Dato for udgivelse
14 Sep 2009 15:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Aug 2009 15:33
SKM-nummer
SKM2009.550.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-065851
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Investeringsselskab
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at A A/S betragtes som et investeringsselskab defineret i ABL § 19.
Skatterådet kan ligeledes bekræfte, at A A/S derfor fremover er fritaget for selskabsskat.
Skatterådet kan dog ikke bekræfte, at A A/S fysiske investorers værdiregulering (lagerprincip) beskattes som aktieindkomst, når nuværende vedtægter iagttages og det forudsættes, at selskabet dog udelukkende investerer i unoterede og noterede aktier.
Skatterådet kan heller ikke bekræfte, at en vedtægtsændring med præcisering af, at der kun kan investeres i aktier kan gøre, at A A/S' fysiske investorers værdiregulering beskattes som aktieindkomst.
Skatterådet kan dog bekræfte, at A A/S vil være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i ABL § 19, stk. 3, hvis selskabet investerer i ejendoms- eller vindmølleanparter med op til 10 ejere og investeringen udgør mere end 15 pct. i gennemsnit af selskabets regnskabsmæssige aktiver.

Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 19
Henvisning
Ligningsvejledning 2009-2 S.G.9

Spørgsmål

  1. Betragtes A A/S som et investeringsselskab defineret i ABL § 19?
  2. Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, spørges der om, hvorvidt A A/S fremover er fritaget for selskabsskat?
  3. Beskattes A A/S fysiske investorers værdiregulering (lagerprincip) som aktieindkomst, når nuværende vedtægter iagttages og det forudsættes, at selskabet dog udelukkende investerer i unoterede og noterede aktier?
  4. Hvis spørgsmål 3 besvares benægtende, anmodes der om, hvorvidt en vedtægtsændring med præcisering af, at der kun kan investeres i aktier kan gøre, at A A/S' fysiske investorers værdiregulering beskattes som aktieindkomst?
  5. Kan Skatterådet bekræfte, at A A/S vil være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i ABL § 19, stk. 3, hvis selskabet investerer i ejendoms- eller vindmølleanparter med op til 10 ejere og investeringen udgør mere end 15 pct. i gennemsnit af selskabets regnskabsmæssige aktiver?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja, se dog SKATs indstilling.
  3. Nej.
  4. Nej.
  5. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S er et selskab, der udelukkende investerer i værdipapirer m.v. Selskabet har 30 navnenoterede aktionærer.

Ved lov nr. 98 af 10. februar 2009 blev Aktieavancebeskatningsloven ændret således, at definitionen af investeringsselskaber blev uddybet og nu også omfatter selskaber med formål som kollektiv investering i værdipapirer. Lovændringen, der medfører en statusændring for A A/S, har medført behov for at indhente bindende svar omkring den skattemæssige situation.

A A/S er et investeringsselskab med det vedtægtsbestemte formål "at foretage investering i aktier, obligationer og andre værdipapirer. Selskabet kan ikke foretage investering i derivater, ligesom selskabet ikke kan optage lån med henblik på investering."

Selskabet er stiftet i 2007 og har en samlet aktiekapital på kr. X fordelt på 30 danske aktionærer, herunder både fysiske og juridiske personer. Det fremgår af vedtægterne, at aktierne er ikke-omsætningspapirer og ingen aktionærer er pligtig til at lade sine aktier indløse.

Selskabet har til hensigt at akkumulere formue frem for at foretage udlodningerne til aktionærerne.

I forhold til spørgsmål 5 oplyses det, at der vil være tale om investering i transparente strukturer som f.eks. K/S eller I/S og maksimeret til deltagelse af 10 investorer.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

Ja, jf. i øvrigt ABL § 33, stk. 2 i forbindelse med overgangen fra almindelig skattepligt til at være omfattet af ABL § 19.

Ad spørgsmål 2

Ja, dog kildeskattepligtig af aktieudbytte med 15 %.

Ad spørgsmål 3

Ja, fortjeneste og tab opgøres efter lagerprincippet som beskrevet i ABL § 23, stk. 5. Idet investeringsselskabet udelukkende investerer i aktier kan beskatningen sidestilles med en dansk aktiebaseret investeringsforening.

Ad spørgsmål 4

Se ovenstående spørgsmål 3.

