Dato for udgivelse
29 okt 2009 13:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 okt 2009 12:48
SKM-nummer
SKM2009.647.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-177837
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Blandet virksomhed, delvis momsfradrag, museum
Resumé
Skatterådet bekræftede, at spørger havde delvis fradragsret for udgifter til opførelse og drift af historiske huse og for udgifter til anlæg og vedligeholdelse mv. af gangarealer, haveanlæg og legeområder mv. Svaret bygger på en konkret vurdering af forholdene i museet, hvorefter de afholdte udgifter anvendes blandet til museets momspligtige og momsfritagne aktiviteter.
Hjemmel
Lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005
Reference(r)
Momsloven § 38, stk. 1
Henvisning

Momsvejledningen 2009-2 J.2.1.1

Spørgsmål

  1. Har spørger adgang til delvis momsfradragsret vedrørende omkostninger til opførelse og drift af historiske bygninger, som anvendes i forbindelse med museumsaktiviteter?
  2. Har spørger adgang til delvis momsfradragsret vedrørende omkostninger til anlæg og vedligeholdelse mv. af gangarealer, haveanlæg og legeområder mv.?
  3. Er den delvise fradragsret for bygninger mv. betinget af, at sponsorernes navn/logo er synlige for gæsterne på eller i nær tilknytning til de relevante bygninger mv.?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.
  3. Se begrundelse og indstilling.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et statsanerkendt, landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, organiseret som selvejende institution.

Det er museets formål at dokumentere og belyse de danske købstæders historie med særlig henblik på næringsliv, livsformer og bygningskultur. Museet dækker epoken fra den borgerlige købstads opståen i den tidlige middelalder og frem til 1900-årene.

Uden for museets åbningstid er der offentlig adgang til museet.

Momsfri museumsaktivitet

De største museumsgenstande er museets 76 historiske huse fra i alt 25 købstæder over hele Danmark, som i museet er genrejst, så de giver et indtryk af en gammel købstad med brolagte gader, stræder, gårde og haver. Størstedelen af husene er indrettet med originale interiører i form af 34 værksteder, 10 handelsboder og butikker samt 27 private rum, et apotek, et posthus, en skole, en toldbod og et teater.

Billetindtægterne fra museumsaktiviteten er momsfrie.

Spørger har udover billetindtægterne fra den primære museumsaktivitet forskellige former for momspligtige aktiviteter.

Momspligtige aktiviteter

Momspligtigt salg i forbindelse med de historiske huse m.v.

De historiske huse dvs. specialmuseets museumsgenstande anvender spørger også ved momspligtigt salg af varer og ydelser.

Fra de historiske butikker m.v. sælges blandt andet varer og ydelser, som ligger i naturlig forlængelse af den enkelte bygnings historiske funktion, hvorfor der fx sælges købmandsvarer fra den gamle købmandsgård, og bøger, isenkram, tobak, souvenirs og madvarer herunder restaurationsydelser fra respektive bygninger i museet. Fra museets haveanlæg dyrkes endvidere frugt, grøntsager og krydderurter mv., som museet anvender i restauranterne eller sælger fra boder/butikker.

For restauranterne gælder for fleres vedkommende, at de både indbefatter inden- og udendørs serveringsområder. 

For en stor del af de historiske bygninger gør sig endvidere gældende, at de hver især er omfattet af individuelle hussponsorater. Og som udgangspunkt er det kun nogle af museets ældste bygninger, der ikke har hussponsorater, og ved opførsel af nye bygninger undersøges mulighederne for at indgå specifikke sponsorater omkring de nye bygninger og sponsor tænkes ind i beslutningsprocessen.

Hussponsorerne bidrager til drift og vedligeholdelse af de forskellige bygninger i museet, og spørger forpligter sig til at vedligeholde den pågældende bygning i en rimelig stand. Sponsor kan frit anvende billeder af det sponsorerede hus i reklameøjemed, det være sig i tryksager, på emballage - indkøbsposer etc. som logo på brevpapir, i film eller video i demonstrations- og salgsøjemed etc. samt i eventuel fremtidig tv-reklame. For sponsorbidraget opsættes endvidere et sponsorskilt på det pågældende hus med angivelse af navn/logo.

Derudover foregår der i museet salg fra telter og boder i gaderne og torvene på museets område ved forårets og efterårets temadage samt i juleperioden, ligesom boder og telte blev sat op, når der var marked i en købstad for 150 år siden. Når boderne ikke er sat op, opbevares de i nogle af museets øvrige bygninger med lagerkapacitet.

