Dato for udgivelse
12 Oct 2009 08:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Sep 2009 14:57
SKM-nummer
SKM2009.616.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 1-1828/2008
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Emneord
Genoptagelse, faktiske, retlige, oplysninger
Resumé

Sagsøgerens indkomster for årene 2002-2005 var skønsmæssigt forhøjet på grundlag af kontroloplysninger, som SKAT havde indhentet om sagsøgerens indtægter ved handel med skrot. Sagsøgeren påstod ordinær genoptagelse af skatteansættelser for 2004 og 2005 samt genoptagelse af momstilsvar, idet den skønsmæssige ansættelse ikke omfattede udgifter til indkøb af skrot. Sagsøgeren havde forklaret, at han uden betaling modtog skrot fra ca. 74 faste leverandører, men betalte landmænd for skrot. Der var ikke dokumentation for afholdte udgifter, idet handlerne var "sorte". Sagsøgerens revisor udarbejdede efterfølgende skønnede privatforbrugsopgørelser, der ikke var understøttet af grundbilag. Retten fastslog, at sagsøgeren ikke havde sandsynliggjort, at en fornyet prøvelse af sagerne vil føre til ændrede ansættelser. Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2
Skatteforvaltningsloven § 31, stk. 2

Henvisning

Processuelle regler 2009-2 G.1.1.1

Henvisning
Processuelle regler 2009-2 G.1.2.3
Henvisning
Momsvejledning 2009-2 T.4.2

Parter

H1 v/ A
(Advokat Christian Falk Hansen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat Anne Krebs)

Afsagt af byretsdommer

Katrine Waage-Petersen

Denne sag angår spørgsmålet om hvorvidt betingelserne for ordinær genoptagelse af sagsøgers skatteansættelser for indkomstårene 2004 og 2005, og sagsøgers afgiftstilsvar for afgiftsperioden 1. april 2004 til 30. september 2005 er opfyldt jf. skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2. og skatteforvaltningsloven § 31, stk. 2.

Påstande

Sagsøgeren A har ved stævning modtaget den 28. oktober 2008 nedlagt følgende påstande:

  1. As skatteansættelser for indkomstårene 2004 og 2005 genoptages i henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 og hjemvises til fornyet behandling ved den stedlige ligningsmyndighed.
  2. H1 ved As afgiftstilsvar på afgiftsperioden 1. april 2004 til 30. september 2005 genoptages i henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2 og hjemvises til fornyet behandling ved den stedlige ligningsmyndighed.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har påstået frifindelse.

Der er under sagen enighed om den størrelsesmæssige opgørelse af sagsøgerens indkomst i de pågældende indkomstår. Der er endvidere enighed om, at der ikke i denne indkomst er givet fradrag for udgifter til indkøb af skrot, og at der ikke af skattemyndighederne er lavet en skønnet opgørelse over sagsøgerens privatforbrug.

Sagen omstændigheder

Den 28. juli 2008 afsagde landsskatteretten følgende kendelser

"...

Sagen drejer sig om genoptagelse af skatteansættelsen.

Landsskatterettens afgørelse

2004

SKAT har ikke imødekommet anmodningen om ordinær genoptagelse.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

...

Sagens oplysninger

Klageren startede i 2002 selvstændig erhvervsvirksomhed i form af engrosvirksomhed med affaldsprodukter, H1 v/A, cvr. nr. .. Virksomheden er momsregistreret. Der er ingen ansatte i virksomheden.

Der er ikke indsendt selvangivelse for de påklagede indkomstår.

Klageren har lånt en lastbil af sin mor, BJ.

Virksomheden har leveret skrot til G1 Produkthandel A/S. SKAT har på grundlag af indhentet kontroloplysninger konstateret, at klageren uretmæssig har indsendt momsangivelse med anførsel 0 for både købs- og salgsmoms vedrørende 2002, 2003 og 2004 samt perioden 1. januar 2005 - 30. september 2005.

De omhandlede kontroloplysninger foreligger i form af afregningsbilag m/moms udstedt af G1 Produkthandel A/S. Der er ikke udbetalt penge hver gang han har afleveret skrot, men mindst en gang pr. måned på check.

Den 5. december 2005 er der foretaget en ransagning dels af lejligheden ...1 (midlertidig adresse), samt af havehus beliggende ...2. Der blev beslaglagt bilagsmateriale af meget begrænset omfang, idet klageren ikke har gemt bilag.

