Dato for udgivelse
11 Nov 2009 09:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Nov 2009 09:15
SKM-nummer
SKM2009.673.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-077950
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Patienthotel – hospice – overnatning – forplejning - momsfritagelse
Resumé

Levering af forplejning og overnatning på patienthoteller/hospicer til patienter og medindlagte pårørende er efter SKATs opfattelse momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1 nr. 1, idet ydelserne anses for leveret i nær tilknytning til behandlingen.

Levering af forplejning og ophold til øvrige pårørende på hospicer omfattes ligeledes af momsfritagelsen. Årsagen hertil er, at sådanne leveringer må anses for uomgængeligt nødvendige for at opnå formålet med den palliative behandling af patienter indlagt på hospicer.

Levering af forplejning og ophold til øvrige pårørende på patienthoteller er derimod momspligtig, idet sådanne ydelser ikke kan anses for uomgængeligt nødvendige for at opnå formålet med behandlingen af patienterne
Hjemmel
Momslovens § 13
Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 1.

Henvisning
Momsvejledning 2009-2 D.11.1.1
Henvisning
Momsvejledning 2009-2 D.11.1.2

Sammenfatning

Levering af forplejning og overnatning på patienthoteller/hospicer til patienter og medindlagte pårørende er efter SKATs opfattelse momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1 nr. 1, idet ydelserne anses for leveret i nær tilknytning til behandlingen.

Levering af forplejning og ophold til øvrige pårørende på hospicer omfattes ligeledes af momsfritagelsen. Årsagen hertil er, at sådanne leveringer må anses for uomgængeligt nødvendige for at opnå formålet med den palliative behandling af patienter indlagt på hospicer. 

Levering af forplejning og ophold til øvrige pårørende på patienthoteller er derimod momspligtig, idet sådanne ydelser ikke kan anses for uomgængeligt nødvendige for at opnå formålet med behandlingen af patienterne.

Baggrund og problemstilling

Der er rejst spørgsmål om den momsmæssige behandling af levering af forplejning og ophold på patienthoteller/hospicer.

På et patienthotel tilbydes der mulighed for overnatning og forplejning til patienter, der er nogenlunde selvhjulpne, som alternativ til indlæggelse i en sengeafdeling. Det kan for eksempel være forældre, der indlægges sammen med deres nyfødte barn.

Desuden anvendes patienthotellerne til medindlagte ledsagere og øvrige pårørende til indlagte patienter.

Et hospice er for alle med en livstruende og alvorlig sygdom, hvor døden er nært forestående. Hospicefilosofien bygger på ideen om at få den nødvendige hjælp til at kunne leve fuldt og helt til det sidste.

Et hospice hjælper ved at anvende alle facetter af den lindrende behandling, pleje og omsorg. Formålet er at lindre og give den syge og de pårørende mulighed for at være sammen og dele de svære tanker, der er forbundet med sygdommen og den forestående død.

På et hospice er der læger, sygeplejersker og andre med erfaring inden for lindrende indsats. Derudover har hospice ofte tilknyttet et antal af frivillige medarbejdere, som udfører forskelligt praktisk arbejde på hospice og som efter anmodning er til disposition for patienter og pårørende til løsning af praktiske opgaver, som samtalepartner eller egentlig besøgsven.

Spørgsmålet er i hvilken grad patienthotellers/hospicers levering af forplejning og ophold til andre end patienten kan anses for uomgængeligt nødvendige for at opnå det terapeutiske formål, jf. EF-domstolens dom i de forenede sager C-394/04 og C-395/04.

Det retlige grundlag

Vurdering af den momsmæssige behandling af patienthoteller/hospicers tager udgangspunkt i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, hvorefter hospitalsbehandling er fritaget for moms.

Momsfritagelsen af hospitalsbehandling er en implementering af momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra b, hvoraf det fremgår:

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

.....

b) hospitalsbehandling og pleje samt transaktioner i nær tilknytning hertil udført af offentligretlige organer eller, under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for sådanne organer, af hospitaler, centre for lægebehandling og diagnostik og andre lignende behørigt anerkendte institutioner."

