Dato for udgivelse
27 apr 2009 11:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 apr 2009 10:44
SKM-nummer
SKM2009.303.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-005997
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Kulturinstitution, selskabsskat, gave, fradrag
Resumé

Skatterådet kan bekræfte at B-Fond er en kulturinstitution i relation til ligningsloven § 8 S.

Skatterådet kan samtidig bekræfte, at Spørgeren er berettiget til fradrag efter ligningsloven § 8 S for gave ydet til B-Fond.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 1
Ligningsloven § 8 S

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 A.F.6.

Spørgsmål

Svar

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at B-fonden kan betragtes som en kulturinstitution i relation til forståelsen i ligningslovens § 8 S?

Ja.

  1. Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, kan Skatterådet så ligeledes bekræfte, at Spørgeren er berettiget til skattemæssigt fradrag efter ligningslovens § 8 S for gave ydet til B-fonden?

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren beskattes efter selskabsskattelovens § 1

Projektet

Et af Spørgerens flagskibe er Projekt x. Det er et projekt, der skal fungere som et nyt kulturelt samlingssted til glæde for byens borgere, tilrejsende og besøgende. Spørgeren har siden 2003 ydet støtte til videreudvikling af projektet og Spørgeren har bevilget x mio. kr. til projektets samlede økonomi på xx mio. kr. Projektet gennemføres i samarbejde med Fonden D, K-Fond og T-Kommune.

Ideen om Projekt x blev skabt i 1997. I 1998 igangsatte bestyrelsen for Fonden D udarbejdelsen af en første programskitse Projekt x. Sideløbende var Fond D's bestyrelse i løbende kontakt med T-Kommune om at få stillet en grund til rådighed for projektet, der i mellemtiden havde fået navnet Projekt x.

Kommunalbestyrelsen i T-Kommune besluttede i 1998 at stille grunden vederlagsfrit til rådighed for støttemodtager (B-Fonden) samt at udføre relaterede landskabelige anlægsopgaver uden beregning. Efterfølgende sikrede kommunen plangrundlaget for realiseringen af Projekt x ved vedtagelse af lokalplan.

Efterfølgende arbejdede Fonden D på at rejse finansieringen af anlægsomkostningerne på baggrund af projektoplæg, skitseforslag og en bæredygtighedsanalyse, finansieret af K-Fond.

Spørger har siden 2003 ydet støtte til videreudvikling af projektet, herunder yderligere bæredygtighedsanalyser samt reprogrammering af Projekt x med henblik på afholdelse af en international arkitektkonkurrence. Støtten til projektet gives til opførelsen af Projekt x, Bygning. Projektet omfatter etablering af en bygning med publikumsorienterede faciliteter og både indendørs og udendørs udstillingszoner. Bygningen vil omfatte udstillingsområder og dertilhørende faciliteter, et foyerområde med café og legeområde, formidlingscenter, skoletjenestens undervisningsfaciliteter og en butik.

Det er en grundlæggende forudsætning for Spørgerens bevilling, at byggeriet får en høj kvalitet i alle projektets faser samt at det sikres, at det endelige byggeri opnår en høj arkitektonisk og funktionel værdi. Der skal sikres en professionel og forsvarlig organisering og bemanding af bygherrefunktionen og bygherrerådgiverfunktionen som fastholdes i hele projektforløbet, og der skal tilrettelægges en proces for design og projektering, som understøtter de høje arkitektoniske ambitioner og sikrer en høj kvalitet i såvel projekteringen som udførelsen af byggeriet. Endeligt skal der tilrettelægges et samspil mellem bygherren, de projekterende og udførende, som understøtter de høje arkitektoniske ambitioner.

Støttemodtager (B-Fonden) er bygherre for det samlede projekt og vil efterfølgende stå som ejer af Bygningen. I perioden fra B-fondens stiftelse og frem til Fonden D's ibrugtagning af Bygningen består B-fondens ledelse af en bestyrelse på 6 medlemmer sammensat som følgende:

  • 2 medlemmer med erfaringer som bygherrer og bygherrerådgivning udpeges af Spørger.
  • K-Fond udpeger 1 medlem med finans- og økonomierfaring.
  • T-Kommune udpeger 1 medlem.
  • Endelig udpeger Fonden D 1 medlem med kendskab til Fonden D på bestyrelsesniveau.
  • De 5 medlemmer udpeger yderligere 1 bestyrelsesmedlem med erfaring fra entreprenørbranchen.

