Dato for udgivelse
11 sep 2009 12:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 aug 2009 14:27
SKM-nummer
SKM2009.539.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-018563
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Skat, tilflytning, fraflytning, bolig uden bopælspligt, ophold i Danmark.
Resumé
Skatterådet bekræfter, at spørgers fulde danske skattepligt ikke ophører, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, hvis han køber en helårsbolig uden bopælspligt, inden han får solgt den bolig, han havde rådighed over forud for flytningen fra Danmark. Skatterådet bekræfter endvidere, at der vil indtræde fuld dansk skattepligt, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, hvis spørger køber en helårsbolig uden bopælspligt, efter han har opgivet den oprindelige bopæl. Opholdene i Danmark bliver anset for kortvarige og primært af erhvervsmæssig karakter, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1. Besiddelse af danske bankkonti enten personligt eller via helejede selskaber har ingen betydning for spørgers skattepligtsforhold.
Hjemmel
Lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14/11 2005
Reference(r)
Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1
Kildeskatteloven § 7, stk. 1.
Henvisning
Ligningsvejledning 2009-2, D.A.1.1.1 
Henvisning
Ligningsvejledning 2009-2, D.A.1.1.2

Spørgsmål

 1. Vil Skatterådets svar på spørgsmål 6 og 7 blive et andet, såfremt spørger flytter fra Danmark som beskrevet, og spørger herefter i Danmark, for så vidt angår fast ejendom, alene besidder en helårsbolig uden bopælspligt, og kun anvender denne som det i Skatterådets svar er forudsat, at et sommerhus eller en anden ejendom, der ikke kan sidestilles med en helårsbolig, vil kunne anvendes?"
 2. Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, vil Skatterådets svar på spørgsmål 6 og 7 blive et andet, såfremt spørger flytter fra Danmark som beskrevet, og spørger herefter i Danmark, for så vidt angår fast ejendom, alene besidder en helårsbolig uden bopælspligt, som er anskaffet efter, at spørgers andelslejlighed er blevet solgt, og kun anvender denne, som det i Skatterådets svar er forudsat, at et sommerhus eller en anden ejendom, der ikke kan sidestilles med en helårsbolig, vil kunne anvendes?
 3. Vil Skatterådets svar på spørgsmål 6 og 7 blive et andet, såfremt spørger flytter fra Danmark som beskrevet, og efter sin flytning til udlandet fortsat har private bankkonti i Danmark?
 4. Vil Skatterådets svar på spørgsmål 6 og 7 blive et andet, såfremt spørger flytter fra Danmark som beskrevet, og det af spørger ejede engelske selskab, Y Ltd. har overtaget de bankkonti, der tidligere tilhørte det danske selskab X ApS?

Svar

 1. Ja.
 2. Ja.
 3. Nej.
 4. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Baggrund for anmodning

Personen A (Spørger) og dennes 100% ejede danske anpartsselskab X ApS fik i 2008 et bindende svar fra Skatterådet SKM2008.646.SR på bl.a. følgende spørgsmål 6 og 7:

Spørgsmål 6

"Vil spørger fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark, såfremt spørger sælger sin andelslejlighed og flytter til en fast bolig i udlandet, og herefter i Danmark kun besidder et sommerhus eller en anden ejendom, der ikke kan sidestilles med en helårsbolig, samt en bil, og i øvrigt maksimalt opholder sig i Danmark i op til 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i landet på grund af ferie eller lignende?"

Spørgsmål 7

"Såfremt spørgsmål 6 besvares benægtende: Vil spørger blive begrænset skattepligtig til Danmark af vederlag, som må anses at tilkomme ham for arbejde udført i Danmark, såfremt spørger sælger sin andelslejlighed og flytter til en fast bolig i udlandet, og herefter i Danmark kun besidder et sommerhus eller en anden ejendom, der ikke kan sidestilles med en helårsbolig, samt en bil, og i øvrigt maksimalt opholder sig i Danmark i op til 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i landet på grund af ferie eller lignende?"