Klageren har til politiet forklaret, at han har indsendt "0" angivelser for at blive ved med at være momsregistreret. Han har endvidere oplyst, at han har reklameret i ugeavisen, idet der i det område ikke er ret mange skrothandlere. Endvidere, at han har cirka 74 faste leverandører af skrot + det løse (landmænd). Han har ikke betalt for skrot hos de faste leverandører, men hos landmændene er der betalt, når han har afhentet skrot. Der er ikke lavet købsbilag, idet landmændene ifølge klageren vil have pengene sort.

SKAT har ved afgørelse af 30. marts 2006 på baggrund af de indhentede kontroloplysninger ansat den skattepligtige indkomst skønsmæssigt.

Opgørelse af fradrag for udgifter ved opgørelse af overskud af virksomhed er foretaget på grundlag af et skøn over købsmoms, hvor 2004 er lagt til grund for beregningen af fradrag for de andre år, dels som følge af, at der i 2004 har været den største omsætning ved salg af skrot, dels som følge af, at de af klageren fremskaffede udgiftsbilag fortrinsvis vedrører 2004. For 2004 er købsmomsen således ansat til 6.000 kr. for diesel, 1.200 kr. - 600 kr. som privat andel for telefon samt 3.000 kr. for øvrige udgifter.

Omsætningen er opgjort på baggrund af indhentede kontroloplysninger hos G1 Produkthandel A/S.

I afgørelse af 30. marts 2006 er overskud af virksomhed ansat således

År

Omsætning

Udgifter - diverse

Diesel

Telefon

Overskud

2002

137.309 kr.

4.119 kr.

6.865 kr.

0

126.325 kr.

2003

141.574 kr.

4.247 kr.

7.079 kr.

0

130.248 kr.

2004

490.804 kr.

12.000 kr.

24.000 kr.

3.000 kr.

451.804 kr.

Afgørelserne er ikke påklaget.

Repræsentanten har i brev af 16. juli 2007 på vegne af klageren anmodet om genoptagelse af skatteansættelsen for 2003 og 2004. SKAT har i afgørelse af 13. september 2007 ikke imødekommet anmodningen. Afgørelsen er påklaget til skatteankenævnet.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, at en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin skatteansættelse, senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb skal fremlægge nye oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Klageren har den 16. juli 2007 anmodet om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2003 og 2004. Anmodningen er således indgivet inden udløbet af fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 om ordinær genoptagelse for så vidt angår 2004.

Klageren har ikke indsendt selvangivelse med tilhørende regnskab for 2004. Genoptagelsesanmodningen indeholder fortsat ikke et regnskab, men en skønnet skattepligtig indkomst beregnet blandt andet på baggrund af et skønnet privatforbrug. Der er således ikke med anmodningen fremlagt nye faktiske oplysninger, ligesom der ikke er fremkommet nye oplysninger af retlig karakter, som kan begrunde en ordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2004.

...

Der er herefter ikke grundlag for at imødekomme anmodningen orn genoptagelse af 2003 og 2004.

...

Indkomstår 2005

Klagen vedrører genoptagelse af skatteansættelsen.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har ikke imødekommet anmodningen om genoptagelse af skatteansættelsen.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

...

Sagens oplysninger

...

Der er ikke indsendt selvangivelse for 2005 eller for de forudgående år, ligesom der kun i et begrænset omfang er gemt bilag.

...

SKAT har på baggrund af indhentede kontroloplysninger samt skønnede udgifter til diesel, telefon og øvrige udgifter beregnet momstilsvaret for 2005 til 101.036 kr.

Ifølge kontroloplysningerne er der for 2005 modtaget afregning fra G1 Produkt A/ S for et beløb på 442.545 kr. ekskl. moms.

SKAT har udsendt forslag til skønsmæssig ansættelse af den skattepligtige indkomst den 5. september 2006. Overskud af virksomhed er skønsmæssigt ansat til 400.000 kr. på baggrund af oplysninger om momstilsvar, tidligere års selvangivelser og øvrigt kendskab til virksomheden.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, at en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin skatteansættelse, senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb skal fremlægge nye oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Klageren har den 16. juli 2007 anmodet om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2005. Anmodningen er således indgivet inden udløbet af fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 om ordinær genoptagelse.

Den skønsmæssige ansættelse for 2005 er fastsat på baggrund af det opgjorte momstilsvar på 101.036 kr., hvor salgsmomsen er opgjort på baggrund af indhentede kontroloplysninger. Skønnet vedrører således alene udgiftsniveauet. Det er ikke dokumenteret eller sandsynliggjort ved den foretagne beregning, at virksomhedens udgiftsniveau har været større end det af SKAT skønnede.