Hoved- og arrangementssponsorer

Museet har også indgået aftale med flere hovedsponsorer og sponsorer, hvis sponsorater vedrører enkelte af de i museet afholdte arrangementer og koncerter, som fx håndværksdagene.

Hovedsponsorer betaler sponsorater til museet, der ikke vedrører specifikke arrangementer eller bygninger. Hovedsponsorerne har reklamer rundt omkring på museets område, ligesom sponsorerne har direkte link til deres hjemmeside via forsiden på spørgers. Reklameringen for hovedsponsorerne sker rundt omkring i museet og i tilknytning til museet. Hovedsponsor reklamerer bl.a. i forbindelse med spørgers udgivelse af brochurer, annoncer, TV-spots, bogudgivelser mv.

Arrangementssponsorer sponsorerer forskellige arrangementer i museet. Der er fx en sponsor, der støtter underholdningen i en af de historiske bygninger, hvorfra der også foregår salg af mad og drikkevarer, ligesom et byggemarked er sponsor i forbindelse med museets håndværkerdage.

Museet har ligeledes en række produktsponsorer, som sponsorerer forskellige produkter. Sponsorerne er synlige i tilknytning til arrangementet gennem eksempelvis museets reklamemateriale for det pågældende arrangement. Det kan eksempelvis være flyers, busreklamer o. lign. Sponsoren kan frit benytte billeder fra arrangementet i reklameøjemed. Sponsorerne får endvidere mulighed for at afholde specielle arrangementer i museet, således at der alene skal betales for brug af personale, herunder vagter, bespisning mv.

Andre momspligtige aktiviteter mv.

Spørger har frivillige momsregistreringer for den erhvervsmæssige udlejning af nogle af museets bygninger, hvor der bl.a. kan nævnes bymuseets teater, som udlejes til kulturelle arrangementer og danner blandt andet rammen om en række klassiske koncerter, skuespil- og operaforestillinger.

For lejere m.fl. af museets bygninger indgår indirekte entre til selve museet, da de gives adgang samme sted som museets normale besøgende.

Spørger har også momspligtige indtægter, i forbindelse med optagelsen af både film og reklamer, der foregår på museets arealer.

I haven afholdes promenadekoncerter hver søndag kl. 14-16 i sommerperioden, hvortil der er fri adgang efter betaling af entre til museet.

Spørger udgiver løbende en række bøger, der bl.a. også sælges fra den historiske boghandel ligesom spørger sælger andres udgivne bøger, hæfter og cd's.

Tilskud og donationer

Den Museet har ligeledes en række indtægter i form af tilskud og donationer.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at museet har delvis fradragsret i henhold til momslovens § 38, stk. 1 for samtlige omkostninger til opførelser, drift og vedligeholdelse af såvel museets historiske bygninger som gangarealer, haveanlæg mv.

Det er derfor spørgers opfattelse af spørgsmål 1 og 2 skal besvares ja, mens spørgsmål 3 skal besvares nej.

Momslovens fradragsregler tager sigte på i fuldt omfang at aflaste den erhvervsdrivende for den moms, som er pålagt indkøb til brug for virksomhedens økonomiske aktiviteter under forudsætning af, at disse aktiviteter i sig selv er momspligtige.

De grundlæggende principper bag momslovens fradragsregler fremgår bl.a. af EF-domstolens dom, C-333/91, Sofitam, præmis 10 og 11.

Efter momslovens § 37, stk. 1, kan momsregistrerede virksomheder opnå fradrag for købsmoms vedrørende varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer.

Reglerne om delvis fradragsret i momslovens § 38, stk. 1, sikrer den momsregistrerede virksomhed fradrag for købsmoms i tilfælde, hvor varer og ydelser indkøbes til såvel fradragsberettigede formål efter momslovens § 37, som til andre formål i virksomheden.

Spørger er af den opfattelse, at omkostninger til de i spørgsmålene stillede aktiviteter har en direkte og nær tilknytning til museets mulighed for at tiltrække sponsorer og generere momspligtigt salg fra de forskellige butikker i de historiske bygninger, boder og restauranter, ligesom Bymiljøer kan udlejes til kulisser i forbindelse med film- og reklameoptagelse. Flere af lokalerne i museet udlejes endvidere til virksomheders møder og konferencer.