Skatterådet besvarede begge spørgsmål med et "nej".

Spørger ønsker nu at få besvaret ovennævnte spørgsmål under ændrede forudsætninger.

Beskrivelse af spørgers bopælsforhold mv.

Spørger har sat sin andelslejlighed i Danmark til salg hos en ejendomsmægler. På grund af den nuværende boligsituation, er det stadig ikke lykkedes spørger at få solgt andelslejligheden.

Spørger har tømt andelslejligheden og flyttet sit bohave til sin lejlighed på Isle of Man. Spørger har en god ven som tømmer postkasse og i øvrigt ser efter lejligheden i Danmark.

Spørger overvejer at købe en helårsbolig uden bopælspligt som alternativ til et sommerhus.

Spørger meldte flytning til Folkeregistret til Isle of Man i august 2008. Lejligheden på Isle of Man udgør herefter spørgers bopæl.

Der er tale om en lejebolig, som spørger oprindeligt havde indgået en aftale om at købe. På grund af den hastigt nedadgående økonomi turde spørger på daværende tidspunkt ikke at købe lejligheden. Spørger er dog på nuværende tidspunkt blevet enig med sælger om at leje lejligheden for et år. Spørger har forkøbsret til at købe lejligheden herefter.

I forbindelse med sin flytning til Isle of Man blev spørger tilmeldt hos alle relevante myndigheder. Spørger fik hjælp fra et revisionsfirma hertil samt til at flytte sine erhvervsaktiviteter over i det engelske selskab, Y Ltd. Spørger har endvidere købt en bil på Isle of Man, som han anvender der.

Spørger er hverken gift eller samlevende. Han har en datter i Danmark men har ikke hjemmeboende børn. Datteren er ikke spørgers biologiske datter. Spørger har endvidere en vennekreds i Danmark. Spørger har efter flytningen ingen planer om at flytte tilbage til Danmark inden for de nærmeste år.

Spørger forestår den daglige ledelse af X ApS. X ApS har samme adresse som spørgers andelslejlighed i Danmark. X ApS' hovedaktivitet er kursusvirksomhed. Som bivirksomhed udlejer X ApS en ødegård i Sverige. Markedsføring og booking af ødegården sker via en internettet. Hjemmesiden hostes af en dansk internetudbyder.

Spørger overtog Y Ltd. den 16. juni 2008. På samme tidspunkt overdrog X ApS aktiviteterne til Y Ltd. X ApS er endnu ikke endeligt ophørt / likvideret.

Spørger har endvidere stiftet "Z-Institute", som tilbyder kurser over hele verden. Dette er sket sammen med 4 samarbejdspartnere.

Undervisning i Y Ltd.'s kursusvirksomhed forestås nogle gange alene af spørger. I andre tilfælde bistås spørger af en medunderviser og enkelte kurser forestås helt af andre undervisere. Spørger underviser som oftest i kurset "Z-Master", der typisk er af to dages varighed.

Kurserne udbydes på to internethjemmesider, som begge hostes af en dansk internetudbyder. Tilmelding til kurserne foretages via disse hjemmesider.

Kurserne afholdes overalt i verden. Derudover deltager spørger endvidere ofte i konferencer i udlandet

Beskrivelse af opholdsmønster

Spørgeren opholder sig i Danmark i langt mindre end 180 dage om året, fordi spørger løbende underviser på kurser overalt i verden. Dette forventes at blive tilfældet fremover.