Der er herefter ikke grundlag for at imødekomme anmodningen om genoptagelse af 2005.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

...

Periode 1. januar - 30. september 2005

...

Klagen vedrører anmodning om genoptagelse af afkrævning af afgift.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har ikke imødekommet anmodningen om genoptagelse.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

...

Det blev konstateret, at der ikke forelå nogen form for regnskab.

...

SKAT har den 21. juni 2006 anmodet Politimesteren om at rejse tiltale mod A for overtrædelse af straffebestemmelserne i momsloven, skattekontrolloven og arbejdsmarkedsfondsloven.

Virksomhedens repræsentant har den 16. juli 2007 anmodet SKAT om at genoptage afgørelsen af 30. marts 2006 for så vidt angår afkrævning af moms for perioden fra den 1. januar 2003 til den 30. september 2005. Der har den 4. september 2007 været afholdt møde mellem SKAT og repræsentanten.

Repræsentanten har sammen med anmodningen om genoptagelse indsendt formue-, kapital- og indkomstopgørelser for 2003, 2004 og 2005. Heraf fremgår, at A i indkomståret 2003 har haft en beregnet indkomst på 117.438 kr. og et skattepligtigt resultat på 100.672 kr. I indkomstårene 2004 og 2005 viser opgørelserne en beregnet indkomst på henholdsvis 86.900 kr. og 89.454 kr., samt et skattepligtigt resultat på henholdsvis 160.000 kr. og 131.880 kr. Det fremgår ligeledes, at de nye opgørelser viser, at skatteansættelsen skal nedsættes med i alt 321.380 kr., mens momstilsvaret skal nedsættes med i alt 122.920 kr.

SKAT har afslået at genoptage både skatteansættelsen og afkrævning af afgift. Afslaget vedrørende skatteansættelsen er påklaget til skatteankenævnet, mens afslaget vedrørende afgiftstilsvaret er påklaget til Landsskatteretten. Skatteankenævnet har den 22. april 2008 truffet afgørelse vedrørende skatteansættelsen, hvori skatteankenævnet har stadfæstet SKATs afgørelse. Skatteankenævnets afgørelse er påklaget til Landsskatteretten.

Under sagens behandling ved Landsskatteretten har virksomheden fremlagt indkomst- og formueopgørelser for 2005 og 2006, samt årsrapport for 2007. Heraf fremgår, at A i indkomståret 2005 har haft en beregnet indkomst på 89.545 kr. og et skattepligtigt resultat på 131.880 kr., mens den beregnede indkomst i indkomståret 2006 var 47.659 kr. Af den fremlagte årsrapport fremgår, at virksomheden i indkomståret 2007 har haft et skattepligtigt resultat på 58.519 kr.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, at en afgiftspligtig, der ønsker at få ændret sit afgiftstilsvar senest 3 måneder [år.red.SKAT] efter angivelsesfristens udløb skal fremlægge nye oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Virksomheden har den 16. juli 2007 anmodet om genoptagelse af afgiftstilsvaret for perioden fra den 1. januar 2003 til den 30. september 2005.

...

For så vidt angår anmodningen om genoptagelse af perioden fra den 1. april 2004 til den 30. september 2005 er denne indgivet inden for fristen for ordinær fastsættelse. De fremlagte oplysninger har dog, som anført ovenfor, ikke karakter af sådanne nye oplysninger, der kan begrunde en ændret fastsættelse. De fremlagte opgørelser er ikke tilstrækkelige til at vurdere, om momstilsvaret er ukorrekt.

Der er herefter heller ikke grundlag for at imødekomme anmodningen om genoptagelse af perioden fra den 1. april 2004 til den 30. september 2005.

..."

Af afhøringsrapport af 5. december 2005 fremgår, at sagsøgeren blev afhørt som sigtede for overtrædelse af momslovens § 76, stk. 2 og skattekontrollovens § 22 ved perioden 1. januar 2001 til 31. december 2005 at have undladt at angive momstilsvar, og indkomst i betydeligt omfang.

Sagsøgeren oplyste i den forbindelse bl.a.

"at han godt var klar over, at omfanget var stort, men det var dog først de sidste par år, at det havde skæppet godt i kassen, idet han også gjorde gældende, at hans virksomhed var forbundet med ret så mange udgifter - bl.a. indkøb af brændstof for omkring 300 kr. pr. dag.

