Dato for udgivelse
14 Sep 2009 10:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Aug 2009 09:32
SKM-nummer
SKM2009.543.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-090972
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger
Emneord
mageskifte, bolværk, genanbringelse, ubebyggede grunde
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at et mageskifte kan ske skattefrit for spørger i overensstemmelse med reglerne herom i ejendomsavancebeskatningslovens § 7, stk. 2.

Skatterådet kan bekræfte, at den af spørger opnåede avance ved afståelse af den omhandlede ejendom kan genplaceres ved køb af en anden ejendom.

Dette forudsætter, at der anskaffes en anden ejendom, som vil opfylde betingelserne for at genanbringe en avance, og at anskaffelsessummen herfor mindst svarer til den opnåede skattepligtige avance ved overdragelsen.

Det er endvidere en betingelse, at erhvervelsen finder sted i indkomståret forud for afståelsesåret, i afståelsesåret eller i indkomståret efter afståelsesåret samt at spørger senest for det indkomstår, hvor erhvervelsen finder sted, skal begære reglerne anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse.

Hjemmel
Ejendomsavancebeskatningsloven § 7, stk. 2 og § 6A.
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 7, stk. 2
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6A

Henvisning
Vurderingsvejledning 2009-2, afsnit A.4.2.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2, afsnit E.J.2.3.4.2

Spørgsmål

  1. Kan SKAT bekræfte, at et mageskifte kan ske skattefrit for spørger i overensstemmelse med reglerne herom i ejendomsavancebeskatningslovens § 7, stk. 2?
  2. Kan SKAT bekræfte, at den af spørger opnåede avance ved afståelse af den omhandlede ejendom kan genplaceres ved køb af en anden ejendom, jf. nedenfor?

Svar

  1. Nej.
  2. Ja, se dog begrundelse.

Anmodningens dato mv.

Anmodningen er modtaget d. 12. maj 2009.
Gebyret er registreret indbetalt d. 12. maj 2009.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger driver havnevirksomhed i form af drift af havnen, herunder lastning og losning af skibe, transportaktiviteter, udlejning af fast ejendom m.v. og hertil knyttet aktivitet i og på havneområderne på havnen. Spørger ejer en række af ejendommene på havnen. Ejendommene anvendes dels til drift af havneaktiviteterne, og dels til udlejning. Der er tale om både bebyggede ejendomme og bygningsløse ejendomme.

Den udstykkede ejendom, bestående af en del af to matr.nr., er uden bygninger i almindelig forstand. Denne ejendom er ved mageskifte overdraget til en kommune. I bytte har spørger modtaget en anden ejendom, som består af et ubebygget areal.

Den fra spørger til kommunen overdragne udstykkede ejendom består af et areal beliggende ned mod en fjord. På ejendommen er der derfor et bolværk, dels til beskyttelse af kystlinjen for udvaskning af jord m.v. i fjorden, og dels for at skibene kan lægge til land. Bolværket er 160 m langt og kostprisen ved overtagelsen fra kommunen udgjorde ca. 8 mil. kr. Det er opført i cement og stål, og der er intet særligt udstyr på det. Spørger har oplyst, at levetiden for bolværk anses at udgøre ca. 100 år.

Der er afskrevet på bolværket både regnskabsmæssigt og skattemæssigt i spørgers regnskaber. Bolværket afskrives ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst med 4% af anskaffelsessummen, dvs. lineær afskrivning.

Det fremgår af skøderne, at overdragelse sker ved mageskifte. Dette ses også ved, at de fastsatte overdragelsessummer, idet disse er ens.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares bekræftende.

Det fremgår af ejendomsavancebeskatningsloven § 7, stk. 2, at man kan undlade at indtægtsføre avancer fra afståelser af fast ejendom, dersom ejendommen er indgået i et mageskifte. Det fremgår af reglen, at det er en valgmulighed.

Det er efter reglerne en betingelse, at der i forbindelse med mageskiftet alene sker vederlæggelse af maksimalt 10.000 kr. Det er videre en betingelse, at der maksimalt deltager to parter.

Det er videre en betingelse, at der i mageskiftet alene deltager ubebyggede arealer.

