1 Ltd., opgjort til henholdsvis 436.816 kr., 1.393.456 kr. og 2.704.833 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelser.

Sagens oplysninger

H1 A/S (herefter selskabet) er moderselskab i en koncern med datterselskaber i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Koncernen driver aktiviteter med medieovervågning og medieanalyse.

Ifølge SKATs sagsfremstilling var selskabet i de pågældende år ejet af G1 Ltd., Isle of Man, og G2 A/S - sidstnævnte selskab med en ejerandel på 35,01 %.

I selskabets årsrapporter for 2004-2006 er G2 A/S og G1 Ltd. nævnt under nærtstående parter med bestemmende indflydelse på selskabet samt under aktionærer, der ejer mere end 5 % af selskabets aktiekapital.

Selskabets repræsentant har oplyst, at G1 Ltd. i en del af den omhandlede periode ikke havde kontrollerende indflydelse på selskabet.

Ifølge specifikationer til selskabets årsrapporter for 2004-2006 har selskabet haft renteudgifter på lån til G1 Ltd. med henholdsvis 1.456.056 kr., 4.644.854 kr. og 9.016.113 kr. Ifølge SKATs sagsfremstilling har selskabet foretaget fradrag for renterne i den skattepligtige indkomst.

Ifølge SKATs sagsfremstilling har selskabet forklaret, at det ikke har indeholdt rentekildeskat, idet beløbene ikke er udbetalt til G1 Ltd., men alene tilskrevet gælden.

Skattecentrets afgørelse

Selskabet er anset for indeholdelsespligtig af renteskat af renter af gæld til G1 Ltd.

G1 Ltd. er hjemmehørende på Isle of Man. Danmark havde i indkomstårene 2004-2006 ingen dobbeltbeskatningsoverenskomst med Isle of Man. Selskabet skal derfor indeholde rentekildeskat af de tilskrevne renter på gælden til G1 Ltd., jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d. og kildeskattelovens § 65 D.

Det forhold at renterne ikke er udbetalt til G1 Ltd. kan ikke i sig selv medføre, at selskabet kan undlade at indeholde rentekildeskat. Det fremgår således af kildeskattelovens § 65 D, stk. 1, at der både ved udbetaling og godskrivning af renter skal indeholdes rentekildeskat.

Da selskabet har fratrukket renterne i den skattepligtige indkomst og har tilskrevet renterne på gælden til G1 Ltd. er betingelserne for godskrivning opfyldt.

Selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d om begrænset skattepligt af renter havde ikrafttræden fra 1. april 2004, jf. LFV 2004-03-30 nr. 119 § 12. Selskabet er derfor for indkomståret 2004 alene forpligtet til at indeholde rentekildeskat af renter som kan henføres til perioden 1. april 2004-31. december 2004.

Rentekildeskatten er ansat således:

 2004:  

 Renter af gæld til G1 Ltd. for perioden 1. april - 31. december,
3/4 af 1.941.408 kr. = 1.456.056 kr.

 
 Rentekildeskat, 30 % af 1.456.056 kr.

 436.816 kr.

 2005:  
 Renter af gæld til G1 Ltd. 4.644.854 kr.  
 Rentekildeskat, 30 % af 4.644.854 kr.

1.393.456 kr. 

 2006:  
 Renter af gæld til G1 Ldt. 9.016.113 kr.  
 Rentekildeskat, 30 % af 9.016.113 kr.

2.704.833 kr. 

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at selskabet ikke er indeholdelsespligtig af renteskat af renter af gæld til G1 Ltd.

Betingelserne for indeholdelse af rentekildeskat er ikke opfyldt.

Forudsætningen for at blive omfattet af den begrænsede skattepligt efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d, er, at der er tale om kontrolleret gæld i henhold til skattekontrollovens § 3B. Stiftelsesforholdene vedrørende G1 Ltd. er således afgørende for sagen.

Dette har særligt betydning for en del af den omhandlede periode, hvor G1 Ltd. ikke havde kontrollerende indflydelse på selskabet.

Under sagens behandling for Landsskatteretten har selskabets repræsentant forsøgt at skaffe yderligere materiale fra G1 Ltd. Dette er imidlertid ikke lykkedes.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det følger af kildeskattelovens § 65D, stk. 1, at i forbindelse med enhver udbetaling eller godskrivning af renter til et selskab m.v., der er skattepligtigt efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d, skal den, for hvis regning udbetalingen eller godskrivningen foretages, indeholde 30 % (dagældende) af den samlede rente. Det indeholdte beløb benævnes "renteskat". Pligten til at indeholde renteskat påhviler selskaber, fonde og foreninger, der har hjemting her i landet.

Ifølge selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d, er selskaber, der har hjemsted i udlandet, som udgangspunkt begrænset skattepligtige af renter fra kilder her i landet vedrørende gæld, som et selskab eller en forening m.v. omfattet af § 1 eller litra a har til udenlandske juridiske personer som nævnt i skattekontrollovens § 3 B (kontrolleret gæld), jf. 1. pkt. Efter 3. pkt. gælder en undtagelse, hvis beskatning skal frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den stat, hvor selskabet er hjemmehørende.

Omfattet af skattekontrollovens § 3 B er blandt andet skattepligtige, der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer.

På grundlag af de foreliggende oplysninger - herunder det oplyste i selskabets årsrapporter for de pågældende år samt specifikationer hertil - tiltrædes det, at det må lægges til grund, at selskabet har udbetalt eller godskrevet renter til G1 Ltd. med de beløb, som SKAT har opgjort, samt at G1 Ltd. udøvede en bestemmende indflydelse over selskabet.

Det tiltrædes herefter, at selskabet har været pligtigt til at indeholde renteskat af renterne med de af SKAT opgjorte beløb, jf. kildeskattelovens § 65D.

SKATs afgørelse stadfæstes.