Dato for udgivelse
23 Oct 2009 09:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Oct 2009 08:52
SKM-nummer
SKM2009.628.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, B-2357-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Lejlighed, beboelse, parcelhusreglen
Resumé

Sagens hovedspørgsmål var vurderingen af, hvorvidt en af appellanten solgt ejendom havde tjent til hans bolig i ejendomsavancebeskatningslovens forstand.

Landsretten lagde indledningsvist til grund, at der tilkom appellanten en streng bevisbyrde som følge af, at ejendommen blev sat til salg forud for appellantens registrering i folkeregistret. Landsretten fandt, at appellanten ikke havde løftet denne bevisbyrde, hvorved der bl.a. blev lagt vægt på, at appellanten kun var tilmeldt folkeregistret på adressen i 2 måneder, i hvilket tidsrum appellanten tillige havde opgivet sin postadresse til en anden ejendom.

Byrettens dom, hvorved Skatteministeriet var blevet frifundet, blev derfor stadfæstet på dette punkt.

Herudover vedrørte sagen spørgsmålet om størrelsen af den avance, appellanten havde opnået. For byretten havde Skatteministeriet nedlagt påstand om afvisning, hvilket blev ændret til en frifindelsespåstand for landsretten. Denne påstand blev taget til følge af landsretten, der ikke fandt, at nogle af appellanten fremlagte fakturaer sandsynliggjorde de heri beskrevne udgifters afholdelse.

Endelig afviste landsretten appellantens mere subsidiære påstand om fradrag for driftsomkostninger, da dette spørgsmål ikke havde været behandlet af Landsskatteretten.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1
Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-2 E.J.1.1

Henvisning
Processuelle regler 2009-2 I.1.2

Parter

A
(advokat Helle Porsfelt (prøve))

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli ved advokatfuldmægtig Emil Andresen)

Afsagt af landsdommerne

Ida Skouvig, Peter Buhl og Chalotte Hove Lasthein (kst.)

Byretten har den 26. november 2008 afsagt dom i 1. instans (BS 1-1570/2007).

Påstande

For landsretten har appellanten, A, gentaget sine påstande for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om stadfæstelse over for appellantens principale og mere subsidiære påstand. Skatteministeriet har over for As subsidiære påstand nedlagt påstand om frifindelse, og ministeriet har subsidiært nedlagt påstand om frifindelse over for As mere subsidiære påstand.

Skatteministeriet har således frafaldet sin påstand om afvisning af As subsidiære påstand.

Supplerende sagsfremstilling

Der er fremlagt salgsbudget vedrørende ...1 fra Home af 26. januar 2005.

Ejendomsmægler DT har i en erklæring af 14. juli 2009, der er indhentet til brug for sagen, erklæret, at ejendommen ...1 var fuldt møbleret på salgstidspunktet.

Det fremgår af mailkorrespondance mellem appellantens advokat og Telia, at appellanten har anmodet om at få udskrift af, hvilken sendemast opkald fra hans mobiltelefon er gået på fra september 2004 til maj 2005, men at disse oplysninger ikke længere er tilgængelige.

For landsretten er fremlagt 5 dokumenter, der er dateret henholdsvis 1. februar 2003, 6. marts 2003, 6. april 2003, 8. april 2003 og 8. maj 2003. Dokumenterne er ikke udfærdiget på dansk. De angiver bl.a. adressen ...1 og "AKONTO" samt "75.000".

Forklaringer

MT har forklaret, at hun var kæreste med As bror, BA, fra 2003 til 2005. BA boede da i ...2, og det gør han hende bekendt stadig. Hun har ikke længere kontakt med familien. Hun og en kollega skulle deltage i noget undervisning i efteråret 2004, og de overnattede i den forbindelse i lejligheden ...1 sammen med BA. A og hans kæreste, NN, var da i lejligheden. De var ved at lave noget i køkkenet, måske noget udsugning, men køkkenet fungerede. Hun har siden været der flere gange i efteråret 2004, bl.a. en gang med sine børn. Hun genkender sofaen fra tillægsekstraktens side 9 og køkkenet side 8 samt den gule dør og de blå karme. Hun har ikke set de foreviste billeder før. A og NN boede i lejligheden, og de havde deres ting der. Hun har slet ikke fået den tanke, at de ikke skulle bo der.