Spurgt oplyste afhørte, at han kun annoncerede i ugeavis, fordi der i det område ikke var ret mange skrothandlere, og han kørte mere eller mindre rundt efter bestilling. Han havde dog omkring 70 faste steder, hvor han bare kørte rundt til og nærmest ryddede op m.h.t. jern og metaller. Der var hver gang tale om begrænset mængder. Han havde kun sjældent betalt for skrot, og der havde kun været tale om nogle hundrede kroner ad gangen. Han kom ret meget rundt til byens VVS-firmaer og nogle værksteder - også ude i oplandet.

...

Med hensyn til bopælsforhold oplyste han, at han i lang tid havde haft en postadr. hos en bekendt på ...3, hvor han i øvrigt aldrig har opholdt sig. Vennen havde gerne hans post med, når de mødtes på bodega i området."

Af SKATs notat af 16. december 2005, fremgår bl.a. følgende

"...

Afhøring hos politiet

A oplyser, at han annoncerer i ugeavisen, idet der i området ikke er ret mange skrothandlere. Han har ca. 74 faste kunder + de løse (landmænd). A forklarer, at han ikke betaler for skrot hos de faste kunder, men hos landmændene betaler han når han afhenter skrot. Der laves ikke købsbilag, idet landmændene ifølge A vil have det sort. På forespørgsel af hvordan fordelingen var mellem faste kunder og landmændene oplyser A, at det var ca. fifty fifty, men var dog svært at sige. A oplyser tillige, at udgifterne beløber sig til ca. 1/3 af omsætningen. A oplyser endvidere at han ikke opkøber skrot hos andre skrothandlere.

A blev af SKAT orienteret om, at han måtte have interesse i at få et fradrag for købet.

Der handles mest med klipjern (blandet jern). Afhenter bl.a. hos VVS firmaet G2, G3, G4 Biler.

Sidste afhentning fra G1 Produkthandel på 50.278,85 kr. blev afhentet af G1 Produkthandel hos en landmand. Landmanden fik 20.000 kr. A vil ikke oplyse hvem landmanden er.

Blev opfordret til at lave afregningsbilag til sælgerne når han afhenter skrot, samt opfordret til at kontakte en revisor til at hjælpe med at lave regnskab og momsangivelser. A oplyser, at han vil rette henvendelse til revisor JK.

A gemmer ikke købsbilag og det vil sige at han ikke har bilag fra når han køber diesel. A oplyser, at han bruger et sted mellem 200-300 kr. dagligt på diesel. SKAT vil overveje om der skal gives et eller andet fradrag på diesel. A fik oplyst, at man ikke kan give fradrag for noget udokumenteret køb, især ikke når det er oplyst at det er købt sort."

Den 16. juni 2007 blev der ved sagsøgers revisor MP indgivet anmodning om genoptagelse af moms og skatteansættelserne for årene 2002 til 2005.

Det fremgår af breve fra revisor MP, at revisor har udarbejdet opgørelser af sagsøgerens skattepligtige indkomst for årene 2003 til 2006. Af revisionspåtegningen fremgår at opgørelserne er udarbejdet på grundlag af meddelte oplysninger om momstilsvar, som ikke er kontrolleret.

SKAT imødekom ikke anmodningen om genoptagelse. Det fremgår af SKATs afgørelse, at SKAT ikke har fundet, at en indkomstansættelse på baggrund af et skønnet privatforbrug er hensigtsmæssig, specielt ikke set i lyset af den manglende regnskabsførelse og manglende opbevaring af bilag, samt at der i sagen erkendes sort indkøb.

Den 6. marts 2008 traf Skatteankenævnet følgende afgørelse i sagen

"...

Skatteankenævnets afgørelse

For at der kan ske genoptagelse af sagsbehandlingen, er det en betingelse, at der er fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan give anledning til at ændre skatteansættelsen.

Det er Skatteankenævnets opfattelse, at der ikke i anmodningen om genoptagelse, er fremkommet oplysninger, som ikke tidligere har indgået i SKATs sagsbehandling. Det fremgår kun af klagen, at A mener, at de foretagne forhøjelser giver et for stort privatforbrug, og ikke tager stilling til formueforhold primo og ultimo indkomståret.

