Dato for udgivelse
19 aug 2009 10:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 aug 2009 13:13
SKM-nummer
SKM2009.492.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, B-304-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Maskeret, udlodning, ejendom, interessefællesskab, hovedaktionær
Resumé

Et selskab havde solgt en ejendom til selskabets hovedanpartshaver. Købesummen var i skødet fastsat til den på overdragelsestidspunktet senest kendte offentlige ejendomsvurdering. Retten gav Skatteministeriet medhold i, at købesummen skulle reduceres med et beløb, selskabet havde afholdt til reparationer på den faste ejendom efter overdragelsen. Da den reducerede købesum lå mere end 15% under den offentlige ejendomsvurdering, var skattemyndighederne berettigede til at fastsætte handelsværdien skønsmæssigt. Differencen mellem den faktisk betalte købesum og den skønnede handelsværdi blev anset som maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Den skønnede handelsværdi skulle også lægges til grund ved selskabets avanceopgørelse.

Reference(r)

Ligningsloven § 2, stk. 1
Ligningsloven § 16 A, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 E.J.2.2.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 S.F.2.3.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 S.I.1.3

Parter

H1 Holding ApS og
A
(advokat Gitte Skouby for begge)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Mette Rovsing Koch)

Afsagt af landsdommerne

Karsten Bo Knudsen, Henrik Bitsch og Benedikte Holberg (kst.)

Byrettens dom af 6. januar 2009 (BS 42B-1419/2008) er anket af H1 Holding ApS med påstand om, at selskabets skattepligtige ejendomsavance for indkomståret 2000 nedsættes fra 303.383 kr. til 30.083 kr., og af A med påstand om, at hans aktieindkomst for indkomståret 2000 nedsættes fra 965.017 kr. til 665.017 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Appellanterne har for landsretten anerkendt, at der er sket maskeret udlodning fra H1 Holding ApS til A med 665.017 kr. Der er enighed mellem parterne om, at sagen for landsretten i første række vedrører spørgsmålet om ansættelse af overdragelsessummen for ejendommen ... Hvis overdragelsessummen anses for lavere end ejendomsværdien pr. 1. januar 1999 fratrukket 15 %, vedrører sagen desuden ansættelsen af handelsværdien på overdragelsestidspunktet. Der er i øvrigt enighed mellem parterne om den beløbsmæssige opgørelse af skattemyndighedernes ansættelser.

Supplerende sagsfremstilling

Af det den 28. marts 2000 underskrevne skøde vedrørende overdragelse af ejendommen ... fremgår blandt andet:

"...

1

Ejendommen sælges, således som den nu er og forefindes ...

...

Sælger er forpligtet til at færdiggøre påbegyndte reparationsarbejder uden udgift for køber."

Procedure

Parterne har vedrørende de spørgsmål, som er genstand for prøvelse i landsretten, i det væsentlige gentaget deres procedurer for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltræder landsretten, at overdragelsessummen for ejendommen er ansat til 2.534.983 kr., og at skattemyndighederne herefter har været berettiget til at ansætte ejendommens handelsværdi skønsmæssigt. Det tiltrædes endvidere, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn over handelsværdien på overdragelsestidspunktet, der i øvrigt svarer til den offentlige ejendomsværdi pr. 1. januar 2000. Landsretten stadfæster herefter dommen.

Under hensyn til sagens udfald, karakter og omfang skal H1 Holding ApS og A i sagsomkostninger for landsretten betale hver 15.000 kr. til Skatteministeriet. I de tilkendte sagsomkostningsbeløb indgår godtgørelse for udgift til materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten H1 Holding ApS betale 15.000 kr. og appellanten A 15.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.