BA har forklaret, at han er bror til A. A har boet i lejligheden, og i en periode var den udlejet til to piger. I efteråret 2004 boede As kæreste der også. Han var der med sin daværende kæreste i efteråret 2004, da hun modtog undervisning i ... A og NN var da ved at installere en emhætte. Han og kæresten gik fra hinanden i foråret/forsommeren 2005. I 2005 boede han i ...1 de sidste måneder, før ejendommen blev solgt, i marts-april 2005. Før han flyttede til ...1, boede han i Tyskland. Han indrettede lejligheden med en seng og en reol samt et skrivebord. Det var i forbindelse med, at han arbejdsmæssigt skulle benytte bl.a. G1. Han vidste hele tiden, at han skulle flytte tilbage til Tyskland igen, når han var færdig med sine studier. De foreviste fotos er fra lejligheden. Det er ham, der havde skaffet malingen til lejligheden.

Han mener at kunne genkende As daværende kæreste, NN, på billede nr. 8. Hundene på billede 10 anskaffede A sig i efteråret 2004 eller senere på året. På billede 12 står hans brors akvarium. Det har fulgt ham under hans flytninger. A har altid været ansat i transportbranchen og er flyttet mange gange for at få arbejde.

KL har forklaret, at han bor ...3. Da den tidligere beboer flyttede, blev As navn sat op på et skilt. Han spurgte, om A ville fortsætte aftalen med den tidligere beboer om deling af en internetforbindelse. A sagde, at det ville han gerne, men først når han flyttede ind. A flyttede dog aldrig ind. De rodede meget rundt derinde og satte lejligheden fuldstændig i stand med nyt badeværelse og nyt køkken, men A flyttede aldrig ind. Han vil tro, at ombygningen varede et års tid. Han fulgte med og var af og til inde for at se, hvordan ombygningen gik. Han har ikke set A selv arbejde med ombygningen. Man kunne ikke bo i lejligheden under ombygningen. Han blev indlagt på hospital i juni 2005, og han mener, at lejligheden da var færdig. A flyttede i hvert fald ikke ind. Lejligheden blev i stedet udlejet.

Anbringender

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten. Dog har Skatteministeriet frafaldet sit anbringende om, at Landsskatteretten ikke har taget stilling til størrelsen af den opgjorte ejendomsavance.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at A senest i januar 2005 kontaktede ejendomsmægler med henblik på at sælge ...1, og at lejligheden blev sat til salg i februar eller marts 2005. Den 1. marts 2005 blev han tilmeldt folkeregistret på denne adresse, hvor han forblev tilmeldt indtil den 2. maj 2005, hvor lejligheden var overtaget af køberne. Der påhviler på den baggrund A en streng bevisbyrde for, at lejligheden reelt har tjent som bolig for ham.

Der foreligger ikke konkrete oplysninger om As bolig i københavnsområdet før og efter, han angiveligt skulle have boet på ...1, der kan bestyrke hans forklaring om flytning hertil og herfra. Herefter og af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det uanset de afgivne forklaringer for landsretten, at det ikke er bevist, at ...1, reelt har tjent som bolig for ham.

A har ikke alene ved de fremlagte dokumenter fra 2003 med angivelse af nogle a conto beløb sandsynliggjort at have afholdt udgifter, der skal indgå i opgørelsen af avancen ved salget af lejligheden. Skatteministeriet frifindes derfor for As subsidiære påstand.

Af de grunde, som byretten har anført vedrørende As mere subsidiære påstand, tiltrædes det, at denne påstand er afvist.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 40.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand. Landsretten har lagt vægt på sagens udfald.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Indstævnte, Skatteministeriet, frifindes for appellanten, As, principale og subsidiære påstande.

As mere subsidiære påstand afvises.

A skal inden 14 dage betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 40.000 kr.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.