Dato for udgivelse
20 maj 2009 13:09
SKM-nummer
SKM2009.346.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
09-092429
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet + Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsværdiskat, 2008, ejendomme i udlandet
Resumé

Nærværende meddelelse indeholder ajourførte oplysninger om salg af fast ejendom i de enkelte lande, der kan anvendes ved opgørelsen af ejendomsværdiskattegrundlaget for udenlandske ejendomme i 2008. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2008.

Reference(r)
Ejendomsværdiskatteloven
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 A.G.2.2.1

Efter § 2 i ejendomsværdiskatteloven betaler personer, der er hjemmehørende i Danmark, ejendomsværdiskat af ejerboliger (herunder fritidshuse), som er beliggende i Danmark eller udlandet, herunder Færøerne og Grønland.  

Ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme opkræves med samme procent som ejendomsværdiskatten for danske ejendomme.

Derimod gælder der særregler for opgørelsen af beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme.

EF-domstolen (Theodor Jäger, C-256/06) har i 2008 truffet afgørelse om, at en medlemsstat ikke kan beskatte en i udlandet beliggende ejendom højere end en i hjemlandet beliggende ejendom. En sådan beskatning er i strid med forbudet mod restriktioner overfor kapitalbevægelser mellem medlemsstaterne. Dommen har givet anledning til, at den eksisterende beskatning af ejerboliger i udlandet for fuldt skattepligtige danskere er ændret i overensstemmelse med dommen.

Ved lov nr. 1340 af 19/12 2008 er beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme derfor ændret med virkning fra og med indkomståret 2009.

Beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten for 2008 for udenlandske ejendomme fremgår derimod af SKATs meddelelse, offentliggjort som SKM2008.565.SKAT. De retningslinier for fastsættelsen af beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten, der fremgår af denne meddelelse, svarer til de regler, som nu er vedtaget ved lovændringen.

Nærværende meddelelse indeholder ajourførte oplysninger om ejendomsværdiskattegrundlaget for 2008. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2008.

Ejendomsværdiskattegrundlaget

Udenlandske ejendomme vil herefter skulle beskattes på linie med danske ejendomme, der beskattes på grundlag af den laveste af følgende tre værdier, nemlig enten

ejendomsværdien pr. 1. oktober i indkomståret (2008),

ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct.

eller ejendomsværdien pr. 1. januar 2002.

Udenlandsk vurdering

Da der for udenlandske ejendomme ikke foreligger nogen dansk ejendomsvurdering, er udgangspunktet, at hvis der i den pågældende fremmede stat findes en offentlig ejendomsvurdering, som kan sidestilles med en dansk vurdering, kan ejendomsværdiskatten beregnes efter samme regler som gælder for danske ejendomme. Det er dog en forudsætning herfor, at SKAT har godkendt den udenlandske vurdering. På nuværende tidspunkt har SKAT kun godkendt den offentlige svenske vurdering i 2001 og 2002 af ejendomme, der er erhvervet før 1. januar 2002. Den svenske vurdering skal dog korrigeres, jf. nærmere SKM2008.565.SKAT, afsnit J 1), nr. 5. 

Indeksering af anskaffelsespris

Når der ikke foreligger en godkendt udenlandsk vurdering, må der i stedet tages udgangspunkt i ejendommens faktiske anskaffelsespris. Denne anskaffelsespris vil så skulle indekseres tilbage fra anskaffelsesåret til henholdsvis 2001 eller 2002. Herved når man frem til ejendommens handelsværdi i det pågældende indkomstår. 

Indekseringen skal ske for ejendomme, der er erhvervet 1. januar 2002 eller senere.

Ejendommens faktiske anskaffelsessum indekseres tilbage til det angivne tidspunkt efter følgende prioriteringsrækkefølge:

  • et godkendt udenlandsk prisindeks
  • OECD´s indeks for udvikling i huspriser
  • det danske sommerhusindeks

SKAT har godkendt anvendelsen af et indeks for svenske fritidshuse og et indeks fra OECD.

Det svenske indeks for fritidshuse skal anvendes på alle typer ejendomme i Sverige, der anvendes som fritidsbolig:

Indeks

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Sverige

Fritidshuse

335

358

383

424

470

527

588

604

De anerkendte OECD-indeks er:

OECD-indeks

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

USA

107,7

114,6

121,9

133,6

149,3

161,6

166,1

159,9

GB

108,1

125,6

145,3

162,5

171,4

182,2

202,2

200,2

Tyskland

100

97,2

96,3

94,4

92,6

92,6

92,6

93,5

Italien

108,2

118,6

130,8

143,7

154,6

164,3

171,9

176,7

Finland

99,1

109,4

115,9

123

130,2

143

153,7

155,5

Irland

108,1

119,7

138,7

154,7

173

196,3

200,9

180,8

Nederlandene

111

120,2

125,7

130,9

137,2

143,7

149,6

148,8

Norge

106,9

112,3

114,2

125,8

136,1

154,3

172,3

170,4

Spanien

109,6

128,1

153,7

181,8

208,4

229,3

241,8

242,3

Frankrig

107,9

116,8

130,5

150,3

173,3

194,3

207,1

209,7

Schweiz

101,9

106,6

109,8

112,4

113,6

116,4

118,9

122,0

Hvis SKAT ikke har godkendt et indeks fra OECD for det pågældende land, skal Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse i Danmark anvendes:

Indeks

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Danmark

Sommerhuse

49,0

53,1

58,0

69,1

84,9

100,0

103,8

99,0

Regulering af den indekserede anskaffelsespris (handelsværdien) - afstandsprocenten

Da ejendomsværdiskatten for danske ejendomme beregnes på grundlag af den offentlige vurdering, som typisk er lavere end handelsværdien, skal de udenlandske beregnede handelsværdier yderligere reduceres med den såkaldte afstandsprocent, der er udtryk for forskellen imellem handelsværdien og den offentlige vurdering. Herved bliver de udenlandske beregnede handelsværdier sammenlignelige med de danske ejendomsværdier.

Afstandsprocenten er opgjort således:

Afstands-procent

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Gns. pct.

15

18

12

29

9

17

9

5

Der henvises i øvrigt til SKATs meddelelse offentliggjort som SKM2008.565.SKAT, hvor retningslinierne for ejendomsværdiskatteberegningen nærmere er beskrevet. Meddelelsen indeholder eksempler på beregning af ejendomsværdiskattegrundlaget.

Spørgsmål om anvendelsen af de nævnte indeks kan rettes til Skattecenter Herning, Brændgårdsvej 10, 7400 Herning.

Selvangivelse

Den beregnede handelsværdi, der fremkommer ved at benytte ovenstående regler, kan selvangives via "tast selv" eller ved benyttelse af blanket 04.053.

Den laveste af de beregnede handelsværdier pr. 1. oktober 2008 eller pr. 1. januar 2002 selvangives i rubrik 212. Hvis den beregnede handelsværdi pr. 1. januar 2001 er lavere end disse, selvangives denne lavere værdi i rubrik 214.

SKAT skal bemærke, at fristen for rettidig indgivelse af den udvidede selvangivelse, der anvendes af skattepligtige med fast ejendom i udlandet, er den 1. juli 2009.