Dato for udgivelse
14 May 2009 10:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Apr 2009 09:37
SKM-nummer
SKM2009.332.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-173582
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Indeholdelses- og registreringspligt
Emneord
Sundhedsudgifter, personalegoder
Resumé
Skatterådet bekræfter, at spørgers betaling af tandlægeregninger, øjenlægeregninger og vaccinationer i tilknytning til udsendelse af personel til tjeneste i egentlige krigszoner, efter en konkret vurdering af de forhold, hvorunder udsendelsen finder sted, ikke skal beskattes.
Reference(r)
Statsskatteloven § 4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 A.B.1.9.24
Spørgsmål

Kan Spørger betale for tandlægeregninger, øjenlægeregninger og vaccinationer i tilknytning til udsendelse af personel til tjeneste i krigszone, uden at de ansatte (udsendte) skal beskattes af værdien heraf.

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger deltager i stigende omfang i internationale arrangementer, og det betyder, at spørger også i stigende omfang udsender personel til tjeneste i krigszoner. De udsendte arbejder under vanskelige vilkår og ofte i geografisk isolerede zoner, hvor der ikke umiddelbart er adgang til tandlæger og læger. Af hensyn til den udsendtes sikkerhed og kollegernes sikkerhed, er det vigtigt, at de udsendtes sundhedstilstand har et vist niveau, så de ikke pga., helbredsmæssige svigt risikerer at bringe sig selv eller deres kolleger i fare.

Med udsendt personale menes der de personer, der af den Danske Stat er udsendt til international tjeneste i krigszoner. I modsætning hertil er udstationeret personel, der omfatter alle øvrige ansatte hos spørger, der er udstationeret til ikke krigshandlinger, fx fredsbevarende styrker mv.

Spørger har personer i kontinuerlig international tjeneste i verdens brændpunkter, og der forudsættes en vis sundhedsmæssig standard fastsat af spørgers egne læger.

Personel, der står foran en udsendelse eksempelvis til XX, gennemgår et helbredstjek ved Spørger med henblik på at sikre, hvorvidt de fastsatte kriterier for egnethed til international tjeneste er opfyldt.

For ganske få medfører helbredstjekket, at der skal iværksættes en tand- eller øjenbehandling, som er en absolut nødvendig forudsætning for, at medarbejderen kan udsendes. Herudover vil de udsendte blive vaccineret mod stivkrampe, difteri, polio og leverbetændelse for at undgå, at de udsendte pådrager sig sygdomme som følge af udsendelsen.

Forinden en behandling kan iværksættes, skal der foreligge en forhåndsgodkendelse for så vidt angår pris og omfang for at sikre, at der ikke udføres mere end det "netop tilstrækkelige".

Den anbefalede behandling vil udelukkende være "netop tilstrækkelig" i forhold til de fastsatte kriterier for udsendelse til international tjeneste. Efter hjemkomsten må den enkelte for egen regning videreføre den pågældende behandling. På de tjenestesteder, hvor der tillige er en anden type ansatte, er der ansat tandlæger til behandling og kontrol af disse medarbejderes tænder. Ved ledig kapacitet heri, vil spørger - om muligt - selv forestå den absolut nødvendige tandbehandling af det personel, der skal udsendes.

Udsendelsesfrekvensen for personellet er ganske hyppig, og som følge heraf har spørger behov for i enkelte tilfælde at kunne iværksætte de anbefalede behandlinger, som ovenfor anført, med henblik på at løse pålagte opgaver samt til stadighed fastholde et højt aktivitetsniveau i det enkelte indsatsområde. Spørger henleder opmærksomheden på, at pludseligt opståede problemer med tænder og øjne kan kompromittere igangværende militære operationer, udsætte planlagte opgaver og i værste fald bringe eget og andres liv i fare.

