Dato for udgivelse
04 Sep 2009 08:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Aug 2009 10:14
SKM-nummer
SKM2009.521.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
21. afdeling, B-591-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Afskrivningsgrundlag, bygninger, finansiel, rådgivning
Resumé

Honorar til konsulent, der ydede rådgivning om og formidling af finansiering af et ejendomsinvesteringsprojekt, kunne ikke medregnes i afskrivningsgrundlaget for investorernes bygningsafskrivninger. Udgiften havde således tilknytning til finansieringen og angik ikke berigtigelsen og gennemførelsen af selve ejendomskøbet.

Reference(r)

Afskrivningsloven § 17
Afskrivningsloven § 45

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 E.C.4.3

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Lars Apostoli)

mod

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6
(advokat Arne Møllin Ottosen v/advokat Eduardo Vistisen)

Afsagt af landsdommerne

Talevski, Black og Per Frydenreim Møller (kst.)

Indledning

Denne sag er anlagt den 20. december 2007. Sagen er ved Byrettens kendelse af 6. marts 2008 i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1, henvist til behandling ved landsretten. De sagsøgte har i Landsskatteretten fået medhold i, at et honorar for rådgivning om finansiering, som interessentskabet I/S H1, hvor de sagsøgte er interessenter, indhentede i forbindelse med interessentskabets køb af en fast ejendom, kan indgå i grundlaget for deres skattemæssige afskrivninger. Sagsøgeren er ikke enig heri.

Sagen har været behandlet sammen med sagen B 1421-08, Skatteministeriet mod A7 m.fl.

Påstande

Sagsøgeren, Skatteministeriet, har nedlagt endelig påstand om, at de sagsøgte skal anerkende, at udgiften på 500.325 kr. til R1 Holding ApS, afholdt i 2001 af interessentskabet I/S H1 til dækning af honorar for rådgivning om finansiering af ejendommen ...1 m.fl. ikke indgår i grundlaget for deres skattemæssige afskrivninger for indkomstårene 2001 - 2003 for så vidt angår A1, indkomståret 2001 for så vidt angår A2, og indkomståret 2002 for så vidt angår A3, A4, A5 og A6.

De sagsøgte, A1, A2, A3, A4, A5 og A6 har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling

De sagsøgte er interessenter i I/S H1, som blev etableret i 1992, og som frem til 1999 drev virksomhed med udlejning af driftsmidler. I 2001 blev interessentskabets formålsparagraf ændret til at omfatte køb og udlejning af danske erhvervsejendomme. Med virkning fra den 15. december 2001 overtog interessentskabet ejendommen matr. nr. ... og nr. ..., beliggende ...1 og ...2 samt ...3.

I forbindelse med købet af ejendommen indhentede interessentskabet rådgivning om finansiering af købesummen hos selskabet R1 Holding ApS, der ved faktura af 13. marts 2002 blandt andet opkrævede honorar hos interessentskabet herfor med 500.325 kr. Honoraret var anført at vedrøre "formidling af finansiering af Deres køb af ejendommen ...1 m.fl.". Ved kendelser af 20. september 2007 godkendte Landsskatteretten for alle de sagsøgte - for så vidt angår de indkomstår, der fremgår af Skatteministeriets påstand - at honoraret på 500.325 kr. til R1 Holding ApS kan tillægges ejendommens anskaffelsessum og dermed indgå i interessentskabets afskrivningsgrundlag.

Som begrundelse herfor anførte Landsskatteretten i kendelserne vedrørende A1 og A2 - for så vidt angår indkomståret 2001 - bl.a.:

"...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ifølge praksis lægges omkostninger, der umiddelbart kan henføres til erhvervelsen af et erhvervsaktiv til anskaffelsessummen og dermed afskrivningsgrundlaget for aktivet.

Ifølge den fremlagte faktura samt det af repræsentanten anførte må det lægges til grund, at salæret til R1 Holding ApS på 500.325 kr. er betaling for ekstern rådgivning om finansiering i forbindelse med interessentskabets køb af den omhandlende ejendom, og at dette salær til R1 Holding ApS ikke har forbindelse med långiver.

Det er herefter Landsskatterettens opfattelse, at udgifter til salæret på 500.325 kr. kan tillægges ejendommens anskaffelsessum, hvorefter der ikke kan opnås fradrag for udgifterne efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Den påklagede afgørelse ændres i overensstemmelse med ovenstående. Det overlades til den skatteansættende myndighed at foretage den nærmere opgørelse af afskrivningerne."

En tilsvarende begrundelse gav Landsskatteretten i kendelserne vedrørende A3, A4, A5 og A6 for så vidt angår indkomståret 2002 og i kendelsen vedrørende A1 for så vidt angår indkomstårene 2002 og 2003. I kendelsen vedrørende A1 hedder det således:

"...

