Dato for udgivelse
06 okt 2009 11:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 sep 2009 12:58
SKM-nummer
SKM2009.610.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, B-2429-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendom, fordeling, uafhængig, skønsmand, parter
Resumé

I forbindelse med overdragelse af en landbrugsejendom mellem parter med modsatrettede skattemæssige interesser, og hvor parternes fjerne slægtsskab ikke kunne begrunde, at der forelå overdragelse i familieforhold, anfægtede skattemyndighederne parternes fordeling af købesummen mellem stuehus og grunden.

Ifølge en syns- og skønserklæring var stuehusets værdi ca. 26% lavere end parternes ansættelse, men syns- og skønsmandens værdiansættelse var forbundet med en usikkerhed på mellem +/- 10 til 15%.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, og Skatteministeriet fik således medhold i, at parternes fordeling var åbenbart forkert og kunne tilsidesættes.

Reference(r)
Afskrivningsloven § 45, stk. 3
Ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 6
Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-2 E.C.1.2.2.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-2 E.J.2.1.4

Parter

A
(advokat Torben Bagge)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af landsdommerne

Torben Geneser, Marie S. Mikkelsen og Eva Staal

Byretten har den 20. november 2008 afsagt dom i 1. instans (BS C10-390/2007).

For landsretten har appellanten, A, gentaget sine påstande for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Parterne er for landsretten enige om, at aftalen om landbrugsejendommen mellem A og MC er indgået mellem uafhængige parter med modsatrettede skattemæssige interesser.

Landsrettens begrundelse og resultat

Sagen drejer sig om, hvorvidt fordelingen af købesummen i henhold til købsaftalen kan tilsidesættes. Efter skønsmandens besvarelse af spørgsmål 1 kan alene 1.026.000 kr. henføres til stuehuset. Uanset den usikkerhed, som også ifølge skønsmandens besvarelser knytter sig til dette beløb, har fordelingen af købesummen med 1.400.000 kr. til stuehuset været åbenbart forkert. Skattemyndighederne har derfor kunnet tilsidesætte fordelingen som sket ved Landsskatterettens kendelse, jf. herved afskrivningslovens § 45, stk. 3.

Landsretten stadfæster herefter dommen.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 27.500 kr. til advokatbistand. Landsretten har lagt vægt på sagens værdi, udfald og omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Appellanten, A, skal betale sagens omkostninger for landsretten til indstævnte, Skatteministeriet, med 27.500 kr.

De idømte sagsomkostninger, der forrentes efter rentelovens § 8 a, skal betales inden 14 dage.