Spørger har efterfølgende suppleret ovenstående faktiske oplysninger med følgende:

 • At de ansatte omfattet af lov om spørgers personel og som følge heraf har pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder tjeneste i forbindelse med opgaver, der udføres efter anmodning fra internationale organisationer mv., jf. herved lov om virksomhedens personel § 11. For spørgers ansatte kræves der som udgangspunkt en god fysik og et godt helbred. For nogle tjenestegrene skal ansøgerne gennemgå et øjentjek med henblik på at opfylde de fastsatte minimumskrav for den ønskede tjenestegren.
 • At de påtænkte sundhedsudgifter alene er tiltænkt det personel, der skal udsendes til tjeneste i væbnede konflikter. Spørger vil således ikke afholde sundhedsudgifter for det personel, der i øvrigt udstationeres fx til internationale stabe.
 • I forbindelse med stigende internationale arrangement er det besluttet, at det personel og civile medarbejdere, der påregnes udsendt i internationale missioner, nu skal have testet deres fysik og helbred og desuden vaccineres, så de er klar til udsendelse. Forudsætningerne fremgår af sundhedstriaden, som er en del af spørgers personel politik. For den enkelte betyder det, at forudsætningerne skal opfyldes, da det ellers i sidste ende kan indebære afsked. Forinden en udsendelse skal det berørte personel have forudsætningerne som beskrevet i sundhedstriaden. Hertil kommer et tjek af tænderne hos en tandlæge. Spørgers egen tandlæge skal godkende det udførte arbejde inden udsendelse til international tjeneste. Danmark har tiltrådt en lægefaglig aftale om, at de udsendtes tænder skal have en vis standard.
 • Korrektionen af øjne, der alene omfatter nærsynethed/langsynethed vedrører som hovedregel personel fra søværnet, og udføres for at opfylde de internationale- og danske krav. Det betyder, at spørger har behov for at kunne afholde udgifter til sådanne korrektioner for, at få så stor en international styrke som muligt. Der foretages ingen kosmetiske korrektioner, fx for skeløjethed, tunge øjenlåg eller andre tilsvarende kosmetiske tiltag.

Herudover har spørger oplyst, at det kræves, at ansatte der beordres udsendt til internationale operationer skal vaccineres mod stivkrampe, difteri, polio og leverbetændelse. Vaccinationerne foretages af spørgers egne læger og udgiften afholdes af Spørger.

Det skal endvidere bemærkes, at den uddannelse det berørte personel har gennemgået er en krævende og længerevarende og dyr uddannelse. Hertil kommer ønsket om, at det ikke er det samme personel, der igen og igen skal udsendes til internationale operationer.

De af spørger stillede krav fremgår af bestemmelser (cirkulære) udarbejdet af spørgers overordnede myndigheder samt et antal dokumenter vedrørende tandbehandling for piloter, dykkere samt ansatte tjenestegørende i specialkorps mv.

SKAT anmodes derfor om at vurdere, hvorvidt der er tilstrækkelig sammenhæng mellem godet og arbejdets udførsel, idet det kræves, at personel, der udsendes i international tjeneste opretholder en vis sundhedsmæssig standard, fastsat af spørgers egne læger.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at sådanne betalte sundhedsudgifter på de nævnte forudsætninger er skattefrie, jf. Statsskatteloven og ligningsloven.

I forbindelse med høring af sagsfremstillingen har spørger fremsendt følgende bemærkninger:

Spørger er som udgangspunkt enige i SKATs generelle betragtninger vedrørende personalegoder, men er dog af den opfattelse, at der er endog et særdeles tæt forbindelse mellem det konkrete arbejde og den ønskede behandling, idet den anbefalede behandling ydes af hensyn til løsning af de pålagte opgaver, hvorfor der efter spørgers opfattelse, ikke er tale om et personalegode.

Endvidere drejer det sig kun om de personelgrupper, der rent faktisk forventes udsendt til væbnede konflikter rundt omkring i verden, hvorfor der heller ikke, på baggrund heraf, kan være tale om et personalegode.

Forsvaret anser de pågældende udgifter som almindelige driftsudgifter. Der er tale om nødvendige udgifter, der opstår på baggrund af de opgaver, Forsvaret pålægges af den danske regering.

