Dato for udgivelse
12 May 2009 09:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Apr 2009 12:36
SKM-nummer
SKM2009.327.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-1313-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt
Emneord
A-indkomst, lønmodtager, A-skat, natklub, danser
Resumé

Sagen vedrørte, hvorvidt nogle danserinder på natklubber var at betragte som lønmodtagere med den virkning, at der skulle indeholdes A-skat af deres vederlag eller ej. De pågældende danserinder optrådte fire gange pr. aften. Mellem deres optrædender havde danserinderne mulighed for at sælge champagne, som de drak sammen med kunderne på natklubberne.

Østre Landsret fandt, at danserindernes vederlag var ydet for personligt arbejde i tjenesteforhold, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 1. Landsretten lagde navnlig vægt på, at danserindernes arbejde såvel i form af striptease-dans som champagnesalg indgik som en integreret eller central del af natklubbernes ydelser, at danserinderne således i perioder på typisk ikke under én måned til adskillige år indgik i natklubbernes ordinære struktur med faste mødetider og vagtplaner, samt al lønnen i alt væsentligt måtte betegnes som nettoindkomst.

Landsretten fandt heller ikke, at der som følge af administrativ praksis vedrørende udenlandske artister og solister var grundlag for at anse danserinderne for selvstændige erhvervsdrivende, ligesom der heller ikke var dokumenteret nogen fast praksis for, at danserinderne af andre grunde skulle betragtes som selvstændige. Derfor var de sagsøgende natklubber med rette pålagt at indeholde A-skat af danserindernes honorar, jf. kildeskattelovens § 46, stk. 1.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 43, stk. 1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-1 E.A.4.3

Parter

  1. H1 ApS
  2. H2 ApS
  3. H3 ApS 
  4. H4 ApS
  5. ApS H5
    (alle advokat Christian Falk Hansen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

Afsagt af landsdommerne

K. Wiingaard, Jan Uffe Rasmussen og Kim Rasmussen (kst.)

Byrettens dom af 30. april 2008 (BS 44C-640/2007 m.fl.) er anket af H1 ApS, H2 ApS, H3 ApS, H4 ApS og ApS H5 med endelig påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at ToldSkats afgørelser af 7. juni 2005 annulleres principalt i deres helhed, subsidiært i forhold til de udenlandske danserinder, der ikke er skattepligtige i Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller § 1, stk. 1, nr. 2.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Sagsfremstilling

SKAT, Hovedcentret har i en skrivelse af 4. august 2008 oplyst, at der så vidt vides ikke er offentliggjort andre afgørelser end én af kendelserne i nærværende sag. Denne blev offentliggjort efter anmodning fra Hovedcentret, idet der manglede praksis på området. Det fremgår videre, at Hovedcentret ikke er i besiddelse af en samlet oversigt over skattecentrenes praksis før offentliggørelsen af kendelsen. Hovedcentret har endeligt oplyst, at spørgsmålet ikke ses at være forelagt Hovedcentret i andre tilsvarende tilfælde.

Der for landsretten fremlagt tegninger og billeder, der viser indretningen af lokalerne på H6.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af A.

Endvidere er der for landsretten afgivet forklaring af KL.

A har forklaret blandt andet, at dørmændene er ansat i et vagtselskab, som er hyret af de enkelte selskaber. Bartendere og discjockeyer aflønnes med løn, hvori der indeholdes A-skat. Der er ikke bestemmelser om opsigelsesvarsel i kontrakterne med danserinderne. Omkring 80 % af danserinderne er udenlandske. Han har forstået på danserinder, som har optrådt hos konkurrenterne, at der ikke dér indeholdes A-skat. Danserinderne sidder både ved baren og bordene. Han vil ikke udelukke, at nogle af danserinderne kan finde på at spørge en gæst, om den pågældende giver en drink. Entreen til natklubben er forholdsmæssig billig for at få gæster ind. For at få natklubbernes udgifter dækket er det nødvendigt at have en høj pris på champagne. Over halvdelen af danserindernes vederlag er ikke salgsafhængigt.

KL har forklaret blandt andet, at han formidler danserinder til natklubber i hele Europa. Han har været i branchen siden 1964 og har beskæftiget sig med formidling siden 1972. For 3 år siden kom han i kontakt med A. Opgaven var at formidle danserinder til As natklubber. A fortalte ham ikke om baggrunden for anmodningen. Der er primært tale om formidling af udenlandske danserinder. Det firma, som han er ansat i, indgår kontrakt med de pågældende danserinder, der aflønnes af dette firma. Foruden As natklubber har han formidlet danserinder til G1 og G2 i henholdsvis 4 og 2 år.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedurer for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af byretten, og da det for landsretten fremkomne ikke kan føre til andet resultat, stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal hvert af de appellerende selskaber, H1 ApS, H2 ApS, H3 ApS, H4 ApS og ApS H5, betale 10.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8a.