Fondsbestyrelsen vil i den nævnte periode stå for at udvikle og opføre Bygningen.

Formanden etablerer sig med et sekretariat for B-Fonden, som står for den daglige drift af sekretariatets aktiviteter. Der tilknyttes en projektdirektør fra en rådgiver, som bygherrerådgiver for Støttemodtager. Et arkitektfirma udgør sammen med rådgiveren bygherrerådgivningen for projektet. Fonden D udpeger en medarbejder med fagteknisk ekspertise, som tilknyttes bygherrerådgiverne. Støttemodtager har indgået en totalrådgiveraftale med Firma N om projekteringen af Bygningen og som rådgiver i realiseringsfasen.

Efter Fonden D's ibrugtagning af Bygningen erstattes bestyrelsen af en ny bestyrelse på 5 medlemmer, hvor Fonden D udpeger 2 medlemmer og K-Fond udpeger 2 medlemmer. De 4 medlemmer udpeger yderligere 1 medlem.

Fonden D har - som lejer - ansvaret for driften af Bygningen, og står for planlægningen af prædrift og driftsfinansieringen efterfølgende.

Der er udarbejdet særskilte vedtægter for B-fond. Af vedtægterne for B-fonden fremgår, at fonden er en erhvervsdrivende fond. Fonden er stiftet af Spørger. Fondens formål er at opføre og eje en ejendom, Bygningen og at stille den til rådighed for Fonden D med henblik på, at Fonden D kan opfylde sit fundatsmæssige formål om gennem sin drift at formidle viden om området overfor for et bredt publikum samt stille sine faciliteter til rådighed for undervisnings- og forskningsmæssige aktiviteter. Ejendommen kan stilles helt eller delvis vederlagsfrit til rådighed for Fonden D. B-Fonden kan endvidere stille dele af ejendommen til rådighed for andre til undervisnings- og forskningsformål på fagområdet. Såfremt B-fonden opløses inden Fond D's ibrugtagning af bygningen træffer likvidator beslutning om uddeling af B-fondens midler i overensstemmelse med B-fondens formålsbestemmelse eller, hvis dette ikke er muligt, til lignende formål, dog med respekt af gavegiverens eventuelle særlige vilkår. Opløses B-fonden efter FondenD's ibrugtagning af Bygningen, skal B-fondens midler uddeles til Fonden D.

Af udkast til samarbejdsaftale mellem Spørger og B-fonden fremgår, at Spørger betinger sig følgende for gaven:

- At K-Fond bidrager med x mio. kr. til realisering af Projekt X.

- At T-Kommune stiller grunden vederlagsfrit til rådighed for B-fonden.

- At ledelsen af anlægsprojektet varetages af en bygningsfond med en kompetent sammensat bestyrelse. 2 medlemmer af bestyrelsen udpeges af Spørger. Efter Fond D's ibrugtagning udpeges en ny bestyrelse, hvor Spørger ikke udpeger medlemmer.

- At Fonden D, som lejer, har ansvaret for driften af bygningen, og står for planlægningen af prædrift og driftsfinansieringen efterfølgende.

- At byggeriet evalueres af Byggeriets Evalueringscenter efter nærmere aftale med Spørger.

- At der efter projektets afslutning udarbejdes et revisorpåtegnet regnskab.

- At Spørger alene er bidragsyder og indgår dermed ikke i aftaleforhold vedrørende projektet ud over denne aftale.

- At gavebeløbet skal tilbagebetales, såfremt støttemodtager indenfor 30 år efter, at afleveringsforretningen har fundet sted, overdrager Bygningen eller dele deraf. En sammenlægning af Fonden D og B-fonden udløser dog ikke tilbagebetaling, hvis den "nye" fond overtager tilbagebetalingsforpligtelsen.