Når museet fremstår som en attraktiv og velplejet attraktion med spændende huse og lokaliteter, koloniale specialiteter, gourmet restaurant i historiske omgivelser mv. vil dette tiltrække såvel betalende gæster som sponsorer, koncertarrangører mv. Jo mere attraktiv museet er, jo flere og større sponsorater, vil der som udgangspunkt kunne indgås. Ligesom museet tiltrækker en række virksomheder, som ønsker at afholde konferencer, møder mv. i de unikke omgivelser.

Spørger anfører, at muligheden for at generere momspligtig omsætning ved reklame- og filmoptagelser, markeder, boder, arrangementer som eksempelvis håndværkerdage, bryggerdage mv. er afhængig af, at museet netop har sine historiske bygninger.

Ligeledes har museet en række arrangementer, hvor der foregår momspligtige aktiviteter på torvene og i gaderne, hvor bygninger fremstår som kulisser for de momspligtige aktiviteter eller bliver anvendt i forbindelse med arrangementer, der har generet momspligtig omsætning fra arrangementssponsorer.

Museets hovedsponsorer har reklamer rundt omkring i museet, ligesom sponsorerne har direkte link til deres hjemmeside via forsiden på museets hjemmeside. Hovedsponsorernes reklameaktiviteter er direkte sammenlignelige med sponsoraterne i SKATs meddelelse vedrørende golfanlægget SKM2007.505.SKAT, hvoraf fremgår, at golfklubben havde delvis fradragsret.

Når museet genererer indtægter fra anvendelsen af museet som kulisser i forskellige film eller reklameoptagelser er det endvidere udtryk for, at museet udover den momsfritagne museumsdrift anvendes til momspligtige og momsfrie aktiviteter. Intensiteten af den momspligtige aktivitet har ingen betydning for fradragsretten jf. Højesteretsdom SKM2004.276.HR. Når museet således inddrager museumsgenstandene til at generere momspligtig omsætning, vil momsbelagte udgifter til vedligeholdelse medføre ret til delvis momsfradrag efter momslovens § 38. For bygninger skal fradragsretten opgøres efter et skøn, jf. momslovens § 39. Dette skøn opgøres dog efter momslovens § 38, stk. 1, når der ikke findes et bedre skøn.

Samtidig har antallet af museumsgæster en direkte og umiddelbar sammenhæng mellem den momsfrie entréindtægt og det momspligtige salg af souvenirs, mad, is og drikke i restauranterne og boderne.

Museet har endvidere et gartneri, hvorfra der sælges blomster og krydderurter. Haverne i museet er ligeledes direkte med til at generere momspligtig omsætning i gartneriet, idet museet selv dyrker blomster og krydderurter til videresalg, ligesom havernes frugt, grønsager og krydderurter bliver anvendt i restauranterne.

For vurdering af fradragsretten af stianlæg, haveanlæg, legeområder, torve, gader og gårdspladser er det afgørende at inddrage alle de momspligtige aktiviteter, som foregår.

Ved vurdering af fradragsretten for vedligeholdelse af haveanlæg mv. skal der henses til, at haverne direkte er med til at generere momspligtige indtægter via gartneriet og ved salg af mad i restauranterne. Torvet og gaderne bliver inddraget til de populære markedsdage i museet. Der foregår således direkte momspligtige aktiviteter i gaderne og på torvet i museet.

Det er vores opfattelse, at udgifterne til stier, haver, huse mv. skal anses som udgifter, der er en del af de almindelige omkostninger, som er forbundet med levering af de afgiftspligtige ydelser (sponsorater, varesalg mv.) og dermed har en direkte og umiddelbar tilknytning til den momspligtige del af virksomheden.

Det er spørgers opfattelse, at samtlige omkostninger til vedligehold, drift og udbygning af museet har betydning for størrelsen af virksomhedens momspligtige aktiviteter. Det er samtidig spørgers opfattelse, at momsfradragsretten ikke kan være betinget af, at reklamerne knytter sig til konkrete bygninger/genstande og arrangementer. Museet vil efter vores opfattelse være berettiget til delvis momsfradrag ved generelt at indgå aftaler om sponsorater.

Spørger har henvist til følgende praksis.

SKM2007.837.HR

Højesteret har taget stilling til, om der skal være en direkte og umiddelbar forbindelse mellem en virksomheds omkostninger til momspligtige/momsfrie transaktioner for at blive omfattet af momslovens § 38, stk. 1. Højesteret har i denne sag fastslået, at der er delvis momsfradrag for etablering af et opmarchafsnit og tilkørselsramper til motorkøretøjer på et havneanlæg, idet anlægget perifert blev anvendt til momsfrie aktiviteter.

