Dato for udgivelse
20 maj 2009 12:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 maj 2009 11:01
SKM-nummer
SKM2009.345.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-046949
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse + Udleje og bortforpagtning
Emneord
Boligudlejning, moms, sommerhus
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at udlejning af en separat længe til et nedlagt landbrug, der er indrettet som feriebolig/sommerhus med eget køkken og bad, er fritaget for moms. Hvis samme separate længe imidlertid blev indrettet med 3 ferielejligheder med eget køkken og bad, kan Skatterådet ikke bekræfte, at udlejning heraf ville være fritaget for moms.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8

Henvisning
Momsvejledningen 2009-1 D.11.8.3.1

Spørgsmål
 

Svar
 

1. Er udlejning af en separat  længe til et nedlagt landbrug, der er indrettet som feriebolig/sommerhus med eget køkken og bad, fritaget for moms?

 Ja.

2. Er udlejning af 3 ferielejligheder med eget køkken og bad, der er indrettet i en separat længe til et nedlagt landbrug, fritaget for moms? 

 Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har oplyst, at der er indrettet en separat feriebolig/sommerhus med henblik på udlejning til turister, i en separat længe til et 4-længet nedlagt landbrug. Spørger er ejer af det nedlagte landbrug, hvor stuehuset tjener til privat bolig for spørgers husstand.

Ferieboligen har ikke relation eller sammenknytning til privatboligen.

Ferieboligen er selvstændig og fuldt udrustet med eget køkken, bad og toilet. Der tilbydes ikke morgenmad eller anden form for forplejning.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Vedrørende spørgsmål 1 er det spørgers opfattelse, at udlejningen af ferieboligen er momsfritaget, da ferieboligen er fuldt udstyret som familiebolig og da der ikke ydes nogen former for servicering eller forplejning i lejeperioden.

Der drives ikke landbrug fra ejendommen, og der kan derfor ikke være tale om bondegårdsferie eller lignende.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, at følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

"Administration, udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen. Fritagelsen omfatter dog ikke udlejning af værelser i hoteller og lignende, udlejning af værelser i virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end 1 måned, udlejning af camping-. Parkerings- og reklameplads samt udlejning af opbevaringsbokse."

Praksis

I SKM2007.802.SR besluttede Skatterådet, at en ikke selvstændigt matrikuleret bygning med 5 soverum og plads til 10 overnattende gæster kunne udlejes momsfrit, når udlejningen skete på samme vilkår som ved udlejning af sommerhuse.

TfS1999.670: Et stuehus til en landbrugsejendom var blevet ombygget med henblik på udlejning til turister. Stuehuset havde efter ombygningen karakter af et luksussommerhus. Landsskatteretten traf afgørelse om, at udlejning af huset i perioder på mindre end en måned i ca. 25 uger om året måtte anses for momsfritaget.

Begrundelse

Ad spørgsmål 1

Spørger ønsker en bekræftelse af, at udlejning af en separat længe i et nedlagt landbrug, der er indrettet som feriebolig, er fritaget for moms.

Det fremgår af momsvejledningens afsnit D.11.8.3.1, at udlejning af almindelige sommerhuse er fritaget fra momspligten som udlejning af fast ejendom til boligformål uanset lejemålets varighed.

Som sommerhuse anses for det første selvstændigt matrikulerede ejendomme med beboelsesmulighed for en familie med tilhørende grundareal og for det andet 2 bygninger, der er beliggende på samme matrikel, og som er indrettet som selvstændige boliger, for eksempel to sommerhuse eller et sommerhus og et parcelhus.

Efter det oplyste er ferieboligen selvstændigt indrettet med beboelsesmulighed for en familie, og udlejningen sker på vilkår som sommerhuse, det vil sige uden forplejning eller lignende.

På den baggrund og idet der henvises til SKM2007.802.SR samt TfS1999.670 finder SKAT, at udlejning af den selvstændigt indrettede feriebolig er fritaget for momspligten.

Det indstilles således, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Ad spørgsmål 2

Der ønskes en bekræftelse af, at udlejning af 3 ferielejligheder med eget køkken og bad, der er indrettet i en separat længe til et nedlagt landbrug, er fritaget for moms.

Det fremgår af momsvejledningens afsnit D.11.8.3.1, at momsfriheden af ferieboliger er generelt betinget af, at ferieboligen er selvstændigt matrikuleret.

Udlejning af ferieboliger i feriecentre, feriebyer og lignende er momspligtige, da de enkelte ferieboliger ikke er selvstændigt matrikulerede.

Udlejning af ferielejligheder for kortere tidsrum end en måned er momspligtig også selvom udlejningen sker i konkurrence med momsfri sommerhusudlejning.

Da de enkelte ferielejligheder ikke er selvstændigt matrikulerede, og da det er oplyst at indretningen af den separate længe til ferieboliger sker med henblik på udlejning til turister, hvilket fortrinsvis vil være lejemål under en måneds varighed, finder SKAT, at udlejningen af 3 selvstændige ferielejligheder indrettet i en separat længe på et nedlagt landbrug, er momspligtig.

Det indstilles således at spørgsmål 2 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.