Ad spørgsmål 5

Ja, ved værdipapirer m.v. forstås navnlig: "Aktier, investeringsbeviser, obligationer, andre pengefordringer (herunder pengeinstitutindeståender og kontanter) og rettigheder over disse samt finansielle kontrakter som nævnt i kursgevinstloven og rettigheder over disse", jf. bemærkningerne til L98 (2004-2005-2). Investering i vindmølleanparterne tillige eventuelle ejendomsanparter vurderes ikke for omfattet af denne bestemmelse.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Spørgsmål 1 drejer sig om, hvilken betydning ændringen af aktieavancebeskatningslovens § 19 har for A A/S.

SKAT skal bemærke, at A A/S ikke førhen har været omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, idet der ikke eksisterer en indløsningsret eller tilbagesalgsret for aktionærerne.  

Aktieavancebeskatningslovens § 19 blev ændret i februar 2009 ved Lov nr. 98 af 10. februar 2009 (L23 2008-09).

Aktieavancebeskatningslovens § 19 " Stk. 1 Gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser m.v. udstedt af et investeringsselskab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2 Ved et investeringsselskab forstås:

1) Et investeringsinstitut i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF, jf. bilag 1.

2) Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi.(...) Uanset at der ikke er pligt til tilbagekøb, anses selskabet for et investeringsselskab, hvis dets virksomhed består i kollektiv investering i værdipapirer m.v. Ved kollektiv investering forstås, at selskabet har mindst 8 deltagere. Koncernforbundne deltagere, jf. kursgevinstlovens § 4, regnes i denne sammenhæng for én deltager. (...)". 

Hvis et selskab bliver betragtet som investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, skal aktionærerne benytte et modificeret lagerprincip ved opgørelsen af gevinst og tab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 5. Det betyder, at den skattepligtige skal medregne urealiseret gevinst eller tab ved sin indkomstopgørelse. Det modificerede lagerprincip betyder dog, at gevinst og tab først medregnes dagen efter udgangen af det indkomstår i selskabet, som gevinst og tab vedrører, jf. aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 7. Efter vedtagelsen af Lov nr. 525 af 12. juni 2009 vil der pr. indkomståret 2010 ikke længere gælde et modificeret lagerprincip. Der vil i stedet gælde det almindelige lagerprincip, hvorefter værdiændringen henføres til den sidste dag i investeringsselskabets indkomstår.

Ved Lov 98 af 10. februar 2009 blev blandt andet aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 1, nr. 2, 5. og 6. pkt. indsat. De indsatte sætninger er fremhævet i den ovenfor citerede bestemmelse.

Ændringen til aktieavancebeskatningslovens § 19 blev fremsat ved ændringsforslag af 2. december 2008. Baggrunden for forslaget var "Formålet med den forslåede ændring af definitionen af begrebet investeringsselskab er at sikre en korrekt beskatning af personer i landet, som investerer i udenlandske investeringsinstitutter, der opsamler deres overskud i instituttet og ikke giver de danske skattemyndigheder sådanne oplysninger om sammensætningen af instituttets overskud, at de danske investorer løbende kan blive beskattet af overskuddet i overensstemmelse med danske skatteregler. (...)".

Skatteministeren har i bilag 29 til Lov 98 af 10. februar 2009 udtalt, at "Det er korrekt, at denne definition også vil omfatte danske selskaber, hvis virksomhed består i kollektiv investering i værdipapirer, og hvor der er mere end 8 deltagere. Disse selskabers aktionærer vil i fremtiden løbende blive beskattet af den urealiserede værdistigning på aktierne (lagerbeskatning), og beskatningen sker som kapitalindkomst. Til gengæld vil investeringsselskabet blive fritaget for selskabsbeskatning.".

Det er i anmodningen oplyst, at A A/S har 30 aktionærer. Det vil derfor som udgangspunkt betyde, at selskabet er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.

Aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 3 - 5 omfatter dog 3 undtagelser, til stk. 2.

Aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 3 "Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2, nr. 2, 5. pkt., omfatter ikke et selskab m.v., hvis mere end 15 pct. af selskabets regnskabsmæssige aktiver i løbet af regnskabsåret gennemsnitligt er placeret i andet end værdipapirer m.v. Til værdipapirer m.v. medregnes ikke aktier i et andet selskab, hvori førstnævnte selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen, medmindre det andet selskab selv er et investeringsselskab, jf. stk. 2. (...).

Stk. 4. Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2 omfatter ikke en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, og en kontoførende forening, jf. § 2 i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

Stk. 5. Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2, nr. 2, 5. pkt., omfatter ikke et selskab m.v., som udelukkende ejer aktier, tegningsretter og aktieretter i et andet selskab, hvis alle aktionærerne i det førstnævnte selskab ved erhvervelsen af aktierne var ansat i det andet selskab eller i andre selskaber, der er koncernforbundet med det andet selskab, jf. selskabsskattelovens § 31 C, medmindre det andet eller et af de andre selskaber selv er et investeringsselskab, jf. stk. 2. (...)".