For så vidt angår salæret til R1 Holding ApS på 500.325 kr. har retten fundet, at der er tale om betaling for ekstern rådgivning om finansiering i forbindelse med interessentskabets køb af den omhandlende ejendom, hvorefter udgiften kan tillægges ejendommens anskaffelsessum. Der kan ikke opnås fradrag for udgifterne.

Den påklagede afgørelse ændres i overensstemmelse med ovenstående. Det overlades til den skatteansættende myndighed at foretage den nærniere opgørelse af afskrivningerne."

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at udgiften på 500.325 kr. til dækning af "salær for formidling af finansiering" af købet af ejendommen ...1 m.fl. ikke udgør en del af den afskrivningsberettigede anskaffelsessum, jf. afskrivningslovens § 14, stk. 1, jf. § 17.

Sagsøgeren har nærmere anført blandt andet, at udgiften ikke som en handelsomkostning er knyttet direkte til erhvervelsen af ejendommen, men derimod til frembringelsen af finansieringen af ejendommen, hvorfor udgiften ikke indgår i afskrivningsgrundlaget. Det følger af fast praksis, at de egentlige handelsomkostninger, som kan henføres til berigtigelsen og gennemførelsen af selve købet, kan medregnes til den kontante anskaffelsessum for de afskrivningsberettigede bygninger og installationer, hvorimod rådgiverhonorar til projektudbyderen eller udgifter med relation til finansieringen af ejendomserhvervelsen ikke kan medregnes.

De sagsøgte har til støtte for deres påstand gjort gældende, at honoraret til R1 Holding ApS kan tillægges afskrivningsgrundlaget for ejendommen ...1 m.fl.

De sagsøgte har nærmere anført blandt andet, at omkostninger i forbindelse med en afskrivningsberettiget ejendom kan tillægges anskaffelsessummen, såfremt omkostningerne ikke kan fradrages som en driftsomkostning. Efter praksis gælder det blandt andet omkostninger, der umiddelbart kan henføres til erhvervelsen af en ejendom, herunder sædvanlige handelsomkostninger til eksempelvis advokat- og mæglersalær og tinglysningsafgift vedrørende skøder. Prioriteringsomkostninger og kurstab samt stempel og tinglysningsafgift vedrørende pantebreve udgør en meget snæver undtagelses hertil, der ikke kan fortolkes udvidende, hvorfor honoraret for formidling af finansiering af ejendommen ikke kan anses for omfattet af undtagelsen. Ingen del af salæret til R1 Holding ApS er omfattet af undtagelsen vedrørende prioriteringsudgifter, hvorfor de sagsøgte skal tillades at lægge hele honoraret til anskaffelsessummen og afskrive herpå.

Landsrettens begrundelse og resultat

Afskrivningsgrundlaget for en ejendoms bygninger og installationer er efter afskrivningslovens § 17, stk. 1, sammenholdt med § 45, stk. 1, den kontante anskaffelsessum. Heri indgår efter praksis - ud over købesummen - alene sådanne udgifter, som kan henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve købet af de afskrivningsberettigede aktiver, jf. Højesterets dom gengivet i SKM2008.967.HR sammenholdt med Højesterets domme gengivet i SKM2007.773.HR og SKM2007.775.HR.

Udgiften til R1 Holding ApS på 500.325 kr. udgør et salær for formidling af finansiering af I/S H1s køb af ejendommen ...1 m.fl. Da denne udgift efter landsrettens opfattelse har tilknytning til finansieringen af ejendommen og ikke til berigtigelsen og gennemførelsen af selve ejendomskøbet, kan udgiften ikke indgå i afskrivningsgrundlaget.

Landsretten tager herefter Skatteministeriets påstand til følge.

De sagsøgte har fået medhold i Landsskatteretten, og byretten har efter anmodning fra Skatteministeriet henvist sagen til landsretten, jf. retsplejelovens § 226, stk. 1. Skatteministeriet har i stævningen som begrundelse for anmodningen anført blandt andet, at spørgsmålet om muligheden for skattemæssige afskrivninger på udgifter til rådgivning om finansiering af ejendomskøb m.v. ikke alene har principiel karakter, men også væsentlig praktisk og økonomisk betydning. Uanset sagen udfald finder landsretten herefter, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til modparten, jf. retsplejelovens § 312, stk. 2.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

De sagsøgte, A1, A2, A3, A4, A5 og A6 skal anerkende, at udgiften på 500.325 kr. til R1 Holding ApS, afholdt i 2001 af interessentskabet I/S H1, ikke indgår i grundlaget for deres skattemæssige afskrivninger for indkomstårene 2001 - 2003 for så vidt angår A1, indkomståret 2001 for så vidt angår A2, og indkomståret 2002 for så vidt angår A3, A4, A5 og A6.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til modparten.