►Folketinget har den 28. maj 2009 vedtaget L 202 (Lov nr. 525 af 12/06/2009) som en del af Skattereformen, Forårspakken 2,0.◄

►Med vedtagelsen af loven er selskabers beskatning af aktieavancer og aktieudbytter blevet harmoniseret, hvilket indebærer, at det bliver skattemæssigt neutralt om afkastet fremkommer i form af en udlodning af udbytter eller som en gevinst ved afståelse af aktier.◄

►Bestemmelsen om selskabers skattefri udbytteindtægter fremgår nu af selskabsskattelovens § 13, stk. 1, med følgende formulering:◄

►Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke:◄

  1. ►Overkurs, som et selskab opnår ved udstedelse af aktier eller ved udvidelse af sin aktiekapital.◄
  2. ►Udbytte, som de i § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 g og 3 a-5 b, nævnte selskaber og foreninger mv. modtager af aktier eller andele i selskaber omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e og 2 f, eller selskaber hjemmehørende i udlandet. Dette gælder dog kun udbytter af datterselskabsaktier og koncernaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 A og 4 B. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter ikke udbytter, hvor det udbyttegivende selskab har fradrag for udbytteudlodningen, medmindre beskatningen i udlandet frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- datterselskaber fra forskellige medlemsstater. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter ikke udbytte vedrørende aktier som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 19. bestemmelsen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis udbyttemodtageren er et tilsvarende selskab eller en forening mv. som nævnt i § 2, stk. 1, litra a, og selskabet eller foreningen mv. er hjemmehørende i en fremmed stat, der er medlem af EU eller EØS, på Færøerne eller Grønland eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Ved bedømmelsen af, om et selskab eller en forening mv. som nævnt i § 2, stk. 1, litra a, opfylder betingelsen i 2. pkt., medregnes samtlige aktiebesiddelser, som selskabet eller foreningen mv. har i det udbyttegivende selskab.◄
  3. ►Beløb, som et her i landet hjemmehørende selskab, jf. § 1, stk. 1, 2, 2 e og 2 f oppebærer som udbytte af egne aktier eller andele. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse, hvis udbyttemodtageren er et tilsvarende selskab eller en forening mv. som nævnt i § 2, stk. 1, litra a, og selskabet eller foreningen mv. er hjemmehørende i en fremmed stat, der er medlem af EU eller EØS, på Færøerne, i Grønland eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.◄

►For så vidt angår overkurs, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 1, henvises til afsnit S.C.1.2.1.◄

►Skattefriheden for datterselskabsudbytter er ikke længere betinget af, at moderselskabet har ejet aktierne i en sammenhængende periode på mindst 1 år. Dette indebærer, at selskaber ikke beskattes af datterselskabsudbytter uanset ejertiden i datterselskabet. Ved datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i datterselskabet.◄

►Tilsvarende er der skattefrihed for alle udbytter, der hidrører fra koncernselskabsaktier. Ved koncernselskabsaktier forstås aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede efter selskabsskattelovens § 31 eller kan sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31 A. Ved koncernselskabsaktier forstås desuden aktier, hvor en fond mv., og det selskab, hvori der ejes aktier er koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31 C, og hvor selskabet kan indgå i en sambeskatning.◄

►Bestemmelsen har virkning for udbytter, der udloddes fra og med den 1. januar 2010.◄