Spørgers faktiske og påtænkte ophold fordelte sig således i 1. halvår af 2009:

Periode

Antal
dage

Sted

Bemærkninger

1/1 - 4/1

4

England

Fri

5/1 - 7/1

3

København

Fri

8/1 - 11/1

4

Oslo

Undervisning

12/1 - 14/1

3

Eindhoven

Undervisning

15/1 - 16/1

2

Aalborg

Undervisning

17/1 - 18/1

2

København

Fri

19/1 - 20/1

2

København

Undervisning

21/1 - 21/1

1

København

Fri

22/1 - 23/1

2

Malmø

Undervisning

24/1 - 27/1

4

Oslo

Undervisning

28/1 - 30/1

3

København

Undervisning m/ samarbejdspartner

31/1 - 2/2

3

København

Fri

3/2 - 5/2

3

Sverige

Fri

6/2 - 21/2

16

Thailand

Fri

23/2 - 28/2

6

Australien

Undervisning

1/3 - 5/3

5

New Zealand

Undervisning

6/3 - 10/3

5

USA

Undervisning

11/3 - 19/3

9

England

Fri

20/3 - 23/3

4

Oslo

Undervisning

24/3 - 26/3

3

Gøteborg

Undervisning

27/3 - 30/3

4

København

Fri

31/3 - 2/4

3

Århus

Undervisning

3/4 - 7/4

4

København

Fri

8/4 -13/4

6

Sverige

Familiefest

14/4 - 15/4

2

Oslo

Undervisning

16/4 - 17/4

2

København

Undervisning

18/4 - 22/4

5

Sverige

Møde vedr. undervisning

23/4 - 24/4

2

København

Fri

25/4 - 26/4

2

København

Undervisning

27/4 - 29/4

3

Sverige

Z-Institute

30/4 - 30/4

1

København

1/5 - 2/5

2

London

3/5 - 8/5

6

Sydney

Undervisning

9/5 - 19/5

11

Thailand

20/5 - 25/5

6

København

Fri (fødselsdag)

Påtænkte ophold:

Periode

Antal
dage

Sted

Bemærkninger

28/5 - 2/6

6

Kina

Undervisning

3/6 - 6/6

4

Irland

Undervisning

7/6 - 14/6

8

England

Undervisning

15/6 - 16/6

2

Helsingfors

Undervisning m/samarbejdspartner

17/6 - 19/6

3

København

Undervisning m/samarbejdspartner

Spørgers ophold i Danmark som følge af undervisning udgjorde således 17 dage i perioden 1. januar - 19. juni 2009.

Den omfattende undervisningsvirksomhed betyder, at spørger opholder sig meget i udlandet, og dette er baggrunden for, at spørger er flyttet til Isle of Man og har fortsat sine hidtidige aktiviteter gennem Y Ltd.

Spørger har om antallet af afholdte kurser i Danmark oplyst, at han ikke kan styre markedet / efterspørgslen. Markedet for denne type kurser udvikler sig generelt mere og mere globalt. Derfor er det spørgers opfattelse, at antallet af afholdte kurser i Danmark formentlig er faldende. Der er ifølge spørger dog stor usikkerhed forbundet med den vurdering.

Den eventuelt købte helårsbolig uden bopælspligt vil kun blive anvendt i forbindelse med ophold af ferie-/fritidsmæssig karakter. Overnatninger i forbindelse med kursusvirksomhed i Danmark vil derfor ikke ske i denne bolig.

Spørger har en række private konti i danske banker, hvortil der er knyttet betalingskort. Disse bankkonti vil spørger gerne bevare, særligt for at have et dankort. Endvidere overtager Y Ltd. diverse bankkonti, der hidtil har tilhørt X ApS. Dette er nødvendigt for, at spørgers virksomhed fortsat kan få adgang til transaktionsoplysninger på kontiene i forbindelse med kontrol af betaling af de fakturaer, som X ApS har udsendt i tidligere år.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Hvornår er bopælen opgivet?

Bag kildeskattelovens bestemmelser buldrer en dybtliggende generalbas som med tyngde fastslår, at det skal være let at blive fuldt skattepligtigt til landet, men svært at slippe for det igen. At dette har været lovgivers intension er ikke svært at forstå, da enhver anstændig lovgiver selvfølgelig gerne ser, at det går landet økonomisk godt.