T-kommune har ved brev af 2008 stillet underskudsgaranti på x kr. for driften af B-fonden.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Der er Spørgers vurdering, at B-fonden kan betragtes som en kulturinstitution i relation til forståelsen i ligningslovens § 8 S, således at selskaber m.v. som udgangspunkt kan fradrage gaver i form af pengebeløb hertil i medfør af ligningslovens § 8 S. Dette er begrundet i følgende forhold:

Ligningslovens § 8 S

Ligningslovens § 8 S er formuleret således:

"§ 8 S. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan skattepligtige personer og dødsboer, der driver erhvervsmæssig virksomhed, selskaber, som er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1 eller § 2, og fonde, der er skattepligtige efter fondsbeskatningslovens § 1, fradrage gaver i form af pengebeløb, som den skattepligtige har ydet til kulturinstitutioner, der i det foregående kalenderår har modtaget direkte driftstilskud fra stat eller kommune. Hvis den modtagende institution er nyetableret, kan denne på tilsvarende vilkår modtage gaver, såfremt der foreligger et skriftligt tilsagn om driftstilskud fra stat eller kommune.

Stk. 2 Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan skattepligtige personer ...

Stk. 3 Det er en betingelse for fradrag efter stk. 1 og 2, at

1) gaven til kulturinstitutionen ikke er forbundet med nogen form for modydelse til eller klausulering fra gavegiver,

2) gaven gives til kulturinstitutionens kulturelle virksomhed,

3) kulturinstitutionen ønsker at modtage gaven, og at

4) kulturinstitutionen indberetter værdien af gaven efter skattekontrollovens § 7 K."

Ligningsvejledningen for 2008 og bemærkninger til L 39 (2004/05)

I bemærkningerne til lovforslaget (L39 2004/05) vedrørende ligningslovens § 8 S er følgende anført i afsnit 2.4.2 Kulturinstitutioner omfattet af fradragsordningen:

"Alle kulturinstitutioner, der modtager statslig eller kommunalt driftstilskud, har efter forslaget mulighed for at blive omfattet af fradragsordningen. Ordningen omfatter således kulturinstitutioner i bred forstand. Omfattet af forslaget er således bl.a. museer, spillesteder, teatre, biografer, oplevelsescentre, zoologiske haver, akvarier, orkestre, udstillingssteder og kulturhuse/medborgerhuse. Det er alene en betingelse, at kulturinstitutionen modtager tilskud fra stat eller kommune. Folkekirken, højskoler, lokalradio og tv er ikke omfattet af ordningen.

Hvis den modtagende institution er nyetableret kan denne på tilsvarende vilkår modtage gaver, såfremt der foreligger et skriftligt tilsagn om driftstilskud fra stat eller kommune.

For de fleste af disse kulturinstitutioner vil der være tale om institutioner, der hvert år modtager et driftstilskud. Der kan dog også være institutioner, der får driftstilskud i nogle år, og ikke får driftstilskud i andre år. For at sikre at den skatteyder, der donerer gaver, har klarhed om den skattemæssige behandling på det tidspunkt gaven gives, foreslås det derfor, at det er en forudsætning, at kulturinstitutionen i det foregående kalenderår har fået driftstilskud fra stat eller kommune.

Idrætsorganisationer og institutioner med idrætsaktiviteter er ikke omfattet af bestemmelsen.

Fradraget er betinget af, at gaven anvendes i kulturinstitutionens kulturelle virksomhed. Derved undgås bl.a., at en fradragsberettiget gave kan medføre konkurrenceforvridning mellem en kulturinstitution og private virksomheder.

Der kan gives gaver til både driften og til anlæg af nye aktiviteter som f.eks. en tilbygning til et museum. Hvis gaven vedrører bidrag til et anlægsprojekt, skal institutionen - inden gaven accepteres - have en godkendelse fra sin offentlige hovedtilskudsyder af, at gaven kan accepteres. En sådan godkendelse indebærer enten, at eventuelle afledte driftsudgifter afholdes inden for institutionens økonomiske rammer, eller at hovedtilskudsyder accepterer at afholde eventuelle afledte driftsudgifter inden for institutionens rammer."

