Dato for udgivelse
21 sep 2009 13:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 aug 2009 11:33
SKM-nummer
SKM2009.569.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-074558
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Selskabsbeskatning + Virksomheder
Emneord
Skat, indkomst og fradrag, selskabsbeskatning
Resumé

Skatterådet svarer benægtende til, at A K/S, skattemæssigt vil blive opfattet som en selvstændig juridisk enhed efter § 2 C i selskabsskatteloven. I A K/S vil et dansk ApS bliver eneste komplementarselskab, men ikke selv blive ejer/kommanditist. Ejeren af K/S-andelene/kommanditisterne bliver et aktieselskab fra Hong Kong (50 % ejerskab og 50 % af stemmerne) og et aktieselskab fra Gibraltar. Spørgeren vil være 100 % ejer af alle kapitalselskaberne.

Hjemmel
Selskabsskatteloven § 2 C
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 2 C

Henvisning
Ligningsvejledning 2010-1, S.A.2.15 E.F.2.1

Spørgsmål

 1. Vil A K/S skattemæssigt blive opfattet som en selvstændig juridisk enhed efter den nye § 2 C i selskabsskatteloven?
 2. Hvis ja til spørgsmål 1, har Danmark så intern beskatningshjemmel til indtægterne i A K/S?
 3. Hvis ja til spørgsmål 2 har Danmark så beskatningsretten efter DBOoverenskomsten med Malta?
 4. Hvis ja til spørgsmål 1, gælder det så også, hvis de engelske skattemyndigheder gør de selskaber, der ejer kommanditistandelene, skattemæssigt hjemmehørende i England?
 5. Hvis ja til spørgsmål 3, får det så nogen effekt for den danske skattebetaling, hvis skattemyndighederne på Malta forlanger en filialregistrering af kommanditisterne (de selskaber, der ejer alle kommanditistandelene)?

Svar

 1. Nej.
 2. Bortfalder.
 3. Bortfalder.
 4. Bortfalder.
 5. Bortfalder.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ønsker at opkøbe brugte landbrugsmaskiner i vest-Europa, og videresælge dem til øst-Europa og Kina.

Til det formål havde han tænkt sig at benytte et dansk K/S-selskab (herefter kaldet A K/S), hvor et dansk ApS bliver eneste komplementarselskab, men ikke selv bliver ejer/kommanditist. Ejeren af K/S-andelene/kommanditisterne bliver et aktieselskab fra Hong Kong (50 % ejerskab og 50 % af stemmerne) og et aktieselskab fra Gibraltar.

Spøger vil være 100 % ejer af alle kapitalselskaberne, og tillige nr. 2 direktør i Hong Kong selskabet og Gibraltar selskabet. Første direktør i Hong Kong selskabet og Gibraltarselskabet bliver to englændere (advokater) begge bosat i Hong Kong.

Det danske anpartsselskab, vil få ledelsens sæde på Malta, da direktionen er bosiddende der, og alle ledelsesbeslutninger træffes derfra. Det skal i hvert fald lægges til grund for svaret, at komplementarselskabet får ledelsens sæde i Malta.

Selve A K/S vil også være ledet fra Malta, da det er komplementarselskabet, der leder A K/S.

Derudover vil der være 2 russere ansat i A K/S, som begge bor i Rusland, og som reelt varetager den løbende driftsaktivitet - bortset fra ledelsesopgaven.

Al driftsaktivitet vil være i A K/S og i det danske komplementarselskab. Hong kong selskabet og Gibraltar selskabet vil virke som passive holdingselskaber.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det retlige

Spørgers repræsentant har anført, at Erhvervs - og Selskabsstyrelsen netop har udarbejdet et notat, hvor man præciserer, at danske juridiske enheder, ikke behøver at have ledelsens sæde i Danmark. Selskabet kan blot være registreret ved en advokat mv. Der er således ikke noget selskabsretligt til hindrer for ovennævnte konstruktion.

