Dato for udgivelse
16 sep 2009 15:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 aug 2009 14:00
SKM-nummer
SKM2009.556.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-004045
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Succession, ubebygget landbrugsejendom, afvisning
Resumé
Skatterådet afviste i henhold til skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2 anmodning om bindende svar, da der var betydelig usikkerhed om sagens faktiske forhold.
Hjemmel
Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 2
Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 2
Henvisning
Processuelle regler 2009-2, C.1.2.5.2

Spørgsmål

  1. Er SKAT enig i, at spørger kan sælge sin landbrugsejendom uden beboelse, beliggende …,  til sønnen i henhold til reglerne om skattemæssig succession i familiehandler, jævnfør kildeskattelovens § 33C?
  2. Er SKAT enig i, at spørger kan sælge sin landbrugsejendom uden beboelse, beliggende …. til sønnen  efter reglerne i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 (værdiansættelsescirkulæret)?

Svar

Afvises.

Afvises.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgers repræsentant har den 8. januar 2009 indsendt anmodning om bindende svar vedrørende overdragelse af en ubebygget landbrugsejendom, idet reglerne om skattemæssig succession i henhold til kildeskattelovens § 33C ønskes anvendt.

Det er i anmodningen af den 8. januar 2009 oplyst, at "Der er tale om en planlagt disposition, som ikke er gennemført."

Anmodningen om bindende svar er vedhæftet en købsaftale, hvor der på forsiden er markeret "Udkast". Dokumentet har en udskriftsdato den 3. december 2008.

På baggrund af oplysningerne i anmodningen, herunder at det blev oplyst, at der var tale om en påtænkt disposition, udarbejdede SKAT et udkast til afgørelse med indstilling om, at der skulle svares benægtende på spørgsmålet. Dette var bl.a. begrundet i, at den nugældende kildeskattelovens § 33C, stk. 1, 1. pkt. skulle finde anvendelse, da dispositionen først kunne finde sted efter 1. januar 2009.

Efter at spørger havde modtaget SKATs udkast til afgørelse i høring, oplyste repræsentanten telefonisk den 27. maj 2009, at der ikke er tale om en påtænkt disposition, men derimod om en gennemført disposition, idet købsaftalen er underskrevet den 7. december 2008.

Repræsentanten spurgte i tilknytning hertil, om dette ikke vil stille sagen anderledes, da det jo i så fald er den tidligere formulering af kildeskattelovens § 33C, stk. 1, 1. pkt., som skal finde anvendelse.

Samme dag indsendte spørgers repræsentant købsaftalen som dokumentation for aftalens indgåelse. Købsaftalen er påført underskrifter af henholdsvis spørger og spørgers søn med datering den 7. december 2008. Underskrifterne og dateringen er ikke bevidnet af vitterlighedsvidner. Aftalen er i øvrigt enslydende med det oprindelige udkast og har ligeledes en udskriftsdato den 3. december 2008.

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT indstiller, at sagen afvises.

Lovgrundlag

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 24, stk. 1, at en anmodning om et bindende svar skal være skriftlig og indeholde alle de oplysninger af betydning for svaret, som står til rådighed for spørgeren. Skønner told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet, at spørgsmålet ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan spørgeren anmodes om yderligere oplysninger eller dokumentation. Efterkommes anmodningen ikke inden for en rimelig frist, kan spørgsmålet afvises eller svaret begrænses til de forhold, der skønnes tilstrækkeligt oplyst.

Det fremgår endvidere af skatteforvaltningsloven § 24, stk. 2, at told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet i øvrigt i særlige tilfælde kan afvise at give et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse.

SKATs begrundelse

Det er SKATs vurdering, at sagen i sin helhed må afvises i henhold til skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2, idet der i den foreliggende sag foreligger en sådan uklarhed om de faktiske omstændigheder, at de stillede spørgsmål ikke kan besvares med sikkerhed.

Det er således ikke muligt med tilstrækkelig sikkerhed at fastslå, hvorvidt der er tale om en påtænkt eller en allerede gennemført disposition.

SKAT har herved henset til, at der i sagen foreligger modstridende oplysninger om, hvornår købsaftalen er indgået.

I anmodningen af den 8. januar 2009 blev det oplyst, at der var tale om en påtænkt disposition, som ikke var gennemført, hvilket indebærer, at dispositionen i givet fald først kunne ske efter skæringsdatoen for lovændringen den 1. januar 2009.

Anmodningen af 8. januar 2009 var endvidere vedlagt en købsaftale, der dels på forsiden havde markeringen "Udkast", dels ikke var underskrevet af parterne i sagen.

I forbindelse med at SKAT sender et udkast til afgørelse i høring hos spørgers rådgiver, hvor det indstilles, at der svares benægtende på de stillede spørgsmål, oplyser rådgiver den 27. maj 2009, at købsaftalen var underskrevet af begge parter den 7. december 2008.

Problemstillingen omkring et eventuelt aftaletidspunkt er af afgørende betydning for besvarelsen af anmodningen om det bindende svar, da regelgrundlaget er ændret med virkning for overdragelser, der bliver indgået efter 1. januar 2009.

Kildeskattelovens § 33C, stk. 1, 1. pkt., som regulerer det forhold spørgsmålene i det bindende svar vedrører, er ændret med virkning for overdragelser, der finder sted efter 1. januar 2009.

Den tidligere formulering af bestemmelsen anvendte begrebet "virksomhed" (Ved overdragelse i levende live af en virksomhed eller en andel heraf til … kan parterne i overdragelsen anvende reglerne i stk. 2-11 og 14.).

I den nugældende formulering anvendes begrebet "erhvervsvirksomhed" (Ved overdragelse i levende live af en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder til .. kan parterne i overdragelsen anvende reglerne i stk. 2-11 og 14.) 

Da der således er betydelig usikkerhed om sagens fakta på et så afgørende punkt som aftalegrundlaget, kan anmodningen ikke besvares med fornøden sikkerhed, og SKAT finder derfor, at sagen må afvises i sin helhed i henhold til skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.