Samme formulering fremgår af ligningsvejledningens afsnit A.F.6.

Øvrige bemærkninger

Det kan tilføjes, at Fonden D er at finde på listen over danske kulturinstitutioner.

Som følge af det anførte i bemærkningerne til lovforslaget er det Spørgers opfattelse, at B-fonden selvstændigt er at betragte som en kulturinstitution, idet B-fonden netop forestår opførelsen af den nye Bygning, der udlejes efter færdiggørelse til Fonden D, der som lejer får ansvaret for driften.

Henset til at det netop er anført i bemærkningerne til lovforslaget, at "Alle kulturinstitutioner, der modtager statsligt eller kommunalt driftstilskud, har mulighed for at blive omfattet af fradragsordningen", og at "ordningen således omfatter kulturinstitutioner i bred forstand", samt at Fonden D's fagområde er positivt nævnt i opremsningen over kulturinstitutioner, er Spørger af den opfattelse, at B-fonden kan anses for en kulturinstitution i lovens forstand.

Subsidiær vil B-fonden efter spørgers opfattelse kunne anses for en integreret del af kulturinstitutionen Fonden D, hvorved der vil nås samme konklusion. Henset til denne opfattelse er de indbyrdes nære relationer mellem Fonden D og B-Fonden. Den primære årsag til at Bygningen ikke opføres af Fonden D selv, men derimod af B-Fonden er, at byggeriet skal sikres en professionel og forsvarlig organisering og bemanding af bygherrefunktionen og bygherrerådgiverfunktionen, som skal fastholdes i hele projektforløbet.

I samarbejdsaftalen mellem Spørger og B-Fonden er det da også anført, at en eventuel sammenlægning af B-Fonden og Fonden D ikke udløser nogen form for tilbagebetalingspligt af den modtagne støtte.   

Henvisning til nylig afgørelse fra Skatterådet

Skatterådet har ved afgørelsen SKM2009.15.SR, svaret bekræftende på, at x institution kunne opnå fradrag efter ligningslovens § 8 S for gave ydet til Kulturinstitution y. Projekt i afgørelsen er sammenligneligt med nærværende projekt. Væsentligste forskel består i, at bygherre og ejer i nærværende sag ikke også den, der skal drive bygningen efterfølgende. Denne todeling i sidstnævnte situation synes dog ikke at ændre på, at B-Fonden faktuelt kan betragtes som en kulturinstitution. 

Med udgangspunkt i det ovenfor anførte er det Spørgers opfattelse, at B-Fonden kan anses for en kulturinstitution i relation til bestemmelsen i ligningslovens § 8 S.

Spørger anser som følge af ovenstående beskrivelse, at de stillede spørgsmål kan besvares bekræftende.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Der spørges om Skatterådet kan bekræfte, at B-Fonden kan betragtes som en kulturinstitution i relation til forståelsen i ligningslovens § 8 S.

Lovgrundlaget

Ifølge ligningsloven § 8 S kan selskaber, som er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1 fradrage gaver i form af pengebeløb, ydet til nyetablerede kulturinstitutioner, såfremt der foreligger et skriftligt tilsagn om driftstilskud fra stat eller kommune.

Spørger er skattepligtig efter selskabsskatteloven § 1.

Lovforarbejder

Af forarbejderne til ligningsloven § 8 S (L39 2004/05) fremgår at ordningen omfatter kulturinstitutioner i bred forstand. Blandt de nævnte er museer, spillesteder, teatre, biografer, oplevelsescentre, zoologiske haver, akvarier, orkestre, udstillingssteder og kulturhuse/medborgerhuse. Af institutioner, der ikke er omfattet er nævnt Folkekirken, højskoler, lokalradio og tv. Desuden er idrætsorganisationer og institutioner med idrætsaktiviteter er ikke omfattet af bestemmelsen.

Begrundelse

B-Fonden er en nystiftet erhvervsdrivende fond, med det formål at opføre Bygningen og stille den til rådighed for Fonden D. Det skal derfor vurderes om B-fonden er en kulturinstitution.

