Dato for udgivelse
15 Sep 2009 14:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31 Aug 2009 14:39
SKM-nummer
SKM2009.555.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
20. afdeling, B-943-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Bonus, tantieme, lønudgift, formueforvaltning, rette omkostningsbærer
Resumé

Landsretten statuerede, at det sagsøgende selskab, som ikke var næringsdrivende med køb og salg af aktier, efter aktieavancebeskatningslovens § 3 ikke ved indkomstopgørelsen kunne fradrage bonus udbetalt i forbindelse med det sagsøgende selskabs salg af aktier beregnet som en procentdel af den ved salget opnåede ikke skattepligtige aktieavance. Endvidere fastslog landsretten, at det ikke var det sagsøgende selskab, som var rette omkostningsbærer af de ved nogle koncerninterne overdragelser tilknyttede udgifter.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-2 E.A.2.1.3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 E.B.3.1
Redaktionelle noter
Sagen er anket til Højesteret og sagen er efterfølgende hævet.

Parter

H1 A/S (tidl. H1X Holding A/S)
(advokat Svend Erik Holm)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat H. C. Vinten)

Afsagt af landsdommerne

Michael Dorn, Ulla Staal og Hans J. Christensen (kst.)

Under denne sag, der er anlagt ved Byretten den 7. marts 2008 og i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1, henvist til behandling ved landsretten, har sagsøgeren, H1 A/S (tidl. H1X Holding A/S), nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgeren for indkomståret 2000 har fradrag for udbetalt løn i form af bonus på i alt 3.913.000 kr. til sagsøgerens medarbejdere samt advokat- og revisorudgifter på i alt 614.000 kr., således at sagsøgerens skattepligtige indkomst og dermed sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2000 nedsættes med i alt 4.527.000 kr.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagens omstændigheder

Den 7. december 2007 afsagde Landsskatteretten kendelse vedrørende sagsøgeren for indkomståret 2000. I kendelsen hedder det blandt andet:

"...

Klagen skyldes, at skattemyndigheden har nægtet fradrag for en række udgifter.

Landsskatterettens afgørelse

Ikke accepteret fradrag for udgifter til provision ved salg af aktier i H2.1 A/S

1.213.000 kr.

 

Landsskatteretten stadfæster skattemyndighedens afgørelse om, at der ikke er fradrag for beløbet, men efter fastpraksis kan beløbet indgå i avanceopgørelsen ved salget af aktierne i H2.1 A/S.

 
 

Ikke accepteret fradrag for udgifter til bonus ved koncernintern overdragelse af aktiviteten i H3.2

2.700.000 kr.

 

Landsskatteretten stadfæster skattemyndighedens afgørelse.

 
 

Ikke accepteret fradrag for udgifter til advokat og revisor vedrørende ikke gennemført salg af aktier i H4 Group A/S

614.000 kr.

 

Landsskatteretten stadfæster skattemyndighedens afgørelse.

 

...

Sagens generelle oplysninger

H1X Holding A/S (selskabet) var i det omhandlede indkomstår børsnoteret og ejede aktier i en række datterselskaber, der havde aktiviteter inden for industriproduktion.

Selskaberne benyttede kalenderårsregnskab.

En del af datterselskaberne og enkelte af datterdatterselskaberne indgik i sambeskatning med selskabet som øverste moderselskab. Blandt de sambeskattede datterselskaber var H3.1 A/S (datterselskab l), H3.2 A/S (datterselskab2) og H3.3 A/S (datterselskab3).

Der er bl.a. oplyst følgende vedrørende selskabet og dets aktivitet:

Selskabet er et industrielt holdingselskab, hvis vedtægtsmæssige formål er at drive industri, handelsvirksomhed og anden hermed i forbindelse stående virksomhed. Det har været strategien at opkøbe virksomheder og udvikle disse gennem en aktiv ledelsesmæssig indsats hidrørende fra de medarbejdere, der var ansat i selskabet. Hensigten var - med baggrund i godt købmandskab samt en industriel og ledelsesmæssig kompetence - at erhverve, udvikle og sælge etablerede virksomheder inden for specifikke forretningsområder. Selskabet ønskede at gå ind i virksomheder, hvor selskabet kunne udøve ledelsesretten. Ejerskabet af virksomhederne blev bevaret, så længe disse kunne udvikles til gavn for selskabets aktionærer og virksomhedens medarbejdere, typisk 3 - 10 år.

I perioden fra 1986, hvor det daværende H1XX A/S, som senere blev til H1X Holding, blev børsnoteret, og frem til januar 2000 opkøbte selskabet en række selskaber med henblik på udvikling af disse. Det var ikke hensigten at sælge disse.