Skatteankenævnet bemærker hertil, at de foretagne forhøjelser, kun for en lille del, er foretaget efter et skøn. Den beregnede omsætning er foretaget ud fra konkrete afregningsbilag fra As kunde, G1 Produkthandel A/S. De skønnede fradrag for udgifter, er foretaget ud fra bilag indsendt af A vedrørende brændstof, telefon og diverse andre udgifter. Hertil bemærker Skatteankenævnet, at A selv har oplyst, at han ikke betaler for skrot ved sine faste kunder. Da den beregnede omsætning vedrører en fast kunde, anser Skatteankenævnet det for sandsynligt, jf. overstående, at As udgifter i forbindelse hermed har været meget begrænsede.

Da opgørelsen fra As revisor ikke tager udgangspunkt i, og ikke i øvrigt forholder sig til konkrete afregningsbilag fra G1 Produkthandel A/S, finder Skatteankenævnet ikke, at opgørelserne kan begrunde en genoptagelse af skatteansættelserne iht. Skatteforvaltningslovens §§ 26 stk. 2 og 27 stk. 1 nr. 1 og 8.

Skatteankenævnet stadfæster derfor SKATs afgørelse.

..."

I årsrapporten 2007 for sagsøgerens virksomhed udarbejdet af revisor MP fremgår bl.a. følgende:

"...

Konklusion

Der er ikke foretaget daglig bogføring.

Der er ikke foretaget bogføring for tidligere år, hvor indkomst- og formueopgørelser er udarbejdet som indirekte opgørelser. Der er således ikke bogført privatforbrug. Modposteringer vedrørende drifts- og kapitalposter er foretaget over kapitaloverførselskontoen, idet det oplyses, at overførslerne hidrører fra periodiske overførsler i årets løb.

Udligning af kontantbeholdning og private udlån fra tidligere år, idet der ikke tidligere er

ført

regnskab med disse - anslået

100.000

Mellemregning med kammerat ved spil - anslået

50.000

Hjælp fra samlever - anslået

30.000

Egne tips og lottogevinster m.v. - anslået

 27.005

I alt

207.005

..."

Der er under sagen endvidere fremlagt en annonce med følgende ordlyd

"...

H1, alt skrot afhentes, metal købes, biler mod betaling,

A.

..."

Den 18. august 2009 blev sagsøgeren idømt 40 dages fængsel samt en bøde på 300.000 kr. for overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk.
1, nr. 1 og skattekontrollovens § 13, stk. 1. og arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk 1. Af rettens begrundelse fremgår bl.a. følgende:

"Retten kan ikke afvise, at der i et vist yderligere omfang har været tale om udgifter, som skal påvirke opgørelsen af tiltaltes skattemæssige overskud og dermed den foretagende unddragelse. Det forekommer således sandsynligt, at tiltalte i et eller andet omfang har måttet betale sine leverandører af skrot, og at der også i et videre omfang kan være driftsudgifter, som der ikke er taget højde for i de beregninger, som SKAT har foretaget.

Disse udgifter kan kun fastsættes skønsmæssigt og ligger efter Rettens opfattelse ikke op mod halvdelen af videresalgsprisen sådan som tiltalte - under hovedforhandlingen - har forklaret om, man må antages at være noget mindre. Retten fastsætter skønsmæssigt udgifterne således, at størrelsen af det uddragene skatteforløb i forhold 2 ansættes til ikke under 50.000 kr. og i forhold 3 således, at det uddragene bidrag ansættes til ikke under 10.000 kr."