Det følger af aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 3, at hvis selskabet har mere end 15 pct. i løbet af regnskabsåret af selskabets regnskabsmæssige aktiver i andet end værdipapirer m.v., vil selskabet ikke blive betragtet som investeringsselskab.

Det fremgår af selskabets vedtægter, at "Selskabets formål er at foretage investering i aktier og obligationer og andre værdipapirer (...)". SKAT ligger ved denne formulering til grund, at selskabet har mere end 85 pct. i løbet af regnskabsåret af selskabets regnskabsmæssige aktiver i aktier eller andre værdipapirer. Det betyder derfor, at undtagelsen i aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 3 ikke finder anvendelse.

A A/S er ikke en udloddende investeringsforening eller en kontoførende forening, hvorfor undtagelsen i aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 4 heller ikke finder anvendelse.

Der er ikke nogen oplysninger i sagen, som giver anledning til, at undtagelsen i stk. 5 finder anvendelse.

Det er herefter SKATs opfattelse, at spørgsmål 1 skal besvares med et "Ja".

Ad spørgsmål 2

Spørgsmålet handler om, hvorvidt A A/S fremover vil være fritaget for selskabsskat.

Det følger af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, at investeringsselskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19 er undtaget fra skattepligt.

Det følger dog samtidig af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, "(...) at udbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1 som et selskab, der er omfattet af 1. pkt., modtager fra et selskab, der er hjemmehørende her i landet, beskattes dog med 15 pct. 2. pkt. omfatter ikke udbytte, som modtages fra et selskab, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2, og udbytte, som modtages fra en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, eller et andet investeringsselskab, jf. 1. pkt., hvis disse efter vedtægterne ikke kan investere i aktier eller andele i selskaber, der er hjemmehørende her i landet. Afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 1, ved afståelse af aktier eller andele i et selskab beskattes med 15 pct. 4. pkt. omfatter ikke afståelsessummer ved afståelse af aktier eller andele i et selskab, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2, og afståelsessummer ved afståelse af aktier eller andele i et selskab, som efter vedtægterne ikke kan investere i aktier eller andele i andre selskaber, der er hjemmehørende her i landet. Uanset 3. og 5. pkt. må investeringsforeningen, investeringsselskabet eller selskabet eje aktier i det administrationsselskab, som forestår foreningens eller selskabets administration."

På baggrund af ovenstående indstiller SKAT, at spørgsmål 2 besvares med et "ja", og bemærker samtidig selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19.

Ad spørgsmål 3

Spørgsmålet handler om, hvordan de fysiske aktionærer bliver beskattet af aktier i A A/S.

For at der kan blive tale om beskatning som aktieindkomst, skal indkomsten være omfattet af personskattelovens § 4 a.

Personskattelovens § 4 a, stk. 1 lyder "Aktieindkomst omfatter det samlede beløb af:

1) aktieudbytte efter ligningslovens § 16 A samt beløb omfattet af virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 4, 3. pkt., fra selskaber, der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e eller 4, eller som er eller har været hjemmehørende i udlandet, medmindre aktierne er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19(...)".

Personskattelovens § 4 a, stk. 2 lyder, "Stk. 1, nr. 1-4, omfatter ikke udbytter og fortjenester samt afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B vedrørende aktier som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 19."

Da aktierne, jf. SKATs indstilling til spørgsmål 1 er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, kan indkomsten, som aktionærer modtager fra aktierne, ikke være aktieindkomst, jf. personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1 og stk. 2 modsætningsvis.

Det følger dog af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 5, at følgende betragtes som kapitalindkomst "skattepligtig fortjeneste, fradragsberettigede tab og skattepligtige afståelsessummer efter aktieavancebeskatningslovens § 18, § 19(...)".

Det følger af SKATs indstilling til spørgsmål 1, at A A/S er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, hvorfor de fysiske aktionærer bliver beskattet af aktierne i A A/S som kapitalindkomst.

SKATs indstiller, at spørgsmål 3 besvares med et "nej".

Ad spørgsmål 4

Spørgsmålet handler om, hvorvidt en vedtægtsændring, hvorefter det udtrykkeligt fremgår, at A A/S kun investerer i aktier, betyder, at fysiske investorer beskattes som aktieindkomst.

