Dato for udgivelse
30 Jun 2009 12:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Jun 2009 12:35
SKM-nummer
SKM2009.436.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, B-0006-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Betalingsstandsning og konkurs
Emneord
Konkurs, omstødelse, ordinær
Resumé

Sagen vedrørte spørgmålet om omstødelse efter konkurslovens § 67 eller § 74 af en indbetaling, som et selskab havde foretaget til SKAT forud for selskabets konkurs den 29. januar 2007. Der var tale om betaling af indeholdt A-skat og AM-bidrag for december 2006 på sidste rettidige betalingsdag den 17. januar 2007.

Byretten havde omstødt betalingen i medfør af konkurslovens § 67 med henvisning til, at betalingen afgørende forringede selskabets betalingsevne og reelt umuliggjorde gennemførelse af en påtænkt moratorie- eller akkordordning, ligesom byretten fandt, at betalingen ikke havde fremtrådt som ordinær for SKAT.

Vestre Landsret frifandt SKAT.

Landsretten henviste til, at betalingen den 17. januar 2007 var sket på sidste rettidige betalingsdag for de indeholdte AM-bidrag/A-skatter for december 2006. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at der med SKAT var aftalt senere betaling, og betalingen skete således efter landsrettens opfattelse ikke før normal betalingstid.

Landsretten henviste endvidere til, at selskabets bankkonto ved betalingen - som det også tidligere var sket - blev overtrukket, men at kontoen efter ind- og udbetalinger i de følgende dage igen den 22. januar 2007 var positiv. Landsretten fandt det heller ikke ved en fremlagt likviditetsopgørelse eller i øvrigt godtgjort, at betalingen afgørende forringede selskabets betalingsevne.

Landsretten fandt med henvisning til de samme grunde endvidere ikke, at betalingen udgjorde en utilbørlig begunstigelse af SKAT på de øvrige kreditorers bekostning.

Landsretten fandt på den baggrund ikke, hverken efter konkurslovens § 67 eller § 74, grundlag for omstødelse af betalingen.

Reference(r)

Konkursloven § 67
Konkursloven § 74

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2009-1 H.3.12.7

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2009-1 H.3.12.13

Parter

SKAT
(Kammeradvokaten ved advokat Anne Broberg Rasmussen)

mod

Konkursboet H1 ApS
(advokat Ole Østergaard)

Afsagt af landsdommerne

Karen Foldager, Kristian Petersen og Søren Ejdum (kst.)

Byretten har den 19. december 2008 afsagt dom i 1. instans (BS 4-216/2008).

For landsretten har appellanten, SKAT, påstået frifindelse.

Indstævnte, Konkursboet H1 ApS, har påstået dommen stadfæstet.

I et brev af 15. januar 2007 skrev advokat TK således til SKAT, att. SM

"...

Der arbejdes på fuld kraft med at få skabt overblik over situationen, og det forventes, at der i løbet af indeværende uge eller senest primo næste uge vil fremkomme et forslag til afvikling af gælden, idet jeg allerede nu for god ordens skyld bemærker, at en forudsætning for at kunne vende driften og holde selskabet kørende er, at der som minimum etableres en afdragsordning for den del af gælden, der ligger forud for den 31. december 2006. Der arbejdes p.t. efter model, hvorefter al gæld forud for 1. januar 2007 betales over en periode på 36 - 48 måneder. Samtlige forpligtelser, der oparbejdes efter den 1. januar 2007, betales i takt med, at de forfalder.

..."

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten. Konkursboet har yderligere gjort gældende, at betalingen efter sagens omstændigheder, som SKAT havde kendskab til og havde accepteret, er sket før normal betalingstid. Dette har SKAT bestridt.

Landsrettens begrundelse og resultat

Betalingen den 17. januar 2007 er sket på sidste rettidige betalingsdag for de indeholdte AM-bidrag/A-skatter for december 2006. Det er ikke godtgjort, at der med SKAT var aftalt senere betaling. Betalingen skete således ikke før normal betalingstid. Ved betalingen blev selskabets bankkonto, som det også tidligere var sket, overtrukket, men efter ind- og udbetalinger i de følgende dage var saldoen den 22. januar 2007 igen positiv. Det er heller ikke ved likviditetsopgørelsen eller i øvrigt godtgjort, at betalingen afgørende forringede selskabets betalingsevne.

Af de samme grunde er betalingen ikke en utilbørlig begunstigelse af SKAT på de øvrige kreditorers bekostning.

Der er herefter hverken efter konkurslovens § 67 eller § 74 grundlag for omstødelse af betalingen.

Landsretten tager derfor SKATs, påstand til følge.

Konkursboet H1 ApS skal betale sagsomkostninger for begge retter til SKAT, med i alt 71.000 kr. Beløbet omfatter 5.880 kr. til retsafgift og 267,18 kr. til vidnegodtgørelse, mens resten omfatter udgifter til advokatbistand med tillæg af moms. Landsretten har lagt vægt på sagens værdi og resultat.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

SKAT frifindes.

Konkursboet H1 ApS skal betale sagens omkostninger for begge retter til SKAT med 71.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.