Da der i nærværende mageskifte ikke udveksles kontanter, men alene byttes ejendomme, kan den første betingelse opfyldes. Og da alene spørger og kommunen deltager i mageskiftet, opfyldes betingelsen om kun to deltager også.

Da der ingen bygninger er på de omhandlede ejendomme, kan den tredje betingelse ligeledes opfyldes.

At der på den ene overdragne ejendom er et bolværk, forhindrer efter vores opfattelse ikke, at ejendommen kan mageskiftes skattefrit

Ved vores bedømmelse lægger vi vægt på, at et bolværk ikke er en bygning. Vores bedømmelse bygger på følgende praksis:

  • I TfS 1990, 58 LSR blev udgifter til et dige anset for etableret til sikring og beskyttelse af grundarealet.
  • I LSRM 1942, 75 blev udgifter til bolværk anset for forbedring af grund og det på grunden beliggende hus.
  • I LSRM 1932, 119 blev udgifter til bolværk anset for istandsættelse og forbedring af grund.

På baggrund af denne praksis, og henset til, at grunden er uden andre bygninger, er det vor opfattelse, at den må betragtes som et ubebygget areal i den forstand, som er omfattet af fritagelsesmulighederne i ejendomsavancebeskatningsloven § 7, stk. 2.

Det er herefter vores opfattelse, at det gennemførte mageskifte ikke behøver at udløse beskatning for spørger, dersom man vælger at benytte sig af de særlige regler i ejendomsavancebeskatningslovens § 7, stk. 2.

Ad spørgsmål 2

Hvis spørgsmål 1 ikke besvares bekræftende, er det spørgers opfattelse spørgsmål 2 skal besvares bekræftende.

Efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A kan beskatning ved salg af fast ejendom udskydes, hvis der enten i indkomståret forud for konstatering af en skattepligtig avance, i samme indkomstår, eller senest i indkomståret efter, sker anskaffelse af en anden fast ejendom.

Det er en betingelse for benyttelse af reglerne, at både den solgte ejendom og den købte ejendom benyttes i den omhandledes erhvervsvirksomhed. I denne forbindelse anses udlejning af anden fast ejendom end land-, og skovbrug, gartnerier m.v. ikke for erhvervsmæssig virksomhed.

Det fra spørger overdragne areal har været benyttet i den daglige drift af selskabets havneaktiviteter. Dels er arealet anvendt til lastning og losning af skibe, dels til opbevaring af materialer, og dels til omladningsaktiviteter i forbindelse med transportforretninger. Ingen del af ejendommen udlejes til andre.

Det er derfor vores opfattelse, at arealet og dermed ejendommen er anvendt i overensstemmelse med de betingelser, der angives for mulighed for genplacering af avancen fra overdragelse af ejendommen.

Det skal ved besvarelsen forudsættes, at der anskaffes en anden ejendom, som vil opfylde betingelserne for at kunne genplacere avance, og at anskaffelsessummen herfor mindst svarer til den opnåede skattepligtige avance ved overdragelsen.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Det ønskes besvaret, hvorvidt et mageskifte kan ske skattefrit for spørger i overensstemmelse med reglerne herom i ejendomsavancebeskatningslovens § 7, stk. 2.

Lovgrundlag

Det følger af ejendomsavancebeskatningslovens § 7, stk. 2, at den skattepligtige kan vælge ikke at medregne fortjeneste, der indvindes ved mageskifte til den skattepligtige indkomst. Det er dog en betingelse, at der er tale om mageskifte af ubebyggede arealer, og at der fra en af parterne ud over arealet ydes et vederlag på højst 10.000 kr. Det er endvidere en betingelse, at der er tale om en enkelt handel indgået mellem to parter [...].

Begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at da overdragelsessummerne på arealerne er ens, er der ikke ydet et yderligere vederlag, og betingelsen om et maksimalt vederlag på 10.000 kr. er dermed opfyldt. Betingelsen om, at der skal være tale om en enkelt handel indgået mellem to parter, anses tillige for at være opfyldt.