Både husene og udenomsarealerne bliver anvendt til at generere momspligtig omsætning i form af sponsorindtægter, momspligtige arrangementer i form af forskellige markeder, udlejning af lokaler mv.

SKM2001.237.LSR

Landsskatteretten fastslår i denne kendelse vedrørende en boldklub, at udgifter til holdets bustransport mv. i forbindelse med kampe må anses for at være afholdt såvel i forbindelse med virksomhedens momsfrie indtægter som i forbindelse med virksomhedens momspligtige indtægter, blandt andet i form af sponsor- og reklameindtægter. Landsskatteretten finder, at udgifter til bustransport, ophold fortæring mv. under træningsophold må anses for at være af betydning for opretholdelse af holdets spillemæssige niveau og dermed holdets reklameværdi, hvorfor retten finder, at disse udgifter har betydning for virksomhedens muligheder for at opnå sponsor- og reklameindtægter. Virksomheden er således berettiget til delvis momsfradrag, jf. momslovens § 38, stk. 1.

SKM2007.505.SKAT

SKAT Hovedcentret udtaler i denne meddelelse, at det er SKATs opfattelse, at golfklubber som har indtægter, der er omfattet af momsfritagelse for sportsaktiviteter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, og som er momspligtige af reklame- og sponsorindtægter, har delvis momsfradragsret, jf. momslovens § 38, stk. 1, for udgifter til etablering og drift mv. af golfanlæg mv.

Afslutning

På baggrund af ovenstående domme og kendelser kan det konkluderes, at generalomkostningsbegrebet skal fortolkes bredt, og at selv en perifer tilknytning til den momspligtige eller momsfrie aktivitet er tilstrækkelig til, at udgifterne er delvis fradragsberettiget.

Vurdering af, om en afholdt udgifter er delvis fradragsberettiget, skal således foretages på grundlag af, om den pågældende udgift har en indvirkning på såvel momspligtige som momsfritagne aktiviteter. Er dette tilfældet, vil udgiften være omfattet af momslovens § 38, stk. 1, hvorefter der skal foretages delvis fradrag for momsen på udgiften.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Af momssystemdirektivet artikel 173, stk. 1, fremgår det, at:

"For så vidt angår varer og ydelser, som af en afgiftspligtig person benyttes både til transaktioner, der giver ret til fradrag i medfør af artikel 168, 169 og 170, og til transaktioner, der ikke giver ret til fradrag, er fradrag kun tilladt for den forholdsmæssige andel af momsen, der kan tilskrives den førstnævnte form for transaktioner."

Reglerne om fradrag fremgår af momslovens § 37-38.

Af momslovens § 37, stk. 1 fremgår det, at:

"Registrerede virksomheder kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 4."

Af momslovens § 38, stk. 1, 1. pkt. fremgår det, at:

"For varer og ydelser, som en registreret virksomhed anvender både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til andre formål i virksomheden, kan der foretages fradrag for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden."

Praksis

Praksis vedrørende delvis fradragsret efter momslovens § 38 fremgår af Momsvejledningen 2009-2 afsnit J.2.1. Fra praksis skal fremhæves følgende domme og afgørelser.

EF-Domstolen har bl.a. i dommene C-4/94 (BLP Group), C-98/98 (Midland Bank) og C-408/98 (Abbey National) udtalt sig om reglerne for momsfradragsret og kriterierne for, hvornår en omkostning er fradragsberettiget hos en afgiftspligtig person med både momspligtige og momsfrie aktiviteter. De centrale præmisser i de nævnte domme er nærmere behandlet i forbindelse med SKATs begrundelse til spørgsmål 1 og 2.

I SKM2009.218.LSR fandt Landsskatteretten, at en zoologisk have med både momspligtige og momsfrie aktiviteter ikke havde fradragsret for udgifter til anlæg og vedligeholdelse af stisystemer og have, opførelse og drift af dyreanlæg, pasning og pleje af dyr, herunder foder samt omkostninger til formidling, da omkostningerne alene havde en direkte og umiddelbar tilknytning til de afgiftsfritagne transaktioner. Afgørelsen er indbragt for domstolene.