Fonden D er en kulturinstitution som er omfattet af ligningsloven § 8 S.

Da formålet i B-Fonden er at opføre Bygningen og stille denne til rådighed for Fonden D, er det SKATs vurdering, at B-Fonden er en kulturinstitution som dette er forudsat i ligningsloven § 8 S. Der er herved lagt vægt på, at man i forarbejderne har anført, at bestemmelsen omfatter kulturinstitutioner i bred forstand. Der er desuden henset til, at T-kommune, jf. nedenfor har givet tilsagn om underskudsgaranti for driften.

Indstilling

Det er derfor SKATs indstilling, at spørgsmål 1 besvares med et ja.

Spørgsmål 2

Der spørges såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, om Skatterådet så kan bekræfte, at Spørger er berettiget til skattemæssigt fradrag efter ligningslovens § 8 S for gave ydet til B-Bonden ?

Lovgrundlaget

For at spørger kan opnå fradrag, er det jf. ligningsloven § 8 S, stk. 1 en betingelse, at der ydes driftstilskud fra stat eller kommune.

Ud over betingelserne i ligningsloven § 8 S, stk. 1 er der følgende betingelser i stk. 3:

"1)   gaven til kulturinstitutionen ikke er forbunden med nogen form for modydelse til eller klausulering fra gavegiver,

2)   gaven gives til kulturinstitutionens kulturelle virksomhed,

3)   kulturinstitutionen ønsker at modtage gaven, og at

4)   kulturinstitutionen indberetter værdien af gaven efter skattekontrollovens § 7 K."

Om klausulering fremgår af de specielle bemærkninger til lovforslaget, at der eksempelvis forstås den situation, at gavegiver betinger sig brugsretten til gaven.

Praksis

Af ligningsvejledningen afsnit A.F.6 fremgår, at ved driftstilskud forstås enhver form for ydelse, herunder en underskudsgaranti, hvormed staten eller kommunen støtter den pågældende kulturinstitutions drift.

Af ligningsvejledningen afsnit A.F.6 fremgår, at ved ordet gave forstås i denne sammenhæng alle former for ydelser mellem den skattepligtige og kulturinstitutionen, der ikke indebærer en modydelse fra institutionen. Begrebet gave er ikke defineret i lovgivningen, men efter dansk rets almindelige regler, herunder retspraksis, foreligger der en gave, når en juridisk person giver eller lover at tilføre en anden part en vederlagsfri fordel på giverens bekostning. Dispositionen skal således fremtræde som et udslag af gavmildhed.

Der er også fradrag for en gave til en kulturinstitution, der har fået en underskudsgaranti til driften i det foregående år, selvom underskudsgarantien ikke er udnyttet. Beslutningen om at bevilge underskudsgarantien anses som et udtryk for, at staten eller kommunen har ønsket at støtte driften af kulturinstitutionen.

Begrundelse

Ad driftstilskud, jf. ligningslovens § 8 S, stk. 1

Der foreligger skriftligt tilsagn fra T-kommune om underskudsgaranti for driften af B-Fonden. Det er derfor SKATs opfattelse, at betingelsen om driftstilskud er opfyldt.

Ad modydelse eller klausulering, jf. ligningslovens § 8, stk. 3, nr. 1

Det fremgår af ligningslovens § 8 S, stk. 1, nr. 1, at gaven ikke må være forbundet med nogen form for modydelse eller klausulering.

Spørger betinger sig følgende for gaven til B-Fonden:

- At K-Fond bidrager med x mio. kr. til realisering af Projekt x

- At T-Kommune stiller grunden vederlagsfrit til rådighed for B-fonden.

- At ledelsen af anlægsprojektet varetages af en bygningsfond med en kompetent sammensat bestyrelse. 2 medlemmer af bestyrelsen udpeges af Spørger. Efter Fonden D's ibrugtagning udpeges en ny bestyrelse, hvor Spørger ikke udpeger medlemmer.

- At Fonden D, som lejer, har ansvaret for driften af Bygningen, og står for planlægningen af prædrift og driftsfinansieringen efterfølgende.