I perioden fra januar 1992, hvor holdingselskabsstrukturen blev etableret, og frem til januar 2000 blev der alene gennemført et enkelt salg, hvorved aktierne i H1XX A/S den 1. december 1998 blev solgt til den engelske børsnoterede G1 Plc.

Med virkning fra januar 2000 blev det imidlertid på foranledning af en aktionær - Lønmodtagernes Dyrtidsfond - besluttet at gennemføre en strategiændring, således at værdierne i form af en række datterselskaber skulle realiseres. Baggrunden herfor var, at børskursen på aktierne i selskabet over en årrække ikke havde afspejlet den reelle værdi heraf. Aktionærerne var derfor bedre tjent med en realisation af de eksisterende værdier end en gennemførelse af flere emissioner på fondsbørsen med henblik på at foretage yderligere opkøb. Baggrunden for strategiændringen blev udførligt beskrevet i en børsmeddelelse af 5. januar 2000.

De selskaber, som selskabet opkøbte og udviklede, var typisk stærkt nødlidende på opkøbstidspunktet. Selskabet så muligheder for at gennemføre "turnaround" i virksomheder, der havde potentiale, men som følge af uhensigtsmæssig ledelse og drift ikke ville kunne overleve under deres nuværende ejerskab.

Selskabets direktør spillede en særdeles aktiv rolle i forbindelse med udviklingen. Han skabte sig et overblik over den enkelte virksomheds opbygning og processer, og traf på den baggrund beslutning vedrørende reetablering af organisationen, herunder om, hvem der skulle indsættes som ny direktør og øvrig ledelse. Han fortsatte også herefter sin aktive indsats i virksomheden, ligesom han indtrådte som bestyrelsesformand i denne. Der foregik dagligt en aktiv sparring mellem ham og den nye ledelse.

Den 25. april 2000 solgte selskabet sin aktieandel på 39,5 pct. i kontorforsyningsvirksomheden H2.1 A/S. Avancen på 20.032.538 kr. blev selvangivet som en skattefri avance som følge af mere end tre års ejertid.

Selskabet købte i 1999 aktierne i H3 A/S. Dette selskabs H3.2-division blev ved skattepligtig overdragelse af aktiviteten pr. 1. september 2000 udskilt i et særskilt datterselskab (datterselskab2) under selskabet. Datterselskab2 var før overdragelsen uden aktivitet.

Selskabet medregnede ved opgørelsen af indkomsten for 2000 indtægter vedrørende "management fee" for ydet assistance til datterselskaber på 6.390.000 kr., og administrationsomkostninger, inkl. udgifter til gager m.v., på 14.788.000 kr. Selskabets egen skattepligtige indkomst var ifølge det selvangivne -20.113.470 kr. Koncernen havde en nettoomsætning på ca. 3,4 mia. kr. og et regnskabsmæssigt resultat på ca. 180 mio. kr.

Vedrørende tantieme/bonus vedrørende salg af aktier i H2.1 A/S samt vedrørende koncernintern overdragelse af aktiviteten i H3.2-divisionen

Sagens oplysninger

Selskabet har i 2000 udbetalt bonusbeløb m.v. på i alt 5.517.000 kr., specificeret således

 -

Tantieme vedrørende salg af H2.1 A/S på 5 pct. af avancen på 24.259.000 kr. fordelt med 1.042.500 kr. A og 170.500 kr. til øvrige medarbejdere.

 
 -

A conto bonus til A på 6 pct. (2.700.000 kr.) af den foreløbigt opgjorte avance ved salg af H3.2-divisionen.

 
 -

Tantieme til A på 5 pct. (1.604.000 kr.) af koncernens resultat ekskl. avance ved salg af virksomheder med fradrag af 4 pct. af koncernens omsætning.

Til A er endvidere udbetalt 5.199.960 kr. vedrørende udnyttelse af 1/3 af tegningsretter til nominelt 2.600.000 kr. B-aktier i selskabet. Tegningsretterne blev tildelt ved aftale af 20. marts 1998 med ret til udnyttelse efter 3 år med 1/3 i år 3, 1/3 i år 4 og 1/3 i år 5. Udbetalingen skete på grundlag af supplerende aftale ved differenceafregning i forhold til børskursen på udbetalingstidspunktet, da den oprindelige plan om kapitaludvidelse måtte forlades på grund af den ændrede strategi om afvikling af selskabet.

A, der var direktør i selskabet og medlem af bestyrelsen, var omfattet af aktieselskabslovens § 28 a, hvorefter enhver, der besidder aktier i et aktieselskab, skal give meddelelse herom til selskabet, når aktiernes stemmeret udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalens stemmerettigheder eller deres pålydende værdi udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalen.

