Dato for udgivelse
10 Jul 2009 12:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Jun 2009 08:52
SKM-nummer
SKM2009.467.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, B-2132-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Phd-studerende, musikinstrumenter, Ph.D, afskrivning, forventningssynspunkt, sagsbehandlingsfejl
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt appellanten (bopæl i ...3), som var ansat som undervisningsassistent ved G1 og ph.d.-studerende ved samme, havde fradrag for rejseudgifter i medfør af ligningslovens § 9 A, alternativt udgifter til dobbelt husførelse. Sagen drejede sig endvidere om, hvorvidt appellanten var berettiget til fuld afskrivning på udgifter afholdt til anskaffelse af instrumenter og diverse småanskaffelser, hvor skattemyndighederne havde godkendt et skønsmæssigt fradrag. Endelig vedrørte sagen spørgsmålet om, hvorvidt der var begået sagsbehandlingsfejl, som kunne føre til ugyldighed, og om appellanten havde opnået en berettiget forventning om at kunne foretage fradrag som sket.

Landsretten fandt, at der hverken var indgået en aftale om fortsat godkendelse af fradrag, eller at der i øvrigt var givet appellanten berettiget forventning herom. Retten fandt endvidere, at, uanset om der måtte være begået sagsbehandlingsfejl, ville forvaltningens afgørelse, herunder fastlæggelse af faktum og begrundelse, ikke kunne føre til ugyldighed, idet eventuelle fejl er rettet op ved den efterfølgende sagsbehandling af senere instanser.

Retten fandt heller ikke, at betingelserne for fradrag for rejseudgifter var opfyldt, idet appellanten ikke fandtes at være uden mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Retten fandt i den forbindelse ikke, at appellantens oplysninger om hendes helbredsmæssige tilstand kunne føre til andet resultat.

Om dobbelt husførelse fandt retten, at arbejdstiden i ...1 sammenholdt med afstanden og transporttiden til den sædvanlige bopæl ikke indebar, at appellanten ikke med rimelighed kunne henvises til at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Retten fandt derfor ikke, at betingelserne for dobbelt husførelse var opfyldt.

Endelig fandt retten ikke, at appellanten havde godtgjort, at skattemyndighedernes skøn over den erhvervsmæssige andel af udgifter til instrumenter og diverse småanskaffelser var udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag, hvorfor der ikke var grundlag for at tilsidesætte det udøvede skøn.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Ligningsloven § 9 A, stk. 7

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 A.B.1.7.1
Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-1 A.F.1.1.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-1 A.F.1.1.2

Henvisning
Processuelle regler 2009-1 C.2.3
Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-1 A.F.1.2.1

Parter

A
(selv)

mod

Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Lisbeth Jørgensen)

Afsagt af landsdommerne

Kristian Petersen, Ida Skouvig og Thomas Jønler

Byretten har den 3. november 2008 afsagt dom i 1. instans (BS 1-47/2007).

For landsretten har appellanten, A, nedlagt påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkender, at hendes skattepligtige indkomst for indkomståret 1999 vedrørende fradrag for rejseudgifter til kost og logi ved hendes ophold uden for hjemmet i forbindelse med varetagelsen af arbejde ved primært G1, men også ved G2, nedsættes med principalt 32.149 kr., subsidiært 19.370 kr., mere subsidiært 7.370 kr. i form af fradrag for dobbelt husførelse og merudgifter til logi, jf. ligningslovens § 9 A (dog ligningslovens § 9 for rejseudgifter afholdt før den 1. april 1999) .

Skatteministeriet skal herudover anerkende

 -

Fuld skattemæssig afskrivning på udgifter til anskaffelse af guitar samt reparation af guitar, således at den fradragsberettigede afskrivning forhøjes fra 2.439 kr. til 4.878 kr.

 
 -

Fuld skattemæssig afskrivning på udgifter til forstærker, så den fradragsberettigede afskrivning forhøjes fra 2.523 kr. til 5.045 kr.

 
 -

Yderligere fradrag for udgifter til anskaffelse af CD'er, computerborde, kassettespiller og MD-spiller, så fradraget for småanskaffelser forhøjes fra skønsmæssigt ansatte 2.000 kr. til dokumenterede 8.646 kr.

Endelig har A nedlagt subsidiær påstand om, at hendes skatteansættelse for indkomståret 1999 hjemvises til fornyet behandling hos skattemyndighederne.

Skatteministeriet har påstået dommen stadfæstet.

Forklaringer

Læge NN har forklaret, at han blev læge for A i august 2005. Den 12. september 2005 indlagde han hende akut, efter at hun havde henvendt sig i hans konsultation. Elektrokardiografien, som han udførte, viste en meget hurtig hjerterytme, som krævede en øjeblikkelig indsats. Det var ikke livstruende, men yderst ubehageligt. Han gennemså senere A' journal og kunne på baggrund heraf konstatere, at der tidligere var forekommet tilsvarende symptomer, første gang i 1983.

