Dato for udgivelse
03 Sep 2009 12:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Aug 2009 11:27
SKM-nummer
SKM2009.520.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-021855
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Tv-programpakke
Resumé
Skatterådet fandt, at virksomhedens medarbejdere vil blive beskattet af værdien af en Tv-programpakke, der ved siden af fri telefon og Internet indgår i en pakkeløsning, som indkøbes af virksomheden.
Hjemmel
Ligningsloven § 16, stk. 1 og stk. 3.
Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 1 og stk. 3
Henvisning
Ligningsvejledning 2009-2 A.B.1.9.14
Henvisning
Ligningsvejledning 2009-2 A.B.1.9.8

Spørgsmål

Kan det bekræftes, at virksomhedens medarbejdere ikke vil blive beskattet af værdien af en Tv-programpakke, der ved siden af fri telefon og Internet indgår i en pakkeløsning, som indkøbes af virksomheden hos eksempelvis TDC?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S er en it-virksomhed, der pt. beskæftiger 5 personer. Virksomheden udvikler og sælger software til el-branchen. Da alle ansatte lige fra sekretæren til konsulenten ofte arbejder hjemmefra, er det vigtigt for firmaet, at alle kan komme på Internettet og få forbindelse med virksomhedens netværk.

På nuværende tidspunkt er internetudbyderne og teleselskaberne begyndt at sælge Internet, telefoni og Tv-programmer i pakkeløsninger, der ofte er langt billigere, end hvis der vælges en løsning, hvor Internet og telefoni betales hver for sig.

Pakkeløsningen kan omfatte enten Internet og Tv-kanaler eller Internet, telefon og Tv-kanaler. Prisen af pakkerne afhænger af, hvor i landet medarbejderen bor og hvilken udbyder og pakke, der vælges.

Det kan oplyses, at pakkerprisen ligger på mellem kr. 300 og 600. Internethastigheden ligger mellem 10Mbit og 200 Mbit, og antallet af Tv-kanaler ligger mellem 20 og 50.

Spørger har tilføjet, at det er svært at forudsige hvor mange Tv-kanaler og hvilken Internet hastighed, der vil blive udbudt om bare 1-2 år, når det tages udvikling af mediepakker tages i betragtning.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har anført, at det må være rimeligt, at virksomheden kan betale for en pakkeløsning uden at medarbejderen bliver beskattet, taget i betragtning at mange internetudbyde og teleselskaberne er begyndt at sælge Internet, telefon og Tv-programmer i pakkeløsninger, der ofte er langt billigere, end hvis der vælges en løsning, hvor Internet og telefoni betales hver for sig.

Hvis pakkeløsningen vælges, vil firmaets udgifter til disse pakkeløsninger ofte være langt billigere end de enkelte produkter.

Spørger er derfor af den opfattelse, at spørgsmålet bør besvares bekræftende.

SKATs indstilling og begrundelse

Der spørges om virksomhedens medarbejder vil blive beskattet af værdien af Tv-programpakke, der ved siden af fri telefon og Internet indgår i en pakkeløsning, som indkøbes af virksomheden.

I henhold til ligningslovens § 16, stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Reglerne vedrørende datakommunikation findes i ligningslovens § 16, stk. 13, der bestemmer, at værdien af helt eller delvis vederlagsfri privat arbejdsgiverbetalt datakommunikation via en dataforbindelse tilsluttet en arbejdstagers computer ikke beskattes, når arbejdstageren fra sin computer har adgang til arbejdsstedets netværk.

SKAT bemærker at bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 12 om, at værdien af en helt eller delvis vederlagsfri privat benyttelse af en arbejdsgiverbetalt computer med tilbehør, der er stillet til rådighed for arbejdet, ikke beskattes, oprindeligt blev indsat ved lov nr. 437 af 10. juni 1997. Det fremgår af bemærkningerne til loven (L180 - folketingsåret 1996-97), at skattefriheden omfatter software, scanner, modem m.v., hvorimod en telefonforbindelse, der kan anvendes til datatransmission, behandles efter reglerne for fri telefon.