Spørger har oplyst, at der på ejendommen er et bolværk, som der er afskrevet på både skattemæssigt og regnskabsmæssigt. Spørgsmålet er herefter, om der er tale om ubebyggede arealer, hvilket er en betingelse for anvendelse af reglerne om mageskifte i ejendomsavancebeskatningslovens § 7, stk. 2.

Som bygninger og bygningsbestanddele anses alle murede og støbte konstruktioner på og i jorden, i det omfang de er beregnet til varig forbliven på stedet, jf. Vurderingsvejledning 2009-1, afsnit A.4.2.

Det følger af afskrivningslovens § 17, stk. 1, at afskrivning på bygninger efter samme lovs § 14 fra og med anskaffelsesåret kan foretages med indtil 4 pct. årligt af anskaffelsessummen, dvs. lineær afskrivning.

Det er SKATs opfattelse, at den omhandlede ejendom ikke kan anses for ubebygget.

Der er herved lagt vægt på, at konstruktionen har en værdi af ca. 8 mil. kr. og er udført i cement og stål. Der er endvidere lagt vægt på, at spørger i forbindelse med afskrivning af bolværk har behandlet det som en bygning efter afskrivningslovens § 17, jf. § 14, idet der er afskrevet med 4% af anskaffelsessummen.

Den af spørger fremlagte ældre retspraksis angående bolværk omhandler mindre, private bolværk opført i forbindelse med en beboelsesejendomme beliggende tæt på kysten, og sagerne omhandler ikke spørgsmålet om, hvorvidt en grund med et bolværk kan betegnes som ubebygget.

SKAT skal på den baggrund indstille til Skatterådet, at spørgsmålet besvares med nej, idet der ikke kan ske et skattefrit mageskifte for spørger, idet betingelserne i ejendomsavancebeskatningslovens § 7, stk. 2 ikke ses at være opfyldt.

Ad spørgsmål 2

Det ønskes besvaret hvorvidt den af spørger opnåede avance ved afståelse af den omhandlede ejendom kan genplaceres ved køb af en anden ejendom.

Lovregler

Efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A kan en skattepligtig ved at anskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen til en senere ejendomsafståelse.

Ifølge ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A kan alene den del af fortjenesten, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens erhvervsvirksomhed, dvs. den skattepligtige del af fortjenesten genanbringes. Endvidere kan fortjenesten kun anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed.

Betingelsen for, at den skattepligtige kan overføre en fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A, at erhvervelsen finder sted i indkomståret før afståelsesåret, i afståelsesåret eller i indkomståret efter afståelsesåret.

Den skattepligtige skal senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begære reglerne anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse.

Retspraksis

I SKM2008.886.SR fandt Skatterådet, at en eventuel fortjeneste ved to ubebyggede landbrugsgrunde kunne genanbringes, da de blev brugt erhvervsmæssigt til landbrugsformål. Begge grunde lå på salgstidspunktet brak efter reglerne om EU-finansieret landbrugsstøtte.

Begrundelse

Der er ved besvarelsen af spørgsmålet lagt til grund, at der anskaffes en anden ejendom, som vil opfylde betingelserne for at kunne genplacere avance, og at anskaffelsessummen herfor mindst svarer til den opnåede skattepligtige avance ved overdragelsen, hvilket er anført af spørger i anmodningen.

Det er SKATs opfattelse, at den omhandlede ejendom er erhvervsmæssigt anvendt.

Der er herved lagt vægt på spørgers oplysninger om, at hele arealet har været benyttet i den daglige drift af selskabets havneaktiviteter. Dels er arealet anvendt til lastning og losning af skibe, dels til opbevaring af materialer, og dels til omladningsaktiviteter i forbindelse med transportforretninger. Der kan i den henseende henvises til SKM2008.886.SR.

SKAT skal på den baggrund indstille til Skatterådet, at spørgsmålet besvares med et ja, idet den af spørger opnåede avance ved afståelse af den omhandlede ejendom kan genplaceres ved køb af en anden ejendom, som opfylder kravene i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A.

Det skal dog bemærkes, at det er en betingelse, at erhvervelsen finder sted i indkomståret forud for afståelsesåret, i afståelsesåret eller i indkomståret efter afståelsesåret samt at spørger senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, skal begære reglerne anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.