A K/S bliver regnskabspligtigt til Danmark efter årsregnskabsloven, da det har et dansk anpartsselskab som komplementar (kapitalselskab), og regnskabsmaterialet bliver derfor tilgængeligt for de danske myndigheder af samme grund. Det vil ligeledes få en dansk revisor.

Efter skattereglerne på Malta skal K/S-selskaber behandles som transparente enheder, og Malta opererer med ledelsens sæde på samme måde som Danmark.

Efter skattereglerne på Malta vil det danske komplementarselskab blive skattepligtigt til Malta.

Det er lidt usikkert, om de engelske skattemyndigheder vil gøre Hong Kong selskabet og Gibraltar selskabet skattemæssigt hjemmehørende i England.

Gibraltar selskabet bliver skattemæssigt registreret som non resident på Gibraltar.

Besvarelse af spørgsmål 1 (Anmodning om Nej)

Det er repræsentantens vurdering, at spørgsmål 1, skal besvares med et "nej", da K/S-et bliver regnskabspligtigt til Danmark, og alt bogføringsmateriale bliver tilgængeligt for danske skattemyndigheder.

Alternativt skal der svares nej fordi et Gibraltar selskab (medlem af EU) ejer 50 % af andelene i A K/S. Det forhold, at Gibraltar selskabet er non resident i Gibraltar i relation til skat, har ingen betydning. EU direktivet omkring udveksling af oplysninger gælder alle juridiske personer, der civilretligt har hjemsted i et EU-land. Danmark bliver således ikke begrænset i sin ret til at modtage informationer, blot fordi det skattemæssige hjemsted flytter til Hong Kong.

Regnskabsmæssigt er Gibraltar selskabet stadigvæk et Gibraltar selskab.

Besvarelse af spørgsmål 2 (anmodning om Nej)

Hvis ja til spørgsmål 1, så mener repræsentanten ikke Danmark har intern beskatningshjemmel til K/S-indtægterne. A K/S bliver skattemæssigt omdannet til et selskab omfattet af selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 2, som kun er skattepligtige til Danmark, hvis de har ledelsens sæde i Danmark, hvilket ikke er tilfældet i nærværende sag.

Besvarelse af spørgsmål 3 (anmodning om Nej)

Danmark har efter DBO-overenskomsten ikke beskatningsretten til indtægterne, selvom A K/S ikke bliver underlagt juridisk dobbeltbeskatning.

Danmark er nemlig hverken kildeland eller domicilland efter overenskomsten med Malta. Ved 2000-opdateringen af kommentarerne til OECD-modeloverenskomsten blev der foretaget ændringer som følge af OECD's rapport om partnerships, idet rapportens konklusioner blev indarbejdet i kommentarerne. Danmark tog ikke forbehold i relation til de ændrede kommentarer.

Besvarelse af spørgsmål 4 (anmodning om Nej)

Det kan ikke afvises, at de engelske skattemyndigheder vil påstå, at Hong Kong selskabet og Gibraltar selskabet reelt ledes fra England, hvorfor selskaberne derved bliver skattepligtige i England.

Hvis alle kommanditistejerne bliver skattemæssigt hjemmehørende i England, så kan man ikke benytte selskabsskatteloven 2 C.

Besvarelse af spørgsmål 5 (anmodning om Ja)

Hvis man på Malta forlanger en filialregistrering for Hong Kong selskabet og Gibraltar selskabet, som følge af aktiviteten i A K/S, så kan der ikke blive tale om dansk beskatning, jf. selskabsskatteloven 8, stk. 2.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, påhviler skattepligt i henhold til denne lov følgende selskaber og foreninger m.v., der er hjemmehørende her i landet:

 • Andre selskaber, i hvilken ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, samt selskaber omfattet af § 2 C.

I selskabsskattelovens § 2 C, stk. 1 er det fastsat, at registreringspligtige filialer af udenlandske virksomheder og skattemæssigt transparente enheder, der er registreringspligtige, har vedtægtsmæssigt hjemsted eller har ledelsens sæde her i landet, beskattes efter reglerne for selskaber omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, hvis direkte ejere med mere end 50 pct. af kapitalen eller med besiddelse af mere end 50 pct. af stemmerettighederne er hjemmehørende i en eller flere fremmede stater, på Færøerne eller i Grønland,

1) hvor enheden henholdsvis filialen skattemæssigt behandles som et selvstændigt skattesubjekt, eller

2) der ikke udveksler oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

Ved skattemæssigt transparente enheder forstås juridiske personer, der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt, jf. § 2 C, stk. 2.

