Dato for udgivelse
05 okt 2009 13:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 apr 2009 11:42
SKM-nummer
SKM2009.601.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-795-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter + Straf
Emneord
Beslaglæggelse, mineralvand, lovpligtig, pant, klienter, personale
Resumé

Et advokatfirma havde fået beslaglagt 587 kildevandsflasker uden lovpligtigt pantmærke. Ved byretten blev sagens spørgsmål, om et advokatkontor er omfattet af den personkreds, der er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens § 111a.

Byretten fandt ikke, at et advokatkontors udlevering af kildevand i engangsemballage til klienter og ansatte kan sidestilles med at være "forhandlere mv" af kildevand. Beslaglæggelsen blev således ophævet.

Kendelsen blev indbragt for landsretten, hvor advokatfirmaet påstod at de formelle betingelser for den stedfundne ransagning, som der reelt var tale om, og for den skete beslaglæggelse ikke var opfyldt. Da SKAT havde en konkret mistanke om, at der forelå en lovovertrædelse, skulle ransagningen være forestået af politiet og indbragt for retten inden 24 timer, jf. retssikkerhedslovens § 9.

Landsretten fandt efter det oplyste, at SKAT ikke var afskåret fra at foretage kontrolbesøg med henblik på at undersøge, om der på advokatkontoret var flasker med kildevand uden pantmærke, jf. retssikkerhedslovens § 9.

Landsretten fandt videre, at miljøbeskyttelseslovens § 111a indeholder en ikke udtømmende opregning af, hos hvem der kan foretages beslaglæggelse. Herefter og henset til det anførte i lovforarbejderne om formålet med indførslen af udvidede beføjelser på pantområdet, herunder adgangen for tilsynsmyndigheden til i visse situationer at foretage beslaglæggelse, som blev indført ved loven, finder landsretten at SKAT i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 111a var berettiget til at foretage beslaglæggelse hos advokatkontoret af de 587 flasker med kildevand.

Reference(r)

Retsplejeloven § 9
Miljøbeskyttelsesloven § 111 a
Pantbekendtgørelsen § 2, nr. 19 og 20

Henvisning
    

Parter

Anklagemyndigheden

mod

Advokatfirmaet T I/S (tidligere: TX)
(advokat R1)

Afsagt af landsdommerne

Gitte Rubæk Pedersen, Olaf Tingleff og Jette Christiansen (kst.)

----------

Byrettens retsmøde 24. februar 2009, SS 2-4119/2009

Anklageren redegjorde for sagen og anmodede i medfør af retsplejelovens § 806, stk. 3, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 111a, om rettens kendelse om beslaglæggelse af 587 flasker kildevand uden lovpligtig pant hos Advokaterne TX, der mistænkes for overtrædelse af § 20 i bekendtgørelse nr. 634 af 19. juni 2008 ved at udlevere kildevandsflasker uden pantmærke til ansatte og klienter

V1 oplyste, at Dansk Retursystem har konstateret, at en kildevandsflaske fra Advokaterne TX er dukket op i en flaskeautomat i en af G1s forretninger. Flasken var påsat en kopi af et pantmærke. SKAT besluttede med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven at foretage kontrolbesøg hos Advokaterne TX med henblik på at finde og beslaglægge kildevandsflaskerne. SKAT er tilsynsmyndighed på pantområdet. Flaskerne blev fundet på en trappeopgang og beslaglagt.

Advokat R1 protesterede imod, at flaskerne beslaglægges og gjorde gældende, at den stedfundne ransagning er ulovlig, og at der ikke er sket en markedsføring, ligesom advokatkontoret ikke er forhandler af kildevand, hvorfor der ikke er hjemmel til at beslaglægge flaskerne.

Retten optog sagen til kendelse.

----------

Byrettens kendelse af 3. marts 2009, SS 2-4119/2009

Der afsagdes sålydende kendelse

Det er ubestridt, at Advokaterne TX har besiddet 587 flasker kildevand i engangsemballage uden lovpligtigt pantmærke. Retten lægger til grund, at advokatkontoret uden beregning ville udlevere flaskerne til klienter og ansatte.

Sagens spørgsmål er, om advokatkontoret er omfattet af den personkreds, der er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens § 111a.

Af forarbejderne til 2004/2 LFS 96 om ændring af Miljøbeskyttelsesloven fremgår ad § 111a blandt andet følgende:

"Det bemærkes, at "forhandlere mv." i denne sammenhæng skal forstås som enhver, der erhvervsmæssigt udbyder produkter, varer eller emballager, og som ikke er producent eller importør. Dette omfatter også restaurationer, auktionshuse og konkursboer mv., der sælger emballager omfattet af pantordningen, samt producenters og importørers egne dagligvarebutikker mv."