Forklaringer

A har forklaret, at han, frem til 2002 hvor han startede med skrothandel, havde arbejdet som almindelig lønmodtager blandt andet som murerarbejdsmand. I 2002 fik han et cvr.nr. og blev momsregistreret. I 2004 og 2005 foregik virksomheden på den måde, at små virksomheder, landmænd, VVS-mænd, mekaniker og private ringede til ham, når de havde noget skrot til afhentning. Han kørte herefter ud til de pågældende og medtog det, han fandt interessant. Han betalte kontant herfor efter et skøn. Hvis han kunne se, at han kunne sælge skrottet videre for f.eks. 2.500 kr., betalte han ca. 1.000 kr. for det. Når han havde en lastbil fuld, videresolgte han skrottet til G1 Produkthandel. Det drejede sig mest om jern, kobber, messing og rustfrit stål, og afregningsprisen var afhængig heraf. Han betalte sine leverandører mellem en 1/3 og 1/2 af videresalgsprisen. Han fik aldrig kvittering herfor. Pengene fra G1 modtog han en gang månedlig pr. check. Han havde endvidere en del faste leverandører, som han jævnligt afhentede skrot hos. Dette skrot betalte han ikke for. At SKAT i 2004 har fastsat hans overskud til 451.804 kr. er helt forfejlet. Det skyldes, at der ikke taget højde for de udgifter, han har haft til indkøb af skrot. Det er helt urealistisk, at han skulle have haft et overskud svarende til ca. 400.000 kr. Han har ikke i dag nogen opsparing, og han har ikke brugt ret mange penge. Han bor og boede også dengang i en kolonihave. Den koster ca. 2.000 kr. pr. år. Han har ingen børn og ingen privatbil. Endvidere rejser han ikke og den eneste fritidsfornøjelse er lidt fiskeri. Han har således ingen dyre vaner. Han udarbejdede ikke regnskaber i den pågældende periode og lavede heller ikke momsregnskab. Det var han ikke klar over, at man skulle. Han havde aldrig prøvet at drive virksomhed før og havde ingen rådgivere. Derfor påklagede han heller ikke SKAT's afgørelser. Efter råd fra politiet henvendte han sig imidlertid til en revisor, der straks fremsatte anmodning om genoptagelse af skatte- og momsansættelserne. Han havde på et tidspunkt lavet en aftale med SKAT om betaling af moms på i alt 250.000 kr. Beløbet er betalt. Det er foregået på den måde at SKAT har trukket 40% af afregningen fra G1 produkthandel. Skattegælden er foreløbig sat i bero.

Adressen ...3 har han aldrig boet på. Adressen ...1 var alene en midlertidig adresse. Han boede der således ca. 5 måneder i vinteren 2005 til 2006. Det kan godt passe, at han betalte 22.000 til 24.000 kr. i husleje for denne periode. I den periode sagen vedrører havde han ingen bankkonto, men kun en kontant beholdning.

VT har som vidne forklaret, at han kender sagsøgeren privat. Han har boet på ...3 i 2 år. Sagsøgeren hentede på et tidspunkt skrot hos ham bestående af en vaskemaskine, et komfur og en brændeovn. Det var fra hans kolonihave. Sagsøgeren betalte ham 1.000 kr. herfor.

Registeret revisor MP har som vidne forklaret, at han har været revisor siden 1964 og igennem de seneste 2 ½ år været sagsøgeres revisor. Sagsøger henvendte sig første gang i juni 2007, da han skulle bruge en selvangivelse for 2006. Han kunne, ud fra det materiale sagsøgeren medbragte, se, at sagsøgeren var indkaldt til SKAT på grund af manglende moms- og selvangivelser. Han syntes, at der var mangler ved SKATs opgørelser, og derfor begærede han sagerne genoptaget. Han udarbejdede i den forbindelse en formue- og indkomstopgørelse for formueåret [indkomståret.red.SKAT] 2003. Opgørelserne er hele vejen igennem skønsmæssige. Der foreligger således ikke dokumentation for den angivne varebeholdning og den skønnede moms. Der er alene dokumentation for dieseludgifter og andre småting. De udgifter er der taget højde for. Efter hans opfattelse er SKATs beregninger forkerte, idet der ikke er taget hensyn til et realistisk privatforbrug. Det privatforbrug, han er kommet frem til, er ansat ud fra et umiddelbart skøn. Han har taget udgangspunkt i, hvad sagsøgeren tidligere har tjent og det privatforbrug han havde, da han arbejdede som lønmodtager. Sagsøgeren har oplyst, at han har lånt penge ud til en kammerat med ca. 50.000 kr. Midlerne er kommet ind igen i 2007, og er ikke med i privatforbrugsopgørelsen. Hans opgørelse er hele vejen igennem en indirekte skønnet opgørelse. Derfor er der ikke i opgørelsen medtaget de beløb, der uomtvisteligt er gået i kassen. Det kan man ikke, når man ikke samtidig har dokumentation for udgifterne. Han har i sin opgørelse lagt til grund, at de af sagsøgeren betalte beløb ikke er sorte penge. Han har ikke nogen grund til at tro, at sagsøgeren har udbetalt pengene sort.