Efterfølgende blev ordningen moderniseret jf. lov nr. 263 af 8. maj 2002, hvor den nugældende bestemmelse i § 16, stk. 13 blev indsat. For så vidt angår arbejdsgiverbetalt datakommunikation fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget (L 55 folketingsåret 2001-2002), at der indføres skattefrihed for arbejdsgiverbetalt datakommunikation via en dataforbindelse tilsluttet en ansats computer i hjemmet, når denne har adgang til arbejdsstedets netværk. [...]

Ved adgang til arbejdsstedets netværk forstås, at arbejdstageren hjemmefra har adgang til de samme funktioner/dokumenter som på arbejdspladsen. Dette er i overensstemmelse med hensigten om at støtte egentlige hjemmearbejdspladser.

I Ligningsvejledning A.B.1.9.14 uddybes det, at det betyder på den ene side, at det ikke er nok, at medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens hjemmeside, hvor almindelige internetbrugere også ha adgang. På den anden side er det heller ikke et krav, at medarbejderen har adgang til alle arbejdsgiverens interne systemer.

Er betingelsen for skattefriheden om tilslutning til arbejdsstedets netværk opfyldt, omfatter skattefriheden såvel abonnementsudgiften som løbende datakommunikationsudgifter. Hvis dataforbindelsen anvendes til telefoni, vil arbejdsgiverens betaling heraf også være omfattet af skattefritagelsen, da dette er en integreret del af kommunikationsforbindelsen.

Beskatningen af fri almindelig fastnet- eller mobiltelefon opretholdes. Beskatningen af dataforbindelser uden adgang til arbejdsstedets netværk efter reglerne for fri telefon opretholdes ligeledes.

De ovenfor citerede bemærkninger omtaler ikke Tv-programpakker, hvilket hænger sammen med, at Tv-programpakker ikke kan betragtes eller ligestilles med datakommunikation.

Det fremgår dernæst af Ligningsvejledning LV 2009-2, A.B.1.9.8, at arbejdsgiverens betaling af den ansattes radio- og Tv-licens er skattepligtig, idet udgiften hertil - uanset den ansattes erhverv - anses for privat. Betalte abonnementsudgifter til betalingskanaler er også skattepligtige.

SKAT er derfor af den opfattelse, at virksomhedens medarbejder vil blive beskattet af værdien af den Tv-programpakke, der ved siden af fri telefon og Internet indgår i en pakkeløsning, som indkøbes af virksomheden.

Spørger har anført, at valget af pakkeløsningen vil indebære, at firmaet vil opnå besparelse.

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 3, at værdien af de i stk. 1 omhandlede personalegoder - i dette tilfælde Tv-pakkeprogrammer - skal ved skatteansættelsen fastsættes til den værdi, som de måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve i almindelige fri handel (markedspris).

Lovens formulering taget i betragtning betyder det, at virksomheden kan vælge at indkøbe pakkeløsninger, der omfatter såvel Internet, telefoni som Tv-pakkeprogrammer og opnå den ønskede besparelse.

De medarbejdere, som får godet stillet til rådighed, vil imidlertid blive beskattet i overensstemmelse med ligningslovens § 16, stk. 3, jf. § 16, stk. 1, af Tv-pakkernes markedsværdi.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares benægtede, dvs. virksomhedens medarbejdere vil blive beskattet af værdien af Tv-programpakke, der ved siden af fri telefon og Internet indgår i en pakkeløsning, som indkøbes af virksomheden

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Nærværende bindende svar gælder indtil den 1. januar 2010 på grund af nye regler i lov nr. 579 af 12. juni 2009, hvor der indføres en ny multimediebeskatning, hvorefter man skal beskattes af 3.000 kr., hvis arbejdsgiveren stiller pc, Internet eller telefon til rådighed for privat brug.