Dato for udgivelse
04 sep 2009 12:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 aug 2009 12:19
SKM-nummer
SKM2009.525.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-080008
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
cykler, abonnement for motionscenter, kontantlønnedgang
Resumé
Skatterådet bekræftede, at virksomheden kan tilbyde sine medarbejdere cykler og betaling af abonnement for motionscenter som kontantlønnedgang, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.
Reference(r)

Ligningsloven § 9 C, stk. 7
Ligningsloven § 16, stk. 1 og stk.3

Henvisning
Ligningsvejledning 2009-2 A.B.1.9.1

Spørgsmål

 1. Kan medarbejderne tilbydes cykler over en kontantlønnedgang?
 2. I bekræftende fald, er der da en øvre grænse for værdien af cyklen?
 3. I bekræftende fald, bliver medarbejderne beskattet af værdien af cyklen, hvis den tilbydes over en kontantlønnedgang?
 4. Kan medarbejderne tilbydes medlemskab af motionscenter over en kontantlønnedgang?
 5. I bekræftende fald, bliver medarbejderne beskattet af værdien af et sådant medlemskab?
 6. Er der nogen minimumstid en kontantlønnedgang skal løbe over?

Svar

 1. Ja.
 2. Nej.
 3. Ja.
 4. Ja. Se dog indstilling og begrundelse.
 5. Ja.
 6. Spørgsmålet afvises.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A ApS er et konsulentfirma, der er specialiseret i værktøjsunderstøttet porteføljestyring og projektstyring.

Firmaets indehaver er B.

Firmaet er beliggende på adresse C og dets medarbejder bor alle mellem 25 og 40 km fra kontoret. Nogle medarbejder har derfor udtrykt et ønske om, at de gerne ville bruge en cykel til transport mellem arbejde og de pågældendes bopæl.

Firmaet vil derfor gerne undersøge mulighederne for at kunne tilbyde medarbejderne sundhedsfremmende ydelser.

Ydelserne, dvs. cykler og betaling af abonnement for motionscenter, skal tilbydes som kontantlønnedgang

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1 og 4

Der spørgers om, hvorvidt spørger kan tilbyde sine medarbejdere cykler (spørgsmål 1) og betaling af abonnement for motionscenter (spørgsmål 4) som kontantlønnedgang.

For så vidt angår spørgsmål om egen betaling via nedgang i kontant løn, bemærker SKAT, at dette forudsætter, at følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn.
 • Overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale.
 • Den aftalte reduktion af den kontante løn skal løbe over én hel lønaftaleperiode.  Som hovedregel må perioden ikke være under 12 måneder.
 • Et allerede erhvervet krav på kontant løn kan ikke konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens § 46, stk. 3.
 • Arbejdsgiveren skal have økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed.
 • Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for den ansatte. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet. 

Der skal herudover være tale om en frivillig aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og arbejdstageren skal have mulighed for - eventuelt med et rimeligt varsel - at udtræde af ordningen. Begge kriterier kan ses som supplement til kravet om, at arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko, f.eks. ved at den ansatte kan udtræde af ordningen, selv om arbejdsgiveren fortsat er bundet til kontrakten med udbyderen.

Såfremt alle disse betingelser er opfyldt, kan spørger således tilbyde sine medarbejdere cykler og betaling af abonnement for motionscenter som kontantlønnedgang.

SKAT indstiller således at spørgsmål 1 og spørgsmål 4 besvares bekræftende, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Spørgsmål 2-3

Det spørges om der en øvre grænse for værdien cyklen (spørgsmål 2) og om medarbejdere bliver beskattet af værdien af cyklen, hvis den tilbydes over en kontantlønnedgang (spørgsmål 3).

Ifølge det oplyste drejer det sig om cykler til transport mellem arbejdsplads og bopæl.

I henhold til ligningslovens § 16, stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

SKAT bemærker, at cykler i visse tilfælde kan betragtes som arbejdsgiverbetalt befordring, jf. ligningslovens § 9 C, stk. 7, hvis der ikke tages befordringsfradrag.

SKAT bemærker dernæst, at det forhold, at den ansatte skal benytte cyklen mellem arbejdspladsen og bopæl indebærer en formodning for, at cyklen ligeledes er til den ansattes private rådighed. Denne formodning har den ansatte næppe mulighed for at afkræfte.

I konsekvens heraf vil de ansatte blive beskattet af værdien af cyklen i henhold til ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 3.

Den skattemæssige værdi af cyklen skal dernæst fastsættes til den leje, som godet kan lejes for i låneperioden på det frie marked, jf. pkt. 12.4.3 i cirkulære til ligningslovens nr. 72 af 17. april 1996 og Ligningsvejledning 2009-2 A.B.1.9.1.

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares bekræftende, dvs. at der ikke er en øvre grænse for værdien af cyklen.

SKAT indstiller ligeledes, at spørgsmål 3 besvares bekræftende.

Spørgsmål 5

Der spørges om virksomhedens medarbejder vil blive beskattet af værdien af et abonnement til motionscenter, som ønskes tilbudt til medarbejdere som kontantlønnedgang.

I henhold til ligningslovens § 16, stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Den skattepligtige værdi af disse goder fastsættes i henholdt til ligningslovens § 16, stk. 3 til den værdi, som de måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel.

Det er oplyst, at spørger overvejer at tilbyde sine medarbejdere et abonnement til et motionscenter.

SKAT lægger således til grund, at der er tale om et gode omfattet af bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 1. Dernæst bemærker SKAT, at Skatterådet i SKM2008.242.SR fandt, at medarbejdere tog imod tilbudet om en motionsordning skulle beskattes af markedsværdien af motionsordningen. Medarbejdere, der tilmeldte sig ordningen skulle beskattes af et beløb svarende til deres andel af arbejdsgiverens udgift til ordningen, dog maksimalt den aktuelle markedspris på det frie marked.

Som nævnt under besvarelsen af spørgsmål 4, kan abonnementet tilbydes via kontantlønnedgang.

SKAT indstiller, at spørgsmål 5 besvares bekræftende.

Spørgsmål 6

Der spørges om, hvorvidt der er nogen minimumstid, en kontantlønnedgang skal løbe over.

SKAT bemærker, at kontanlønnedgang bl. a. forudsætter, at:

"Den aftalte reduktion af den kontante løn skal løbe over én hel lønaftaleperiode.  Som hovedregel må perioden ikke være under 12 måneder."

SKAT er derfor af den opfattelse, at kontantlønnedgang skal løbe over en hel lønaftaleperiode, der - som udgangspunkt - ikke kan være under 12 måneder.

SKAT bemærker, at anmodningen i øvrigt ikke indeholder oplysninger, der gør det muligt at vurdere, hvorvidt spørger vil opfylde denne betingelse.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2, at det kan afvises at give et bindene svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornødne sikkerhed.

SKAT indstiller derfor, at der afvises at give svar på spørgsmål 6.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.