Dato for udgivelse
06 May 2009 09:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 May 2009 09:49
SKM-nummer
SKM2009.320.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-061618
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Lønsumsbegrebet + Momsgrundlag + Indberetning, regulering og efterangivelse
Emneord
Almene boligorganisationer, boligselskaber, boligorganisation, moms, lønsumsafgift
Resumé
Almene boligorganisationer, der har indbetalt henholdsvis lønsumsafgift af momsfri administrationsydelser og moms af momspligtige ydelser leveret til egne afdelinger, kan anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret.
Reference(r)

Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1
Momsloven § 4, stk. 1
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8

Henvisning

Lønsumsafgiftsvejledningen 2009-1 B.1.1.5

Henvisning
Momsvejledningen 2009-1 D.11.8.1

Baggrund

I SKM2008.542.HR fandt Højesteret, at en afdeling i en boligorganisation ikke var en selvstændig juridisk enhed, men måtte anses for en del af boligorganisationen. Videre udtalte Højesteret, at lønsumsafgift forudsatte, at der var tale om levering af varer og ydelser til en tredjepart, dvs. en fra leverandøren adskilt selvstændig juridisk enhed. Dette var ikke tilfældet, hvor den almene boligorganisation udfører boligadministration for organisationens egne afdelinger.

Ændring af praksis

I SKM2008.574.SKAT har SKAT udmeldt konsekvenserne af Højesterets dom i SKM2008.542.HR:

"SKM2008.542.HR ændrer den praksis, der er beskrevet i Lønsumsafgiftsvejledningen B.1.1.5 om almene boligorganisationers pligt til at betale lønsumsafgift, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, i forbindelse med afsætning til egne afdelinger af administrationsydelser, der er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

SKM2008.542.HR ændrer endvidere den praksis, der er beskrevet i Momsvejledningen D.11.8.1 og Lønsumsafgiftsvejledningen B.1.1.5 og B.1.4.5.1 om almene boligorganisationers pligt til at betale moms, jf. momslovens § 4, stk. 1, i forbindelse med afsætning til egne afdelinger af ydelser, der ikke er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, f.eks. viceværtydelser og administration af nybyggeri, ombygnings- og moderniseringsarbejder (bygherreadministration).

En boligorganisations levering af momsfri ejendomsadministration til eksempelvis andre boligorganisationer, er fortsat omfattet af lønsumsafgiftspligten, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1.

En boligorganisations levering af momspligtige ydelser, f.eks. viceværtydelser og administration af nybyggeri, ombygnings- og moderniseringsarbejder (bygherreadministration) til eksempelvis andre boligorganisationer er fortsat omfattet af momspligten, jf. momslovens § 4, stk. 1.

En boligorganisation har fortsat pligt til at betale "byggemoms", hvis boligorganisationens ansatte udfører ombygnings- eller moderniseringsarbejde på egne ejendomme eller udfører reparations- eller vedligeholdelsesarbejder til en samlet værdi af over 100.000 kr. årligt på egne ejendomme."

Genoptagelse

Almene boligorganisationer, der har indbetalt henholdsvis lønsumsafgift af momsfri administrationsydelser og moms af momspligtige ydelser leveret til egne afdelinger, kan anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret.

Overvæltning

Ved bedømmelsen af tilbagebetalingskrav anvendes dansk rets almindelige regler om tilbagebetaling af beløb erlagt i urigtig formening om skyld. Disse regler vil blive fortolket i lyset af den seneste praksis fra EF-domstolen om medlemsstaternes opkrævning af beløb i strid med fællesskabsretten.

Det følger af reglerne i almenboligloven, i driftsbekendtgørelsen udstedt i medfør heraf, i boligbyggeriloven samt i almenlejeloven, at almene boligorganisationer og deres boligafdelinger er berettiget og forpligtet til at sikre, at der til enhver tid opkræves en balanceleje hos lejerne, der er tilstrækkelig til at dække afdelingens driftsudgifter i forbindelse med udlejningen.

Under forudsætning af, at boligorganisationerne i sit budget for lejefastsættelsen indregner den tilbagebetalte lønsumsafgift og moms ved opgørelse af balancelejen i udbetalingsåret eller i året efter udbetalingsåret anses afgiften ikke for at være overvæltet på lejerne.

Frister for genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Hvis fristen for ordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der er påbegyndt men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Den afgiftsperiode, der var til prøvelse i SKM2008.542.HR var afgiftsperioden fra den 1. april 2002.

Landsskatteretten har i en ikke-offentliggjort kendelse af 1. november 2006 truffet afgørelse om, at de enkelte afdelinger i en almen boligorganisation ikke er selvstændige juridiske personer. Sagen blev indbragt for Landsretten, hvor SKAT som følge af Højesterets dom i SKM2008.542.HR har taget bekræftende til genmæle. Sagens første ikke forældede afgiftsperiode var afgiftsperioden fra den 1. juli 1996.

Der kan derfor ske ekstraordinær genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med afgiftsperioden fra den 1. juli 1996.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2. Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder afvigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af denne meddelelse på SKATs hjemmeside   

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse, CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan dokumentere kravet.

Direkte følgevirkninger - besparelser

I kravet skal modregnes de besparelser, f.eks. i form af at der ikke er betalt pålægsmoms af reparations- og vedligeholdelsesarbejder efter momslovens § 6, som virksomheden har opnået som følge af den urigtige afgiftsmæssige behandling.