En fortolkning af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, der stiller strenge krav til en fraflytter, førend det statueres, at bopælen er opgivet, vil derfor i de fleste tilfælde være i fuld harmoni med de bag bestemmelsen liggende motiver.

En fortolkning af bestemmelsen, der indebærer en fraflytter ikke blot skal have sat sin helårsbolig til salg, men rent faktisk også skal have solgt denne, forinden boligen vil kunne anses for opgivet, vil i almindelighed heller ikke kollidere med intentionerne bag bestemmelsen. Skulle en sådan retstilstand således få til følge, at en fraflytter følte sig tvunget til at sætte prisen på sin bolig mærkbart ned, for at få boligen solgt hurtigt, afstedkommer dette jo kun et tab for den fraflyttede, ikke for landet.

Når ejendomsmarkedet de facto er brudt sammen, er situationen imidlertid en anden. I et marked, hvor der er få handler med boliger, vil det enkelte boligsalg veje tungt i statistikken. At en fraflytter sælger for billigt, får derfor ikke kun indflydelse på den fraflyttedes økonomi, men risikerer at kunne påvirke samfundsøkonomien. En fortolkning af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, der indebærer, at bopælen ikke kan anses for opgivet allerede på det tidspunkt, hvor en bolig er sat til salg, vil derfor kunne kollidere med de grundlæggende motiver bag bestemmelsen.

Skal en helårsbolig uden bopælspligt sidestilles med en almindelig helårsbolig eller med et sommerhus?

I almindelighed antages en person efter kildeskattelovens § 7, stk. 1 at have erhvervet bopæl i landet, såfremt den pågældende har anskaffet sig en helårsbolig med bopælspligt. Derimod antages dette i almindelighed ikke at være tilfældet, hvor den pågældende blot har anskaffet sig et sommerhus.

For helårsboligen med bopælspligt er der en retlig pligt til at bebo den, og anskaffelsen skaber derfor en formodning for en skatteretlig relevant tilknytning til landet. Omvendt er der i almindelighed et retligt forbud mod at opholde sig fast i et sommerhus hvilket gør, at selve erhvervelsen af et sådant ikke afstedkommer en formodning om en skatteretlig relevant tilknytning til landet. Den retlige pligt, henholdsvis det retlige forbud, er således bærende for, at de to forhold behandles forskelligt.

Når det gælder en helårsbolig uden bopælspligt, er der hverken nogen retlig pligt eller et retligt forbud i relation til beboelse. Derfor kan det ikke på dette grundlag afgøres, om der er tale om bopæl i den forstand, som anvendes i kildeskattelovens § 7, stk. 1.

Når det retlige forbud mod fast beboelse af et sommerhus betyder, at sommerhuset ikke skal subsumeres under kildeskattelovens § 7, stk. 1, hænger dette uløseligt sammen med, at overholdelsen af dette retlige forbud i almindelighed let lader sig håndhæve. Har der gennem hele december måned udgået en duft af hjemmebagte æbleskiver og gløgg fra et sommerhus, er det meget sandsynligt - tangerende til det sikre - at der blandt de naboer, der ikke har været inviteret, vil være én, der kontakter myndighederne.

Samme naboovernågning vil ikke naturligt finde sted, såfremt man anskaffer sig en helårsbolig uden bopælspligt. Men der er et andet forhold, der kan være lige så motiverende til at sikre imod, at boligen tages i anvendelse som permanent opholdssted. Nemlig det forhold, at en fastere beboelse vil kunne medføre, at boligen mister sin status som helårsbolig uden bopælspligt. Får beboelsen af boligen mere permanent karakter, er der derfor ikke blot en risiko for at blive fuldt skattepligtig, men også en risiko for at lide et stort økonomisk tab på boligen.

Anskaffelsen af en helårsbolig uden bopælspligt bør således ikke subsumeres under kildeskattelovens § 7, stk. 1, og afgørelsen af hvorvidt ophold i landet medfører, at den fulde skattepligt til Danmark (gen)indtræder skal derfor afgøres efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2.