I SKM2007.505.SKAT udtaler SKAT, at golfklubber med momsfrie indtægter jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, og momspligtige reklame- og sponsorindtægter, hvor reklamering for den enkelte sponsor sker på eller i tilknytning til golfbanen, har delvis fradragsret, jf. momslovens § 38, stk. 1, for moms af udgifter til etablering og drift m.v. af golfanlæg m.v.

I SKM2001.237.LSR fik en fodboldklub godkendt delvis fradragsret for moms vedrørende udgifter til holdets bustransport i forbindelse med kampe samt holdets bustransport, ophold og fortæring i forbindelse med træningsophold.

Begrundelse

Ad. spørgsmål 1

Spørger ønsker bekræftet, at der i henhold til momslovens § 38, stk. 1 er delvis momsfradragsret vedrørende omkostninger til opførelse og drift af historiske bygninger, der anvendes til museumsaktiviteter.

Et specialmuseum som spørgers med det formål at dokumentere og belyse de danske købstæders historie består bl.a. af de nævnte historiske bygninger.

Som det fremgår af de faktiske omstændigheder driver spørger en blandet virksomhed, der indebærer både momspligtige og momsfrie transaktioner.

Fradragsretten i en blandet virksomhed fastlægges som udgangspunkt efter momslovens §§ 37-38.

Det betyder, at spørger i henhold til momslovens § 37 har fuldt momsfradrag for de omkostninger, som kan henføres direkte til dennes momspligtige aktiviteter og ingen fradragsret for omkostninger, der kan henføres direkte til spørgers momsfrie aktiviteter. Det betyder endvidere, at spørger i henhold til momslovens § 38 har delvis fradragsret for de omkostninger, der både kan henføres til de momspligtige og momsfrie aktiviteter.

EF-domstolen har i sag C-4/94 (Blp Group plc) fastslået, at indrømmelse af fradragsret fordrer, at der foreligger en direkte og umiddelbar tilknytning mellem på den ene side det indkøbte og på den anden side de afgiftspligtige transaktioner. EF-domstolen har siden gentaget dette krav, jf. herved for eksempel EF-domstolens dom i sag nr. C-408/98 (Abbey National plc) og EF-domstolens dom i sag nr. C-98/98 (Midland Bank plc).

EF-domstolen har i præmis 33 i sag nr. C-98/98 (Midland Bank plc) udtalt, at rækkevidden af begrebet "direkte og umiddelbar" skal fortolkes af de nationale domstole, og at der skal foretages en konkret vurdering på baggrund af de faktiske omstændigheder i hver sag.

EF-Domstolen tilføjer i præmis 30 i sag nr. C-98/98, at "retten til at fradrage den moms, der er betalt af disse goder og tjenesteydelser, er betinget af, at de udgifter, der er afholdt til at erhverve disse goder eller tjenesteydelser, skal være indgået blandt omkostningselementerne i de afgiftspligtige transaktioner. De nævnte udgifter skal således udgøre en del af omkostningerne ved disse udgående transaktioner, til brug for hvilke de erhvervede goder og tjenesteydelser finder anvendelse."

Endeligt fremgår det af EF-domstolens dom i sag nr. C-4/94 (Blp Group plc), at det endelige mål, som den afgiftspligtige søger at opnå, er uden betydning, jf. præmis 28.

Det er SKATs opfattelse, at omkostningerne i spørgers virksomhed med opførelse og drift af historiske bygninger ud fra de specifikke forhold, som gør sig gældende ved anvendelsen af de historiske huse, efter en konkret vurdering må anses for at have en direkte og umiddelbar forbindelse med spørgers afgiftspligtige transaktioner såvel som spørgers afgiftsfritagne transaktioner, hvilket medfører at spørger i henhold til momslovens § 38, stk. 1, har delvis fradragsret for omkostningerne.

Der er ved vurderingen bl.a. lagt vægt på, at der fra flere af de historiske bygninger foretages momspligt salg af varer og ydelser, spørger anvender nogle af bygningerne til momspligtig udlejning, og at der genereres indtægter fra sponsorer. Der er endvidere lagt vægt på, at spørger genererer indtægter fra en eller flere hovedsponsorer, hvor reklamering sker på eller i tilknytning til museets område. Endeligt, at bygningerne oppebærer indtægter i forbindelse med anvendelse som kulisser i reklamer og film.

SKAT indstiller derfor, at Skatterådet bekræfter, at spørger i henhold til momslovens § 38, stk. 1, har delvis fradragsret for udgifter til opførelse og drift af historiske huse.