De missioner, der deltages i, udgør et væsentligt internationalt engagement, hvor der medfølger et behov for kontinuerlig løsning af de pålagte opgaver. De omhandlede behandlinger bør kunne iværksættes, da de er en forudsætning for optimal løsning af opgaverne.

På baggrund af de ovennævnte forhold har spørger et behov for at kunne iværksætte de omhandlede behandlinger, dels af hensyn til en hensigtsmæssig løsning af de pålagte internationale opgaver, og dels af hensynet til fortsat anvendelse af personel med specialerfaring og den krævede uddannelse.

Spørger bemærker, at de uddannelser, der kræves for, at medarbejderne blandt andet kan betjene de højteknologiske våbensystemer, der i dag anvendes, ikke findes på det civile arbejdsmarked. Spørger har således ingen mulighed for lighed med det øvrige arbejdsmarked at kunne rekruttere personel med den krævede uddannelse. Som følge heraf er spørger nødsaget til selv at forestå uddannelsen af eget personel.

Der er tale om en dyr og længerevarende uddannelse, hvilket vil betyde væsentligt øgede udgifter i forbindelse med spørgers opretholdelse af det internationale engagement, hvis der ikke er mulighed for at lade medarbejderne gennemgå de krævede behandlinger. Fra en medarbejder ansættes, og indtil denne er klar til udsendelse, går der, alt efter hvilken uddannelse, der er tale om, fra X til Y år.

Nyansættelse af medarbejdere vil yderligere medføre et øget pres på de medarbejdere, der er klar til udsendelse, da de vil skulle udsendes med en øget frekvens.

SKATs indstilling og begrundelse

Den del af spørgers personel, der skal udsendes til international tjeneste, gennemgår et omfattende helbredstjek for at sikre, at de af spørgers overordnede myndigheder fastsatte kriterier for egnethed til international tjeneste er opfyldt. For få af disse personer medfører helbredstjekket, at der skal iværksættes en tand- eller øjenbehandling, der ifølge spørger er en absolut forudsætning for at medarbejderen kan udsendes.

I Ligningsloven, er der regler som beskriver skattemæssige forhold for ansatte hos spørger.

I LL § 7, nr. 15 anføres, at udetillæg, hjemflytningstillæg og bosættelsespenge, som oppebæres af danske statsborgere, der af den danske stat er udsendt til tjeneste uden for riget, samt andre lignende ydelser, der tjener til dækning af merudgifter som følge af tjenesten i udlandet, ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Hverken i bemærkningerne til lovforslaget om LL § 7, nr. 15 (tidligere LL § 7 r) eller i praksis findes der at være fastsat nærmere om, hvad der forstås ved andre lignende ydelser som anført i denne bestemmelse, men der er intet der giver belæg for, at skattefriheden omfatter naturalier af personlig art som omhandlet i nærværende sag.

I Ligningslovens § 7, nr. 16 er der hjelmet skattefrihed for naturalydelser og kostpenge, der ydes værnepligtige i Forsvaret og civilforsvaret i den periode, der er fastsat som den første samlede tjenestetid, samt frivilligt personel i den periode, der er fastsat som uddannelsestid. Det samme gælder naturalydelser og kostpenge, der ydes ved aftjening af civil værnepligt.

Der er ikke samme bestemmelse for skattefrihed for øvrigt personel hos spørger.

Der er 2 regelsæt, som er relevante for en skattemæssig bedømmelse af de i sagen nævnte sundhedsudgifter. Det er:

 • Ligningslovens § 30
 • Statsskattelovens § 4

Ligningslovens § 30

Ved lov nr. 389 af 6. juni 2002 er der i LL § 30 skabt skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger, som sker i henhold til lægehenvisning.

I LL § 30, stk. 3 og 4 er der opstillet en række betingelser, som skal være opfyldt for, at de omhandlede sundhedsydelser er skattefrie for medarbejderne.

Det er bl.a. en betingelse for skattefrihed, at udgiften afholdes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere. Bestemmelsen indebærer, at der ikke kan ske en forskelsbehandling af de ansatte. Dog er der mulighed for begrænsninger efter to generelle kriterier: Anciennitet og antal arbejdstimer.

