Dato for udgivelse
26 maj 2009 10:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 maj 2009 09:53
SKM-nummer
SKM2009.354.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-049343
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Hædersgave, indsamling, skattefrihed, gave
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en gave, som hidrører fra indsamlede bidrag er skattefri for modtageren efter reglerne i ligningslovens § 7, stk. 1, pkt. 1, idet gaven alene er ydet som en anerkendelse af modtagerens fortjenester.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Ligningsloven § 7, stk. 1, pkt. 1.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 A.B.7.3.2.
Spørgsmål

Kan spørger opnå skattefrihed på bidrag, der hidrører fra midler indsamlet af en bred kreds af såvel private, virksomheder og fonde, indsamlet i spørgers fødeby og omegn til støtte for spørgers forberedelse og deltagelse i Paralympiske Lege (PL) i Beijing 2008.

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en 25-årig kørestolsbruger, der i juni måned 2008 blev udtaget til deltagelse i De Paralympiske Lege (PL) i Beijing i forskellige discipliner indenfor kørestolsrace. Forud for spørgers deltagelse ligger mange år med hård træning, og senest valgte spørger i foråret 2008 at tage et halvt års orlov fra sit studie (ergoterapeutstudie) for fuldt ud at kunne koncentrere sig om sin træning frem mod det, spørger håbede ville ende med en udtagelse til PL. Foråret 2008 blev brug på koncentreret træning, herunder flere træningsophold i udlandet.

I sensommeren 2008 blev spørger kontaktet af 2 privatpersoner fra sin fødeby, der gav udtryk for deres begejstring over, at det var lykkedes spørger at blive udtaget til PL. De fandt, at spørger var et forbillede for andre handicappede og tidligere kræftpatienter, og meddelte spørger, at de havde taget initiativ til indsamling af økonomiske bidrag i spørgers hjemby og omegn. Personerne udbad sig i den forbindelse om lidt skriftligt materiale til rundsendelse i byen.

Efter spørgers hjemkomst fra Beijing, blev der afholdt en reception i et lokalt pengeinstitut, hvor spørger fik overrakt de indsamlede beløb, i alt ca. 76.600 kr. De indsamlede midler var fra såvel private bidragsydere, fra firmaer som fra fonde og loger.

Om spørgers baggrund kan oplyses, at spørger er født og opvokset i X-by. Få dage efter spørgers konfirmation i april 1997, blev spørger ramt af leukæmi, som viste sig meget atypisk, idet spørger i forbindelse med sygdommen mistede sin førlighed. Efter 14 måneders hospitalsophold med kemokure, knoglemarvstransplantation og strålebehandlinger samt 2 måneders genoptræning på Paraplegifunktionen i Y-by, vendte spørger i efteråret 1998 tilbage til skolen og livet i hjembyen. Spørger fandt ud af, at der var masser af muligheder for at dyrke sport, selvom spørger sad i kørestol. Spørger startede med kørestolsbasket, og efterhånden fandt spørger også interesse i cykel- og især kørestolsrace, hvor en stor del af hans træning foregik på cykelstierne og vejene i og omkring hjembyen. Efterhånden blev spørger en del af bybilledet i sin kørestol, på sin trehjulede cykel eller i sin racerstol. Samtidig har spørger i 8 år solgt juletræer i hjembyen til fordel for CanTeen, en forening for unge kræftramte, ligesom spørger i mange år har været indsamler til Kræftens Bekæmpelse og er lokal ambassadør for Kræftens Bekæmpelse.

Hjembyen og dens borgere har således næsten i bogstavelig forstand fulgt spørgers kamp på at komme ovenpå igen, først efter hans kræftsygdom, og efterfølgende på det sportslige plan. Det er formentlig denne åbenhed fra spørgers side, der har givet sig udtryk i de mange penge byen har indsamlet til ham.

På grund af spørgers orlov fra sine studier i foråret 2008, og store udgifter til træningslejre mv., har det stor betydning for spørgers fremtidige økonomiske dispositioner snarest at få vished for, hvordan spørger skal behandle de indsamlede midler.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ligningslovens § 7 hjemler skattefrihed for indtægter af forskellig karakter og under forskellige forhold. Spørger henviser her bl.a. til:

  • "Gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag, forudsat at gaven alene har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester"
  • "Det er ligeledes en forudsætning, at gaven er oppebåret én gang for alle og ikke har karakter af vederlag, samt at indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ. Bestemmelsen angår kun gaver, der hidrører fra indsamlede midler"
  • "Hertil må kræves, at indsamlingen er organiseret inden for en vis større kreds".

Spørger mener, at ovennævnte lovtekst argumenterer for, at de beløb spørger har modtaget er skattefrie.

For så vidt angår anerkendelse af modtagerens fortjenester, henviser spørger til lang række (medsendte kopier) af udklip af avisomtaler om sig selv, at der i sagens natur er tale om et engangsbeløb, samt til at bidragene er kommet fra en bred kreds af privatpersoner, firmaer og fonde mv.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1, beskattes gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag ikke, forudsat at gaven alene er en anerkendelse af modtagerens fortjenester eller er ydet i anledning af modtagerens alvorlige sygdom eller tilskadekomst eller er ydet til personer, der har været udsat for en ulykke, forbrydelse eller katastrofe, eller til disse efterladte. Det er ligeledes en forudsætning, at gaven er oppebåret én gang for alle, og ikke har karakter af vederlag, samt at indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ.

Praksis

LL § 7, stk. 1, nr. 1 har bl.a. fundet anvendelse på indsamlede midler på ca. 625.000 kr. ydet som et nærsamfunds anerkendelse af en særlig indsats, herunder som foregangsmand indenfor alternativ miljørigtig landbrugsproduktion, hvorimod gaven ikke repræsenterede nogen form for vederlag for en arbejds- eller bistandspræstation, jf. TfS1997,397 LSR.

I SKM2006.503.SR fandt Skatterådet, at en gave, som hidrørte fra indsamlede bidrag, var skattefri for modtageren efter reglerne i ligningslovens § 8, stk. 1, punkt. 1. Modtageren af gaven havde solgt en ejendom, der efterfølgende havde vist sig at være forurenet, og var blevet dømt til at give køberen et forholdsmæssig afslag på 800.000 kr. Skatterådet lagde ved afgørelsen til grund, at den pågældende gave kunne anses som en hædersgave i anledning af modtagerens indsats for at mindske den økonomiske byrde for nuværende og tidligere ejere af forurenede ejendomme.

Begrundelse

Det er herefter SKATs opfattelse, at den foretagne indsamling, efter en konkret vurdering, herunder at indsamlingen er foretaget af en bred kreds af privatpersoner, fonde og foreninger i spørgers hjemby og omegn, hvilket den megen medieomtale af spørgeren bekræfter, må anses at være foretaget for at anerkende spørgers indsats for, efter at have været ramt at en livstruende sygdom, at kunne deltage i de Paralympiske Lege.

SKAT indstiller derfor, at der svares ja til spørgsmålet om den omhandlede gave kan modtages skattefrit i medfør af LL § 7, stk. 1, nr. 1

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet bekræfter SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.