Ad. spørgsmål 2

Spørger ønsker med spørgsmålet bekræftet, at der er delvis momsfradragsret vedrørende omkostninger til anlæg og vedligeholdelse mv. af gangarealer, haveanlæg og legeområder mv., der anvendes til museumsaktiviteter.

Et specialmuseum som spørgers med det formål at dokumentere og belyse de danske købstæders historie består udover de nævnte historiske bygninger, af veje gangarealer, haveanlæg og legeområder.

Forudsætning for fradragsret er som det fremgår af spørgsmål 1, at udgifterne har en direkte og umiddelbar tilknytning til en eller flere momspligtige transaktioner.

Det fremgår af Landsskatterettens kendelse SKM2009.218.LSR, at Landsskatteretten ikke godkendte fradrag for bl.a. udgifter til anlæg og vedligeholdelse af stisystemer og have, da de alene havde en direkte og umiddelbar tilknytning til den afgiftsfritagne aktivitet som zoologisk have.

Spørgers specialmuseum og de momspligtige aktiviteter forbundet med anlæg og vedligeholdelse af gangarealer, haveanlæg og legeområder m.v. adskiller sig dog i så væsentlig grad fra Landsskatterettens kendelse, at omkostninger til ovennævnte efter en konkret vurdering må anses for at have en direkte og umiddelbar forbindelse med spørgers afgiftspligtige transaktioner såvel som spørgers afgiftsfritagne transaktioner, hvilket medfører at spørger i henhold til momslovens § 38, stk. 1 har delvis fradragsret.

Der er ved vurdering bl.a. lagt vægt på, at gangarealer og torve m.v. anvendes og indgår ved afholdelsen af sponsorerede arrangementer herunder anvendes i ydelserne til hovedsponsor, som har reklamer rundt omkring på museets område, ligesom veje og torve indgår i museets temadage mv., hvor der foretages salg fra telter og boder i gaderne og torvene på museets område. Derudover indgår arealerne udenom de historiske huse også i forbindelse med indtægter fra anvendelsen af museet som kulisse i reklamer og film, ligesom der fra haverne dyrkes afgrøder, der anvendes i restauranterne og sælges ubehandlet.

SKAT indstiller derfor, at Skatterådet bekræfter, at spørger i henhold til momslovens § 38, stk. 1, har delvis fradragsret for udgifter til anlæg og vedligeholdelse mv. af gangarealer, haveanlæg og legeområder mv.

Ad. spørgsmål 3

Spørger ønsker bekræftet, hvorvidt den delvise fradragsret for bygninger mv. er betinget af, at sponsorernes navn/logo er synlige for gæsterne på eller i nær tilknytning til de relevante bygninger mv.

Der fremgår af SKM2007.505.SKAT, at "For så vidt angår de omhandlede golfklubber m.fl. finder Hovedcentret på denne baggrund, at da reklamering for den enkelte sponsor sker på eller i tilknytning til golfbanen, er der som udgangspunkt den fornødne sammenhæng mellem indtægterne fra aktiviteterne vedrørende salg af adgang til golfbanen og/eller medlemskab af klubben og sponsoraterne til golfklubben m.fl., der kan begrunde, at der er delvis fradrag for momsen af de udgifter, som klubben m.fl. har vedrørende golfbanen mv. som en fællesudgift.

Efter Hovedcentrets opfattelse har golfklubberne m.fl. således ikke kun fradrag for moms af de omkostninger, der er direkte forbundet med opsætning af reklameskilte, tryk på flag mv. Golfklubberne har også delvis fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1, for moms af udgifter til nyetablering, drift- og vedligeholdelse af golfanlæg/-bane og træningsfaciliteter, herunder nyanskaffelser og drift m.v. af maskiner m.v. Desuden må udgifter til vand og energiafgifter anses for generelle omkostninger."

Det gælder for den omhandlede SKAT-meddelelse, at for de beskrevne golfklubber, havde sponsor synlighed på eller i tilknytning til golfbanen, som følge af den foretagne reklamering, og forholdet indgik derfor i den konkrete vurdering. Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 er der i spørgers konkrete tilfælde også andre forhold, som er relevante at inddrage i vurderingen af fradragsretten for museet.

På den baggrund indstilles det til Skatterådet at bekræfte, at såfremt sponsorernes navn/logo er synlige for gæsterne på eller i nær tilknytning til de sponsorerede bygninger mv. indgår det ved vurderingen af fradragsretten for bygningerne.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.