Som følge heraf er det spørgers opfattelse, at spørgsmål 1 og 2 bør besvares med et "nej".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Spørger ønskede i det oprindelige bindende svar, spørgsmål 6 og 7, at få oplyst, om han blev anset for fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark ved hans flytning fra Danmark under givne forudsætninger. En af forudsætningerne var bl.a., at han ved flytningen ejede et sommerhus.

I dette bindende svar ønsker spørger at få oplyst, om svarene på disse spørgsmål bliver ændret, hvis spørger i forbindelse med sin flytning fra Danmark køber en bolig uden bopælspligt i stedet for et sommerhus.

Henvisning til lovgivning

Det fremgår af kildeskattelovens § 1, stk. 1 nr. 1, at det påhviler personer, der har bopæl her i landet pligt til at svare indkomstskat til staten.

Det følger af statsskattelovens § 4, at en person, der er fuldt skattepligtig til Danmark, er skattepligtig af al indkomst, uanset hvorfra indkomsten hidrører (globalindkomstprincippet).

Henvisning til praksis

Statuering af bopæl efter kildeskattelovens bestemmelser er i praksis afhængig af, om den pågældende person har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendighed og samtidig en tilstrækkelig betingelse til at statuere bopæl.

Uanset at kildeskattelovens bopælsbegreb i en fraflytningssituation i princippet fastlægges ud fra en samlet bedømmelse af skatteyderens forhold, viser praksis, at den fortsatte rådighed over en helårsbolig i Danmark spiller en central rolle ved den vurdering.

Den fortsatte dispositionsret over den indtil fraflytningen benyttede bolig, eller eventuelt en anden bolig, vil sædvanligvis være ensbetydende med, at bopælen anses for opretholdt, medmindre boligen udlejes/fremlejes uopsigeligt for udlejeren/fremlejeren i mindst 3 år.

At forsat dispositionsret over en helårsbolig spiller en afgørende rolle i forhold til, om bopælen ved fraflytning er opgivet, fremgår bl.a. af dommene TfS 1992.316 HR og SKM2006.50 VLR.

I Østre Landsrets dom gengivet i  UfR 1982,708 ØLD blev bopælen anset for opgivet, selv om forsøg på salg af huset blev indstillet. Omstændighederne i sagen var bl.a., at en person, D blev ansat som salgsdirektør og senere direktør i et brasiliansk firma. Ansættelsesperioden omfattede knapt fire år. Han og hans familie tog ophold i Brasilien, men beholdt deres hus i Danmark som sommerbolig. De fleste af familiens ejendele blev solgt inden afrejsen til Brasilien. D rejste imidlertid tilbage til Danmark ca. 2 år efter flytningen fra Danmark, og boligen i Danmark blev aldrig solgt. D blev efter omstændighederne anset for varigt at have til hensigt at bosætte sig i udlandet på tidspunktet for D's flytning fra Danmark.

Hvad der nærmere ligger i begrebet "helårsbolig" fremgår bl.a. af SKM2005.396.LSR og SKM2006.168.SR. Af disse afgørelser fremgår det, at en sommerbolig bliver anset som en helårsbolig i kildeskattelovens forstand, hvis ejeren / personen, der flytter fra Danmark ifølge planloven, har en personlig ret til at anvende sommerboligen hele året.

Endvidere har Skatterådet i et bindende svar (SKM2006.212.SR) tiltrådt SKATs indstilling og begrundelse, hvoraf følgende fremgik:

"...Efter det oplyste ejer spørgeren og hendes ægtefælle en ejendom på X-ø, som har status som helårsbolig, og der vil derfor indtræde fuld skattepligt for spørgeren, såfremt hun tager ophold her i landet, som ikke har karakter af kortvarig ferie eller lignende. Den omstændighed, at der er givet dispensation for bopælspligten medfører ikke, at hun ikke anses for at have bopæl til rådighed i Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1."