Af direktørkontraktens § 5 fremgik følgende om direktørens vederlag

"Den årlige grundløn for ledelsen af koncernen, jf. bl.a. § 2, udgør fra 1. januar 1999 kr. 3.000.000, der udbetales med 1/12 månedsvis bagud. Grundlønnen er ikke pristalsreguleret. Hvert år tages spørgsmålet om regulering af grundlønnen op til drøftelse i forbindelse med afslutning af årsregnskabet, første gang med virkning fra den 1. januar 2000.

I tillæg til den i stk. 1 nævnte grundløn betaler selskabet fra 1. januar 1999 en tantieme, der beregnes med 5 % af det beløb, hvormed selskabs årsregnskab før skat og ekstraordinære poster (før minoritetsandele) og før tantieme, men eksklusive eventuelle avancer/tab ved salg/børsintroduktion af virksomheder, overstiger det højeste af følgende beløb:

4 % af koncernens netto årsomsætning
8 % af koncernens egenkapital ved regnskabsårets begyndelse.

I forbindelse med salg/børsintroduktion af virksomheder aftales tantieme fra sag til sag.

Selskabet er indforstået med at administrere en pensionsordning efter direktørens eget ønske inden for det forannævnte vederlag."

Der er bl.a. oplyst følgende om direktørens ansættelsesforhold og om de med ham indgåede lønaftaler m.v.:

A blev ansat som direktør i det daværende H1XX A/S, som senere blev til H1X Holding A/S, den 18. april 1988.

Selskabet tildelte i 1997 130.000 warrants til direktøren til udnyttelse i 2000, 2001 og 2002.

I maj 1999 underskrev parterne den direktørkontrakt, der var gældende for 2000.

Parterne underskrev den 15. januar 2001 endvidere en særskilt bonusaftale vedrørende H3-koncernen, som selskabet havde erhvervet i 1999 ved køb af aktierne i H3 A/S. Det fremgår af aftalen, at direktøren ved et salg af H3-koncernen modtager en bonus på 6% af værditilvæksten i perioden fra selskabets køb af aktiemajoriteten og frem til det senere salg. Beregningsmodel er indeholdt i aftalen, og det er aftalt, at der i forbindelse med frasalg af datterselskaber eller aktiviteter skal erlægges a conto - bonus til direktøren. Udbetalt a conto - bonus kan ikke kræves tilbage. Bonus udløses automatisk i forbindelse med direktørens opsigelse, pensionering eller død.

Den 1. maj 2002 indgik parterne en ny direktørkontrakt, som med virkning fra den 1. januar 2002 erstattede kontrakten fra 1999. Vederlaget til direktøren består ifølge denne af 2 elementer; en fast grundløn på 3.500.000 kr., der efterfølgende reguleres, og en tantieme på 18% af avancen ved salg af aktier i virksomheder kontrolleret af selskabet, opgjort som salgssummen fratrukket nettobindingen samt en forrentning heraf med 8%. Direktøren afstod i den forbindelse retten til at udnytte tidligere tildelte warrants fra selskabet. Bonusaftalen vedrørende H3-koncernen blev samtidig ophævet. Der var i aftalen indeholdt en beregningsmodel, der indebar, at de løbende udbytter til selskabet blev indkalkuleret i fortjenesten ved det senere salg af aktierne i det udbytteudloddende selskab. Der er den 24. april 2002 udarbejdet allonge til denne aftale.

Udbetaling af tantieme i forbindelse med selskabets salg af aktierne i H2.1 A/S og A/S H2.2 blev aftalt til 5% af avancen med hjemmel i den ad hoc - tantiemeaftale, der indgik som en del af direktørens aflønning i direktørkontrakten fra 1999. De udbetalte 1.213.000 kr. vedrører både direktøren og øvrige medarbejdere i selskabet. Direktørens andel udgør 1.042.500 kr.

Der er fremlagt en gageoversigt for perioden 1999 - 2003, hvoraf det fremgår, at den samlede aflønning til direktøren har været nogenlunde stabil i 1999 - 2001, mens aflønningen i 2002 var væsentligt højere. Dette skyldes i henhold til sagens oplysninger, at der i 2002 er udløst bonus i forbindelse med salget af datterselskab 1.

Der er også fremlagt en oversigt over datoer for køb og salg af de enkelte kontrollerede selskaber samt over købs- og salgssummer. Købesummen for aktieposterne H2.1 A/S og A/S H2.2 - der er erhvervet via køb af aktierne i H2, som senere er ophørt ved en fusion med selskabet - er i oversigten medtaget som den bogførte egenkapital på købsdatoen.