Som fremhævet under spørgsmål 3 følger det af personskattelovens § 4, at indkomst skabt gennem ejerskab i et investeringsselskab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, er kapitalindkomst. Beskatningsbestemmelsen vurderer således kun, hvorvidt ejerskabet er i et investeringsselskab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 eller ej. Det er således underordnet, hvad investeringsselskabet investerer i.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmål 4 besvares med et "nej".

Ad spørgsmål 5

Spørgsmålet handler om, hvorvidt A A/S ved at investere i ejendoms- eller vindmølleanparter med op til 10 ejere og investeringen udgør mere end 15 pct. i gennemsnit af selskabets regnskabsmæssige aktiver vil være undtaget fra aktieavancebeskatningslovens § 19, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 3.

Aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 3 blev ændret ved Lov nr. 98 af 10. februar 2009.

Aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 3 lyder "Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2, nr. 2, 5. pkt., omfatter ikke et selskab m.v., hvis mere end 15 pct. af selskabets regnskabsmæssige aktiver i løbet af regnskabsåret gennemsnitligt er placeret i andet end værdipapirer m.v. (...)"

Det væsentlige i denne sag, er hvad der forstås ved værdipapirer m.v. i bestemmelsens første punktum.

Ved indførelses af aktieavancebeskatningslovens § 19 fremgik det af bemærkningerne til Lov nr. 1413 af 21. december 2005 (L78), at "Bestemmelsen svarer til dels til § 2a, stk. 1 i den nuværende aktieavancebeskatningslov."

Ved en lovændring af aktieavancebeskatningslovens § 2a, jf. lov nr. 407 af 1. juni 2005 (L98), hvorefter investeringsselskaber blev omfattet, fremgår det, at "(...)Selskabets virksomhed skal bestå i investering i værdipapirer m.v. Ved investering forstås navnlig anskaffelse af værdipapirer, herunder erhvervelse af forkøbsrettigheder og køberettigheder, lån og udlån af værdipapirer, og optagelse af lån for at finansiere en anskaffelse.

Det anføres i forslaget til lovtekst, at et investeringsselskab omfatter: »Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v.« Heri ligger, at selskabet ikke må have anden virksomhed. Et selskab, der både har investeringsvirksomhed og produktionsvirksomhed, er ikke et investeringsselskab. (...) For afgørelsen af, om der foreligger et investeringsselskab, er det på den anden side uden betydning, om investeringerne sker med videresalg for øje eller ej, ligesom det er lige meget, om investeringerne kan karakteriseres som passiv kapitalanbringelse eller ej.

Definitionen skal ses i sammenhæng med, at det også kræves, at der er aftalt indløsningsret til indre værdi, jf. herom nedenfor.

Ved værdipapirer m.v. forstås navnlig: Aktier, investeringsbeviser, obligationer, andre pengefordringer (herunder pengeinstitutindeståender og kontanter) og rettigheder over disse samt finansielle kontrakter som nævnt i kursgevinstloven og rettigheder over disse.(...)"

Det følger af tillægsbetænkning af 4. februar 2009 til Lov nr. 98 af 10. februar 2009, at formålet med den nye formulering af § 19, stk. 3, er "(...)at undgå, at selskaber, der baserer sig på produktionsvirksomhed samt holdingselskaber i sædvanlige koncerner, der baserer sig på produktionsvirksomhed, bliver anset som et investeringsselskab omfattet af § 19."

Princippet fra Lov nr. 407 af 1. juni 2005 gentages således i tillægsbetænkningen til Lov nr. 98 af 10. februar 2009.

I forhold til formålet med aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 3 hører A A/S ikke til under de former for virksomheder, som ønskes undtaget fra bestemmelsen.

Dog er investeringer i ejendoms- eller vindmølleanparter med op til 10 ejere ikke en del af udtrykket "værdipapirer m.v." i aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 3.

På baggrund af ovenstående er det SKATs opfattelse, at A A/S ved at investere i ejendoms- eller vindmølleanparter med op til 10 ejere og aktivet udgør mere end 15 pct. i gennemsnit af selskabets regnskabsmæssige aktiver, derved bliver omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 3, hvilket betyder, at A A/S ikke vil være at betragte som et investeringsselskab efter aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 1.

SKAT skal bemærke Lov nr. 98 af 10. februar 2009 § 10, stk. 16 vedrørende beregning af 15 pct. grænsen i aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 3 for indkomståret 2009.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmål 5 besvares med et "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet følger SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.