Den hjertesygdom, som A led af, er medfødt og skyldes et ekstra ledningsbundt, som bevirker, at der kan komme ekstra hjerteslag. Lidelsen mistolkes ofte og kan være svær at opdage. A blev opereret efter et års tid, og operationen havde en stor effekt både fysisk og psykisk.

Lidelsen, der medfører svimmelhed og dårligt almenbefindende, indebærer, at man under anfald ikke kan køre bil.

A har desuden et kompliceret smerte- og funktionsproblem, som er af ældre dato, muligvis er det medfødt. Herudover er A påført tre piskesmældsskader, der har ført til såvel nakkesmerter som lændesmerte. Der er komplicerede muskelspændinger i hele lænden udover symptomer på gigt. Muskelspændingerne har bredt sig. Der er derfor sket en gradvis forværring gennem årene. Disse skader bevirker, at A vil havde svært ved at køre frem og tilbage til ...1 samme dag.

Siddefunktionen er endvidere påvirket og er ret dårlig. Det er derfor nødvendigt for A jævnligt at ændre stilling.

De frosne skuldre, som A på et tidspunkt led af, hang bl.a. sammen med lænde- og nakkeproblemerne. Når man spænder i muskler i områder, hvor man har smerter, forplanter det sig til andre steder i kroppen.

Tidligere har andre læger i anledning af A' symptomer ordineret smertestillende og angstdæmpende medicin af stesolid-type, og indtagelse heraf forhindrer, at man kører bil.

Hans vurdering er baseret på forholdene i 2005, men han kan af journalen se, at klagerne over symptomerne også har været til stede før dette tidspunkt. Det vil ikke løse problemet at køre med tog i stedet.

BA har supplerende forklaret, at han deltog i en række møder med kommunen om skatteansættelsen for 1999. Den omfattende korrespondance indeholdt en række urigtige oplysninger og påstande fra kommunens side, og han besluttede sig derfor for at deltage i møderne med kommunen for at støtte sin ægtefælle. På et bestemt møde, hvor afdelingsleder LJ og PT var til stede, spurgte hans ægtefælle PT, hvad hun mente med en tidligere fremsat bemærkning, om at "vi er trætte af at være søde ved dig." Vidnet spurgte desuden PT, hvad hun mente med en ligeledes tidligere fremsat bemærkning om, at hans ægtefælle ikke behøvede et arbejdsværelse, idet hun bare kunne gå ud i skoven og øve sig. PT benægtede ikke, at ordene var faldet sådan. Han spurgte desuden LJ, hvorfor kommunen ikke beskrev faktum i deres breve, og hvorfor de i øvrigt ikke overholdt forvaltningsloven. LJ svarede hertil, at kommunen "ejede agterskrivelsen", og at de skrev, hvad de ville. LJ henviste desuden til, at de faktiske forhold, som vidnets ægtefælle havde beskrevet, bare kunne komme med i et bilag.

Vidnet og hans ægtefælle var senere til et møde med borgmesteren og økonomidirektøren, der gav dem en uforbeholden undskyldning, men der skete ikke nogen ændring i sagsbehandlingen.

Gennem 90'erne blev ægtefællens ryg stadig dårligere på grund af nedslidning. Hun prøvede at tage toget, men det var ikke muligt for hende at bære sine tasker på grund af den dårlige ryg og de frosne skuldre. Hun kunne desuden ikke tåle at sidde ned i så lang tid. Hun tog derfor i stedet bilen. Han har ofte kørt hende til ...1. Ægtefællens helbred gjorde, at det var for hårdt at køre turen til ...1 to gange på en dag, og derfor købte de huset.

Han var bekendt med vejlederens tilnærmelser til ægtefællen og til de faglige forhold, som forsinkede projektet. Computeren blev købt med et års forsinkelse, og da den kom, stillede vejlederen krav om en særlig demonstration. Der gik derfor 1½ år, før den var i drift. Vejlederen var meget negativ over for ægtefællen.

Han har musik som hobby. Han har sine instrumenter i spisestuen og pejsestuen. De bruger ikke ægtefællens arbejdsinstrumenter til privat brug. Han benytter kun sine egne instrumenter. Han har sit eget arbejdsværelse.

A har supplerende forklaret, at hun er uddannet sangpædagog, og en stor del af hendes arbejde som sanglærer består i at akkompagnere eleverne. Hun har ikke været fastansat i ...1. Hun har ikke musik som hobby. Hun har slidgigt i nogle af sine fingre. Når hun har fri, tænker hun først og fremmest på at slappe af og blive smertefri. Hun spiller ikke musik i sin fritid. Det høje lydniveau ved opera gør, at hun har brug for fred og ro, når hun har fri.