Der er tillige fremlagt en historisk oversigt, som er udtrukket fra selskabets hjemmeside.

Det er i tilknytning til oversigterne oplyst, at den væsentligste del af værditilvæksten er sket i form af en stigning i de enkelte virksomheders goodwill, og at det således ikke er muligt at dokumentere den årlige værditilvækst, da egenoparbejdet goodwill ikke kan aktiveres i årsrapporten. Denne del af værditilvæksten kommer først til udtryk ved afståelse af aktierne som differencen mellem den regnskabsmæssige egenkapital på salgstidspunktet og den faktiske salgssum for virksomheden. Ved at sammenholde anskaffelsessummen på den ene side og afståelsessummen samt foretagne udbyttebetalinger/kapitalnedsættelser på den anden side, er det muligt at konstatere værdistigningen i hele selskabets ejertid. Men, det er ikke muligt at konstatere fordelingen i de enkelte indkomstår.

...

I relation til H3-koncernen er det oplyst, at selskabet den 4. juni erhvervede hele den nominelle aktiekapital for 1 kr. Egenkapitalen blev samme dag nedskrevet til 0 kr., hvorefter der blev indskudt i alt 100 mio. kr. Selskabet indskød 65 mio. kr. De resterende 35 mio. kr. blev indskudt af en række finansielle investorer mod en ejerandel på 35% af aktiekapitalen i H3 A/S. Selskabet erhvervede den 3. september 1999 aktieposten på 35% fra de finansielle investorer, og besad herefter hele aktiekapitalen. Der blev iværksat omfattende omstruktureringer af koncernen, herunder udskillelse af forskellige divisioner i selvstændige datterselskaber.

H3.2 - divisionen blev den 11. august 2000 udskilt som et selvstændigt datterselskab til datterselskab2, og aktierne blev efterfølgende solgt den 16. august 2000.

Det er oplyst, at selskabets direktør har medvirket til hele den omstrukturering i H3-koncernen, der er sket i ejertiden. Der er til dokumentation for de tiltag, der er foretaget i ejertiden, bl.a. fremlagt diverse fondsmeddelelser og uddrag af årsrapporterne for selskabet for 2000 - 2003.

Det er vedrørende H2.1 A/S oplyst, at selskabet erhvervede aktierne den 24. marts 1998 via en skattefri ombytning af aktierne i det børsnoterede holdingselskab, H2 A/S, som bl.a. ejede aktierne i H2.1 A/S og A/S H2.2. Gennem en efterfølgende lodret fusion den 26. august 1998 mellem selskabet og H2 A/S med selskabet som det fortsættende selskab opnåede selskabet det direkte ejerskab til en aktiepost i H2.1 A/S, som udgjorde 39,3% af den nominelle aktiekapital deri. Aktierne blev solgt den 25. april 2000. Direktøren for selskabet var i hele ejertiden medvirkende til værdiskabelsen i H2.1 A/S.

Der er til dokumentation for de tiltag, der er gjort i ejertiden, fremlagt uddrag af årsrapporten for 1998 vedrørende selskabet, og fondsbørsmeddelelse af 25. april 2000 vedrørende salget af aktierne i H2.1 A/S.

...

Der er til dokumentation for, at selskabet i 2000 - 2003 løbende har modtaget managementhonorarer af den oplyste størrelse fremlagt kopi af de managementaftaler, som selskabet har indgået med datterselskab 1, H3 A/S og datterselskab2. Der er også fremlagt kopi af et budget for beregning af managementudgifter i 2000, og en oversigt over de samlede honorarer for 2000 - 2003. Det fremgår heraf, at selskabet har oppebåret managementhonorarer svarende til 50% af de budgetterede lønomkostninger i selskabet ekskl. bonus og tantieme samt 50% af forskellige kategorier af andre budgetterede omkostninger, for 2000 - 2003 i størrelsesordenen 20,75 mio. kr.

Det er endelig vedrørende salgene af de kontrollerede selskaber oplyst, at disse enten er blevet opkøbt af selskaber, som i forvejen havde et indgående kendskab til virksomheden eller uden, at virksomhederne selv har taget initiativ dertil. De selskaber, som efterfølgende er blevet solgt, har været igennem en intensiv udvikling og rationalisering og fremstod som toptrimmede virksomheder. De potentielle købere i markedet var efter børsmeddelelsen fra januar 2000 vedrørende strategiændringen blevet opmærksomme på, at alle de af selskabet kontrollerede selskaber i princippet var til salg. Man undlod derfor at alliere sig med en investeringsbank. Strategien var i stedet at lade potentielle købere selv tage initiativet.