Dermed har Skatterådet tidligere taget stilling til, at en bolig uden bopælspligt anses som en helårsbolig i kildeskattelovens forstand.

Begrundelse

For så vidt angår svaret på spørgsmål 6 i det oprindelige bindende svar bemærker SKAT følgende:

Fuld skattepligt til Danmark påhviler bl.a. personer, der har bopæl i Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Spørger har på nuværende tidspunkt rådighed over andelslejligheden i Danmark. Ifølge praksis er dette forhold tilstrækkeligt til at fastholde spørgers fulde danske skattepligt. SKAT finder, at spørgers forhold ikke kan sammenlignes med omstændighederne i Østre Landsretsdommen, UfR  1982,708 ØLD. Dette skyldes primært, at spørger ikke er flyttet til Isle of Man for at opnå en privat og arbejdsmæssig tilknytning dertil. Spørger arbejder i hele verden, herunder i Danmark, som han har gjort både forud for og efter sin flytning til Isle of Man.

SKAT lægger som følge heraf til grund, at den fulde danske skattepligt endnu ikke er ophørt.

I det bindende svar, som Skatterådet afgav til spørger i juni 2008 blev det lagt til grund, at spørger ved sin flytning fra Danmark ejede en sommerbolig uden ret til helårsbeboelse. Spørger påtænker i stedet at anskaffe en helårsbolig uden bopælspligt.

SKAT lægger til grund, at en helårsbolig uden bopælspligt kan anvendes til helårsbeboelse for spørger. Som følge heraf sidestiller SKAT spørgers påtænkte køb af en bolig uden bopælspligt med køb af en helårsbolig på et tidspunkt, hvor spørger endnu ikke har opgivet bopælen i Danmark.

For så vidt angår svaret på spørgsmål 7 i det oprindelige bindende svar, bemærker SKAT følgende:

Som følge af at spørger vil blive anset for at have bevaret bopæl i Danmark og dermed er fuldt skattepligtig til Danmark, vil spørger allerede af den grund være skattepligtig til Danmark af hele sin lønindkomst fra Y Ltd. Dette fremgår af statsskattelovens § 4.

Der er ved det bindende svar ikke taget stilling til, hvorledes en eventuel dobbeltbeskatningssituation mellem Danmark og Isle of Man skal løses i henhold til bekendtgørelse nr. 30 af 1/10 2008 af aftale mellem Danmark og Isle of Man til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer. Herunder om spørger anses for skattemæssigt hjemmehørende på Isle of Man, og hvorvidt Isle of Man har beskatningsretten til spørgers lønindkomst udbetalt fra Y Ltd.

På baggrund heraf indstiller SKAT, at spørgsmålet besvares med et "ja".

Spørgsmål 2

Spørger ønsker oplyst, hvorvidt der på ny vil indtræde fuld skattepligt til Danmark for spørger, hvis spørger tidligere har opgivet bopælen, og han efterfølgende erhverver en helårsbolig uden bopælspligt i Danmark.

Henvisning til lovgivning

Kildeskattelovens § 7, stk. 1 er sålydende:

"For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidigt at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende"

Henvisning til praksis

Ved lov nr. 312 af 17/5 1995, § 2, nr. 1 blev 4-års reglen i den dagældende kildeskattelovs § 1, stk. 1, nr. 2, ophævet. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at den fulde skattepligt ophører, når en person ikke længere har bopæl i Danmark, og den pågældende person har dokumenteret at være undergivet beskatning i et andet land. Det er uden betydning, hvilken form for beskatning, personen undergives i det pågældende land.