I nærværende sag er der ikke tale om betaling af sundhedsudgifter som led i arbejdsgiverens generelle sundhedspolitik, idet de omhandlede behandlinger alene gives til den del af spørgers personel, der skal udsendes til tjeneste udenfor Danmark. Allerede af den grund finder LL § 30 ikke anvendelse.

Hertil kommer, at det i bemærkningerne til lov nr. 389 af 6. juni 2002, LL § 30 direkte er anført, at kosmetiske behandlinger såsom synskorrigerende operationer (for at undgå brug af briller) eller behandlinger for tandlidelser ikke vil være omfattet af bestemmelsen.

Statsskattelovens § 4

Efter statsskattelovens § 4 betragtes som skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægt, uanset om indtægten hidrører her fra landet eller fra udlandet og som udgangspunkt uanset fremtrædelsesformen, hvis der ikke i lovgivningen i øvrigt er gjort positive undtagelser herfra.

Skattepligten omfatter således også tillæg til arbejdsindkomst i form af naturalier, såkaldte personalegoder.

Efter Statsskattelovens praksis kan der dog blive tale om skattefrihed for sådanne udgifter, såfremt der er tale om behandling eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader.

Spørger har i den forbindelse oplyst følgende:

 • at de forhold, hvorunder udstationeringen finder sted, er meget vanskelige.
 • at udstationeringen typisk sker til steder i verden, hvor der ikke er samme mulighed for behandling af eventuelle sygdomme som i Danmark, hvis om nogen mulighed.
 • at pludseligt opståede problemer med tænder og øjne kan kompromittere igangværende militære operationer, udsætte planlagte opgaver og i værste fald bringe eget og andres liv i fare.
 • at spørger i første omgang vurderer, hvad der er det absolut nødvendige arbejde, der skal udføres af eksterne behandlere, såsom øjenlæger og tandlæger.
 • at spørger efterfølgende kontrollerer, at der ikke ved den eksterne behandling er udført mere end spørger har skønnet nødvendigt.
 • at spørger alene betaler for det absolut nødvendige uanset, hvad der reelt måtte være udført for.
 • at eventuelle behandlinger udover det absolut nødvendige fortsat sker hos medarbejdernes egen (special-) læge og for medarbejdernes egen regning.
 • at de missioner, ansatte hos spørger deltager i, udgør et væsentligt internationalt engagement, hvor der medfølger et behov for kontinuerlig løsning af de pålagte opgaver.
 • at de uddannelser spørger kræver for, at medarbejderne blandt andet kan betjene de højteknologiske våbensystemer, der i dag anvendes hos spørger, ikke findes på det civile arbejdsmarked. Spørger har således ingen mulighed for i lighed med det øvrige arbejdsmarked at kunne rekruttere personel med den krævede uddannelse. Der er endvidere tale om en dyr og længerevarende uddannelse, hvilket vil betyde væsentligt øgede udgifter i forbindelse med spørgers opretholdelse af det internationale engagement, hvis der ikke er mulighed for at lade personellet gennemgå de krævede behandlinger.

Når spørger vaccinerer det personel, der skal udsendes er der, efter SKATs opfattelse tale om forebyggelse af eventuelle arbejdsbetingede skader, idet det udsendte personel vil kunne pådrage sig smitsomme sygdomme.

Tilsvarende vil spørgers behandling af såvel tandproblemer som øjenkorrektioner, efter en konkret vurdering være at betragte som behandling og/eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader. Der er herved lagt vægt på, at arbejdet udføres i egentlige krigszoner, og dermed ikke blot under besværlige forhold, at de udsendte ansatte er isolerede i tjenesten således, at der ikke er adgang til normale behandlingsforhold eller et normalt behandlingsapparat, at opståede komplikationer med tænder eller øjne, kan forværres som følge af arbejdsforholdene, at pludseligt opståede problemer med tænder og øjne kan kompromittere igangværende militære operationer, udsætte planlagte opgaver og i værste fald bringe eget og andres liv i fare.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.