Selskabsskattelovens § 2 C blev indført ved lov nr. 530 af 17. juni 2008. Af lovens bemærkninger, jf. Lovforslag nr. 181 fremsat 15. april 2008, fremgår det, at formålet med bestemmelsen er, at indregistrerede filialer af udenlandske virksomheder samt kommanditselskaber og andre transparente enheder, der er indregistreret, har ledelsens sæde eller har hjemsted her i landet, anses for at være selvstændige skattesubjekter og beskattes på samme måde som aktieselskaber, hvis hovedparten af de direkte ejere er hjemmehørende i stater, der anser kommanditselskabet for et selvstændigt skattesubjekt eller der ikke udveksler oplysninger med Danmark.

I nærværende sag er det oplyst, at spørger påtænker at oprette et dansk kommanditselskab, A K/S, med et dansk anpartsselskab som komplementar, men hvor komplementarselskabet ikke får ejerandele. K/S-andelene ejes med 50 % af et aktieselskab i Hong Kong samt med 50 % af et aktieselskab på Gibraltar. Spørger vil 100 % eje selskaberne, indregistreret i henholdsvis Hong Kong samt på Gibraltar. Kommanditselskabet vil få ledelsens sæde på Malta, og det vil her være komplementarselskabet, der leder A K/S.

SKAT bemærker, at A K/S er en skattemæssig transparent enhed, der er registreringspligtig, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 3.

Det bemærkes videre, at ejerne af A K/S således er to udenlandske selskaber indregistreret i henholdsvis Hong Kong og på Gibraltar.

Det bemærkes herefter, at Danmark med Hong Kong alene har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst inden for luftfarts- og skibsfartsområdet, jf. lov nr. 971 af 4. december 2002 og lov nr. 1183 af 12. december 2005.

For så vidt angår Gibraltar, så er Gibraltar et britisk oversøisk territorium ("British overseas territory"), som dermed er underlagt britisk overhøjhed uden at være en del af Det Forenede Kongekrige Storbritannien og Nordirland. Gibraltar har således eget retssytem m.v. Gibraltar er ikke en separat medlemsstat i EU, men er som "dependent Territory of the UK" omfattet af EF-traktatens frihedsrettigheder.

Gibraltar er omfattet af Rådets direktiv 77/799/EØF af 19. december 1977 med senere direktivændringer (Rådets direktiv 79/1070/EØF, Rådets direktiv 2003/93/EF, Rådets direktiv 2004/56/EF og Rådets direktiv 2004/106/EF), direktiv om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for direkte skatter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier.

Ejerselskabet på Gibraltar  er således beliggende i en stat, som udveksler oplysninger med de danske myndigheder efter direktivet om bistand i skattesager. Selskabet beliggende på Girbraltar ejer 50 % af A K/S.

Dermed er A K/S ikke en juridisk enhed, hvis flertallet af ejerne (mere end 50 pct. af kapitalen eller besiddelse af mere end 50 pct. af stemmerettighederne) er hjemmehørende i stater, der ikke udveksler oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

Som følge heraf finder SKAT, at A K/S ikke er omfattet af selskabsskattelovens § 2 C, og derfor ikke skal beskattes efter reglerne for selskaber, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2.

SKAT indstiller, at besvarelsen af spørgsmålet er "Nej".

Det er ved besvarelsen lagt til grund, at de direkte ejere af A K/S er skattemæssigt hjemmehørende i henholdsvis Hong Kong og Gibraltar, samt at såvel Hong Kong samt Gibraltar anser kommanditselskabet for skattemæssigt transparent..

Spørgsmål 2 -5

Som følge af besvarelsen af spørgsmål 1 bortfalder de stillede spørgsmål 2-5.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skats indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.