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at betingelserne for ordinær genoptagelse af sagsøgerens skatteansættelser og afgiftstilsvar er opfyldt. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 og § 31, stk. 2, at en genoptagelse alene er betinget af, at den skatte- og afgiftspligtig inden en vis frist, kan fremlægge oplysninger af faktiske eller retlige karakter, der kan begrunde ændringen. Den skattepligtige har således et egentligt retskrav på genoptagelse, såfremt de nye oplysninger skaber en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde været til stede ved myndighedernes oprindelige stillingtagen. Der er under sagen fremlagt en række nye oplysninger, som ikke har dannet grundlag for SKATs oprindelige skønsmæssige ansættelser. Sagsøgeren har således oplyst, at mellem en 1/3 og 1/2 af omsætningen er brugt til indkøb af skrot. Sagsøgeren har ikke en udførlig skriftlig dokumentation på afholdelsen af disse udgifter, men det er tilstrækkeligt, at det er sandsynliggjort, at sagsøgeren har haft udgifterne. Dette gælder uanset, om sælgerne af skrot har opgivet indtægterne til skattevæsnet eller ej. Sælgernes adfærd i så henseende er sagsøgeren uvedkommende. Sagsøgeren har med bevisførelsen under sagen herunder den fremlagte annonce fra ugeavisen klart sandsynliggjort, at han har haft udgifter til indkøb af skrot. Det følger også af almindelig sund fornuft, at sagsøgeren i et eller andet omfang må have haft udgifter til at generere en indtægt på næsten 500.000 kr. Sagsøgeren har som følge heraf krav på en genoptagelse af skatteansættelsen og afgiftstilsvaret for de omhandlende perioder. Den præcise skønsmæssige ansættelse skal retten ikke tage stilling til. Denne bør i overensstemmelse med almindelig praksis overlades til de stedlige ligningsmyndigheder, hvortil sagen bør hjemvises. Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at skattemyndighederne ved de foreliggende skønsmæssige forhøjelser af sagsøgerens skatteansættelser og afgiftstilsvar fejlagtig ikke har taget højde for sagsøgeren privatforbrug. Det fremgår direkte af SKATs ligningsvejledning 2009-2, at det i almindelighed er en forudsætning for en skønsmæssig forhøjelse, at der påvises eller sandsynliggøres et højere privatforbrug, end selvangivelsen og øvrige formueoplysninger giver plads til. SKAT har i nærværende sag overhoved ikke taget højde for sagsøgerens privatforbrug, hvilket er direkte i strid med klar praksis på området. Det erkendes, at privatforbruget må ansættes skønsmæssigt, da sagsøgeren ikke er i besiddelse af dokumentation herfor. Revisor MP har efter bedste evne lavet en indirekte formueopgørelse. Denne formueopgørelse giver klart et mere retvisende billede, end de forhøjelser SKAT har foretaget. Der er ingen indikationer for, at sagsøgeren i 2004 og 2005 skulle have haft et meget stort privatforbrug, hvilket er en nødvendig følge af de af SKAT foretagende skønsmæssige ansættelser. Også derfor må sagen hjemvises til fornyet behandling. Reglerne om genoptagelse er i det hele taget meget lempelige. Det er nok, at det er sandsynliggjort, at den oprindelige ansættelse er forkert.

Det er således tilstrækkeligt, at det er sandsynliggjort, at der er afholdt udgifter til indkøb af skrot, eller at det er sandsynliggjort, at der ikke er en sammenhæng mellem den skønsmæssige ansættelse, og det privatforbrug sagsøgeren har haft.

Sagsøgte har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at sagsøgeren ikke i forbindelse med genoptagelsesanmodningerne eller senere er fremkommet med oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde at skatte- og momsansættelserne skal genoptages. Det påhviler sagsøgeren at dokumentere eller sandsynliggøre, at en fornyet prøvelse af sagerne vil føre til ændrede ansættelser. Det er ikke nok, at den skattepligtige kan sandsynliggøre, at der afholdt udgifter til indkøb af skrot. Der skal samtidig være en vis sandsynlighed for, at resultatet, såfremt de nye oplysninger tages i betragtning, vil blive anderledes. Det er således nødvendigt konkret i sagen at vurdere, om der er fremkommet oplysninger, der beviser, at de tidligere foretagende ansættelser er forkerte. Man kan således ikke under sagen undgå at skulle tage stilling til, om der er grundlag for at ændre ansættelserne. Beviskravene hertil er ikke slækket, og det handler ikke om at sandsynliggøre, om der er købt skrot. Retten skal forholde sig til, om der ud fra de af sagsøgeren fremlagte oplysninger er grundlag for at indrømme et fradrag. Det er ikke udelukket for SKAT at foretage et skøn, men det kræver, at der er et grundlag at skønne ud fra.