Retten finder ikke, at et advokatskontors udlevering af kildevand i engangsemballage til klienter og ansatte kan sidestilles med at være "forhandlere mv." af kildevand.

Betingelserne for at foretage beslaglæggelse i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 111a, jf. retsplejelovens kapitel 74, er således ikke opfyldt, hvorfor

b e s t e m m e s

De nævnte kildevandsflasker beslaglægges ikke.

----------

Østre Landsrets kendelse af 29. april 2009, 8. afdeling S-795-09

Statsadvokaten har kæret Byrettens kendelse af 3. marts 2009 (SS 2-4119/2009), hvorefter Politiets anmodning af 13. februar 2009 om opretholdelse af SKATs beslaglæggelse den 13. februar 2009 af 587 kildevandsflasker uden pantmærkning hos Advokatfirmaet T I/S ikke blev taget til følge.

Kæremålet har været behandlet mundtligt.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at SKATs beslaglæggelse af kildevandsflaskerne godkendes og opretholdes, og har til støtte herfor anført, at betingelserne for beslaglæggelse i miljøbeskyttelseslovens § 111a, jf. retsplejelovens kapitel 74, er opfyldt. Henset til de foreliggende oplysninger om baggrunden for SKATs henvendelse til advokatkontoret, var SKAT ikke i medfør af retssikkerhedslovens § 9 afskåret fra at foretage kontrolbesøg, og da man fandt kildevandsflasker uden pantmærkning, var man berettiget til at beslaglægge disse uden at involvere politiet og uden at indhente en forudgående retskendelse.

Advokatfirmaet T 1/S (tidligere Advokaterne TX) har nedlagt påstand om stadfæstelse af byrettens kendelse og har til støtte herfor anført, at advokatkontoret ikke er omfattet af den kreds over for hvem, der i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 111a kan foretages beslaglæggelse, ligesom advokatkontoret ikke er omfattet af pantbekendtgørelsen, hvorfor advokatkontorets besiddelse af de umærkede kildevandsflasker ikke udgjorde en overtrædelse af pantbekendtgørelsens regler. Advokatfirmaet har derudover anført, at de formelle betingelser for den stedfundne ransagning, som der reelt var tale om, og for den skete beslaglæggelse ikke var opfyldt. Da SKAT havde en konkret mistanke om, at der forelå en lovovertrædelse, skulle ransagningen være forestået af politiet og indbragt for retten inden 24 timer, jf. retssikkerhedslovens § 9. Ransagningen bør derfor kendes ulovlig. Beslaglæggelsen af kildevandsflaskerne kunne i den foreliggende situation endvidere kun berettiget foretages af politiet, jf. retssikkerhedslovens § 9, og også af denne grund var beslaglæggelsen uberettiget.

Forklaringer

Vidnet V1 har supplerende forklaret, at SKAT fra Dansk Retursystem A/S havde modtaget oplysning om, at en af advokatfirmaets kildevandsflasker, der var påsat en kopi af stregkode fra en G2-sodavand, var blevet indleveret i en flaskeautomat i et supermarked. SKAT besluttede herefter at foretage et kontrolbesøg på advokatkontoret med henblik på at kontrollere, om advokatkontoret stadig havde umærkede kildevandsflasker. SKAT modtager årligt tusindvis af anmeldelser, hvor SKAT ikke på baggrund af anmeldelsens indhold kan vurdere, om der er begået et strafbart forhold. I sådanne tilfælde foretager SKAT et kontrolbesøg.

På advokatkontoret foreviste advokat R1 587 kildevandsflasker uden pantmærkning. Det kan godt passe, at han sagde til advokat R1, at en overtrædelse af pantregleme i mange tilfælde medfører en bøde på 5.000 kr. Vidnets opgave var at kontrollere, om der var umærkede flasker og i givet fald foretage beslaglæggelse heraf. Vidnet havde ikke fokus på andre forhold. Den senere vurdering af, om der skal ske nogen strafferetlig forfølgning, varetages af andre. Det brev, som han udleverede til advokat R1 i forbindelse med kontrolbesøget, var et standardbrev, som udleveres i forbindelse med kontrolbesøg. Via politiet blev beslaglæggelses-forretningen indbragt for retten inden 24 timer.

Advokat R1 har under kæremålet oplyst, at advokatkontoret har til huse i en gammel villa, hvor kontoret har lejet halvdelen af stueetagen og 1. salen. Kildevandsflaskerne befandt sig på reposen på 1. sal. Ca. 14 dage forud for SKATs henvendelse blev advokatkontoret kontaktet af G1, der oplyste, at ca. 25 af kontorets kildevandsflasker var blevet indleveret i G1s flaskeautomat. Flaskerne var ifølge G1 påsat kopi af en pantetiket til en værdi á 3 kr.