Arbejdet i forbindelse med salgsprocesserne blev hovedsageligt varetaget af ledelsen i det kontrollerede selskab med bistand fra KP. Direktør As rolle var under salgsprocesserne alene at udstikke de overordnede retningslinjer og at deltage i de afgørende forhandlinger med køber.

A har oplyst, at han efter sit bedste skøn har anvendt maksimalt 5% af sin samlede arbejdstid i forbindelse med selve salgsprocesserne, mens de resterende 95% af arbejdstiden er blevet anvendt i forbindelse med opkøb og udvikling af de kontrollerede virksomheder.

KP har oplyst, at han skønsmæssigt har anvendt maksimalt 40% af sin tid i forbindelse med salgsprocesserne.

Skattemyndighedens afgørelse

Skattemyndigheden har nægtet fradrag for tantieme på 1.213.000 kr. ved salg af aktier i H2.1 A/S og for bonus på 2.700.000 kr. vedrørende den foreløbigt opgjorte avance ved det koncerninterne salg af H3.2-divisionen, i alt 3.913.000 kr.

Der er henvist til, at selskabet ikke havde nogen erhvervsmæssig aktivitet, idet selskabets salg af aktier ikke er omfattet af den dagældende aktieavanceskattelovs § 3 om næringsbeskatning, men derimod er omfattet af den dagældende aktieavanceskattelovs § 4, stk. 6, hvorefter avancen var skattefri efter mindst tre års ejertid. Den del af selskabets driftsomkostninger, der ikke blev refunderet af datterselskaber i form af administrationshonorar, er derfor alene skattemæssigt fradragsberettiget ud fra et formueadministrationssynspunkt.

Følgende udgifter accepteres som fradragsberettigede formueadministrationsudgifter i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a:

  1. Den sædvanlige månedlige gage til selskabets administrerende direktør.
  2. Den sædvanlige månedlige gage til selskabets finansdirektør, regnskabschef og direktionssekretær.
  3. Den del af den sædvanlige månedlige gage til økonomidirektøren, der ikke kan belastes datterselskaberne i form af et administrationshonorar.
  4. Bestyrelseshonorarer.
  5. Sædvanlige løbende driftsudgifter i øvrigt, der ikke kan belastes datterselskaberne i form af et administrationshonorar.

Bonusbeløbene på i alt 3.913.000 kr., der er beregnet af aktieavancer m.v., må anses for en omkostning ved opnåelse af avancen og skal dermed indgå i opgørelsen heraf. Da aktieavancen vedrørende H2.1 A/S er skattefri, kan omkostningen ved salget på 1.213.000 kr. ikke fradrages ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, men reducerer den skattefrie aktieavance, jf. ligningsvejledningen, afsnit S.G.2.4.

Der er ikke solgt nogen aktier vedrørende datterselskab2, men foretaget en koncernintern overdragelse af aktiviteten. Avancen herved indgår i regnskabet for H3 A/S. Omkostninger ved salget vedrører derfor ikke selskabet på en sådan måde, at de kan indgå ved en avanceopgørelse og kan derfor ikke fradrages ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.

De 1.213.000 kr., der er betalt i tantieme ved salget af H2.1 A/S, og de 2.700.000 kr., der er betalt i bonus ved den koncerninterne overdragelse af aktiviteten i datterselskab2, i alt 3.913.000 kr., ligger uden for, hvad der kan betegnes som fradragsberettigede formueadministrationsudgifter, idet fradragsretten alene omfatter udgifter, der vedrører skattepligtigt formueafkast, samt udgifter, der medgår til at opretholde selskabet som sådan, herunder dets funktion som børsnoteret holdingselskab.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Selskabet drev i det omhandlede indkomstår erhvervsmæssig virksomhed, jf. SKM2004.297.HR. Selskabet er imidlertid ikke næringsdrivende med køb og salg af aktier, jf. SKM2002.284.LSR.

Selskabets betaling af tantieme og bonus til selskabets medarbejdere er alene fradragsberettiget i det omfang, udgifterne er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, eller der er anden særlig hjemmel til fradrag. Der er ikke særskilt hjemmel til fradrag for de omhandlede udgifter i ligningslovens § 17 C. Spørgsmålet skal derfor afgøres efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

De omhandlede udgifter til bonus/tantieme må anses for at vedrøre selskabets formue. Der er således ikke hjemmel til fradrag for disse udgifter efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. statsskattelovens § 5.