Vedrørende momsansættelserne

Der foreligger ikke nogen form for dokumentation for købsmomsen. Sagsøgeren har ydermere tidligere oplyst, at handlerne blev gennemført sort. Sagsøgerens betalinger har således utvivlsomt ikke indeholdt moms, der er blevet afregnet til SKAT. Allerede af den grund har sagsøgeren heller ikke afholdt udgifter til indgående moms, og kan som følge heraf ikke foretage fradrag herfor. Når man har et objektiv grundlag at skønne ud fra, nemlig indtægterne fra Rødekærsbro's Produkthandel er det ikke et krav, at der skal laves en privatforbrugopgørelse.

Vedrørende skatteansættelserne

Det er sagsøgeren, der har bevisbyrden, og dermed skal godtgøre, at skatteansættelserne er åbenbart urimelige eller hviler på et forkert grundlag. Bevisbyrden skærpes i et tilfælde som nærværende, hvor sagsøgeren har fremsat krav om betydelige fradrag. Det er ikke tilstrækkeligt blot at anføre, at man har haft nogle udgifter. Sagsøgeren er den eneste, der har kunnet sikre sig dokumentation for de afholdte udgifter. Det er derfor også sagsøgerens risiko, hvis han ikke kan løfte sin bevisbyrde. At sagsøgeren ydermere tidligere har forklaret, at virksomheden var baseret på sort økonomi må blot fører til en yderligere skærpelse af sagsøgerens bevisbyrde for, at udgifterne reelt er afholdt og skal indgå i den skønsmæssige ansættelse. Dette indebærer, at sagsøgerens oplysninger må bestyrkes af objektive kendsgerninger. Sagsøgeren har ikke kunnet fremlægge nogen form for dokumentation og har således ikke godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse er åbenbart urimelig eller hviler på et forkert grundlag. Hermed har sagsøgeren heller ikke sandsynliggjort, at en genoptagelse af skatteansættelsen vil fører til en ændret ansættelse. Vidnet VTs forklaring bør tilsidesættes som utroværdig. Under alle omstændigheder er 1.000 kr. imidlertid så lille et beløb, at det er indenfor den skønsmæssige margen. Den af sagsøgeren fremlagt annonce er heller ikke tilstrækkelig dokumentation for, at der er afholdt udgifter. Revisors opgørelser er alene baseret på skøn ud fra sagsøgerens oplysninger. Eneste bevis i sagen er således sagsøgerens udtalelse om, at han har haft nogle udgifter. Dette er ikke tilstrækkeligt. Også i dette tilfælde er privatforbrugsberegning uden relevans, idet SKAT har taget udgangspunkt i sagsøgerens dokumenterede indkomst fra G1 Produkthandel. Det er en misforståelse af reglerne om indkomstbeskatning efter statsskattelovens § 4 at antage, at der kan bortses fra dokumenteret indkomst ved at foretage en privatforbrugsopgørelse. Det er endvidere en misforståelse at antage, at før der kan skønnes, skal der foretages en privatforbrugsopgørelse. Tværtimod medfører fakturaerne fra G1 Produkthandel en begrænsning af den usikkerhed, der altid vil være forbundet med en skønsmæssig ansættelse i en situation, hvor den erhvervsdrivende ved tilsidesættelse af regnskabskravene har vanskeliggjort myndighedernes mulighed for indkomstkontrol.

Sagsøgerens udokumenterede formue og privatforbrugsopgørelse kan derfor ikke lægges til grund ved sagsøgerens indkomstansættelse. Endvidere bestrides det, at sagsøgeren privatforbrug har været som anført.

Rettens begrundelse og resultat

Sagsøgeren har under sagen oplyst, at han har haft udgifter til indkøb af skrot, og at SKATs indkomsansættelser fører til et urealistisk stort privatforbrug. Sagsøgeren har ikke fremlagt nærmere dokumentation for størrelsen af sine udgifter eller for sit nuværende eller tidligere privatforbrug. Under disse omstændigheder, og da sagsøgeren heller ikke på anden vis er fremkommet med oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan sandsynliggøre, at en fornyet prøvelse af sagerne vil føre til ændrede ansættelser, findes betingelserne for genoptagelse af skatte- og momsansættelserne ikke opfyldt, hvorfor sagsøgtes frifindelsespåstand tages til følge som nedenfor bestemt.

Sagsøgeren skal betale sagsomkostninger til sagsøgte med 30.000 kr. Retten har herved lagt vægt på sagens værdi, omfang og resultat.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte Skatteministeriet frifindes.

Sagens omkostninger skal sagsøgeren, A, inden 14 dage betale til Skatteministeriet med 30.000 kr.