Retsgrundlaget

Miljøbeskyttelseslovens § 9 og § 111a

Ved lov nr. 325 af 18. maj 2005 om ændring af visse skatte- og afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven, opkrævningsloven og miljøbeskyttelsesloven (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse), blev blandt andet bemyndigelsesbestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 9, hvorefter miljøministeren kan fastsætte regler om pante- og rabatordninger for bestemte produkter og emballagetyper, ændret. Ved loven blev der tillige indført en ny bestemmelse i miljøbeskyttelseslovens § 111a om adgang for tilsynsmyndigheden og politiet til at beslaglægge produkter, varer eller emballager, blandt andet hvis der kan konstateres overtrædelse af mærkningskrav efter lovens § 9, stk. 2, nr. 2.

Af bemærkningerne til lovforslaget (L 96 af 23. februar 2005) fremgår bl.a.

"...

Almindelige bemærkninger

3.3. Udvidede beføjelser på pantområdet

Pligt til tilslutning og mærkning

Det kan i relation til pant- og retursystemet for emballager til øl og visse læskedrikke konstateres, at de fleste overtrædelser af reguleringen handler om manglende tilmelding af emballagerne til systemet og manglende mærkning af engangsemballagerne.

...

Tilmelding til systemet og mærkning af emballagerne er imidlertid krumtappen i pant- og retursystemet.

...

I praksis ses mange former for omgåelse af disse regler i forbindelse med importerede emballager til øl og kulsyreholdige læskedrikke. For at forebygge denne omgåelse foreslås det, at hjemmelsgrundlaget præciseres, således at emballager mv. først må importeres til erhvervsmæssigt videresalg, når importøren har foretaget den nødvendige tilmelding til systemet. Endvidere foreslås det præciseret, at alle erhvervsdrivende led (dvs. producent/importører, eventuelle mellemhandlere og forhandlere) har en forpligtelse til at påse, at der er foretaget korrekt pantmærkning forud for markedsføring, salg eller udlevering.

Bevaring og beslaglæggelse

Det har i praksis måtte konstateres, at salg af f.eks. øl og visse læskedrikke i upantmærkede engangsemballager fortsætter uhindret efter et tilsynsbesøg, hvor manglende overholdelse af pantreguleringen er påtalt. For at formålet med tilsynet ikke forspildes og for generelt at forebygge yderligere overtrædelser - og dermed reducere mængden af "illegale" drikkevarer på markedet, foreslås der derfor indført en adgang for tilsynsmyndigheden til at beslaglægge de af en ordning omfattede produkter, varer eller emballager efter reglerne i retsplejelovens kapitel 74 eller tage produkterne mv. i bevaring. Denne beslaglæggelse eller bevaring skal kunne opretholdes, indtil der er foretaget lovliggørelse af forholdet.

...

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

...

Til § 6

Til nr. 1

Forslaget til § 9, stk. 2, nr. 2, er en videreførelse af samme bestemmelse i den gældende lov med den præcisering af bemyndigelsen til miljøministeren, at der i forbindelse med pantordninger skal kunne stilles krav til alle aktørerne, herunder også forhandlere mv. på et marked, om at påse og overholde den efter lovgivningen krævede mærkning af produkterne, varerne eller emballagerne forud for kunderelateret og erhvervsmæssig markedsføring, udlevering eller salg.

I relation til pantordningen for emballager til øl og visse læskedrikke ... er det i dag alene importørens eller producentens forpligtelse at pantmærke emballagerne forud for markedsføring af emballager med øl mv.

Det kan imidlertid i praksis konstateres, at der sælges upantmærkede engangsemballager særligt i mindre detailhandel herunder bl.a. i kiosker. Det kan også konstateres, at mange af de små forretningsdrivende enten ikke kender importøren, der har solgt engangsemballagerne til den forretningsdrivende, eller ikke vil opgive dennes navn.

...

Det bemærkes, at "forhandlere mv." i denne sammenhæng skal forstås som enhver, der erhvervsmæssigt udbyder produkter, varer eller emballager, og som ikke er producent eller importør. Dette omfatter også restaurationer, auktionshuse og konkursboer mv., der sælger emballager omfattet af pantordningen, samt producenters og importørers egne dagligvarebutikker mv.