Efter fast praksis kan udgifter, der er afholdt som et naturligt led i selskabets salg af aktier, imidlertid indgå i avanceopgørelsen. Udgifterne på 1.213.000 kr. vedrørende salget af aktierne i H2.1 A/S kan derfor fratrækkes aktiernes salgssum.

Selskabet kan derimod ikke fratrække udgifterne på 2.700.000 kr. vedrørende den koncerninterne overdragelse af H3.2-aktiviteten i avancen ved salget af aktiviteten, idet denne avance er oppebåret af et andet selskab.

Den påklagede afgørelse ændres på disse punkter i overensstemmelse hermed. Afgørelsen er tiltrådt af SKAT.

Vedrørende ikke-accepteret fradrag for udgifter til advokat og revisor vedrørende ikke gennemført salg af aktier i H4 Group A/S

Sagens oplysninger

Selskabet har ved opgørelsen af indkomsten fratrukket fire regninger fra henholdsvis advokatfirmaet R1 og R2 vedrørende ikke gennemført salg af aktier i H4 Group A/S. Det drejer sig om følgende regnskabsbilag:

Konto

Bilags nr.

Kontotekst  

Beskrivelse og bemærkninger til regningstekst

Kr.

                                                                               

477

586

R1 vedrørende salg af
H4 Group

Udarbejdelse af udkast til aftale om due diligence, aktieoverdragelse, udarbejdelse af aftale om due diligence, gennemgang og fremsendelse af diverse udkast, udarbejdelse af Data Room Agreements, gennemgang af informationsmateriale og kontrakter og diverse møder med selskabets bestyrelsesformand, F1 Invest og F2 Bank
75.000

 

477

3205

R1 vedrørende H4

Gennemgang af og drøftelser vedrørende data room rules og due diligence, gennemgang af og drøftelser vedrørende kontraktmateriale og gennemgang af letter of intent

90.000

 

478

3256

R2 ass.H4 Group

Honorar for assistance i forbindelse med overvejelser om salg af H4 Group A/S og datterselskab321.000

 

278

3382

R2 salg H4

Honorar for assistance i forbindelse med forhandlinger om salg af H4 Group A/S og datterselskaber, der primært har omfattet assistance med færdiggørelse af halvårsregnskab og deltagelse i møder med potentiel købers rådgivere, herunder assistance vedrørende købers due diligence128.000

 

I alt

     

614.000

Skattemyndighedens afgørelse

Skattemyndigheden har forhøjet skatteansættelsen med 614.000 kr., idet der er nægtet fradrag for udgifterne til R1 samt R2.

Advokat- og revisorudgifter vedrørende ikke-gennemført aktiesalg falder på samme måde som bonus uden for rammerne af fradragsberettigede formueadministrationsudgifter. Der kan ikke lægges vægt på, at en del af aktieavancen ville have været skattepligtig. Det er afgørende, at udgiften ikke knytter sig til en erhvervsmæssig aktivitet, og ikke er sædvanligt forekommende under virksomhedens drift. I den konkrete situation nærmere, at der ikke er tale om et sædvanligt forekommende forhold ved opretholdelse af selskabets funktion som holdingselskab.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan driftsomkostninger fradrages ved indkomstopgørelsen. Bestemmelsen omfatter udgifter, der i årets løb er afholdt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Udgifter, der alene vedrører selskabets kapitalinteresser i datterselskaberne, er ikke omfattet af fradragsretten efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Sådanne udgifter vedrører som udgangspunkt selskabets formueinteresser.

Ifølge ligningslovens § 8 J, stk. 1, er der fradrag for udgifter til advokat og revisor, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. Ifølge ligningslovens § 8 J, stk. 3, kan udgifter, der må anses for tillæg til en købesum eller fradrag i en salgssum for et aktiv, dog ikke fradrages efter stk. 1.

Selskabet kan efter praksis ikke anses for at drive næring med handel med aktier som omfattet af den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 3. Udgifter, der er forbundet med salg af aktier i datterselskabet, anses derfor som udgangspunkt ikke for at være driftsomkostninger, der er afholdt i forbindelse med at erhverve, sikre eller vedligeholde selskabets egen indkomst, jf. § 6, stk. 1, litra a.

Ligningslovens § 8 J, stk. 1 omfatter ikke salg af aktier. Der er derfor ikke hjemmel til fradrag for udgifterne til advokat og revisor efter denne bestemmelse.

Skattemyndighedens afgørelse stadfæstes. Dette er tiltrådt af SKAT.

..."

