Dato for udgivelse
23 Jun 2009 16:07
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Brancheorganisationer m.fl. på bilområdet
Sagsnummer
09-052089
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Folketinget har den 28. maj 2009 vedtaget Lovforslag L205 om grøn omlægning af bilbeskatningen.

Folketinget har den 28. maj 2009 vedtaget Lovforslag L205 om grøn omlægning af bilbeskatningen, der betyder ændringer i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, vægtafgiftsloven og registreringsafgiftsloven.

  1. Der indføres et årligt tillæg på 1.000 kr for dieseldrevne person- og varebiler uden partikelfiltre.
  2. For nye varebiler betales den løbende periodiske afgift fremover efter bilernes brændstoføkonomi svarende til de regler, der gælder for personbiler. 
  3. Registreringsafgiften for taxier omlægges, så afgiften fremover udgør 70 pct. af værdien over 230.000 kr. 

Ad 1 - Tillæg til vægt- og ejerafgifterne for dieseldrevne biler uden partikelfiltre

Fra 1. januar 2010 indføres et tillæg på 1.000 kr. årligt for alle dieseldrevne personbiler og for nye varebiler, der enten ikke overholder EU-normen om udledning af højst 5 mg partikler pr. kilometer, eller hvor der ikke er eftermonteret et partikelfilter, der effektivt reducerer motorens udledning af partikler.

Tillægget omfatter

  • dieseldrevne personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, og
  • dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg., der er erhvervet som nye den 18. marts 2009 eller senere.

Det betyder, at allerede indregistrerede personbiler uden partikelfilter også skal betale tillægget fra og med den 1. januar 2010. Tillægget bliver efteropkrævet løbende i 1. halvår 2010 i takt med, at nye opkrævningsperioder begynder. 

Oplysninger om partikelfilter vil fremover fremgå af registreringsattesten. 

Eftermontering af partikelfilter

Hvis dieseldrevne biler efterfølgende får monteret et partikelfilter bortfalder afgiften på betingelse af, at partikelfilteret er godkendt og virker. Prøven af, at partikelfilteret er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed.

Tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor SKAT modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.

Ad 2 - Varebiler betaler løbende afgift efter brændstofforbrug

Vægtafgiften for nye varebiler erstattes fra 18. marts 2009 med en ejerafgift svarende til den, der gælder for personbiler. Nye varebiler på ikke over 3.500 kg beskattes således fremover efter bilernes brændstofforbrug og ikke som hidtil efter bilens vægt.

Opkrævningen sker dog først med virkning fra 1. januar 2010. I perioden 18. marts 2009 til 31. december 2009 betales vægtafgift.

Varebiler, der er erhvervet som nye før den 18. marts 2009, men indregistreret efter den 18. marts 2009 kan dog fremover beskattes efter vægtafgiftsloven. Det kræver, at den fornødne dokumentation om købstidspunktet (slutseddel e.l.) i givet fald forevises eller indsendes til SKAT.

Brændstofforbrugsafgiften for varebiler betales halvårligt efter de satser, der i dag gælder for personbiler.

Overgang til beskatning efter brændstofforbrugsafgiftsloven på varebiler pr. 1. januar 2010 sker således, at igangværende opkrævningsperioder afbrydes, og nye opkrævningsperioder påbegyndes den 1. januar 2010. Afgiften skal herefter betales i februar 2010 for 1. halvdel af 2010.

Allerede indregistrerede varebiler (indregistreret før den 18. marts 2009) betaler fortsat vægtafgift.

Ad 3 - Registreringsafgiften for taxier omlægges

Afgiften for taxier ændres fra 1. januar 2010, således at afgiften fremover er 0 pct. op til 230.000 af den afgiftspligtige værdi, og herefter 70 pct.

For brugte taxier nedskrives afgiften på samme måde som ved afgiftberegningnen af personbiler i al almindelighed. Dvs afgiften og tillæg/fradrag nedskrives i forhold til bilens værditab, der beregnes ud fra forskellen mellem markedspris og oprindelig nypris.

Frikørselsordningen bibeholdes i sin nuværende udformning. Satser for fradrag og tillæg for eksempelvis sikkerhedspuder mv. er uændrede.

De ændrede afgiftsregler gælder kun for taxier anmeldt til registrering den 1. januar 2010 eller senere.

Sygetransportkøretøjer og limousiner

Dieseldrevne sygetransportkøretøjer og limousiner skal også betale et partikeludledningstillæg, hvis køretøjet ikke har et partikelfilter.

Registreringsafgiften for sygetransportkøretøjer og limousiner er uændret på 20 % af den afgiftspligtige værdi over 12.100 kr.

For brugte sygetransportkøretøjer og limousiner nedskrives afgiften i forhold til bilens værditab, der beregnes ud fra forskellen mellem markedspris og oprindelig nypris.

Yderligere oplysninger

SKAT vil senere på året udsende mere præcis information til forhandlere mfl. Herudover henvises til www.skat.dk/skattereformen.

Se også spørgsmål/svar i relation til  motoropgaven - data.aspx?oid=1813981

 

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen, afsnit E.1.