Det forventes, at systemet fortsat vil være indrettet således, at pantmærkning i udgangspunktet påhviler importørerne og producenterne forud for salg og udlevering af engangsemballagen. Forpligtelsen vil dog med det nye hjemmelsgrundlag "følge" engangsemballagen på en sådan måde, at den til enhver tid værende kommercielle ihændehaver af emballagen selvstændigt er forpligtet til at foretage korrekt pantmærkning, hvis ikke pantmærkning er foretaget af dennes leverandører.

...

Til nr. 5

Det foreslås, at der indføres en mulighed for tilsynsmyndigheden til at beslaglægge partier af varer, produkter eller emballager eller tage disse i bevaring, når disse varer mv. ikke opfylder miljølovgivningens krav til tilslutning til pantordninger mv. eller kravene om mærkning af produkterne mv. Beslaglæggelse skal ske under hensyntagen til reglerne i retsplejelovens kapitel 74.

...

... I forbindelse med tilsyn med pantreglerne, vil ToldSkat kunne foranledige beslaglæggelse af ulovlige varer, produkter og emballager med ... henblik på sikring af bevismidler, samt for at sikre det offentliges krav på sagsomkostninger, konfiskation eller bøde.

...

... Det forventes, at tilsynsmyndighederne med henblik på at stoppe det ulovlige salg af varer, produkter eller emballager, som ikke opfylder regler om tilmelding til pant- og returordninger eller pantmærkning, vil kunne foretage beslaglæggelse på stedet og efterfølgende fremsætte sagen for retten indenfor 24 timer.

...

I relation til pantsystemet ... kan der efter de gældende regler, når det ved kontrolbesøg ... konstateres, at der markedsføres ... emballager omfattet af ... systemet uden den krævede pantmærkning, rejses tiltale ... Tilsynsmyndigheden vil endvidere kunne henstille, at varepartiet skal pantmærkes, men har i dag ingen retshåndhævelsesmidler til at få dette effektueret på stedet.

...

For at formålet med tilsynet ikke forspildes, og for at hindre en fortsat overtrædelse af reglerne om pantmærkning, foreslås det derfor i § 111a, stk. 1, at tilsynsmyndigheden skal kunne beslaglægge de på forretningsstedet og de i forretningsstedet tilhørende lagerlokaler henstående upantmærkede emballager.

..."

Pantbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 326 af 24. april 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer, indeholdt blandt andet følgende bestemmelse:

"...

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved

...

18) Markedsføring: Salg, udlevering, overdragelse eller udbud til salg, herunder i en butik, på mobile lagre eller festivaler, i auktionshuse, via Internettet m.v. ..."

Bekendtgørelse nr. 634 af 19. juni 20088 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer, der trådte i kraft den 4. september 2008, og som erstattede den tidligere bekendtgørelse, indeholder nu følgende bestemmelse om markedsføring:

"...

Kapitel 1. Bekendtgørelsens område og definitioner

...

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved

19) Markedsføring: Enhver form for erhvervsmæssig anvendelse som f.eks. salg, udlevering, overdragelse eller udbud til salg herunder i en butik, på mobile lagre eller festivaler, i auktionshuse, via internettet m.v.

..."

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter det oplyste om baggrunden for, at SKAT besluttede at rette henvendelse til advokatkontoret, finder landsretten, at SKAT ikke var afskåret fra at foretage kontrolbesøg med henblik på at undersøge, om der på advokatkontoret var flasker med kildevand uden pantmærke, jf. herved retssikkerhedslovens § 9, stk. 2.

Efter § 20 i pantbekendtgørelsen skal flasker som de omhandlede, der markedsføres her i landet, være mærket med et pantmærke. Efter den nugældende bestemmelse i pantbekendtgørelsens § 2, nr. 19, omfatter markedsføring "enhver form for erhvervsmæssig anvendelse som f.eks. salg, udlevering, overdragelse eller udbud til salg."

Efter sin ordlyd indeholder miljøbeskyttelseslovens § 111a en ikke udtømmende opregning af, hos hvem der kan foretages beslaglæggelse. Herefter og henset til det anførte i forarbejderne til lov nr. 325 af 18. maj 2005 om formålet med indførelsen af udvidede beføjelser på pantområdet, herunder adgangen for tilsynsmyndigheden til i visse situationer at foretage beslaglæggelse, som blev indført ved loven, finder landsretten, at SKAT i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 111a var berettiget til at foretage beslaglæggelse hos advokatkontoret af de 587 flasker med kildevand.

Herefter godkendes beslaglæggelsen af de 587 flasker med kildevand, og beslaglæggelsen opretholdes.

T h i   b e s t e m m e s

Byrettens kendelse ændres, således at SKATs beslaglæggelse af 587 flasker med kildevand godkendes, og beslaglæggelsen opretholdes.