Procedure

H1 A/S har til støtte for selskabets påstand gjort gældende, at selskabets udgifter til bonus samt advokat og revisor er fradragsberettigede i medfør af statsskatteIovens § 6, stk. 1, litra a. Bonus er som en del af selskabets samlede lønudgift i lighed med udgifterne til advokat og revisor afholdt som led i selskabets erhvervsmæssige drift som ventureselskab med henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst som omfattet af statsskattelovens §§ 4 og 5, herunder opretholde selskabets indkomstgrundlag. Selv om selskabet ikke kan anses for at drive næring med aktier, er selskabets erhvervelse af aktier i datterselskaber blandt andet sket med henblik på at opnå en fortjeneste ved videresalg heraf, og da aktierne således er erhvervet som led i spekulation, er avancen ved salget heraf omfattet af indkomstbegrebet i statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a. Det forhold, at selskabets indkomst i alt væsentligt udgøres af udbytter og aktieavancer, der i medfør af anden lovgivning er gjort skattefri for at undgå dobbeltbeskatning, berettiger ikke skattemyndighederne til at nægte fradrag, da det hverken af den umiddelbare ordlyd eller en fortolkning af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, fremgår, at det er en betingelse for fradrag, at den nævnte indkomst er skattepligtig. Det fremgår af ligningsvejledningen, at alle erhvervsmæssigt betingede lønudgifter kan fradrages, og Skatteministeriet har da heller ikke kunnet anvise eksempler på holdingselskaber, der er blevet nægtet fradrag for lønudgifter, alene fordi selskaberne kun har haft indtægter i form af skattefri udbytter og/eller avancer. Det er ikke usædvanligt, at en del af vederlæggelsen af en ansat gøres afhængig af den værditilvækst, som den pågældende skaber for arbejdsgiveren, og skattemyndighederne har da også godkendt fradrag for omsætningsbestemt bonus udbetalt til selskabets direktør. Den af sagen omhandlede bonus udbetalt til selskabets direktør og andre medarbejdere har ligeledes til formål at sikre selskabet størst mulig indkomst i form af udbytter og aktieavancer fra datterselskaberne, og denne bonus udgør derfor tilsvarende en del af vederlæggelsen af de pågældende og er derfor også fradragsberettiget som lønudgift. Bonus til selskabets direktør vedrørende den koncerninterne overdragelse af en del af aktiviteterne i H3 A/S til H3.2 A/S er ligeledes fradragsberettiget, da denne bonus også relaterer sig til direktørens arbejde udført for selskabet som led i dettes indkomstskabende venturevirksomhed. Kan udgifterne til bonus ikke anses som fradragsberettigede som lønudgifter, må de i hvert fald anses for fradragsberettigede som formueforvaltningsudgifter i lighed med udgifterne til advokat og revisor i forbindelse med det påtænkte salg af aktierne i H4 Group A/S. At selskabet ikke har afkræftet den af Skatteministeriet opstillede formodning for, at udgifterne til advokat og revisor er afholdt med henblik på at opnå skattefri indkomst, fordi de af selskabet oppebårne udbytter og aktieavancer i al væsentlighed ikke er beskattet hos selskabet, berettiger som nævnt ikke til at nægte fradrag for disse udgifter.

Skatteministeriet har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at udgifterne til bonus hverken som lønudgifter eller formueadministrationsudgifter er fradragsberettigede i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, idet udgifterne ikke er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomst. Det er fast antaget, at sammenhængen mellem "den skattepligtige indkomst" i indledningen til statsskattelovens § 6, stk. 1, og "indkomsten" i bestemmelsens stk. 1, litra a, indebærer, at de udgifter, der kan fradrages, skal være afholdt med henblik på opnåelse af skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4. Fradrag for udgift efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, forudsætter således, at udgiften er afholdt med det formål at erhverve skattepligtig indkomst, og at der er en direkte og umiddelbar forbindelse mellem udgiftens afholdelse og erhvervelse af indkomst. Udgift til bonus er således alene fradragsberettiget i det omfang, udbetalt bonus relaterer sig til en arbejdsindsats, som retter sig mod selskabets løbende indkomsterhvervelse, hvorimod bonusudgift, der relaterer sig til selskabets erhvervelse af skattefri indkomst, ikke er fradragsberettiget.