Hun havde i en periode frosne skuldre og mistede som følge deraf sit arbejde i Tyskland. Hun havde desuden anfald af almen utilpashed med blandt andet hjertebanken. Hun blev groggy ved disse anfald og kunne ikke køre bil. Hun har, hver gang hun har skiftet læge, talt med lægen derom, men hver gang er hun stødt på en mur. Hun havde anfald 2-4 gange om ugen, og nogle gange var det så slemt, at hun troede, at hun skulle dø. Et anfald kunne vare i op til 7 timer. Hun fik ordineret valium på grund af angsten, der var knyttet til anfaldene. Det er et stesolidpræparat. Når hun havde taget det, var hun nødt til at blive i ...1. Hun havde tilrettelagt sit arbejde, så hun kunne holde pauser, når det var nødvendigt.

Som kronisk whiplash-ramt er det blandt andet svært at rejse med tog. Hun undersøgte, hvilke muligheder togrejsende med handicap havde, men fik afslag på et ønske om at kunne reservere tre sæder, så hun kunne ligge ned. Hun fik desuden hovedpine af at bære sine tasker. Hvis hun i stedet kørte i bil, kunne hun køre ind til siden og lægge sig ned, hvis det var nødvendigt.

CD'erne købte hun af sin eksmand. Det var blandt andet værker, som hun selv har medvirket i, og der var værker med sangere, som hun skulle beskrive. Hun har tidligere købt noget af sin eksmand.

Hun købte guitaren i 1999, dels fordi den var velegnet til hende på grund af hendes dårlige hånd, dels for at videreuddanne sig. Hun havde guitaren, men ikke forstærkeren med til ...1. Hun kunne ikke løfte forstærkeren, og i øvrigt var der en forstærker i ...1.

De to kontordage, hun havde i ...1, lå ikke på faste dage. Hun orienterede sig om, hvornår hendes vejleder skulle bruge kontoret, idet hun ikke kunne holde ud at møde ham. Der var ingen, der kontrollerede hendes fremmøde. Hendes vejleder underkendte hendes halvårsrapport i december 1999, fordi han ikke havde set hende nok. Underkendelsen blev senere tilbagekaldt, da den ikke var forvaltningsretligt korrekt begrundet.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført tiltrædes det, at det ikke er godtgjort, at der var indgået en aftale med A om fortsat godkendelse af fradrag, eller at der var givet hende en berettiget forventning derom. Afgørelsen om at nægte A fradrag for 1999 er derfor ikke af den grund ugyldig.

Uanset om skatteforvaltningen måtte have begået fejl ved sagsbehandlingen, herunder ved fastlæggelsen af faktum og ved udformningen af begrundelsen for afgørelsen, har det ikke betydning for den sagsbehandling, som er sket i senere instanser, eller for landsrettens afgørelse og den oplysning af sagen, der er sket i forbindelse hermed.

Heller ikke eventuelle fejl ved sagsbehandlingen i skatteforvaltningen kan derfor føre til ugyldighed.

Det tiltrædes endvidere med samme begrundelse, som byretten har anført, at A ikke har godtgjort, at betingelserne for fradrag for rejseudgifter i forbindelse med arbejdet i ...1 er opfyldt. De oplysninger om A' helbredstilstand, der er fremkommet under landsrettens behandling af sagen, kan ikke føre til et andet resultat.

Landsretten finder endvidere, at A ikke har godtgjort, at betingelserne for fradrag for rejseudgifter vedrørende ansættelsen ved G2 er opfyldt.

Ansættelserne som undervisningsassistent og som phd-studerende ved G1 har, som anført af landsskatteretten, været tidsbegrænsede, og må i relation til rejsereglerne anses for midlertidige. Uanset dette finder landsretten af de grunde, som byretten har anført vedrørende fradrag for rejseudgifter, at arbejdstiden i ...1 sammenholdt med afstanden og transporttiden til den sædvanlige bopæl ikke indebar, at A ikke med rimelighed kunne henvises til at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Det tiltrædes derfor, at A ikke har krav på fradrag for dobbelt husførelse. Det bemærkes, at landsretten ikke herved har taget stilling til, om de øvrige betingelser for fradrag for dobbelt husførelse var opfyldt.

Som anført af byretten, har skattemyndighederne indrømmet A fradrag for afskrivninger på instrumenterne og for udgifterne til indkøb af småanskaffelserne. Skattemyndighederne har i forbindelse hermed fastsat den erhvervsmæssige andel skønsmæssigt.

A har under hensyn til karakteren af instrumenterne og de øvrige anskaffelser ikke godtgjort, at dette skøn er åbenbart urimeligt eller udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag. Der er derfor ikke grundlag for at tilsidesætte det udøvede skøn.

Landsretten stadfæster herefter i det hele byrettens dom.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 20.000 kr. Beløbet, der er inklusive moms, omfatter udgifter til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

A skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 20.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.