- At byggeriet evalueres af Byggeriets Evalueringscenter efter nærmere aftale med Spørger

- At der efter projektets afslutning udarbejdes et revisorpåtegnet regnskab.

- At Spørger alene er bidragsyder og indgår dermed ikke i aftaleforhold vedrørende projektet ud over denne aftale

- At gavebeløbet skal tilbagebetales, såfremt støttemodtager indenfor 30 år efter, at afleveringsforretningen har fundet sted, overdrager Bygningen eller dele deraf. En sammenlægning af Fonden D og B-Fonden udløser dog ikke tilbagebetaling, hvis den "nye" fond overtager tilbagebetalingsforpligtelsen.

SKAT har efter en samlet konkret vurdering skønnet, at Spørgers indflydelse via repræsentation i B-Fondens bestyrelse ikke udgør en modydelse, der er i strid med gavebegrebet. SKAT har lagt afgørende vægt på, at Spørgers repræsentanter udtræder af bestyrelsen, når Bygningen står færdigt. Det er således SKATs vurdering, at denne repræsentation er en del af gaveydelsen.

Spørger har, jf. ovenfor betinget sig, at gaven tilbagebetales, såfremt Bygningen overdrages, dog undtaget det tilfælde, hvor overdragelse sker til Fonden D. Et salg af ejendommen vil efter SKATs opfattelse som udgangspunkt være i strid med bestemmelsen i § 8 S, idet gaven i så fald ikke vil indgå i kulturinstitutionens kulturelle virksomhed. I tilfælde af et salg vil fradragsretten derfor efter SKATs opfattelse kunne bortfalde.

Loven samt bemærkningerne til loven ses ikke at behandle ovenstående problemstilling, samt i hvilken tidsmæssig udstrækning betingelserne i § 8 S skal være opfyldte. Gavegiver har i det konkrete tilfælde fundet anledning til, at betinge sig tilbagebetaling inden for en periode på 30 år efter udbetaling af den sidste del af gaven. Det er SKATs vurdering, at tilbagebetalingsforpligtigelsen i samarbejdsaftalen gående på, at gaven skal tilbagebetales ved salg af Bygningen inden for en periode på 30 år ikke er i modstrid med betingelserne i Ligningslovens § 8, stk. 3, nr. 1.

De øvrige betingelser for ydelsen af gave ses ikke at udgøre en modydelse til Spørger men derimod at have til formål at sikre opførsel og brug af Bygningen og derved sikre anvendelse af gaven til kulturelle formål, som foreskrevet i ligningslovens § 8 S.

SKAT anser således ikke den konkrete gave for at være forbundet med modydelser fra gavemodtager.

De øvrige betingelser, jf. ligningslovens § 8 S, stk. 3, nr. 2 - 4

Fradragsret er ifølge nr. 2, betinget af, at gaven gives til kulturinstitutionens kulturelle virksomhed. SKAT anser denne betingelse for opfyldt, jf. besvarelsen af spørgsmål 1.

Kulturinstitutionen skal ifølge nr. 3 ønske at modtage gaven. Der kan både ydes gaver til drift og anlæg. Såfremt der ydes tilskud til anlægsprojekter, skal institutionen inden gaven accepteres have en godkendelse fra sin hovedtilskudsyder af, at gaven kan accepteres, jf. lovforslagets almindelige bemærkninger punkt. 2.4.2.

SKAT forudsætter at denne godkendelse vil foreligge inden gaven accepteres, idet T-Kommune, som er driftstilskudsyder har stillet grunden til rådighed, udfører relaterede landskabelige anlægsarbejder og har vedtaget lokalplan for projektet.

Af nr. 4 fremgår, at gavemodtager skal indberette gaven. SKAT forudsætter, at denne betingelse opfyldes.

Indstilling

SKAT anser derfor betingelserne for at kunne opnå fra efter ligningsloven § 8 S for opfyldte, og indstiller derfor at Spørger kan få fradrag for en gave ydet til B-fonden.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kan tiltræde SKATs indstilling.