H1 A/S er ikke næringsdrivende med køb og salg af aktier efter dagældende aktieavancebeskatningslovs § 3. Selskabets aktieposter er derimod anlægsaktier, således at avance og tab ved salg af aktierne er skattefri henholdsvis fradragsberettiget, såfremt aktierne afhændes efter mere end tre års ejertid, jf. dagældende aktieavancebeskatningslovs § 2. H1 A/S har ifølge selskabets årsrapporter for regnskabsårene 2000 og 2002-2005 realiseret betydelige skattefrie avancer ved salg af aktier ejet i mere end tre år bortset fra 2003, hvor selskabet realiserede et tab ved salg af aktier i et datterselskab - men selskabet har i ingen af årene realiseret avancer på salg af aktier ejet i mindre end tre år. Selskabets regnskaber skaber således en formodning for, at selskabets erhvervelse af datterselskaber er foretaget med henblik på at opnå udbytter og/eller avancer, der ikke er eller kun rent undtagelsesvist vil være skattepligtige, og selskabet har ikke afkræftet denne formodning. I indkomståret 2000 har H1 A/S således realiseret en skattefri nettoavance ved salg af aktier i H2.1 A/S på i alt 20.033.00 kr., og bonus udbetalt i forbindelse hermed er beregnet som en procentdel af den ved salget opnåede skattefrie avance og er således konkret forbundet med erhvervelsen af ikke-skattepligtig aktieavance. Udgiften til bonus har dermed ikke den nødvendige sammenhæng med selskabets løbende indkomsterhvervelse, men har tjent til sikring af den del af selskabets formue, der kan afhændes skattefrit efter statsskattelovens § 5, og er derfor ikke fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Avancen ved den koncerninterne overdragelse af aktiviteter i H3 A/S til H3.2 A/S tilkom H3 A/S som sælger, og rette omkostningsbærer af de ved dette salg forbundne udgifter, herunder udgiften til bonus, er derfor H3 A/S. Da fradragsretten for en udgift alene tilkommer udgiftens rette omkostningsbærer, tilkommer fradragsretten for bonus udbetalt i forbindelse den koncerninterne overdragelse således H3 A/S og ikke H1 A/S. Bonusudgiften kan heller ikke betragtes som en formueadministrationsudgift for H1 A/S, da udgiften ikke vedrører løbende administration af en skattepligtig investering.

H1 A/S' udgifter til advokat- og revisorbistand afholdt i forbindelse med selskabets overvejelser vedrørende afhændelse af aktierne i H4 Group A/S er ikke afholdt som led i en naturlig og nødvendig løbende administration af en skattepligtig investering, men er relateret til en påtænkt indskrænkning af selskabets bestående virksomhed og derfor ikke fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Landsrettens begrundelse og resultat

Sammenhængen mellem "den skattepligtige indkomst" og "indkomsten" i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, indebærer, at det er en betingelse for fradragsretten, at driftsomkostningerne er afholdt med henblik på opnåelse af skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4.

H1 A/S er ikke næringsdrivende med køb og salg af aktier efter dagældende aktieavancebeskatningslovs § 3. Selskabets aktieposter er derimod anlægsaktier, således at avance og tab ved salg af aktierne er skattefri henholdsvis fradragsberettiget, såfremt aktierne afhændes efter mere end tre års ejertid, jf. dagældende aktieavancebeskatningslovs § 2. Selskabet har i indkomstårene 2000 og 2002-2005 realiseret betydelige skattefrie avancer ved salg af aktier ejet i mere end tre år - bortset fra 2003, hvor selskabet har realiserede tab ved salg af aktier i et datterselskab - men selskabet har i ingen af årene realiseret avancer ved salg af aktier ejet i mindre end tre år.

Bonus udbetalt i forbindelse med H1 A/S' salg af aktierne i H2.1 A/S er beregnet som en procentdel af den ved salget opnåede ikke-skattepligtig aktieavance. Udgiften til bonus har dermed ikke den nødvendige sammenhæng med H1 A/S' løbende indkomsterhvervelse, men må anses for afholdt med henblik på at sikre den del af selskabets formue, der kan afhændes skattefrit efter statsskattelovens § 5. Udgiften er derfor ikke fradragsberettiget i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Ved den koncerninterne overdragelse af aktiviteter i H3 A/S til H3.2 A/S har H3 A/S som sælger af aktiviteterne oppebåret avancen herved. H3 A/S er dermed også rette omkostningsbærer af de med salget forbundne udgifter, herunder udgiften til bonus, og H1 A/S har derfor ikke fradragsret for denne udgift.

H1 A/S' udgifter til advokat og revisor i forbindelse med selskabets overvejelser vedrørende afhændelse af aktier i H4 Group A/S er relateret til en påtænkt indskrænkning af selskabets bestående virksomhed og ses ikke at have karakter af udgifter til løbende administration af skattepligtig investering. Udgifterne er derfor ikke fradragsberettigede i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Landsretten tager herefter Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

H1 A/S skal inden 14 dage betale 100.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8a.