Rækkevidden af bestemmelsen har været vurderet i retspraksis i bl.a. EF-domstolens domme i sagerne C-45/01 og de forenede sager C-394/04 og C-395/04.

I forlængelse af sagerne C-394/04 og C-395/04 har SKAT i SKM2006.42.SKAT udtalt, at det er gældende praksis, at ydelser, der leveres af hospitaler og lignende institutioner til patienter eller deres pårørende mod betaling, som kan forbedre komforten og velværet og lignende, som hovedregel ikke udgør transaktioner i nær tilknytning til hospitalsbehandling og pleje. Disse ydelser er derfor ikke momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Ydelserne kan kun være omfattet af fritagelsen efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, hvis de er uomgængeligt nødvendige for at nå de terapeutiske mål, der forfølges med behandlingen og plejen, og hvis de ikke hovedsageligt tager sigte på at give leverandøren af ydelserne yderligere indtægter ved udførelsen af transaktioner i direkte konkurrence med virksomheder, som skal svare moms.

Det vil bero på en konkret vurdering af samtlige de konkrete omstændigheder, når det skal fastslås, hvorvidt leverancerne opfylder betingelserne for fritagelse.

SKATs opfattelse

Patienthoteller

Det er SKATs opfattelse, at patienthotellers levering mod vederlag af forplejning og ophold momsmæssigt skal behandles på følgende måde:

For indlagte patienter er der tale om hospitalsindlæggelse, der blot sker på en anden måde end på en almindelig sengeafdeling. Det er SKATs opfattelse, at leverancerne er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, da ophold og forplejning anses for leveret i nær tilknytning til hospitalsbehandlingen. 

For ledsagere(medindlagte), hvor der er foretaget en sundhedsfaglig vurdering af, at ledsagelsen skønnes nødvendig for behandlingen af en indlagt patient, anses ydelserne ligeledes for momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Ydelserne anses for leveret i nær tilknytning til hospitalsbehandlingen, idet disse er uomgængeligt nødvendige for at opnå det terapeutiske formål med behandlingen, ligesom ydelserne ikke vurderes hovedsageligt at tage sigte på at give patienthotellet yderligere indtægter ved udførelse af disse transaktioner i direkte konkurrence med virksomheder, som skal svare moms.

Levering af ophold og/eller forplejning til pårørende, der ikke er medindlagte, vurderes ikke at være uomgængeligt nødvendigt for behandlingen af patienten. Disse leverancer er derfor momspligtige, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Hospicer

Det bemærkes indledende, at den hovedydelse, som leveres af et hospice til de indlagte patienter, efter en samlet vurdering må anses for at være momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Det er SKATs opfattelse, at hospicers levering mod vederlag af forplejning og ophold momsmæssigt skal behandles på følgende måde:

For indlagte patienter er der tale om hospitalsindlæggelse, der blot sker på en anden måde end på en almindelig sengeafdeling. Det er SKATs opfattelse, at leverancerne er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, da ophold og forplejning er leveret i nær tilknytning til hospitalsbehandlingen.

Forplejning og ophold leveret til pårørende til de indlagte anses ligeledes for omfattet af momsfritagelsen, idet ydelserne efter en konkret vurdering er uomgængeligt nødvendige for at opnå det terapeutiske formål med behandlingen. Ydelserne vurderes endvidere ikke hovedsageligt at tage sigte på at give hospicet yderligere indtægter ved udførelse af disse transaktioner i direkte konkurrence med virksomheder, som skal svare moms.

Det bemærkes i denne forbindelse, at den palliative behandling, der leveres på et hospice, defineres som den totale aktive omsorg for patienter, hvis sygdom ikke kan helbredes. Behandlingen udføres gennem kontrol af smerter og andre symptomer og lindring af psykologiske, sociale og åndelige problemer. Det terapeutiske formål med behandlingen er opnåelse af den størst mulige livskvalitet i forbindelse med den nært forestående død.

Det er SKATs opfattelse, at tilstedeværelsen af pårørende på de mest optimale betingelser derfor må anses for uomgængeligt nødvendig for at opnå formålet med behandlingen.

Gyldighed

Dette styresignal er en præcisering af gældende ret