Af Ligningsvejledningen 2009-1, afsnit D.A.1.1.1 fremgår, at fuld skattepligt ikke ubetinget indtræder ved enhver erhvervelse af bopæl i Danmark. Det følger af kildeskattelovens § 7, stk. 1, at en person, der erhverver bopæl her i landet først bliver fuldt skattepligtig, når personen tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Ifølge fast administrativ praksis anses et uafbrudt ophold her i Danmark af en varighed på mere end 3 måneder eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for en periode på 12 måneder, ikke for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende". Dette maksimale ophold accepteres, når der er tale om personer, hvor opholdet overvejende er af ferie-/ fritidsmæssig karakter og ikke er nødvendiggjort af regelmæssig personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv. Reglen lægges til grund, når der er tale om personer, der i øvrigt har bopæl i og anden fast tilknytning (nær familie, indtægtsgivende hverv, statsborgerskab etc.) til et andet land, således opholdene i Danmark har karakter af "ferie eller lignende" fra det pågældende land.

I førnævnte bindende svar fra Skatterådet (SKM2006.212.SR) udtalte Skatterådet, at der ville indtræde fuld dansk skattepligt for kunstneren/galleriejeren ved ophold i Danmark i forbindelse med varetagelse af indtægtserhvervelse fra galleriet.

I et andet bindende svar fra Skatterådet (SKM2006.41.SR) ville fuld dansk skattepligt indtræde for personen A ved sin første tjenesterejse til Danmark. A havde bopæl til rådighed i Danmark fra marts 2005, hvor hans hustru og børn flyttede til Danmark. I løbet af en 5-måneders periode ville A opholde sig i København i forbindelse med tjenesterejser i ca. 16 dage. Overnatning ved tjenesterejser i Danmark skete oftest på hotel. Skatterådet fandt, at tjenesterejserne i Danmark, hvor A boede på hotel, måtte betragtes som kortvarige ophold i Danmark for at udføre arbejde her. Disse ophold blev ikke anset som kortvarige ophold her i landet på grund af ferie eller lignende. SKAT fandt derfor, at A's fulde skattepligt til Danmark indtrådte første gang, A foretog en tjenesterejse til Danmark efter marts 2005, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1.

Begrundelse

Spørger ønsker dette spørgsmål besvaret ud fra en forudsætning om, at han har opgivet sin fulde danske skattepligt og efterfølgende erhverver bopæl i Danmark.

Ved lov nr. 312 af 17/5 1995, § 2, nr. 1 blev 4-års reglen i den dagældende kildeskattelovs § 1, stk. 1, nr. 2, som tidligere nævnt ophævet. Herefter stilles der ikke længere krav til længden af perioden med ophør af fuld dansk skattepligt for spørger, før spørger betragtes som eventuel "tilflytter" til Danmark, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1. Dette dog under forudsætning af, at spørger reelt har opgivet den tidligere bopæl i Danmark.

Det kan derfor lægges til grund, at spørger anses for at være i en tilflytningssituation umiddelbart efter, at han reelt har opgivet bopælen i Danmark.

Spørger erhverver bopæl efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, hvis han køber en helårsbolig uden bopælspligt. En sommerbolig, der kun må benyttes som sådan, er som udgangspunkt ikke omfattet af kildeskattelovens bopælsbegreb.

Afgørende for, om der i forbindelse med spørgers køb af en bolig uden bopælspligt indtræder skattepligt ved spørgers ophold i Danmark, er om hans ophold i Danmark anses for kortvarige pga. ferie eller lignende.

SKAT anser ikke spørgers ophold for at være kortvarige pga. ferie eller lignende. Fuld skattepligt til Danmark vil derfor indtræde ved spørgers første erhvervsmæssige ophold i Danmark efter, at han har erhvervet en helårsbolig uden bopælspligt i Danmark. Ved den vurdering er der lagt afgørende vægt på følgende forhold:

 • Ved vurderingen af de maksimale ophold i Danmark, der følger af fast administrativ praksis, tages der udgangspunkt i en person, der har fast tilknytning til et andet land i form af f.eks. familie, arbejde og/eller statsborgerskab. Spørger anses ikke for at have anden tilknytning til Isle of Man end en fast bolig. Spørgers virksomhed drives, hvor spørger befinder sig, dvs. i mange forskellige lande.
 • Ved spørgers køb af en helårsbolig uden bopælspligt opnår spørger en opholdsmulighed i Danmark, der kan benyttes hele året.
 • Spørgers ophold i Danmark anses for kortvarige og primært af arbejdsmæssig karakter. Der henvises til Skatterådets bindende svar SKM 2006.41.SR.
 • Det er den erhvervsmæssige karakter af spørgers ophold, der er afgørende for, at der indtræder fuld dansk skattepligt ved spørgers køb af en bolig uden bopælspligt. Ikke hvorvidt opholdene sker på hotel eller i den købte bolig.
 • Spørger har ikke selv mulighed for at styre antallet af dage med ophold i Danmark af erhvervsmæssig karakter.

På den baggrund skal SKAT indstille, at spørgsmålet besvares med et "ja" for så vidt angår den del af spørgsmålet, der vedrører det oprindelige bindende svar, spørgsmål 6.

For så vidt angår svaret på spørgsmål 7 i det oprindelige bindende svar bemærker SKAT følgende:

Som følge af, at der indtræder fuld skattepligt til Danmark for spørger jf. ovenfor, vil spørger allerede af den grund være skattepligtig til Danmark af hele sin lønindkomst fra Y Ltd. Dette fremgår af statsskattelovens § 4.

Der er ved det bindende svar ikke taget stilling til, hvorledes en eventuel dobbeltbeskatningssituation mellem Danmark og Isle of Man skal løses i henhold til bekendtgørelse nr. 30 af 1/10 2008 af aftale mellem Danmark og Isle of Man til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer. Herunder om spørger anses for skattemæssigt hjemmehørende på Isle of Man, og hvorvidt Isle of Man har beskatningsretten til spørgers lønindkomst udbetalt fra Y Ltd.

På baggrund heraf indstiller SKAT, at spørgsmålet besvares med et "ja".

Spørgsmål 3

Spørger ønsker oplyst, hvorvidt svarene på spørgsmål 6 og 7 i det oprindelige bindende svar ændres, hvis spørger efter sin flytning fra Danmark fortsat har private bankkonti i Danmark.

SKAT forstår spørgsmålet således, at der er tale om en situation, hvor spørger i forbindelse med sin flytning fra Danmark erhverver en sommerbolig i Danmark og samtidig har private bankkonti i Danmark.

SKAT henviser til begrundelserne for svarene på spørgsmål 1 og 2. Ved vurdering af om spørger i tilfælde af flytning fra Danmark har bevaret bopæl i Danmark, spiller bopælen, herunder helårsbolig til rådighed, en afgørende rolle. I den konkrete sag har det ingen betydning for spørgers ophør af fuld skattepligt til Danmark, at spørger har private bankkonti i Danmark.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 3 besvares med et "nej" hvad angår både spørgsmål 6 og spørgsmål 7 i det oprindelige bindende svar.

Spørgsmål 4

Spørger ønsker oplyst, hvorvidt svarene på spørgsmål 6 og 7 i det oprindelige bindende svar ændres, hvis Y Ltd. overtager de danske bankkonti, der tilhører X ApS.

SKAT forstår spørgsmålet således, at der er tale om en situation, hvor spørger i forbindelse med sin flytning fra Danmark erhverver en sommerbolig i Danmark og Y Ltd. overtager bankkonti i Danmark fra X ApS.

SKAT henviser til begrundelserne for svarene på spørgsmål 1 og 2. Heraf fremgår, at ved vurdering af om spørger i tilfælde af flytning fra Danmark har bevaret bopæl i Danmark, spiller bopælen, herunder helårsbolig til rådighed, en afgørende rolle. I den konkrete sag har det ingen betydning for spørgers ophør af fuld skattepligt til Danmark, at Y Ltd. har overtaget danske bankkonti fra X ApS.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 4 besvares med et "nej" hvad angår både spørgsmål 6 og spørgsmål 7 i det oprindelige bindende svar.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.